11
Piyɛɛ yɛ umɛwɑi Kirisi pikɔ́ pɛɛ Yerusɑlɛm-i ń we kɛɛnkɛɛ
Pitumɛ nɛ Kirisi pikɔ́ pɛɛ Yutee kɛteni-i ń we ɑpi kóm tɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ pɔ̃́ nɛ kɔ Uléécɑɑ Nsímɛ́ yɔsí. Kɛ Piyɛɛ uu Yerusɑlɛm m pɛɛpɔ, Pisuifi pɛɛ Yeesu nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ ɑ́pi kɛ́yu u pɑ. Pi u mɑɑ rɛ: Pɔ pikécirɛ́ kɛyɔ lompɔ, nɔ́ nɛ pɛ̃ ɑni kɛlõ kɛsɛ le! Kei kɛ Piyɛɛ uu pɛɛ lɛlɛɛ n wɑ pi kɛɛnkɛɛ nɛ kɛ́tɔ-pɔ, uu rɛ: Yɑfɑ-pɔ kɑḿ pɛɛ́ kɛ́yɔ kɛnyinɛ-i we nɛn kɛyómɛ yɑ́ɑ́si, ɑi nɛ́ wɑi yɑrɛ kɛnípɛɛhee, ɑi linyinɛ nɛ́ nyísɛ lin kɛnɛ́mɛɛ wémɛ. Likɛi lɛɛ welɛ yɑrɛ kusɑ́ŋɑ́ɑ́ mɑɑmɑɑ kunyinɛ kɑpi n tɑ́ŋɛ pin kuɑtimɛ kɛnɑ mulɛilɛ̃. Ai pɛɛ kɛyómɛcɑɑ n leeri lin cɛpimɛlɛ̃ ɑí weri ɑí nɛ nɛ́ kɔ. Am kusɑ́ŋɑ́ɑ́ kpɛ̃ kɛ́mɛɛ ńsɔnɛ pɑí, ɑm ɑ́nɑ ɑnɑ likɔ́ nní ncɔpuri nɛ liyúikɔ́ ncɔpuri nɛ lɛlɛɛ m múŋui ncɔpuri nɛ sinúipi ncɔpuri yɛnu. Kei kɑi rinɔ́ɔ nɛ́ mɑ́ɑmɛ rɛ: Piyɛɛ, ɑ yisi, ɑ kṍ ɑɑ le! Amɑ́ ɑm tinɔ́ɔ yɔ́su rɛ: Kɑ́sɑ, ɑ́m píkɑi irɔ́sé kɛ́mɛɛ icírí inyinɛ lukɑɑlɛ̃, Upíimɑ. Ai kɔ mɛlírũ kɛyómɛcɑɑ-pɔ pimɑ́ɑ kpɑ́ rɛ: Lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ḿ mɑɑ rɛ lilukɛ-lukɛ, pɑ́ɑ kɑpɛ li mɑɑ rɛ icírí. 10 Mɛpehẽ mɛtɑɑni kɑi lɛ̃ wɑ, ɑi pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ kusɑ́ŋɑ́ɑ́ kpɛ̃ kɛyómɛcɑɑ-mɛ̃ kpíípɔ. 11 Likumúŋɛ́ kpɛ-i, pisoi pitɑɑni pinyinɛ ɑpi kei nní weri ɑpi kɛ́yɔ kɛ-i kɑri ń we ripoo-i nyɛrɛ. Sesɑree-pɔ kɑpi lɛ̃ pi tumti. 12 Nfɑ́ɑsɔnɛ nn nɛ́ mɑɑ rɛ kɛ́ yisi kɛ́ mɛsɛ nɛ mɛsɛ pi ritiki. Pimɑ́rɛcɔ pikpuulũ mpí ɑpi yisi ɑpi nɛ́ sɑ́runi ɑrí hɑ nɛ kɛsẽ́ Kɔrinɛɛ kɛyɔ-i lompɔ. 13 Uyɛ̃ uu rɔ́ kɛ́ɛ́nkɛɛ lɛ̃ kuu uléécɑɑtumɛ ukɛyɔ-i n yɛ̃́ un u tee rɛ ukɛ́ pisoi tũ pikɛ́ hɑ Yɑfɑ-pɔ Simɔɔ kɑpi rinyíri n hɛ rɛ Piyɛɛ sée. 14 U yɛ́ nsímɛ́ u símisi mɛɛ yɛ́ u nɛ ukɛyɔ pikɔ́ nnɛ́í n yóriyɛ. 15 Kɑm nsímɛ́ n kpísi, Nfɑ́ɑsɔnɛ nn pikɛcɑ́ɑ́ súiri yɑrɛ knn lɛ̃ kɛ́korɑɑnɛ kɛrɔ́cɑ́ɑ́ n súimɛ. 16 Kei kɑm pɛɛ Upíimɑ rinɔɔ ntí léisɛ rɛ: Míni ŋmɑnɛ kɛ Yohɑni uu nɔ́ wólɛ. Amɑ́ Nfɑ́ɑsɔnɛ kɛ Uléécɑɑ uu nɔ́ wolɛnɛ. 17 Kɑri Upíimɑ Yeesu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛ, Uléécɑɑ uu Nfɑ́ɑsɔnɛ rɔ́ hɛ. Mmɛ̃ kuu kɔ nkpéni pɛ̃ hɛ. Wóo pɛɛ nkpéni nɛ̃́ kɛ́ nɛ Uléécɑɑ n kɛ́ŋɛnɛ? 18 Kɑpi ɑnɔ́ɔ nyɛ̃ n kṍ, ɑpi piɑkiŋ niŋukusɛ ɑpi Uléécɑɑ ríyu wɑisɛ ɑpi rɛ: In lɛ̃, mɛsei yɛ mɛ rɛ Uléécɑɑ yɛ ŋmurɛilɛ rɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ pɔ́ɔkɛ́ kɔ piɑkópɛ kɛpirɛ ritɔ pikɛ́ nfɑ́ɑ yíkíyiki yɛ̃́.
