10
God wawero a'i ne, fene weiya!
Kaiyemo mo, fene peri ta apou wanuwe. Ane fene ma'e tame te'esiya. Tu naifa weriyei, Owane Sitewi lai ya'ariyei nomo lo ni'arawe tewi a'i se yo lowe lo ariariyeye. Lowe sa'i erasi a'i iyape, Sa'i Lo'u a'i, henerai su, Owane Sitewi lai Sa'i Lo'u a'i aine tou apuweye. Serai lowe werese awei foro'o a'i sahe Sa'i Lo'u a'i toneri. [Kis 13:21-22; 14:22-29] Serai Moses lowe aiwawe a'i aitu sapu siye umasiti. Owane Sitewi Sa'i Lo'u a'i aine tou apuweye su, Moses lowe aiwawe a'i sa'i ape toneri. Owane Sitewi lai lowe werese Moses lo ereti sahe auwe. Sosu lowe werese Moses mo'o umasitiye. Apou aiwawe a'i, Owane Sitewi lai lowe werese Moses lo iyape se sa'i au huwe. Lowe lau erasi teriteye su, Owane Sitewi lai nau ta'ase, omo hire ma'e fai ape, au arosai. [Kis 16:35] Lowe sa'i wawe toteye su, Owane Sitewi lai Krais hi ma'e eimawe arosai. Le tapiye wou henerai. Serai tapiye ape lowe ma'e sa'i au aye. Tapiye ape, Krais tene! Le lowe werese mo'o umasinamiye. Serai le lowe ma'e au noweinoweinamiye. [Kis 17:6; Nam 20:11] Owane Sitewi lowe ma'e etiri tomu ne'ese aunamiteye. Ahowa, lowe Owane Sitewi lo peri arisinamiteye. Serai Owane Sitewi lowe ma'e ai marepi totenamiye. Le lowe werese ipo ariye a'i ma'e eimawesawi. Lowe werese, peri lo arisiye ape, Owane Sitewi lai lowe werese aine tera'eyei ne toteye. [Nam 14:29-30]
Owane Sitewi lai lu tewi lo aine tera'e fiyariteye su, le nomo ma'e au atuatuteye. Nomo etiri tamo siye wisereyesiya su, Owane Sitewi lo lu tewi wou irowe ape, le ai marepi nomo ma'e totenamiyei. Le nomo ma'e apou au te'esiya, “Fene etiri tamo owe ape siye wisereyete.” [1 Ko 10:11; Nam 11:4,34] Tu naifa Owane Sitewi lo lu tewi god wawero ta'ane umasinamiteye. Serai le nomo ma'e au te'esiya, “Fene god wawero werese owe ape ta'ane umasinamite.” Owane Sitewi lo peri tu naifa weriyei apou leseye,
“Lu taune ene ayei ne onuwewe sa'i luwaru a'i aye. Ene a tepa'asiye su, lowe god wawero ma'e yakowei ne sine nine'iteye.” Kis 32:6
Fene tafa'e yo seni luwaru a'i owe ape irore. Tu naifa weriyei, Owane Sitewi lo lu tewi tafa'e yo seni ironamiteye su, Owane Sitewi lu taune tomu ne'ese, 23,000 lu taune, poweiye ta'i se aine tera'e fiyari eresawi. [Nam 25:1-9] Lowe yo seni luwaru a'i ironamiteye su, lowe Owane Sitewi ma'e apou te'eye, “Ne piyene nomo ne au noweinowei ta'ame awere?” Owane Sitewi lai peri eite ne lowe te'eye ape ai peri ironamiye. Serai le haru aimesi tomu ne'ese lowe ma'e eimawesawi. Haru aimesi werese lowe ma'e tomuwe. Haru aimesi lu taune tomu ne'ese tomu tera'eye. Serai fene yo seni luwaru a'i wou, lowe ironamiteye ape, owe ape irote. [Nam 21:5-6] 10 Lowe Owane Sitewi ma'e ai marepi erasi a'i totenamiteye su, lowe le ma'e apou te'eye, “Yo seni no luwaru a'i ne.” Owane Sitewi peri eite wanuwe su, le ipari lo, lu aine tera'esiya ape, ipari hi ma'e eimawe arosai. Ipari ape lu taune tomu ne'ese aine tera'eteye. Serai fene Owane Sitewi ma'e ai marepi owe ape totete. [Nam 16:41-49]
11 Etiri werese ape mo lowe ma'e henerai su, Owane Sitewi lu taune werese ma'e marepi lo au atuatuteye. Tu naifa weriyei, meni ta etiri ape mo leseye. Peri ape nomo ma'e, yo seni wisere a'i nomo ironamiyei ape, au te'e atuatu areiyesiya. Nowe eite se nomo awei sato ironamisiya ape, nowe ape Krais si tame hi ma'e itorairowa ape, atahe a'i ne. Serai nomo peri ape ne marepi erasi a'i fa totenamite.
