17
Pɔɔli nɛ Silɑsi yɛ Tɛsɑloniki-pɔ we
Kɑpi Liiti kɛyɔ-i n yisi, ɑpi Amfipoliisi nɛ Apolonii cɔpu ɑpí nɛ Tɛsɑloniki tulu. Pisuifi yɛ kei kuyómɛyɑ́hɑɑlee mɑ́lɛ. Pɔɔli uu kei hɑpɔ yɑrɛ kuu yɛ n wɑ, u nɛ pɛpɛɛ kei ń we pin yɔ́i. Uu siwéntɛyɑɑ sitɑɑni nɔŋ́sɛnɛ uú nɛ Nléécɑɑsimɛ́ kɛ́mɛɛ pi céési uu kɔ pi nyísɛ rɛ uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ yɛ íwɛ píimɑ mɛlukɛ mɑ́lɛ, ukɛ́ pɛɛ kɔ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yisi. Uu kɔ kpɑ́ rɛ: Yeesu kɑm nɔ́ n tee yɛɛ nní Kirisi. Pɛpɛɛ kutu u n cɔ́lɛ̃ kɛ́mɛɛ, pinyinɛ ɑpí nɛ nsímɛ́ mmɛ̃ kɛfɑ tɛnɛ, ɑpi Pɔɔli nɛ Silɑsi tiki. Ai kɔ nɛ Pikirɛki mɛyɑ̃ pɛɛ Uléécɑɑ n yɑ́ɑ́si pɛ́nɛ nɛ pɛɛ́ nɛ pinɔ́si yukɔɔ́ kulúi.
Kei kɛ Pisuifi kɛfɑ ɑkɛ tóosi ɑpí hɑ siwɑiyulɛ sinyinɛ kɔ́ɔ́i ɑpí nɛ kuyu n lémɑɑlɛ̃. Api kɔ yisi ɑpi Yɑsɔɔ kɛyɔ-i Pɔɔli nɛ Silɑsi piwɛ́lɑɑ sĩ, pin músu rɛ pin pi n tĩ, pikɛ́ hɑ nɛ riwúí kɛ́mɛɛ pi túhɑɑnɛ. Kɑpi pi m pɑɑ, ɑpi pɛɛ Yɑsɔɔ nɛ Yeesu pikɔ́ picɔ cɔ́pii ɑpí nɛ kuyu pitúhɑɑnɛ lɛɛpɔ pin cɑ́ɑ́i rɛ: Pisoi mpí pɛɛ kɛtẽ nnɛ́í cɔ́kɔi. Pi kɔ kɛrɔ́mɛɛ nté tuimɛlɛ. Yɑsɔɔ uu pi yɔ́su pin ukɛyɔ-i we! Ápi Rɔm uyɔɔpi isé wɑisɛlɛ̃. Pi pɔ́lɔ́lɛ̃ tɛ unyinɛ ucɔ yɛ we, ɑpi yɛ u séi rɛ Yeesu. Tɛ uyɛɛ uyɔ́ɔpi wɛ́ɛ́sɛ. Anɔ́ɔ nyɛ̃ ɑɑ riwúí tɛ̃ nɛ kuyu piwɛ́ɛ́sɛ cɔ́ŋ mɛyíkíyiki. Api Yɑsɔɔ nɛ upicɔ riwómɛ ké ɑpi hɛ́ɛ́lɛ ɑpi kɛlenɛ pi yɑ́.
Pɔɔli nɛ Silɑsi yɛ Peeree-i we
10 Kɑi kɛsinɛ n wɑ, Yeesu pikɔ́ ɑpi Pɔɔli nɛ Silɑsi Peeree-mɛ̃ tɔ́ŋsɛ. Kɛ pɛ̃ ɑpi Peeree-i n tuipɔ, ɑpí nɛ Pisuifi kuyomɛyɑ́hɑɑlee n sɑirilɛ̃. 11 Pisuifi pɛɛ kei ń we isoi yɛ nyɑmlɛ ɑi tɔ́su Tɛsɑloniki pikɔ́ ikɔ́. Api kɛfɑ kɛsɛ nɛ Nléécɑɑsimɛ́ yɔ́su, ɑpi yɛ ḿpɑ́ kɛyɑ́ɑ kɛ́ye Uléécɑɑ ritɛlɛ́ kɛ́ɛ́ni pikɛ́ yɛ̃́ tɛ mmɛ̃ kɑpi nní pi n símisi yɛ mɛsei lɛ̃ɛ. 12 Pimɛyɑ̃ pɛɛ Yeesu nɛ kɛfɑ tɛnɛ, ɑí nɛ Pikirɛki pɛ́nɛ, pinɔ́si yukɔɔ́ nɛ pitisi kulúi. 13 Amɑ́ kɛ Pisuifi pɛɛ Tɛsɑloniki-pɔ ń we ɑpi n kṍ tɛ Pɔɔli yɛ kɔ Peeree-pɔ Nléécɑɑsimɛ́ yóólɛ̃, ɑpi yisi ɑpi sĩ́ ɑpí hɑ pisoi tɑ́lɑɑnkɛɛ ɑpi Pɔɔli kɑ́pɑ́ɑ́. 14 Kei kɛ Yeesu pikɔ́ ɑpi Pɔɔli mínimɑɑ kuwɛ́ɛ́-mɛ̃ tɔ́ŋsɛ, Silɑsi nɛ Timotee pɔ́ɔ kei tonɛ. 15 Pɛpɛɛ Pɔɔli n sɑ́rũ yɛ nɛ Atɛɛni u tulɛ ɑpi kɛlenɛ pɛɛsɛ. Pɔɔli uu pi pɑ́ɑ́i rɛ pikɛ́ hɑ Silɑsi nɛ Timotee símisi rɛ pikɛ́ mɛkɛɛ u lɛɛpɔ.
