12
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konran Duka' a Ingkargado
Mateo 21:33-46; Lucas 20:9-19
Ket nag'irgo ya konra si Jesus nin nangusar yan pangingiyarig. Wana, “Main nin sayay tawon nangmula nin ubas sa luta' na. Dinarekdek naya tan nangali yan ubot sa sayay bato ta pigaw nin pamespesan yan ubas. Nama'deng yan ata'gay nin kami'nan ran bantay. Mi'sa nipagamet nay pangangalila' sa mula na konran umno ran padalos tan nibwat yan nako sa adayo' nin lugar. Sin narate' anay panaon nin pammutin bunga, nangibaki' yan sayay tawo na nin kalapen nay tao na. Bale' saray padalos, dinakep raya ket tinasu-taso raya tan pinasubli' rayan kal-la gamet. Ket nangibaki' yaynaet a main nin luta' nin sakalakon tawo na. Bale' pinekpe-pekpek raya tan pinadi-pading'eyan raya. Ket nangibaki' yaynaet nin sakalako. Bale' pinati raya. Abaw sara et a nibaki' na, bale' pinekpe-pekpek rasara tan pinati-pati rasaray raruma. Kalansuyutan, main nin saya tana nin nabati' nin maibaki' na, si kawa'nan nan tuloy nin si anak nan bugtong. Ket anaod, nibaki' naya. Wana sa nakem na, ‘Kai magwa' a kai raya nin kabilangan a anak ko.’
Bale' saray padalos, sin na'kit rayay anak na wanra, ‘Siti li' a manawir. Patyen tamoya ta pigaw nin maikon tamo a tawiren na li'!’ Ket dinakep raya tan pinati raya. Mi'sa nibantak rayay bangkay na sa rikor nin pukok na nin uubas.
Sawanin,” wana ni Jesus, “ani kadi' a gaw'en nan sitin main nin ikon nin luta' konran saraytin padalos? Kasan sapo nin mako yadtaw ket patye-patyen nasara. Mi'sa ipaga'getan naya a luta' na sa sakalakon padalos.” 10 Wana et ni Jesus, “Kai moyo para gapo nin nabasa-basaytin wana sa Masanton Kasuratan,
‘Sitaw si bato a nibilang ran
kai nin mausar nin saray mammanday,
sitaw nin diri nin bato a nag'in nin
sangkaimpurtantiwan sa pamma'deng.
11 Say nipag'in nin wanin ket gawa' nan Catawan,
Ket sa pangingikit tamo, peteg a makapaka'ngap!’*
12 Anaod, nataros ran pupangulo ran Judio a sara a mampada'gisan na ni Jesus kanya' nin dakpen rayayna kumon, bale' mali'mo sara konran tutawo kanya' nin linakwanan raya tana.
Si Tepet Maipa'ka' sa Pammayad nin Buis
Mateo 22:15-22; Lucas 20:20-26
13 Ket, say ginwa' ran pupangulo, nangibaki' sara kona ni Jesus nin umno ran Pariseo tan umno ran tawon ayon kona ni Adi' Herodes. Ginwa' rayti ta pigaw nin kal'uten raya sa pag'iirgo na. 14 Ket sin itaw sarayna kona ni Jesus, wanra kona, “Maistro, tanda' mi nin matunong kan tawo. Say pangangakay mo nin no ani a rabay nan Dios nin gaw'en ran tutawo ket tutuo, tan kasan tawon ikali'mo mo ta mampari-parihwen moy tutawo. Edet anaod, rabay mi pan tepeten komo no sumubag atamo kasi, o kai, sa Gugan-gan tamo no mamayad atamon buis konan Impirador nan Roma*? Matkap mi para a mamayad o kai?”
15 Bale' tanda' na ni Jesus a mampiwadi'-wadi' sara. Kanya' nin wana konra, “Mayin ta mansubuken moyoko? Byan rako pa nin kwartan plata ta pigaw nin kiten koya.” 16 Ket binyan raya, ket nitepet na konra a wana, “Si'no ya in rupa tan ngaran si isen konan plata?”