Kirisi pikɔ́ pɛɛ Antiyɔɔsi-i ń we
19 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑpí pɛɛ Etiyɛɛni ń kpu, pi pɛɛ pɛpɛɛ Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛ wéékusɛlɛnlɛ hɑ́i. Ai tíyɛsɛ picɔ ɑpi wúrunkɛɛ ɑpí nɛ Fenisii kɛtẽ nɛ Siipuru nɛ Antiyɔɔsi tulu, ɑmɑ́ pin pɛɛ Pisuifi ŋmɑnɛ Nléécɑɑsimɛ́ símisi. 20 Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, Siipuru nɛ Sirɛɛni pikɔ́ pinyinɛ yɛ yisilɛ ɑpi Antiyɔɔsi sĩ ɑpí hɑ Upíimɑ Yeesu Nsímɛ́ Kɛcirɛ Pikirɛki símisi. 21 Upíimɑ nnɑŋɛ nn pi lɛ́ni, pisoi mɛyɑ̃ ɑpí nɛ kɛfɑ u tɛnɛ ɑpi mɛfinɛ consɛ. 22 Kirisi pikɔ́ pɛɛ Yerusɑlɛm-i ń we ɑpi lɛ̃ kom, ɑpi Pɑrinɑpɑsi Antiyɔɔsi-pɔ tum. 23 Kuu n tuipɔ, uu yɛ́nu lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu pɛpɛɛ nɛ Kirisi kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ tinkpɑ́, ɑi u lɑrisi uu pi ŋmɔ́ɔ́púsɛ rɛ pikɛ́ Upíimɑ nɛ kɛfɑ kɛsɛ n tikilɛ̃. 24 Pɑrinɑpɑsi yɛ pɛɛ mɛyíkíyiki usoi sɔnɛ lɛ. Nfɑ́ɑsɔnɛ nn u yipɑɑlɛ̃ un kɔ nfɑtɛnɛ mɑ́. Lɛ̃ nnyɑ kɛ pisoi mɛyɑ̃ ɑpi ŋmurɛi ɑpi Upíimɑ nɛ kɛfɑ tɛnɛ.
25 Pɑrinɑpɑsi uu limɛmɑ́ɑ́ yisi uu Tɑrisi-pɔ Sɔɔli piwɛ́lɑɑ sĩ. 26 Kuu u n yɛ̃́, uu u kpísi uú nɛ Antiyɔɔsi u sĩ. Api kei Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛ-i kuŋmɛ̃ nɛ kuriyu wɑi pin Nléécɑɑsimɛ́ pisoi mɛyɑ̃ céési. Antiyɔɔsi uyɛ-i kɑpi mɛfoí foí Yeesu Kirisi pipirɛtiki rinyíri hɛ rɛ Kirisi pikɔ́. 27 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ ɑntepuyɛ pinyinɛ ɑpi Yerusɑlɛm yisi ɑpi Antiyɔɔsi sĩ. 28 Nfɑ́ɑsɔnɛ nn piusɛ unyinɛ kɑpi yɛ n sée rɛ Akɑpuusi céési uu yóó rɛ nkṹ píimɑ nnyinɛ yɛ́ kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ wɑ. Nkṹ mmɛ̃ nń weri nn mɛsei Kulooti iyɔɔpi kumúŋɛ́-i wɑi. 29 Kei kɛ Yeesu pipirɛtiki pɛɛ Antiyɔɔsi-i ń we ɑpi símɑɑnɛ ɑí tonɛ rɛ pikɛcɔpɛ, ḿpɑ́ úye ukɛ́ lɛ̃ kuu yɛ́ n fe tɔhɔ pikɛ́ nɛ pimɑ́rɛcɔ pɛɛ Yutee-pɔ ń we lɛ́mpɔ. 30 Api mɛsei lɛ̃ wɑi, ɑpi Pɑrinɑpɑsi nɛ Sɔɔli tum ɑpi sĩ́ ɑpí hɑ ítɔhɔ iyɛ̃ nɛ pi lɛ́ni ɑpi pipiwɛ́ɛ́sɛ pɑ.