14
Mampangiplano saran Duka' a Pupangulo kona ni Jesus
Mateo 26:1-5; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53
Ket, rway awro tana ba'yo a rwa ran pista ran Judio. Sarayti a pistan mantawagen nin Nipanglabas* tan si sayay linggon Pangangan nin Tinapay a Kasan Pammakbo. Sawanin, saray Pupangulon Pupadi' tan saray Madudunong sa Gugan-gan ket mampangisip sara no pa'no raya nin dakpen si Jesus nin kai ra nin matandaan nin tutawo, mi'sa raya nin patyen. Wanin ta wanra, “Bangli' no gumulo sara a abaw nin tawo no dakpen tamoya no pista.”
Si Babayi nin Nangibu'bo' nin Banglo kona ni Jesus
Mateo 26:6-13; Juan 12:1-8
Itaw ya si Jesus sa Betania sa bali na ni Simon a gindat nin main nin makaparmay nin masakit sa katat. Sin kapresan ran mampangan, main nin babayi nin nako kona ni Jesus a main awit nan sayay pangangwan* a main nin laman nan pinasyan bili nin puron banglo nin say ngaran ket nardo. Ket simbing naya sa liey a pangangwan mi'sa na nin nibu'bo' a laman nan banglo sa ulo na ni Jesus. Bale' masager saray umno nin itaw konan siin ket wanra sa saya tan saya, “Pinirdi nayna in nin banglo! Magwa' yan nalako' in kumon nin masurok sa matingkapan nin sayay taon mi'sa nibi et kumon a naglakuan konran pubri.” Talagan masager sara konan babayi.
Ket wana ni Jesus, “Pauryan moya! Ambale' nin kasagran moya? Pinasyan bista nin ginwa' na kongko. Abirno nin ani a udas, isen saray pubri nin makalamo' moyo ket animan a udas nin rabay moyo saran tulungan, matulungan moyo sara. Bale' si'ko, ambo' ana nin ma'teng nin iti ako et komoyo. Ginwa' nay anggawan nin mababa' nan sitin babayi para kongko. Binanglwan nayayna a lalaman ko nin nisadya' nayayna para sa tabon ko. Ibarita' koyti komoyo, adtiman a lugar sa intiron mundo a pakaipatandaan nan si Mabistan Patanda', say ginwa' nan sitin babayi ket maibari-barita' li' anamaet nin pammanemtem kona.”
Nikitarusan ya si Judas konran Pupangulon Pupadi'
Mateo 26:14-16; Lucas 22:3-6
10 Ket si Judas Iscariote a saya konran labinrwan tumutumbok na ni Jesus, nako ya konran Pupangulon Pupadi' ta pigaw nin nikitarusan yan ipagamet naya si Jesus konra. 11 Konan siin maririket sara, ket nipapagketan ran byan rayan kwarta. Anaod, nangibwat ana sin sain, nanirib yayna si Judas nin tyimpon maipagamet naya konra si Jesus.
Nangan sara si Jesus nin Pangngapon para Pistan Nipanglabas
Mateo 26:17-25; Lucas 22:7-14,21-23; Juan 13:21-30
12 Ket sawanin, sin primiron awro nin Pistan Pangangan nin Tinapay a Kasan Pammakbo, si awron pangmamati nin karniro para sa Pista nin Nipanglabas, wanran tumutumbok na ni Jesus, “Adti a rabay mo nin pangisadyaan min pangapunan tamo para sa Pistan Nipanglabas?”
13 Ket nibaki' nasaray rwan tumutumbok na a wana konra, “Mako kamodtaw sa syudad. Ket main li' nin lalaki nin masnaan moyodtaw a mampangawit yan sampayan ranom. Tumbuken moya 14 angga nin lumuob ya sa sayay bali. Ket wamoyo konan main nin ikon konan bali, ‘Wana ni Maistro tamo, no adti ya kano a kwarto nin kidungwan na komi nin tumutumbok na nin mangapon no Pistan Nipanglabas?’ 15 Ket ipa'kit naya komoyoy sayay alawang nin kwarto sa ta'gay a nasadya' ana tan kumplito anay agamiren. Ket itaw, manadya' kamo nin kumana' kontamo.”
