9
Kaaram, pinatnoy nayan ikaliman anghil a trumpita na ket main nin na'kit kon bituen* nin nanabo' sa luta' a nangibwat sa langit. Nibi ya kona a tumbok nin nipangabri konan priswan nin ubot nin pinasyan kaararman*. Ket, sin inabryan naya a priswan nin ubot, linumwa' a pinasyan kubpal nin asok a bilang asok nin alakin pugon. Nasalimbengan yan sayti a awro ket dinmedlem ya tan say kalangitan.
Mangibwat sa asok ket main nin linumwa' nin abaw a dudon ket dinumpa' sarayti sa intiron mundo. Binyan saran pakababa' nin manurot nin bilang sipitan. Ginan-gan saran andi' ra nin sidaen a rabot, say kakayo tan raruma et nin tinmubo' sa luta', no kai saray risgwen ra tamo' ket saray tutawon kai nin namarkawan sa waleng nin marka nan Dios. Kai saraynamaet inaburuyan nin patyen rasarayti nin tutawo no kai edet, padya'dyaen rasara sa luob nin limay bulan. Say irab nin ipamadya'dya' ra ket kapada a irab nin surot nin sipitan. Kanya' nin sa saytaw li' nin panaon, rabay raynan maong a mati bale' kasan magwa' ra. Mipati sara kumon, bale' pal'isan sara nin patiti.
Sarayti saray dudon, say bakas ra ket bilang kabayo nin nipriparan mako kigira.* Main nin bara'mon kuruna ran balitok sa ulo. Say rupa ra ket bara'mon rupan tawo. Say sabot ra ket anro a bara'mon sabot nin babayi, tan say ngipen ra ket bara'mon ngipen nin leon. Sa kerep ra ket main nin salimbeng nin bara'mon kalasag nin pasak, tan say tunoy nin pakpak ra no lumpad sara ket bara'mon kalanakang nin bikoy nin abaw a karwahin man-guruyen nin kabayon mampalayon mako kigira. 10 Main nin ipanurot ra sa ikoy ra nin bilang sa ipanurot ran sipitan a sayti a kami'nan nin pakababa' ran mamadya'dya' nin tutawo sa luob nin limay bulan. 11 Main nin adi' ra nin sitaw si anghil nin mampag'uray konan priswan nin ubot a pinasyan kaararman. Say ngaran na sa sarita' nin Hebreo ket Abadon tan sa sarita' nin Griego ket Apolion, a say rabay nin irgwen ket Mannida'.
12 Ket nayadi' ana a u'na nin makapali'mo nin dya'dya'. Bale' anaod, rwa et a rumate'.
Pinatnoy yay Trumpita nin Tarana' nin Ikarwan Makapali'mo nin Dya'dya'
13 Kaaram, pinatnoy nayan ika'nem nin anghil a trumpita na ket main nin narnge' ko nin busis a nangibwat sa a'pat a duyo nan balitok a altar sa adapan nan Dios. 14 Wanan busis konan ika'nem nin anghil, “Keen mosara warwaran a a'pat nin anghil nin nitaker itaw sa banda nan alakin Ilog Eufrates.” 15 Ket binulusan saray a'pat nin anghil bana' ta talagan nisadya' sara para konan sitin taon, bulan, awro tan udas ta pigaw nin patyen rasaray kakatlo nin tutawo sa mundo. 16 Nibarita' kongko no umno ray nakakabayo a sundalo' ra; rwanyasot a milyon sara.
17 Ket wanti a bakas ran kabayo tan saray nakakabayon nipa'kit kongko a bilang taynep: Saray nakakabayo, say kalasag ra sa kerep ket tuloy kulor; main nin mu'dit nin kulor apoy, main nin asol nin kulor nin mablin bato a mantawagen nin sapiro, tan main nin masilyaw nin kulor asupri. Say ulo ran kabayo ket bara'mon ulon leon, ket mangipugso sara nin apoy, asok tan asupri*. 18 Kakatlo nin tutawo ket nati bana' sa sayti nin makapati nin bubagay a say apoy, asok tan asupri nin ipugso ra. 19 Say pakababa' ran mangmati nin saraytin kabayo ket sa bebey ra tan sa ikoy ra ta say ikoy ra ket bara'mon ulay nin main nin ulo nin usaren ran ipananakit nin tutawo.
20 Bale' saray tutawo nin nabati' nin nabyay nin kai nati sa saytin makapali'mon dya'dya', kai ra et nin nagbabawian a duka' a gawa' ra. Ituloy ray mangrayo nin dimunyo tan nin dios-dios a ginwa' ran diri mangibwat sa balitok, pirak, gansa', bato tan kayo. Saray dios-dios, kai sara nin maka'kit, kai nin makarnge' tan kai nin makalalako. 21 Wanin a lamang a kai ra et nin nagbabawian nin tutawo a duka' a man-gaw'e-gaw'en ra bilang say pangmamati, say pangangamod, say pakiraray-raray ran ambo' nin manepeg, tan say pananakaw ra.
* 9:1 Saray raruman nangadal konan Biblia wanra a angangko sitin bituen ket saya yan anghil o ispirito. * 9:1 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Lucas 8:31. * 9:7 Joel 2:4-5. * 9:17 Sayti say asupri ket madali' nin mapuuran tan say angot ket mabang'et nin bara'mon naburok nin salay nin makasu'nep. Say ka'bawan nin bakas ket kristal nin masilyaw.