12 Serai meni ta apou totesiya su, “Ane kairefi a'i teinamiteye. Ane yo seni luwaru a'i iro ta'ame.” Weiyai! Le marepi apou wou a'i totesiya su, le yo seni lo winetaiyei. Le yo seni luwaru a'i ironamiyei. 13 Yo seni luwaru a'i fene ma'e heneraiyei ne toteyei su, fene hepene se owe ape su'arire. Lu taune werese, lowe yo seni luwaru a'i irowei ne totenamiteyei. Ahowa, Owane Sitewi nomo ma'e apou eiye, “Yo seni luwaru a'i lo marepi fene ma'e heneraiyei su, ane fene au pati aniyei. Ane fene ma'e yo seni luwaru a'i fu arorowata. Yo seni luwaru a'i fene ma'e heneraiyei su, ane fene ma'e yo ta'i atuatuwei. Serai fene yo seni luwaru a'i awera'iyenatiyei.” Owane Sitewi marepi tote tawesiyei fene lo au kairefiye teinamisiya.
God wawero lo ta'uwe hereiyei.
14 Serai, kaiyemo mo ano, fene god wawero werese me'iyeni ma'e atati arunatiyewe iterotire. Fene lowe ne owe ape au nine'inamite. 15 Ane fene ma'e marepi wisere a'i totenamisiya ape, au te'esiya. Peri ano au tote etire. 16 Nomo me tape'i, Jisas sahe temeniyeye ape, tote eti tawesinamisiya. Serai nomo siye sa'i, nomo Owane Sitewi ma'e au te'e wisereyesiya ape, tewi ayei su, nomo Jisas lo fisa'i nomo ne ete aniyei ape, ene aye. Nomo Jisas lo fisa'i marepi tote tawesisiya. Aiwawe a'i nomo siye lo'u ani towesi ene ayei su, nomo Jisas lo tahe pa'are nomo ne towesiye ape marepi tote tawesinamisiya. [Mt 26:26-28] 17 Nomo siye lo'u tewi oso oso a'i ani towesi erauwiyei. Siye lo'u ape lai ta'i a'i irosiya. Serai nomo Jisas lo yo seni umasinamisiya ape, nomo lu taune tomu ne'ese irosiya. Nomo siye lo'u ani ene ayei su, nomo tahe pa'are ta'i a'i, marepi ta'i a'i wou heneraiyei. [Ro 12:5]
18 Fene Israel lo lu taune werese ne totere. Lowe fe sipsip lo'u Owane Sitewi ma'e au heseyei ne aine tera'eye. Serai lowe fe sipsip lo'u tewi a'i ani ene ayei su, lowe Owane Sitewi ma'e au te'e wisereye nine'iyei. [Wkp 7:6] 19 Ane peri eite au te'esiya su, ane piye marepi sitewi ano au te'esiya awere? Fe sipsip lo lo'u tewi a'i lowe god wawero ma'e au heseteye ape, yahowa'i ne. Fene fe sipsip lo'u tewi a'i god wawero ma'e auwe ape, ene ayei su, lo'u ape lai lire fene lo au luwaruwerowata. Aiwawe a'i god wawero werese yahowa'i ne. Lowe kairefi se ta'ame. Lowe fene au luwaruwerowata. [1 Ko 8:4] 20 Ahowa, weiyai! Ane fene ma'e eisiya. Awei lo lu god wawero ma'e fe lo lo'u tewi a'i ta au heseyei su, lowe sepei luwaru a'i ma'e au heseyei. Lowe Owane Sitewi Pefine a'i ma'e au heseyei ta'ama. Fene sepei luwaru werese a'i ma'e owe ape au wisereye nine'ite. Serai fene fe lo lo'u tewi a'i lowe god wawero au heseye ape owe ape ani ene ate. [Lo 32:17; KTH 9:20] 21 Fene Meni Owane Pefine a'i ne au te'e nine'iyei ne ta'uweyei su, fene marepi ta'i a'i lo aiwawe toteyei. Serai fene piyene sepei luwaru a'i ne totenamisiya awere? Fene siye lo'u ani towesiye erauwiyei su, fene Jisas lo tahe pa'are ne toteyei. Fene fe piyo'u sepei luwaru ma'e au heseyei su, fene sepei luwaru a'i ne au wisereye nine'iyei. Fene yo seni hesi a'i ape owe ape umasite. [2 Ko 6:15-16] 22 Nomo god wawero ma'e fe piyo'u au heseyei su, Owane Sitewi lo ai marepi erasi a'i nomo ma'e totenamiyei. Kairefiyeyei nomo lo, Owane Sitewi lo kairefiyeyei ani ararosiya awere? Piyete! Owane Sitewi lo kairefi nomo ani ararowe. Nomo Owane Sitewi lo kairefiyeyei ma'e teirowata. [Lo 32:21]
Nomo Owane Sitewi ne au te'e nine'inamite.
