13
Say Panandaan a Anggawan ana
Mateo 24:1-14; Lucas 21:5-19
Ket sawanin, sin manlumiwa' ya sa sakop nan Timplo si Jesus, wanan saya nin tumutumbok na kona, “Maistro, kikiten mo! Aninay anda' nin pupa'deng nan siti si Timplo! Aninay kaalalakyan nin sain say bubaton inusar!”
Ket wana ni Jesus kona, “Mangkiten-kiten mo in say alalakin pupa'deng sawanin! Bale' main li' nin awro a mayba' in, ket kasayna li' gapo ni sayan bato nin isen a ma'kit nin naita'len et konan saya.”
Kaaram, nuli' sara sa Talugtog nin Olibo ket tinmekre' ya si Jesus nin nakaadap sa Timplo. Sin sain, sara-sara tamo' a si Pedro, si Santiago, si Juan, tan si Andres, ket kinmadani sara kona tan wanra, “Ka'no li' nin mangyadi' in si wamoyon mayba' ya a Timplo? Ani li' a panandaan a mangkatukid ana in?”
Ket wanan ni'bat ni Jesus konra, “Pakatalad kamo nin kai kamo nin malingon tepren moyoy bula', ta abaw sara li' a mangusar nin ngaran ko a wanra ket sara a Cristo nin nipangako' nan Dios. Ket abaw sara li' a malingo ra. Marnge' moyo li' a danurdor nin pigigira sa kadani tan marnge-marnge' moyon main nin pigigira sa saka-sakalakon lugar. Bale' andi' kamo nin aburido ta sayti nin bubagay ket matkap nin mangyadi' yapo'. Bale' ambo' et nin iyayangga ana nin kapresan a pag'uuray iti sa mundo ta milalaban li' a nunasyon sa saya tan saya, tan wanin et a lamang sa pupag'urayan. Magkamain li' nin rayon sa abaw nin lulugar. Magkamain anamaet nin bitil. Bale' sain tarana' tamo' in nin rumate' nin dya'dya' kapadan tarana' nan mangingar nin sayay mangabing.
Pakatalad kamo ta si'kamo, dakpen rakamo li' tan bistawen rakamo li' tan sanet-saneten rakamo li' sa susinaguga. Iyadap rakamo li' nin usisaen konran mag'uuray tan uadi' bana' ta tumutumbok katamo. Mangyadi' in ta pigaw nin magkamain kamo nin pagkanawanawan maiparate' moyo konra a maipa'ka' kongko. 10 Matkap ya yapo' nin maipatanda' a Mabistan Patanda' sa sarban tawo sa sarban lugar, mi'sa say iyaangga ana nin kapresan nin pag'uuray iti sa mundo. 11 No itaw kamoyna li' nin man'usisaen, andi' moyoyna nin kaaburidwan no ani a ibarita' moyo bana' ta no udas moyoyna li' nin tumnoy ket, ibarita' nayna li' nin Dios a ibarita' moyo ta ambo' nin si'kamo li' a mag'irgo no kai edet, si Ispirito nan Dios. 12 No saytaw, main li' nin tutawo nin mangipapati nin bubsat ra. Main li' nin uama nin mangipapati nin a'nak ra. Main anamaet li' nin a'nak a magribildi* tan mangipapati konran mangatua ra. 13 Wanin, guraen rakamon sarban tutawo bana' ta mantarig'enan moyoy mangkikalamo' kongko. Bale' si si'numan a tumarig'en nin tumulok kongko anggan kala'pusan nin dya'dya', makarate' ya sa Pag'adian nan Dios.”
Si Makaparmay nin Bagay a Manida'
Mateo 24:15-28; Lucas 21:20-24
14 “Marate' li' a awro a main li' nin sitaw si ‘Makaparmay nin Bagay a Manida'’ nin itaw ya sa Timplo mataman nin ambo' nan kanepegan a itaw ya. (Si'kan mampamasa, tarusan maytin maong!) No ma'kit yaynayti li' nin bagay nin itaw yayna, saray mampiikap itaw sa Judea ket matkap a malayo saraynan mako nin umadi sa tutalugtog. 15 Si tawon itaw nin mampagprisko sa balkon nin bali ra, andi' yayna nin lumuob et sa bali nin mangalap nin animan a agamiren na. 16 Wanin anamaet konan si itaw nin mampagtrabaho sa gagawa', andi' yayna nin sumubli' et sa bali ra ta pigaw nin mangalap yan seket na. 17 Kado' sarayna li' a mabuktot tan saray uinan main nin ua'nak ran mampasuswen konan siin a panaon! 18 Kanya' nin idasal moyo konan Dios a ambo' li' kumon nin tyimpon gawat* no mangyadi' in 19 ta say dya'dya' li' konan sitaw a panaon ket kasa gapo et nin kapadan nangyadi' ana nangibwat et sin naparsa yay mundo anggan sawanin, tan kasa gapo nin kapadan mangyadi' et li'. 20 No kai na nin idisisyon nin Dios nin paanteden naya in nin panaon ket kasa li' gapo nin mabati' nin mabyay iti sa mundo. Bale' bana' konran pinili' nan Dios nin tutawo na, paanteden naya anadtaw li' in nin panaon.