16 Ket nako saraytin tumutumbok na sa syudad tan nadumog rayaytaw si nibarita' na ni Jesus konra. Ket nisadya' raynay pangapunan ra sa pista.
17 Ket sin yabi ana, nako yadtaw si Jesus tan saray labinrwan tumutumbok na. 18 Sin kapresan ray mampangan, wana ni Jesus, “Ibarita' koyti komoyo, saya komoyon kadungo kodti a magtraidor kongko.”
19 Ket rinmere' sara a tumutumbok na tan say barang saya ket wana kona ni Jesus, “Maibarita' mo para nin si'ko?”
20 Ket wana konra, “Si saya anaod komoyon labinrwan tumutumbok ko nin mangkipanawsaw kongko nin tinapay sa yawong. 21 Si'kon si Pinaitawo, mati ako nin bilang sa wana sa Kasuratan. Bale' kado' yayna in si magtraidor kongko! Maong ana kumon a kai ya nin naiyanak.”
Mateo 26:26-30; Lucas 22:14-20; 1 Corinto 11:23-25
22 Sin kapresan ran mampangan, nangalap yan tinapay si Jesus, tan nikisalamat ya konan Dios mi'sa nin simpi-simping naya tan nitayak na konran tumutumbok na. Wana, “Kalapen moyayti. Siti a lalaman ko.”
23 Kaaram, kinalap nayay baso a main nin arak nin ubas. Nikisalamat ya konan Dios, mi'sa nibi naya konra ket ninom sara nga'min konan siti. 24 Ket wana konra, “Sayti a daya' ko nin mama'get nin kataratwan konan Dios. Tumuro' li' nin mati ako para sa abaw nin tutawo. 25 Ibarita' koyti komoyo, kai akoyna gapo nin minom nin arak nin ubas anggan konan sitaw si awron minom ako li' nin ba'yon arak sa Pag'adian nan Dios.”
26 Sin nayadi' sara nin nangansyon nin pangrarayo konan Dios, nibwat saran nako sa Talugtog Olibo.
Nipau-pau'na nayna ni Jesus a Pangingibudi' ra kona
Mateo 26:31-35; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38
27 Ket wana ni Jesus konra, “Sarba moyo nga'min ket palaywan rako li' nin bilang sa naisurat sa Kasuratan a wana,
‘Patyen koya li' a mammastor ket saray karniro misisyak sara.’*
28 Bale' saytaw li' no napasubli' akoyna nin mabyay, mu'na akoyna li' tan taga'nan katamodtaw sa Galilea.”
29 Wana nin nag'irgo ni Pedro, “Lakwanan rakayna nga'min, bale' si'ko ket kai gapo.”
30 Wana ni Jesus kona, “Ibarita' ko komo, Pedro, ba'yo main nin tumarang'ok nin pirwa nin manok konan sitin yabi, mitlo moyna nin nibudi' a katanda' nako.”
31 Bale' wana ni Pedro nin nipatib'ey, “Mataman et nin kalamo' nako nin patyen ana, kai ko gapo nin ibudi' a katanda' taka.”
Wanin anamaet a lamang a wanra nin saray sarban tumutumbok na.
Dumasal ya si Jesus itaw sa Getsemani
Mateo 26:36-46; Lucas 22:39-46
32 Rinmate' sara si Jesus itaw sa sayay lugar a pinangaranan nin Getsemani. Wana konran tumutumbok na, “Mabati' kamodti leleg a mandumasal ako.”
33 Ni'ras nasaran kalalamo' na si Pedro, si Santiago tan si Juan. Marere' yan tuloy tan pinasyan byat nin man'isipen na. 34 Wana konra, “Pinasyan tuloy nin bereng ko ket ipati koyna layi. Mabati' kamodti, tan andi' kamo nin ma'lek.”
35 Kinmadayo' yan buga' konra, mi'sa linmukob ya ta pigaw nin idasal na a no magwa' kumon ket kai nayna nin dalanan in si panaon nin pangingirangep na. 36 Wana, “Ama ko! Sa sarban bagay ket main pakayadi' mo nin mangwa'. Andi' moyna kumon nin ipairangep kongko in say dya'dya' a adapen kon irangep. Wanin man, ambo' nin say karabayan ko a masunor, no kai say karabayan mo.”
