18
Say Pakasida' nan si Mampag'uray Iti sa Mundo
Kayadi' nin nipa'kit in kongko, main nin na'kit kon anghil nin mangkumayupa' mangibwat sa langit nin main nin alakin pakayadi' na. Ket kinmalaway yay intiron mundo bana' sa salag na. Wanan maksaw,
“Nasida' yayna!
Si mapwirsa nin syudad nin Babilonia ket nasida' yayna!
Piikapan ya tana sawanin nin duka' a uispirito tan dudimunyo, tan aadyan yan sarban klasin nikasama' tan duka' a mumanuk-manok tan uayep.
Nangyadi' in kona bana' ta bara'mon pinabok nasara nin mabayanin arak na a tutawo sa sarban nasyon
a say rabay irgwen ket inayat nasara nin gaw'en a nikasama' a gawa'-gawa' na.
Nikirilasyon sara kona a mumag'uray sa mundo, tan saray kumirsyanti sa intiron mundo, yinmaman sara mangibwat sa nalabas a agom na.”
Kaaram, main nin sakalakon busis sa langit nin narnge' ko a wana,
“Si'kamo nin tutawo ko, kumadayo' kamo kona. Lakwanan moya in nin syudad ta no kai ket masagyat rakamon magkasalanan nin tutawo na, ket maranod rakamon madusa. Dusawen nayaynan Dios bana' ta no pisusuldungen a kasalanan na ket mirate' ana sa langit, ket si Dios, kai na liningwanan a kadukaan na. Bal'en ya tan dusawen ya nin tumekep sa sain nin kadukaan na. Say sarban ginwa' nan nipamaidap sa tutawo ket ibale' kona nin dubli. No pa'no kabayani a arak nin nipainom na konran raruman tawo, dubli li' sa bayani a ipainom kona. No pa'no yan nipapda' tan nipata'gay, wanin ya anamaet nin pangirangepen nin pammadya'dya' tan kaberengan ta wana sa nakem na,
‘Iti ako nin sayay nakatekre' sa truno kon diri! Gumereng ako li' para nin kapada nan sayay balo? Kai gapo!’*
Kanya' nin midadagop nin mapi'sa-pi'san rumate' kona a dya'dya'. Ket mirirngan na anaod nin irangep a sakit, kaberengan tan bitil, mi'sa puuran ya nin sidaen bana' ta si Uunuren a Dios nin manusa kona ket makapangyayadi' ya.
Ket saray mumag'uray sa mundo nin nikirilasyon kona tan nipapda' nin kalamo' na, pinasya li' nin bereng ra tan umakis sara antaran mantamu-tamurawen ra a asok nan mangkapuuran a syudad. 10 Itaw sara li' tamo' sa adayo' bana' sa li'mo ran maranod nin mapadya'dya'. Wanra li' tana,
‘Undo' ana! Sa anted tamo' nin udas ket nasida' yan dinusa a mapwirsan syudad nin Babilonia! Undo' ana! Anta gindat ket bantog tan alawang ya!’
11 Wanin a lamang, saray kumirsyanti sa mundo ket umakis tan gumereng sara li' bana' kona ta kasaynan manaliw nin tagilako' ra. 12 Kasayna li' nin manaliw nin balitok tan pirak ra, say mablin bubato tan pirlas ra. Kasayna li' a lamang nin manaliw nin mablin uabel ra a bilang sa mantawagen nin diilo, sida, tan say kulor granati tan mu'dit. Wanin et sa mababanglo nin kukayo ra, tan sarban klasi nin alikamen nin gawa' sa pangil nin ilipanti, sa mabli nin kayo, sa gansa', sa pasak tan sa marmol. 13 Kasayna li' a lamang nin manaliw nin kanila ra, nin rika-rikado ra, nin mababanglon amris ra, nin mira ra, nin insinso ra. Wanin et sa arak tan ladak ra, sa arina tan trigo ra, sa baka tan karniro ra, sa kabayo tan karwahi ra, tan uaripen ra. Anaod ikumirsyo ra et a byay nin tawo!
14 Wanra li' nin magkukumirsyo kona,
‘Say sarban mabibista nin bubagay a rabay-rabay mo ket kasayna tan na'met moyna a kayamanan tan kabistawan mo. Ket kai anayti gapo nin maisubli' komo!’
15 Sarayti nin kumirsyanti nin yinmaman sa pagkukumirsyo ra konan siti nin syudad, itaw sara li' tamo' sa adayo' bana' sa li'mo ran maranod nin mapadya'dya'. Umakis sara tan gumereng sara li' 16 a wanra,
‘Undo' ana a nangyadi' konan mapwirsa nin syudad! Sin saytaw, saray tutawodtaw ket niske-nisket saran mablin seket nin mantawagen nin diilo tan kulor granati tan mu'dit, tan napno' saran alahas nin balitok, mablin bubato tan pirlas. 17 Undo' ana ta sa anted tamo' nin udas, sarban sayti nin kayamanan ra ket na'met!’
Saray kukapitan nin bapor tan saray tripulanti tan saray pasairo, tan saray raruma et nin say tingkapan ra ket sa taaw, itaw sara tamo' anamaet sa adayo' 18 nin man'akisan raya antaran mangkikiten ray asok nan si mangkapuuran nin syudad. Wanra,
‘Kasa gapon makakipada sa kabantugan konan siti nin syudad!’
19 Kwan ran ta'pok a ulo ra nin pangipa'kit nin kaberengan ra mintras a man'umakis sara a wanra,
‘Undo' ana a nangyadi' konan mapwirsa nin syudad! Yinmaman nga'min a kumpanyan bapor nin dinmuong kona. Undo' ana ta sa anted tamo' nin udas, sarban kayamanan na ket na'met!’
20 Si'kamo nin mampiikap sa langit,
rumiga kamo bana' sa nangyadi' kona!
Si'kamo nin tutawo nan Dios, apostoles tan prupita na,
rumiga kamo anamaet bana' ta si Dios,
sinintinsyawan nayayna sa ginwa-ginwa' na komoyo.”
21 Ket, main nin sayay makapangyayadi' nin anghil a nangalsan bato nin bilang si sangkaalakyan ana nin gigilingan, mi'sa naya nin nibatibat sa taaw tan wana,
“Wanti ya li' nin kapwirsa nin sidaen a syudad nin Babilonia!* Kai yayna li' gapo nin ma'kit nin uman! 22 Kanya' nin kai sarayna li' nin marnge' a manganganta tan say tugtog ran mannugtog nin arpa, flauta tan trumpita konan siti nin syudad. Kai sarayna li' a lamang nin madumog kona a matutudyo' nin mangwa' nin nagsikabarang a bubagay. Kai anamaet ana li' nin marnge' a gargar nin gigilingan. 23 Kasayna li' gapon tyo' nin ma'kit nin dumta. Kasayna li' gapon marnge' nin marigan busis ran ikasal. Sain a dusa konan Babilonia bana' ta saray kumirsyantidtaw, masuruk-surok a nakem ra bana' ta wanra ket saray sangkayamanan sa mundo, tan saray tutawodtaw, nibarang rasaray tutawo sa mundo sa nipanikot ra konra.
24 Sain et a dusa konan Babilonia bana' ta itaw nin inmagos a daya' ran prupita tan tutawo nan Dios. Say daya' ran sarba ran pinatidti sa luta' ket madumog konan siin a syudad.”
* 18:7 Isaias 47:7-9. * 18:21 Jeremias 51:63-64.