Ket ni'bat ra, “Si Impirador nan Roma.”
17 “No wanin edet,” wana ni Jesus konra, “isubli' moyo konan Impirador a ikon na, tan isubli' moyo anamaet konan Dios a ikon na.”
Ket naka'ngap saran tuloy sa wantin ubat na.
Si Tepet Maipa'ka' sa Isusubli' ran Mabyay nin saray Nati ana
Mateo 22:23-33; Lucas 20:27-40
18 Kaaram, main anamaet nin Saduseo nin nako kona ni Jesus. Sarayti saray Saduseo, kai ra nin tepren a mapasubli' sara li' nin mabyay a nunati ana. Ket tinepet ra kona a wanra, 19 “Maistro, nisurat na ni Moises sa Gugan-gan tamo a
no main nin mitraasawa ket nati yay lalaki nin kasan anak ra, manepeg a si busat nan lalaki ket matkap nin ikasal nayay nabalo ta pigaw nin manganak sara nin ikwintan anak nan sitaw si nati.*
20 Ket, main intaw nin pito ray lulalakin mibubsat. Nangasawa yay kaka bale' nati ya nin kasan anak. 21 Ket si aryen na, nikasal nayay babayi. Bale' nati yayti anamaet a lamang nin kasan anak ra. Wanin anamaet a ginwa' nan ikatlo, 22 tan saray sumunor et kona. Sarba ra nin pito, nikasal rayay balo, bale' nati sara nga'min nin kasan anak. Kalansuyutan, nati yaynamaet a babayi. 23 Ket sawanin, no napasubli' sarayna li' nin mabyay a nunati, si'no edet li' a asawa nan babayi, ta saray pito ket nag'in nin asawa raya?”
24 Ket wana ni Jesus, “Ipa'kit nin sayti a mangkalingo kamoyna! Pa'no ket kai moyo nin mangkataros a wana sa Kasuratan o say maipa'ka' sa pakayadi' na nin Dios! 25 Anaod, no napasubli' sarayna li' nin mabyay a nunati, bara'mo sarayna li' nin uanghil itaw sa langit a kai sarayna nin mangasawa o kiasawa. 26 Ket say maipa'ka' sa katutu'wan nin isusubli' ran mabyay nin nunati, kai moyo para nin nabasa-basayti sa nisurat na ni prupita Moises maipa'ka' sa wanan Dios itaw konan si mandumtan kayo? Siti a wanan Dios kona maipa'ka' konran pupuon tamo,
‘Si'ko et a lamang a Dios na ni Abraham, si Dios na ni Isaac, tan si Dios na ni Jacob.’*
27 Nituloy na ni Jesus ket wana, “Syimpri a, si sayay nati ana, kai yayna nin makapangrayo konan sayay dios. Kanya' nin mangkabyay sara in et, saray nibarita' nan Dios a syay Dios ra. Mangkalingo kamo nin tuloy!”
Si Sangkaimpurtantiwan sa Gugan-gan
Mateo 22:34-40; Lucas 10:25-28
28 Main nin saya konran Madudunong sa Gugan-gan ran Judio a rinmate' itaw ket narnge' nayti nin pididiskusyon ra. Ket na'kit na nin mapteg a kauubat na ni Jesus. Kanya' nin tinmepet ya kona a wana, “Aya a sangkaimpurtantiwan nin matkap nin tukiden nin gan-gan?”
29 Ket wana ni Jesus, “Siti a sangkaimpurtantiwan nin matkap nin tukiden nin gan-gan:
‘Si'kamon puri na ni Israel, rumnge' kamo. Si Uunuren a Dios tamo, syay bukod nin Dios. 30 Aduen may Uunuren a si Dios mo nin intiron kanakman mo, nin intiron byay mo, nin intiron kaisipan mo tan nin intiron pakababa' mo.’
