8
Say Panglat konan Ikapiton Silyo
Sawanin, sin ginlat naya nin Karniro a ikapiton silyo sa nalulon a kasuratan, nititinek a sarba nin itaw sa langit sa luob nin kapiknga' udas. Kaaram, na'kit kosara a pito nin anghil nin man'umdeng sa adapan nan Dios. Binyan sara nin pito ray trumpita.
Ket, main nin sakalakon anghil nin rinmate' a main nin ga'get nan balitok a pangangwan nin insinso. Ket nako ya tan inumdeng yadtaw sa balitok nin altar sa adapan nan Truno. Abaw a insinson nibi kona nin ida'ton nadtaw sa altar, nin kalamo' a dudasal* ran sarba ran tutawo nan Dios. Ket say asok nin insinson itaw sa ga'get nan anghil, kalamo' a dudasal ran tutawo nan Dios nin nuli' sa adapan nan Dios. Ket, si anghil, pinno' nayan mandumtan baya nin nangibwat sa altar a pangangwan nin insinso, mi'sa naya nin nibasyo sa luta'. Kapingmatan, kinmudor nin maksaw, ryawryawan, kinmidla-kidlap a kimat tan rinmayon.
Say Nipamatnoy nin Say Primiron A'pat a Trumpita
Mayadi' in, saray piton anghil ket nisadya' ran patnuyen a trumpita ra.
Anaod, pinatnoy nayan u'nan anghil a trumpita na, ket rinmapeg nin yilo tan apoy nin main nin kalamo' nin daya'.* Ket napuuran a kakatlo nan luta' tan kakatlo nin kukayo tan say sarba nin rarabot.
Kaaram, pinatnoy nayan ikarwan anghil a trumpita na ket main nin bara'mon alakin talugtog nin mangkapuuran a ninabo' sa taaw. Ket say kakatlo nin ranom sa baybay, nag'in nin daya', tan say kakatlo nin say mangkabyay sa taaw ket nati, tan say kakatlo nin say ruran sa taaw ket nasida'.
10 Kaaram, pinatnoy nayan ikatlon anghil a trumpita na ket main nin bituen nin bara'mon burung-burong nin tyo' a naragrag nangibwat sa langit nin nanabo' sa kakatlo nin uilog tan susubor nin ranom. 11 Say ngaran nan siti nin bituen ket Kapaitan. Edet say kakatlo nin raranom, kinmait, ket abaw saray tutawo nin nati sin nainom rayti.
12 Kaaram, pinatnoy nayan ika'pat nin anghil a trumpita na ket naapiktawan nay kakatlo nan awro, nan bulan tan nin bubituen kanya' nin naglat a kakatlo nin palaway ra. Kanya' nin pinasyan dedlem nin kakatlo nin awro tan kakatlo nin yabi.*
Pinatnoy yay Trumpita nin Tarana' nin Primiron Makapali'mo nin Dya'dya'
13 Kinmikit ako anamana ket main nin na'kit kon sayay agila nin manlumpad nin ata'gay sa kalangitan. Narnge' ko a wanan nita'way, “Makapali'mo! Makapali'mo!* Undo' ana li' a kapapa'sar ran sarba ran itaw sa mundo no patnuyen raynan tulo ra et nin anghil a trumpita ra.”
* 8:3 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Nipadar 5:8; 6:10. * 8:7 Ezekiel 38:22; Joel 2:30-31. * 8:12 Isaias 13:9-10; Amos 8:9. * 8:13 Mabasa a maipa'ka' sa saytin makapali'mo sa Nipadar 9:1-12; 9:13–11:14; 11:15–14:20.