21 Kanya' nin no saytaw li' ket main nin mamarita' komoyo a wana, ‘Syayna e a Cristo!’ o no wana, ‘Itaw ya e!’ andi' kamo nin mamper 22 ta abaw sara li' a mibalu'-balo' nin sara a Cristo o a prupita sara. Mama'ki-pa'kit sara li' nin makapaka'ngap nin panandaan tan mumilagro ta pigaw nin lingwen rasaray tutawo, a no magwa' ket tagem nin saray pinili' nan Dios nin tutawo na. 23 Kanya' nin pakatalad kamo! Nibarita' koyna a sarba nga'min komoyo ba'yo et nin mangyadi'.”
Say Isusubli' na li' nin si Pinaitawo
Mateo 24:29-44; Lucas 21:25-33
24 “Ket tampor kayadi' li' nin siin a panaon nin dya'dya',
si awro ket dumedlem ya, tan si bulan ket kai yayna nin sumlag.
25 Say bubituen ket mangaragrag mangibwat sa langit, tan say pupakayadi' a mamauksoy nin say itaw sa ta'gay nin langit ket maguloyna.
26 Kaaram, ma'kit rako li' nin sarban tutawo, si'kon si Pinaitawo nin manrumate' nin iti sa gunem nin main nin alakin pakayadi' tan kasan kapadan kagalangan. 27 Ket ibaki' kosara li' a uanghil ko nin mako sa sangkamundwan tan dinepen rasara nga'min a tutawon pinili' nan Dios.*
28 Kikiten moyay kayon igos ta main nin maadal moyo mangibwat kona. No sumalingsing yaynan gumulong, masigurado moyon rumate' anay tyimpon rapeg. 29 Wanin anamaet, no ma'kit moyoyna li' nin mampangyadi' ana in say nibarita' ko komoyo, matandaan moyoynan rumate' akoynan madali'. 30 Ibarita' koyti komoyo, no wanin ana li' anaod a mampangyadi', ba'yo kamo et nin mati nga'min ket matukid ana a sarban nibarita' ko. 31 Makasa a langit tan luta', bale' say ibarita' ko magnayon nin tutuo anggan-angga.
32 Bale' no ka'non peteg nin mangyadi', kasa gapo nin makatanda', ni saray uanghil, o si'kon si Anak nan Dios. Kal-la si Ama ko tamo' a makatanda'. 33 Kanya' anaod nin pakatalad kamo! Sumadya' kamon pirmi ta kai moyo nin tanda' no ka'no nin mangyadi' ti.
34 Say isusubli' ko nin si'kon si Pinaitawo ket maiyarig sa isusubli' nan sayay tawon kinmadayo'. Mi'sa ya nin nibwat sa bali na, binyan nasaran pakayadi' a tutawo na sa kayadian na. Nibibilin na sa barang saya a trabaho na tan ginan-gan nayay gwardya nin sibabantay ya sa isusubli' na. 35 Wanin anamaet, kai moyo nin tanda' no ka'no ako nin sumubli' a bilang sa isusubli' nan si main nin bali, sa patpaapon man, sa kapiknga' nin yabi man, sa parbangon man o sa kabubuklas man. Kanya' nin sumadya' kamo 36 ta sali' no rumate' akon bigra' ket marat'anan katamo nin bilang sa sayay gwardya a mampa'lek sa udas nin paggagwardya na. 37 Si ibarita' ko komoyo tan konran sarban tutawo ket: ‘Sumadya' kamo!’ ”
* 13:12 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mikas 7:6. * 13:18 Sayti a tyimpo nin maidap a kumal'is sa dya'dya' ta kurang a ikabyay. * 13:27 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 24:3,22,37,39; Exodo 19:16; Isaias 27:13; Daniel 7:13,14; Zacarias 9:14-17; 1 Corinto 15:52; 1 Tesalonica 4:16,17; Nipadar 1:7.