17
Say Panunusa konan Bantog nin Pampam
Ket, si saya konran pitoy anghil nin mampanga'get nin pito ray yawong, nako ya kongko tan wana, “Paradti ta ipa'kit ko komo a panunusa konan si bantog nin pampam*. Sya nakatekre' ya sa babon abaw nin uilog. Nikirilasyon sara kona a mumag'uray sa mundo, ket saray tutawo anamaet sa mundo, bara'mo nasaran pinabok nin arak na a inayat nasara sa nikasama' a pigagawa' na.”
Kaaram, naidumay nipag'uray nan Ispirito nan Dios kongko, ket si anghil, ni'ras nako sa sayay disyirto. Ket, na'kit koyadtaw a babayi. Nakaruran ya sa sayay mu'dit a makapali'mon ayep* nin pito ray ulo na tan mapulo' ray sara na. Sa lalaman nan ayep ket nakasurat a abaw nin titulo nin pangu'na-u'na konan Dios. Say seket nan babayi ket mablin klasi nin mu'dit tan kulor granati nin abel. Si lalaman na ket napno' yan alahas nin pirlas tan raruma et nin mablin bato tan nin balitok. Main nin ga'get nan balitok nin kupa a napno' nin say makaparmay tan nikasama' a ginwa-ginwa' na. Sa waleng na ket naisurat yay ngaran nan main nin ararem a pipa'kaan. Wanan naisurat,
“Si mapwirsa a Babilonia, si ina ran sarban pampam, tan si puon nin sarban nikasama' a gawa'-gawa' iti sa luta'.”
Na'kit ko nin nabok yay babayi nin say daya' ran tutawo nan Dios a saray pinati nin mangingi'deng kona ni Jesus.
Naka'ngap akon tuloy sin na'kit koya, ket si anghil wana kongko,
“Ambale' a naka'ngap ka? Ibarita' ko komo no ani a isimbulo ran siin si babayi tan si makapali'mon ayep nin manruranan na a pito ray ulo na tan mapulo' ray sara na. Sitaw si ayep nin na'kit mo, nabyay yayna intaw bale' nati yayna sawanin. Wanin man, sa ambo' ma'teng lumiwa' yadtaw sa priswan nin ubot* bale' ika' ya li' sa pakadusawan na anggan-angga. Ket saytaw li' no lumiwa' yayna, maka'ngap sara li' a tutawo nin say ngaran ra ket kai nin naisurat sa libron listawan ran saray magkamain nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios nin nailistaynay ngaran ra ba'yo ya et nin naparsa a mundo. Maka'ngap sara anaod bana' ta nabyay yayna intaw, nati yayna ket mabyay ya anamana.
Matkap a kadunungan tan ararem nin pakataros sa sayti. Say pito nin ulo nan si makapali'mon ayep, i'deng a pitoy talugtog a mantekrean nan babayi. 10 I'deng et nin sayti a pito ray adi'. Saray lima, nayadi' sarayna nin nag'uray, si saya mampag'uray ya sawanin, tan si saya ket adapen na tamo' et a mag'uray. Bale' anted li' tamo' a panaon nin aburuyan a pag'uuray na. 11 Sitaw si makapali'mon ayep nin nabyay ana intaw bale' nati yayna sawanin, man'ibilang yan ikawalon adi' bale' say pete-peteg ket saya ya konran pitoy adi'. Say piugutan na ket say madusa li' anggan-angga.
12 Saytaw say mapulo' ray sara nin na'kit mo, i'deng saray mapulo' a adi' a kai et nin nag'uray, bale' byan sara li' nin pakayadi' nin kipag'uray konan makapali'mon ayep sa anted tamo' nin udas. 13 Bana' ta sarayti ket sayan-saya a gagara ra, ipaisirong ray pakayadi' tan pakauray ra konan makapali'mon ayep. 14 Labanan raya li' a Karniro bale', si Karniro, daegen nasara li' a uadi' bana' ta sya, Uunuren ya nin sarban uunuren tan syay Adi' nin sarban uadi'. Saray kalalamo' na ket saraytaw saray tutuo kona a sara pinili' tan sinagyat nasara.”
15 Nituloy nan anghil a wana kongko, “Saytaw say abaw nin uilog a na'kit mo nin tinekrean nan si pampam, i'deng a dudupong nin tutawo nin nagsikabarang a nasyon, daya' tan sarita'. 16 Bale' si makapali'mon ayep tan say mapulo' a sara ket guraen raya a pampam, ket kalapen ra li' a sarba nin main na nin labusan raya. Kanen ra li' a laman na tan puuran ra li' a tara' ra. 17 Mangyadi' ti konan babayi bana' ta si Dios a mangikwa sa kaisipan ra sa gaw'en ra ta pigaw nin matukid a nigagara nan mangyadi'. Siin a rason a nikikumpurmi sara nin nipaisirong ray pakayadi' tan pakauray ra konan makapali'mon ayep anggan say nibarita' nan Dios ket matukid.
18 Sawanin, sitaw si babayin na'kit mo ket i'deng nayay bantog nin syudad nin iti sara sa sirong nin masakupan na a mag'uuray iti sa mundo.”
* 17:1 Siti si pampam a wanadti ni Juan, iritrato nayay alakin syudad a tinawag nan Babilonia (Nipadar 17:5; 16:19). Magwa' a man'i'deng nayay syudad nin Roma bana' ta sin panaon na ni Juan, alawang a masakupan ran taga Roma tan pinai-paidap rasaran maong a mammemper kona ni Cristo. * 17:3 Nipadar 13:1. * 17:8 Nipadar 9:1; 11:7.