23 Nomo Krais ne tote tawesiyei su, nomo etiri werese werese fara'u irowei. Ahowa, yo seni tomu ne'ese nomo ne au pati anirowata. Nomo yo seni werese fara'u umasirowa. Ahowa, yo seni tomu ne'ese ape mo, tote tawesiyei nomo lo au kairefiyerowata. [1 Ko 6:12] 24 Fene marepi towafi fene lo owe ape tote nehi umasite. Ahowa, fene lu taune tere'e ne noweinoweiyei ne totete. [Ro 5:1-2]
25 Lu tamo fe lo'u nepawe amerame a'i ma'e aitaiyei su, fene fara'u fe lo'u ape ete ene are. Fene fe lo'u ne apou owe ape te'e towerire, “Fe lo'u ape fene eiwerou ma'e aitai awere?” Ahowa, fene fe lo'u ne te'e toweriyei ta'ama su, marepi fene lo fetane a'i irowei. Serai fene fara'u fe lo'u ete ene are. [Sng 24:1] 26 Tu naifa meni ta'i apou leseye,
“Omo omo pani werese a'i Meni Owane Pefine a'i lo ne. Sosu aiwawe a'i etiri werese awei sahe Meni Owane Pefine a'i lo ne.” Sng 24:1
27 Awei lo meni ta fene wesi lo sahe ene ayei ne ei aniyei su, fene marepi luwaru a'i owe ape totere. Marepi fene lo fetane a'i toteyei su, fene wesi lo ma'e ene ayei ne irowa. Fene wesi lo ma'e iyei su, etiri werese meni ape fene ma'e auwei ape, fene fara'u ene are. Fene etiri ape ne owe ape te'e towerire. Fene etiri werese ne te'e toweri ta'ame su, marepi fene lo fetane a'i irowei. 28 Weiyai! Peri ano wanure! Meni ta fene ma'e apou eiyei su, “Fe lo'u eite lowe sepei luwaru a'i ma'e au hese tepa'asiye.” Le peri ape au te'eyei su, fene fe lo'u owe ape ene are. Fene apou te'eyei su, “Ane fe lo'u eite arowata.” Serai fene meni ape lo marepi au kairefiyeyei. Sosu aiwawe a'i marepi fene lo fetane a'i ironamiyei. [1 Ko 8:7] 29 Ahowa, marepi fene lo ne ane tote ta'ame. Ane meni ape lo marepi ne totesiya. Owane Sitewi lai marepi ano ma'e au fetaneyeye.
Sosu meni ta fene ma'e peri ta apou ei toweriyei su, fe lo'u, god wawero ma'e au heseye ape, etiri yahowa'i su, piyene ane fe lo'u ape ayei ne amouweyei awere? Meni tere'e lo marepi, yo seni ano owe ape au hese ereite. Ane meni tere'e ape lo marepi au luwaruwe wou ta'ama. 30 Ane fe lo'u tewi ene ayei su, ane fe lo lo'u tewi ne ei toweri ta'ame. Ane fe lo'u ne Owane Sitewi ma'e au wisereyeyei. Serai ane Owane Sitewi ma'e au te'e wisereyeyei su, lu taune werese ane ma'e owe ape te'e ani ararore. [1 Ti 4:4]
31 Serai fene fe lo'u ene ayei su, sa'i ayei su, fene mi mi werese a'i Owane Sitewi ma'e au te'e wisereyere. Etiri werese fene irowei ape, fene Owane Sitewi lo iyape ei ani arowete. [Kl 3:17] 32 Etiri werese fene irowei ape, fene marepi orese a'i Juda lo lu taune ma'e owe ape aure. Sosu aiwawe a'i fene marepi orese a'i Grik lo lu taune ma'e owe ape aure. Lu taune, Owane Sitewi lo yo seni umasinamiteye ape, fene lowe ma'e marepi orese a'i owe ape aure. [Ro 14:13] 33 Wiyawi werese ano, ane lu taune werese a'i ma'e marepi wisere a'i auwei ne totesiya. Ane marepi topo ano tote umasi ta'ame. Ane lu taune tere'e lo marepi ne totenamiyei. Lowe yo seni wara'i ano siyeyei su, lowe Owane Sitewi lo peri wanu tote tawesi umasiyei. Serai Owane Sitewi lai marepi hepene he'i a'i, mi mi pasi pasi weriyei ironamitorowa ape, lowe ma'e auwei. [1 Ko 9:20-22]