7
Saray Namarkawan nin Uaripen nan Dios
Sinmunor, main nin na'kit ko nin a'pat ray anghil. Naka'deng sara nin sa'sa-sa'sa sa a'pat a duyo nan mundo, nin mampaeden ray a'pat a klasin siri ta pigaw nin kai yapo' kumres sa luta', sa taaw tan sa kukayo. Kaaram, main nin na'kit kon saya et nin anghil a mampuli' nangibwat sa baytan a awit naya a ipangmarka nan si sibibyay a Dios,* Wanan nita'way konran saray a'pat a anghil a binyan nan Dios nin pakayadi' nin manida' sa luta' tan sa taaw, “Andi' moyo yapo' nin sidaen a luta', taaw tan kukayo anggan namarkawan mi ana li' a waleng ran uaripen nan Dios* tamo.”
Sin nayadi' saraynan nagmarka, nibarita' ra kongko no umno ra a minarkawan; 144,000* sara nin nangibwat sa labinrway tribo ran Israelita.
Saray namarkawan ana ket silabinrway ribo sara a nangibwat sa barang saya nin tribo: sa tribo ni Juda, ni Ruben, ni Gad, ni Aser, ni Neftali, ni Manases, ni Simeon, ni Levi, ni Isacar, ni Zabulon, ni Jose tan ni Benjamin.
Say Piririga ran Nanalo
Kayadi' nin naipa'kit in kongko, anaod, na'kit kosara a pinasyan ka'bawan nin tutawo a kai sara nin mabilang sa ka'bawan ra. Nangibwat sara sa barang saya nin nasyon, puri, daya' tan sarita'. Naka'deng sara sa adapan nan truno tan si Karniro. Nakaseket saran maputi' tan mampangiwasiwas saran bulong nin palmira nin piririga ra sa pananalo 10 tan man'ita'way ra a wanra,
“Itandudo' miya a Dios mi a iti sa truno tan si Karniro! Nisalba rakami!”
11 Sarba ra anamaet nin uanghil, pinalibedan rayay truno, saray rwampulo' tan a'pat a pupangulo tan saray a'pat a sibibyay a pinarsa. Linmukbob sara sa adapan nan truno tan rinayo raya a Dios a 12 wanra,
“Peteg a wanin! Raywen tamoya a Dios tamo.
Madunong ya, makapangyayadi' ya tan magsen ya!
Kisalamatan tamoya!
Marayo ya, mapagalangan ya, tan itandudo' ya anggan-angga.
Peteg a wanin anaod!”
13 Nitepet na kongko nin saya konran pupangulo, “Tanda' mo para no si'no sarain saray nakaseket nin maputi' tan no adti sara nin ibat?”
14 “Kai ko nin tanda', Ser,” wangkon ni'bat. “Ibarita' moyo pa kongko no si'no sara.”
Ket wana kongko, “Sarayti a nakaagwanta nin masakit a dya'dya'.* Rininggas ra a seket ra ta pigaw nin kumuti' sa daya' nan Karniro nin pinati.* 15 Siin a rason a isen sara sa adapan nan truno nan Dios nin mampagsirbyan rayadsen sa Kami'nan na awro tan yabi. Ket si nakatekre' isen sa truno, lawas a antabayan tan misyon ya konra.* 16 Kai sarayna gapo nin gumitil tan milata', tan kai sarayna gapo nin ma'mutan nin awro o nin raruma et nin ma'mot.* 17 O' ta si Karniro nin itaw sa truno ket pagawan nasara a bilang sayay mammastor. Ika' nasara sa subor nin ranom a mami nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios.* Ket si Dios, punasen na a lwa' ra tan say pangibwatan ran umakis.”*
* 7:2 Bilang sa nibarita' iti a ma'kit nin ginwa' nan Dios nin nipangipurok na konran tutawo na sa Nipadar 9:4; 14:1; 22:4; 2 Corinto 1:22; Efeso 1:13; 4:30; Ezekiel 9:4. * 7:3 Nipadar 14:1b. * 7:4 Nipadar 14:1a. * 7:14 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Daniel 12:1. * 7:14 Mabasa et a maipa'ka' sa saytin pakaparinggas sa Hebreo 9:21-22. * 7:15 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Isaias 4:5-6. * 7:16 Isaias 49:10. * 7:17 Nipadar 21:6; 22:1,17; Juan 4:14; Kanta 23:2. * 7:17 Nipadar 21:4; Isaias 25:8.