6
Matkap nin Paringgasen ran Taga Corinto a Byay ra
Sawanin anaod, bubsat, bana' ta ginwa' nakamin katrabahwan na nin Dios, dawaten mi anaod komoyon andi' moyo nin gaw'en nin kasan kakanaan a inagwang moyon kamaungan nan Dios nin ginwa' nakamon uamigo na. Anaod, wanti ey wana nin Dios nin ipadar nay kamaungan na,
“Rinnge' katamo sin panaon a ipayabor koy pakatkapan moyo,
tinulungan katamo konan sitaw si tyimpon nipangisalba ko komoyo.”*
Ket tandaen moyoyti:
sawanin anay panaon nin nipamayabor na; anaod, sawanin a tyimpo nin nipangisalba nan Dios komoyo!
Kai kami nin man-gumwa' nin animan a makasida' sa pangingikit ran tutawo ta pigaw nin kasan pakabalawan nin trabahon man'ipagwa' nan Dios komi. No kai edet, man'ipa'kit mi sa kabibyay mi a manepeg nin pigagawa' ran mampagsirbi konan Dios. Ma'kit sa pangingitpel mi, sa linasat-lasat mi nin kaidapan, kaberengan, tan pitipitan nin kapapa'sar. Nagaru-garuti kami, naprisu-priso kami, tan sinumpi-sumpit kamin ginulu-gulo ran tutawo. Nalabas-labas a nipagtrabaho mi tan main nin yabin kai kami nin na'lek tan main nin tyimpon kai kami nin nangan. Nipa'kit mi a mampagsirbi kami konan Dios ta maringgas a kabibyay mi tan matarusan mi a gagara nan Dios tan mapamasinsya, tan maong kami sa si'numan. Ma'kit et anamaet a pag'uuray nan Ispirito nan Dios nin iti komi, tan tutuo a pangangado' mi sa sarban tutawo, tan sa pangingipatanda' mi nin say tutuo, tan mantulungan kami nin pakayadi' nan Dios. Say mapteg nin pigagawa' a armas min pangataki tan dipinsa mi. Main saray tutawon ata'gay a pangingikit ra komi, tan main anamaet nin mangmuda-muda komi. Main saray mangrayo komi tan main anamaet nin mamaduka' komi. Main saray mamparsawan rakamin mabula', bale' tutuo tamo' a man'ibarita' mi. Main saray mampangipa'ka' a kai kami nin mambaga-bagawen bale' pitanda-tanda' kami sa nagsikabarang nin lugar; pirmin dandani kami nin mati, bale' anggan sawanin ket mabyay kami et a lamang. Mandusa-dusawen kami, bale' kai kami nin mapati. 10 Abirno nin abaw a puon nin kaberengan mi, siririket kami lawas. Pubri kami bale' mampayamanen misaray raruman tutawo sa kayamanan a magnayon. Kasan kukayadian mi bale' main komi a sarban bindisyon nin ibi nan Dios.
11 Mampablyen kon bubsat isen sa Corinto, mabli kamo komi! Diritsawan a pag'irgo mi komoyo; kasa gapo nin niyadi mi. 12 Kai nin nabaw'asan a pangangawa'nan mi komoyo; say pangangawa'nan moyo komi a nabaw'asan! 13 Ibarita' koyti komoyo nin bara'mon ama moyo: pablyen rakami nin kapada nin alakin pammabli mi komoyo.
14 Andi' kamo nin kipasaya konran ambo' nin mammemper ta kai anaod nin makapialuyon a mapteg tan matiko'. Pa'no nin makapikalamo' a palaway tan dedlem? 15 Pa'no yan kituno si Cristo kona ni Satanas*? Si sayay mammemper anamaet tan si sayan ambo' nin mammemper, pa'no a say pangingisip ra ket mituno? Kai gapo nin magwa'! 16 Anamaet, kasan lugar ran dios-dios sa piikapan nan Dios, tan si mampiikapan nan si sibibyay a Dios ket iti sa pidudupong tamon mammemper.* Wanin ta wanan mismo nin Dios,
“Miikap ako konra tan kikalamo' ako konra.
Si'ko li' a Dios ra, tan alilbien kosara li' nin tutawon ikon ko.”*
17 Kanya' nin wana et nin Dios,
“Lakwanan moyo saray kai nin tumumbok kongko tan
matkap a maiduma kamo konra.
Andi' kamo nin kibiang sa kadukaan.
Ket si'kon diri nin si Dios, akuen katamo*
18 tan mag'in rakon Ama
tan mag'in katamon a'nak,
wanan Makapangyayadi' a Dios.”*
* 6:2 Isaias 49:8. * 6:15 Satanas- Sa Griego:Belial. Mabasa a maipa'ka' kona sa Glusaryo. * 6:16 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa 1 Corinto 3:16-17. * 6:16 Levitico 26:12; Ezekiel 37:27. * 6:17 Ezekiel 20:34,41; Isaias 52:11. * 6:18 2 Samuel 7:14.