37 Sin sinmubli' ya konran saray tulon tumutumbok na, narat'anan nasaran mangka'lek. Pinukaw nasara tan wana kona ni Pedro, “Simon, mampa'lek ka anamain! Kai mo tana para nin magwa' a andi' nin ma'lek yapo' abirno nin sayay udas tamo'? 38 Andi' kamo nin ma'lek no kai edet, dumasal kamo ta pigaw nin kai kamo nin madaeg nin tukso, ta sa nakem moyo ket disidido kamon gaw'en moyoy manepeg bale' mapatapo' kamon kinatawo moyo.”
39 Kinmadayo' yaynamanaet tan dinmasal yan wantaw lamang sa nu'nan dasal na. 40 Sin sinmubli' yaynamanaet sa kami'nan ran tulo nin tumutumbok na ket mampa'lek sara anamanaet ta talagan kai ra nin mapukpukan a elek ra. Sin nakaimata sara, kai ra nin tanda' no ani a i'bat ra kona.
41 Sin sinmubli' yan pitlo konra wana, “Mangka'lek kamo et! Kustoyna in! Narate' anay udas! Pakanda' kamo! Si'kon si Pinaitawo ket maipagamet akoyna konran duka' a tutawo. 42 Mibangon kamo tan sumna' atamo! Syayna e a tawon nagtraidor kongko.”
Say Nipanakep kona ni Jesus
Mateo 26:47-56; Lucas 22:47-53; Juan 18:3-12
43 Mampag'irgo ya et si Jesus ket kapingmatan nin rinmate' ya si Judas a saya konran labinrwan tumutumbok na. Abaw saray tutawon kalamo' na nin nibaki' ran Pupangulon Pupadi' tan saray Madudunong sa Gugan-gan tan saray Mangatuntawo ran Judio. Di-beneng tan di-batuta' sara. 44 Nibarita' naynan gindat konra ni Judas no pa'no rayan maipurok si Jesus. Wana, “Si arkan ko, syaytaw nin diri. Dakpen moya. Ket i'ras moya nin gwardyawan moyan maong.”
45 Sin rinmate' yadtaw si Judas, diri-diritso na kona ni Jesus. Ket wana, “Maistro!” Mi'sa naya nin inarkan. 46 Ket dinakep rayayna si Jesus. 47 Konan siin, si saya konran itaw a naka'deng, inuyos nayay beneng na tan tinaga' nayay sayay katulong nan si Sangkata'gayan nin Padi' ket naglat yan nataga' a tutulyan na. 48 Ket wana ni Jesus konran tutawo, “Saya ako para nin kriminal ta nakabeneng kamo tan main nin pekpek moyo nin manakep kongko? 49 Inawru-awro kon nangyakay komoyo itaw sa sakop nan Timplo, kai rakoyna nin dinakep itaw! Bale' sayti ket matkap nin mangyadi' kongko ta pigaw nin matukid a naisurat sa Kasuratan.”
50 Ket nagsipalayo sara nga'min a tumutumbok na tan linakwanan raya si Jesus.
51 Main nin sayay tububa'yon tinmumbok kona ni Jesus nin nipunggos ya tamo' nin ules. Ket tinarigmusan raya nin tutawo ta pigaw nin ikidakep raya kumon. 52 Bale' pinaipuslit ya sa punggos nan ules ket palayo nan lus'ok.
Iyadap ya si Jesus konan Sangkata'gayan nin Padi'
Mateo 26:57-68; Lucas 22:54-55,63-71; Juan 18:13-14,19-24
53 Sawanin, nika' raya si Jesus sa bali nan Sangkata'gayan nin Padi'. Itaw nididinep sara a Pupangulon Pupadi', saray Mangatuntawo ran Judio tan saray Madudunong sa Gugan-gan. 54 Si Pedro, tinmumbu-tumbok ya bale' itaw sa dayo' anggan sa baraybay nin bali nan Sangkata'gayan nin Padi'. Mi'sa nako ya nin nikidupong nin tinmekre' konran gwardya nin pairangrang ya sa apoy. 55 Saray Pupangulon Pupadi' tan sarba ran myimbro nan Kunsiho ran Judio ket naningka-tingkap saran maiparsa ra kona ni Jesus ta pigaw nin masintinsyawan ya nin patiti. Bale' kasan na'kit ra 56 ta abirno nin abaw saray nangibarita' nin bula'-bula' nin kuntra kona ket kai anamaet nin mikukumprunta a nibarita' nin saya sa saya.