31 Ket siti a ikarwan sangkaimpurtantiwan:
‘Aduen moy kapada mon tawo nin kapada nin pangangado' mo sa lalaman mon diri.’*
Kasaynan gan-gan nin mas impurtanti et dyan saraytin rwa.”
32 Ket wanan sitin Madunong sa Gugan-gan kona, “Kusto, Maistro. Tutuo in si wamoyo a si Dios ket sayan-saya ya tan kasan raruman Dios no kai sya tamo'. 33 Ket say aduen yay Dios nin intiron kanakman tan nin intiron kaisipan tan nin intiron pakababa', tan aduen saray kapadan tawo nin kapadan pangangado' sa lalaman nin diri, ket mas impurtanti et dyan si mangida'ton nin uayep a puuran tan raruma et nin duda'ton konan Dios.”
34 Na'kit na ni Jesus nin maong a kauubat na ket wana kona, “Dandani kayna nin iti sa sirong nin pag'uuray nan Dios.”
Ket nangibwat ana sin sain, kasaynan nakaitpel nin manepet kona.
Si Uunuren na ni Adi' David
Mateo 22:41-46; Lucas 20:41-44
35 Sin mampangyakay yadtaw si Jesus sa sakop nan Timplo, wana, “Mayin bale' a man'ibarita' ran saray Madudunong sa Gugan-gan, a si syay Cristo nin nipangako' nan Dios, ket puri naya ni Adi' David? 36 Ket si Adi' David a mismo, yupa' sa nipaninreg nan Ispirito nan Dios ket nibarita' na nin wana,
‘Wanan Dios konan Uunuren ko:
Tumekre' kadti sa pawanan ko
mintras nin mampasukuen kosara komo a sarba ran kukalaban mo.’*
37 Si Adi' David nin mismo, tinawag naya nin Uunuren a Cristo nin nipangako' kona, ket pa'no edet a sya ket puri naya ey?”
Say Kunsaba Maipa'ka' sa Pigagawa' nin Paipadar-padar
Mateo 23:1-36; Lucas 20:45-47
Saray abaw nin tawo, lalon maririket saran nangrenge' kona ni Jesus. 38 Sin mampangyakay ya konra wana, “Pakanda' kamo nin kai kamo mag'in nin bilang konran Madudunong sa Gugan-gan a rabay-rabay ray magpasyar nin anununro a aysing ra tan say pagalangan rasaran tutawo sa publiko. 39 Rabay-rabay ray tumekre' sa tekrean para konran impurtantin tutawo sa sinaguga. Wanin et a lamang no mako sara sa punsya. 40 Kitkiten ray kabyayan ran bubbayin balo, ket paanunrwen ray dasal ra nin panismula nin maraet a gawa' ra. Ket anaod pinasyan byat li' nin dusa nan Dios konra.”
Say Da'ton nan Sayay Balo
Lucas 21:1-4
41 Nainsanan nin buga', nako ya nin tinmekre' si Jesus sa temben nan pangnanabuan nin kwartan da'ton sa Timplo. Binanta-bantayan nay nipanginabo' ran tutawo. Malalaem a ninabo' ran mayayaman. 42 Ket main anamaet nin sayay pubrin babayin balo nin rinmate' itaw. Nanginabo' yan rwa ran plata nin sangkadaitean a alaga. 43 Pinakadani nasara ni Jesus a tumutumbok na kona tan wana konra, “Ibarita' koyti komoyo, sitin pubrin balon babayi, mas abaw a ninabo' na dyan say sarban ninabo' ra nin saray raruma et nin nanginabo' 44 ta say subra-subra tamo' konra a nibi ra. Si balo bale', sa busel nin kaidapan na, nibi na a sarba nga'min nin pagkabyayan na.”
* 12:11 Kanta 118:22-23. * 12:14 Iti sara sin sain a Judio sa sakop nan Roma. * 12:19 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Deuteronomio 25:5-6. * 12:26 Exodo 3:6,15. * 12:31 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Deuteronomio 4:35; 6:4,5; Isaias 45:21; Levitico 19:18. * 12:36 Kanta 110:1.