5
Kai anaod nin tumapo' a nakem mi ta tanda' mi a no sitin lalaman mi sawanin nin kapada nay ba'lag nin mampiikapan midti sa luta' ket sidaen ya, main lamang nin piikapan midtaw sa langit a si lalaman nin ginwa' nan diri nin Dios a magnayon anggan-angga. Anaod, leg'an nin iti kami et konan sitin kapresan a mampiikapan mi, masulit kami anan tuloy nin maisubray yayna a ba'yon piikapan nin itaw sa langit. Edet, si kararwa tamo ket kai ya li' pa'sar nin labos no kai main nin piikapan na. Leg'an nin iti kami et sa sitin lalaman sa mundo, mabyatan kamin abaw nin idap. Kai mi nin mansulitan nin lakwanan ana a lalaman mi, no kai edet, mansulitan mi a maibi yayna kumon komi a ba'yon lalaman min mangibwat sa langit, ta pigaw nin si lalaman nin mati ket subrayan yaynan lalaman nin mabyay anggan-angga. Si Dios nin diri a nangisadya' komi nin mabyay nin anggan-angga ket nibi nayaynan miikap komi a Ispirito na ta pigaw nin mapiho min mangyadi' ti.*
Wanin, kanya' nin magsen a nakem mi. Peteg a tanda' tamon mintras a iti atamo et konan sitin mampiikapan tamodti sa luta', say lalaman tamo, kasa atamo et itaw sa mampiikapan nan Uunuren. Mintras anaod nin iti atamo et sa luta', mabyay atamo nin sitatalek konan Uunuren mataman no kai tamoya nin ma'kit. Magsen anaod a nakem mi, tan apes mi ana nin lakwanan miyaynayti kumon nin lalaman midti sa luta' ta pigaw nin makakiikap kami ana konan Uunuren. Ket anaod say masulit min tuloy nin gaw'en, mabyay kami et man iti sa luta' o itaw sa langit, ket si makapaririket kami kona nin Uunuren; 10 bana' ta main li' nin awro a si'tamo nga'min ket matkap a umadap atamo sa lugar a paninintinsyawan na ni Criston Uunuren ta pigaw nin timbangen nay ginwa' tamo leg'an tamon nabyay iti sa luta'. Barang saya mangrisibin manepeg a tubale' sa ginwa' na, maabig man o duka'.
Say Pammag'in nan Dios nin Uamigo na a Sarban Tawo
11 Ket bana' ta tanda' mi nin silili'mo a sintinsyawan natamo li' nin Uunuren, mampatutu'wan mi konran tutawo a tutuo kami. Bale' tanda' nan Dios a kukanakman mi tan matalek akon tanda' moyo kami anamaet nin maong. 12 Kai kami nin mampipaong anamanaet komoyo, no kai edet, man'ibarita' mi ti ta pigaw nin main nin ipasirayo moyo maipa'ka' komi tan main nin i'bat moyo konran sarain saray tutawon say no si'no sara a ipasirayo ra, bale' kai ra nin man'adalen a pigagawa' ra. 13 Ket no ipa'ka' ran raruma a nasida' anay ulo mi, kasan kwinta komi; basta mampagsirbyan miyay Dios. Bale' no limpyo anamaet a isip mi, para sa kaabigan moyo kanya' nin man'ibarita' mi ti. 14 Wanin ta, say ado' na ni Cristo komi a mampag'uray komi bana' ta man'alilbien mi a sayan-saya na nin nangi'deng sa sarban tutawo sin nati ya. Ket bana' ta wanin nibilang nan Dios a maikalamo' sarayna kona nin nati a sarban tutawo. 15 Nati ya anamaet para sa sarba nin tutawo ta pigaw nin si'tamon mabyay iti sa mundo ket ambo' anay karabayan tamo a tumbuken tamo, no kai edet, say karabayan na, nin sya nati ya tan sinmubli' yan mabyay para kontamo.
16 Kanya' nin, si'kami, ambo' anay bakas nan sayay tawoy kikiten mi. Sin saytaw kinikit miya si Cristo a bilang sa pangingikit ran basta tawo tamo', bale' sawanin ambo' anan wanin. 17 Edet, si tawon naipasaya kona ni Cristo ket ba'yo yan parsa; kasayna a gindat, ba'yo anay mampag'uray kona. Isipen moyo in! 18 Si Dios, ginwa' na nin wanin a sarban sain. Yupa' sa patiti na ni Cristo sa kudos, pinag'in natamo et nin Dios nin uamigo na, si'tamon gindat a kuntra kona, tan nibi na anamaet nin trabaho tamo a pag'inen tamo saran uamigo na a tutawo. 19 Say rabay kon irgwen ket, si Dios mangibwat sa ginwa' na yupa' sa patiti na ni Cristo sa kudos, kai nayna singiren nin Dios a tutawo sa kasalanan ra, no kai mampag'inen nan uamigo na a tutawo. Ket nipya na komi a pangingipatanda' nin sayti.
20 Nibaki' nakami anaod ni Cristo ta pigaw nin usaren nakami nin Dios nin managyat konran tutawo. Kanya' nin si'kami a man'i'deng miya si Cristo, dawaten mi anaod a aburuyan rayay Dios nin pag'inen nasaran uamigo na. 21 Anaod, kai ya gapo nin nagkasalanan si Cristo, bale' para sa kaabigan tamo, ginwa' nan Dios a syay naida'ton bana' sa kukasalanan tamo, ta pigaw nin no naipasaya atamo kona ni Cristo ket pag'inen natamon mapteg nin Dios sa pangingikit na.
* 5:5 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 2 Corinto 1:21-22.