57 Sin wanin, main nin umno ray pinaipadar nin magtistigos nin mibula'-bula' nin kuntra kona ni Jesus. Wanra, 58 “Narnge' mi nin wanan siin, ‘Sidaen koyayti si Timplo nin nipa'deng ran tutawo ket sa luob nin tuloy awro, pa'dengen koyay sakalakon Timplo nin ambo' nin gawa' nin tawo.’ ” 59 Ket mataman nin say ibari-barita' ran sarayti ket kai nin mikukumprunta.
60 Ket sin sain, inumdeng ya a Sangkata'gayan nin Padi' sa adapan ra nga'min ta pigaw nin usisaen naya si Jesus, ket wana, “Ani a mai'bat mo sa sain nin man'iparsa ra komo?”
61 Bale' kai ya gapo nin nag'irgo si Jesus. Ket tinepetan naya anamanan Sangkata'gayan nin Padi' a wana, “Si'ka para a Cristo a si Anak nan Dios a sya ket Marayo ya?”
62 “O', si'ko,” wana ni Jesus. “Ket ma'kit rako li' nin si'kon si Pinaitawo nin nakatekre' iti sa pawanan nan Dios a sya a Makapangyayadi', nin mangkumayupa' akon iti sa gunem mangibwat sa langit.”*
63 Sin narnge' nayti nin si Sangkata'gayan nin Padi', rinakyat nay seket na nin pangipa'kit nan alakin sager na. Wana, “Matkap et paray tistigos kuntra kona? 64 Narnge' moyoyna nin mismo sawanin a pangungu'na-u'na na konan Dios! Ani a wamoyo?”
Ket nipapasayawan ra nga'min a sintinsyawan yan patiti.
65 Ket linuda'-ludaan rayaynan raruma sa rupa si Jesus. Main nin namepet nin mata na tan tinasu-taso raya a wanra, “Prupita ka; ibarita' mo edet no si'noy nanaso komo!” Ket sin naipagamet yayna konran gwardya, rinampa-rampa' raya.
Ibudi' naya ni Pedro si Jesus
Mateo 26:69-75; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18,25-27
66 Sawanin, itaw ya si Pedro sa yupa' sa baraybay nan palasyo sin nako yadtaw a sayay alila' nan babayi nin Sangkata'gayan nin Padi'. 67 Ket na'kit naya si Pedro nin mampairangrang. Pinastang nayan maong mi'sa wana, “Saya ka anamaet konran kalalamo' nan sitaw si Jesus a taga Nazaret.”
68 Bale' nibudi' na in ni Pedro a wana, “Kai ko nin tanda', ni matarusan in say man'ibarita' mo!” Ket inmalis yan nako sa purta nan pukok. Ket main nin tinmarang'ok nin manok.*
69 Na'kit nayaynaet itaw nin si babayi tan nibari-barita' na konran itaw, “Siin nin tawo ket saya ya konran kalalamo' na!” 70 Bale' nibudi' naynaet ti ni Pedro.
Nainsanan nin buga', wanra anamaet nin tutawo nin itaw kona ni Pedro, “Page' a saya ka konran kalalamo' na ta si'ka ket taga Galilea kaynamaet.”
71 Ket wana, “Dusawen nakon Dios no ambo' nin tutuo a man'ibarita' ko. Sambawan ko nin kai koya gapo nin katanda' in si tawon man'irgwen moyo!”
72 Kapingmatan, main nin tinmarang'ok nin manok nin pirwa. Ket napanemtem naytaw ni Pedro say nibarita' na ni Jesus kona nin wana, “Ba'yo main nin tumarang'ok nin manok nin pirwa, nitlo moyna nin nibudi' a katanda' nako.” Ket abet-abet na ni Pedro.
* 14:1 Mabasa moyo et a maipa'ka' konan siti si Pistan Nipanglabas itaw sa Glusaryo. * 14:3 Saya yayti nin pinasyan anda' nin pangangwan a gawa' sa baton mantawagen nin alabastro. * 14:27 Zacarias 13:7. * 14:62 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Kanta 110:1; Daniel 7:13. * 14:68 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasa a wanti:Ket main nin tinmarang'ok nin manok.