4
Mapalawayan Yupa' konan Sitin Trabaho a Nakem nin Tutawo
Bana' sa inganga'do nan Dios komi, nibi nan trabaho mi ti say man-gaw'en mi kanya' nin kai nin tumapo' a nakem mi. Kai mi gapo nin agamirenen a makapading'ey nin adin gawa'-gawa'. Kai kami nin mampangwa' nin sinisirib tan kai mi nin mantursye-tursyen a minsahi nan Dios, no kai edet, diritsawan min man'iyakay a katutu'wan ta pigaw nin saray makarnge' ket maalilbi' ran peteg a, sa adapan nan Dios, ket mapya kami. Ket no say man'ipatandaan mi maipa'ka' kona ni Cristo ket nasalimbengan, nasalimbengan tamo' konran saray mampako ana sa pakasida'. Wanin ta say pangingisip ran sarain nin kai nin mamper ket sinakban na ni Satanas a syay mampag'uray iti sa mundo konan sitin panaon. Ginwa' na in ta pigaw nin say pangingisip ran tutawo ket kai nin mapalawayan nin Mabistan Patanda' maipa'ka' sa kata'gayan na ni Cristo a syay paka'kitan konan Dios. Ambo' nin say maipa'ka' sa lalaman mi a man'ipatanda' mi no kai edet, a si Jesu-Cristo ket sya a sangkata'gayan nin Uunuren. Man'ipa'ka' mi a lalaman mi nin aripen a mampagsirbi komoyo bana' sa ado' mi kona ni Jesus. Sain a man-gaw'en mi ta si Dios a sya inirgo na a wanti, “Itaw sa madedlem ket magkamain ana nin palaway!”* ket syan lamang a namalaway nin nakem mi. Ginwa' na in ta pigaw nin ibi na komi a pakataros sa sangkaalakyan nin gawa' na a nipadar nan maslag iti kona ni Cristo.
Komin Ayupa' a Nakem ya Nitalek a Sangkaimpurtantiwan nin Patanda'
Bale' sitin impurtanti nin patanda' ket nitalek naya nin Dios komi nin basta tawo tamo', nin bilang sa kayamanan a nikwa sa basta kuden. Yupa' sa wanin ket ma'kit ran tutawo a sain say sangkaalakyan nin kapangyadian nin man'ipatandaan mi ket nangibwat konan Dios tan ambo' nin mangibwat komin diri. Ma'kit in sa pangingirangep min sarbaynan klasin idap bale' kai kami nin mangkadaeg; main nin tyimpon kai mi ana nin tanda' a gaw'e-gaw'en mi, bale' kai kami nin makasawan nin ilalo. Abirno nin piduksa-duksa' rakamin kalaban ket kai nakami gapo nin mampauryan nin Dios. Mangkaganur-ganor kami bale' kai kami nin mapati. 10 Pirmi tana nin mampinabang kami sa bungan nipangirangep nan idap ni Jesus a niugot sa patiti na ta pigaw nin maipa'kit a pakayadi' nin byay na sa lalaman min diri. 11 O' wanin, mintras nin mangkabyay kami et ket man'adapen mi tanan pirmi a mati bana' sa pagsisirbi mi kona ni Jesus. Wanin ta pigaw nin maipa'kit konan sitin mapati nin lalaman mi a byay na ni Jesus nin nanalo sa patiti. 12 Anaod, mipata'gayan kamin pirmi maipa'ka' sa piligron mapati bale' sain ket mampamagkamain komoyo nin byay a iti konan Dios.
13 Main nin mabasa sa Masanton Kasuratan a wana, “Mampagmatalek ako konan Dios kanya' nin ibari-barita' koy maipa'ka' kona.”* Wanin anamaet a klasi nin pagmamatalek mi konan Dios kanya' nin man'ipata-patanda' mi a maipa'ka' kona. 14 Wanin ta tanda' mi nin si Dios, a syay namasubli' nin mabyay kona ni Jesus nin Uunuren tamo ket, pasublien nakami li' anamaet nin mabyay bana' sa nikaipasaya mi kona ni Jesus. Ket ambo' tamo' nin si'kami, si'kamo et anamaet, i'ras natamo li' nga'min nin maikalamo' kona.
15 Ket para sa ikaabig moyo a rason nin pangingirangep mi nin sarban sain nin idap ta pigaw nin no umabaw saraynan umabaw a tutawon makasari' sa kamaungan nan Dios nin isalba nasara, ket umabaw saray kisalamat kona tan mas maitandudo' yay ngaran na.
Tanda' ra ni Pablo a Mabistan Panganggawan ra li'
16 Bana' sa wanin kanya' nin kai nin mantumapo' a nakem mi. O' mangkumapoy ana a lalaman mi bale' mangkapaba'yo nin inawru-awro a byay mi nin iti konan Dios 17 ta main nin mag'in bunga nin saytin idap nin man'irangep mi sa sitin anted nin panaon tamo'. Mainum'ay tamo' in no ikumpara sa kai masukat nin kabistawan nin pakakirama' mi sa anggan-angga nin kata'gayan nan Dios. 18 Ambo' nin say idap a main iti sa mundo a kami'nan nin nakem mi no kai edet, sa say mabistan nisadya' nan Dios para kontamo nin kai tamo et nin ma'kit. Say bubagay nin ma'kit ket lumabas tamo', bale' sain nin kai tamo et nin ma'kit ket anggaynan-angga.
* 4:6 Genesis 1:3. * 4:13 Kanta 116:10.