3
El hombre de la mano tullida
Ja'nrëbi se'e, Jesusbi bain ñë'ca huë'ere ba'iguëna, guë'nguësi sara baguëbi baji'i. Ja'nca ba'iguëna, fariseo bainbi yua Jesús huachoja'ye ëñañu cajën, yahue ro'tajën ëjohuë. Guë'nguësi sara baguëte huachotoca, “Ai gu'aye yo'ohuë më'ë” cañu, ro'tajën ëjohuë, yo'o yo'oma'i umuguse sëani. Ja'nca ro'tajën ëjojënna, Jesusbi guë'nguësi sara baguëni cabi:
—Huëni raijë'ën. Bain joborana nëca raijë'ën, cabi.
Cani ja'nrëbi, baguëbi raiguëna, fariseo bain barute ba'icuani cabi Jesús:
—Mai ira ba'isi coca toyani jo'case'ere ëñato, yo'o yo'oma'i umuguse banica, ¿gue yo'o yo'oye poreye'ne mai? ¿Guere caguë'ne? ¿Bainni coñe o bainni ja'si yo'oye caguë? ¿Rauna ju'inguëte huachoye o baguëni huesoni si'aye caguë? bacuani senni achaguë cabi.
Ja'nca senni achaguëna, bacuabi gare sehuoye beoye baë'ë. Ja'nca ba'ijënna, Jesusbi si'acuare bonëjeiñe ëñaguë bënji'i. Bacua achaye güejënna, ai sa'ntiguë baji'i. Ja'nca ba'iguëbi guë'nguësi sara baguëni cabi:
—Më'ë ëntë sarare mi'najë'ën, cabi.
Caguëna, baguë yua mi'nani, huajë raji'i. Huajë raiguëna, ja'nrëbi, fariseo bainbi etani, Herodes bainna sani, bacuani coca senni achahuë:
—¿Queaca Jesusre huani senjoñe'ne mai? senni achahuë.
Mucha gente a la orilla del lago
Ja'nrëbi, Jesús yua baguëre concua naconi etani, zitarana saë'ë. Saijënna, ai jai jubë bain Galileabi raisi'cua yua baguëni achajën be'tejaë'ë. Judea, Jerusalén, Idumea, Jordán ziaya que ca'ncoña, Tiro, Sidón, ja'anruan bain'ga ai jai jubëbi Jesús yo'ose'ere achani, baguëna ñë'ca raë'ë. Raijënna, baguëre concuani: “Yogute injani, yë'ëre re'huacaijë'ën” cabi. Bain jubëbi baguëni quëon ëaye ba'ijënna, ba yogute re'huacaiye guansebi. 10 Ai bainre huachosi'quë sëani, si'acua rau ju'incuabi ti'anni, baguëni pa'roni huajëñu cajën, baguëni quëon ëaye yo'ojën baë'ë. 11 Gu'a huati hua'ibi yua baguëni ëñajën, baguëni gugurini rëanjën, baguëni güijën cahuë:
—¡Riusu Zinreba'ë më'ë! güijën cahuë.
12 Ja'nca cajënna, Jesusbi bacuani si'a jëja guanseguë, Yë'ë ba'iyete quëani achoma'ijë'ën, cabi.
Jesús escoge a los doce apóstoles
13 Ja'nrëbi yo'je, Jesusbi cubëna mëni ba'iguë, baguë bain jia'noni cuencueja'cuare choji'i. Choiguëna, baguëna mëni ñë'cahuë. 14 Ñë'cajënna, si'a sara samucuare, baguë naconi conjën ba'icuare, Riusu cocareba quëani achocuare, ja'ancuare jia'noni cuencuebi. 15 Cuencueni, ju'incuare huacho ëjacua, gu'a huati hua'ire etoni sao ëjacua, ja'ancuare bacuare cuencueni re'huabi. 16 Ba cuencueni re'huasi'cua yua ñaca hue'ecua baë'ë: Simón caguëni Pedro hue'yobi. 17 Ja'nrëbi Santiago, ja'nrëbi Santiago yo'jeguë Juan, Zebedeo mamacua ba'ijënna, jëja bacuare sëani, Boanerges hue'yobi. 18 Ja'nrëbi Andrés, ja'nrëbi Felipe, ja'nrëbi Bartolomé, ja'nrëbi Mateo, ja'nrëbi Tomás, ja'nrëbi Alfeo mamaquë Santiago, ja'nrëbi Tadeo, ja'nrëbi Simón ja'an celote jubë ba'iguë, 19 ja'nrëbi Judas Iscariote, Jesusre je'o bacuana insini senjoja'guë, ja'ancuare cuencueni re'huabi Jesús.
Acusan a Jesús de recibir su poder del demonio
Ja'nrëbi jë'te, Jesusbi baguëre concua naconi yequë huë'ena sani ti'anni, 20 ai jai jubë bainbi ñë'ca raijënna, bacua aon aiñe'ga poremaë'ë. 21 Ja'nca porema'ijënna, yequëcuabi, Loco hua'guë'ru ruinguë ba'iji baguë cajënna, Jesús te'e huë'e bainbi achani, Baguëte zeanni rañu cajën, baguëte zeanjën saimate.
22 Yequëcua'ga ira coca ye'yocua, Jerusalenbi raisi'cuabi baguëte gu'aye cahuë:
—Baguë yua gu'a huati ëjaguë Beelzebú hue'eguë, ja'anguë naconi zemosi'quë'bi ba'iji. Ja'nca sëani, Beelzebubi conguëna, gu'a huati hua'ire etoni saoye poreji, cahuë.
23 Cajënna, ja'nrëbi, Jesús yua bacuare choini, ye'yo cocabi bacuare bëinguë yihuoguë quëabi:
—¿Mësacua yua zupai huatire concua sa'ñeña etoni saoye poreye ro'taye? Ja'nca yo'oma'iñë. 24 Te'e jobo bainbi sa'ñeña huatoca, si'acuabi huesëni carajeiyë. 25 Te'e huë'e bainbi sa'ñeña huatoca, si'acuabi huesëni carajeiyë. 26 Ja'nca carajeijënna, güina'ru zupai huatire concuabi sa'ñeña huatoca, bacua'ga huesëni carajeiyë. Zupai'ga huesëni carajeiji.
27 Yequëcuabi jëja baguë huë'ena jian cacaye yëtoca, ru'ru jëja baguëni preso hueñe bayë. Baguëte preso huenma'itoca, baguë bonsere jiañe porema'iñë. Huentoca, baguë bonsere tëani saye poreyë. Güina'ru, Zupaini huentoca, baguë zeansi'cuare tëani saye poreyë.
28 Mësacuani ganreba yihuoguë cani achoyë yë'ë. Si'a bain gu'a jucha yo'ojën ba'ise'e, bacua gu'aye cani tonse'e, ja'anre huanë yeye poreji Riusu. 29 Ja'nca huanë yeye poreto'ga, Riusu Espíritute gu'aye cani tontoca, ja'an gu'a juchare gare huanë yeye beoye ba'iji Riusu. Ja'an gu'a juchare gare tënoñe beoye ba'iji, cabi Jesús.
30 Bainbi Gu'a huati zemosi'quëbi ba'iji cajënna, ja'nca coca yihuoguë cabi Jesús.
La madre y los hermanos de Jesús
31 Ja'nrëbi jë'te, Jesús pë'cago, baguë yo'jecua, bacuabi ti'an rani, hue'se ca'ncore ëjojën, baguëte choijaijë'ën cani raohuë. 32 Raojënna, bain hua'na Jesús të'ijeiye ñu'icuabi baguëni quëahuë:
—Më'ë mamá, më'ë yo'jecua, bacuabi hue'se ca'ncore ëjojën, më'ëni choiyë, quëahuë.
33 Quëajënna, Jesús sehuobi:
—¿Yë'ë mamá, yë'ë yo'jecua, jarocua'ne? senni achaguë sehuobi.
34 Ja'nca sehuoni ja'nrëbi, si'acuani bonëjeiñe ëñani, bacuani se'e cabi:
—Yë'ë mamá, yë'ë yo'jecua yua ënjo'on ba'icua'ë. 35 Riusu yëyete yo'ojën ba'icua, ja'ancuani, Yë'ë yo'jeguë, yë'ë yo'jego, yë'ë mamá, ja'anre bacuani cayë yë'ë, cabi Jesús.