Pɔɔli yɛ Atɛɛni-i we
16 Kɛ Pɔɔli uu Atɛɛni-i ń we un Silɑsi nɛ Timotee mɛ̃́, uu yɛ́nu rɛ piléé ncɔpuri yɛ kuyu yipɑɑlɛnlɛ. Uripɔɔ ɑri mɛyíkíyiki cɑɑi. 17 Lɛ̃ nnyɑ, u nɛ Pisuifi nɛ pɛpɛɛ Uléécɑɑ n wuru ɑpi yɛ pɛɛ kuyómɛyɑ́hɑɑlee-i ń yɔ́i. Ḿpɑ́ kɛyɑ́ɑ kɛ́ye kuu yɛ un píye kɛ́yɑɑ́lɑ-i n lɛɛpɔ, u nɛ pɛ̃ ɑpi likɛcɑ́ɑ́ n yɔ́i. 18 Mɛfinɛ simúŋɛ́ sinyinɛ pikɔ́ kɑpi yɛ sée rɛ Epikuriyɛ nɛ Sitoyisiyɛ. Pɔɔli nɛ simúŋɛ́ sɛ̃ pikpeẽ yɛɛ kɔ yɔ́ɔlɛ. Api yɛ pɛɛ rɛ: Uwɔ́ɔcɔni nkó yɛ mpíí rɛ íye nɛɛ́? Picɔ ɑpi rɛ: Li nkpɑ́ni yɑrɛ piléé sɑnɛ pinyinɛ nsímɛ́ kuu símisi. Mɛsei, Yeesu Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɛ Pɔɔli uú pɛɛ yóólɛ̃ un kɔ yóólɛ̃ tɛ pikpɔkpɔ yɛ́ kɑm ɑpi yisi. 19 Kei kɑpi pɛɛ u kpísi ɑpí nɛ kɛcɑ́pinɛ kɛ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ Areyopɑɑsi sĩ ɑpi rɛ: A icélɑɑ fɑlɛ iyɛ̃ kɑɑ́ nɛ ń kɑ rɔ́ símisi tɔkɛ́ kṍ nkɛ̃́! 20 Mɛsɛ́rɛ kɑɑ nsímɛ́ cerémpɔɔnɛ nnyinɛ rɔ́ símisi. Tɔ nɛni lɑlɛ tɔkɛ́ likɛmɛɛ ripéré tɔkɛ́ ńsɔnɛ yɛ̃. 21 Mɛyíkíyiki kɛ Atɛɛni pikɔ́ nnɛ́í nɛ pisɑ́nɛ pɛɛ kuyu-i ń we ɑpi yɛ ḿpɑ́ kɛweesi kɛ́ye n tũ pin nfɑ́lɛ mɛɛ ń kɑ símisi nɛ́ɛ pin kutu n cɔlɛ̃. Ápi lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́ likɛikɛi líkɑ licɔ mɑ́. 22 Pɔɔli uu yisi uu pikɛyu-i nyɛrɛ uu rɛ: Nɛ yɛ̃ tɛ nɔ̃́ Atɛɛni pikɔ́, nɔ mɛyíkíyiki piléényɔ́ɔnsɛ lɑlɛ hɑ́i. 23 Nɛ nɔ́kunɛ́yu-i nyɛ́rɛilɛ ɑm nɔ́sinɛ́nyɔ́ɔnsɛ yɛ́nti. Kei ricuruu kɑḿ nɛ kɛnyɔ́ɔnsɛ kɛnyinɛ-i yɛ̃́ lin wɔlɑɑlɛ̃ tɛ: Uléécɑɑ unyinɛ kɑ́ri n nyu. Uléécɑɑ uyɛ̃ kɑni nní n yɑ́ɑ́si ɑ́ni kɔ pɛɛ u nyu kɑḿ lɑ kɛ́ nɔ́ céreisɛ. 24 Uléécɑɑ uyɛɛ kɛtẽ nɛ kɛyómɛ nɛ kɛkɛmɛɛ likɔ́ wɑ. Uyɛɛ Upíimɑ kɛtẽ nɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ. Úu ɑwosoo kɛ pisoi ɑpi n wɑ kɛ́mɛɛ sói. 25 Líkɑ mpuri ɑ́i u pɑ́rílɛ̃ kɛsoipipi kɛkɛ́ nɛ u m pɑsii un le yɑrɛ linyinɛ yɛ u cɔ́ŋlɛ̃. Uyɛɛ yɛ ḿpɑ́ úye nfɑ́ɑ nɛ ḿpɑ́ yo nnɛ́í lɛɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ń we hɛ. 26 Usoi usɛ kuu mɛfoí wɑ, uú nɛ u tiki uú nɛ pisoi nnɛ́í wɑi rɛ pikɛ́ kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ finɛ. Uu ituŋɛ pi kériinɛ uu kɔ kɛtẽ kɑpi yɛ́ n finɛ pi hɔɔnɛ. 27 U lɛ̃ wɑlɛ rɛ pisoi pikɛ́ fe pikɛ́ u wɛ́ɛ́si, ḿpɑ́ pin n cɑriinkɛɛ, in n lɑ pi yɛ́ hɑ nɛ u yɛ̃. Amɑ́ mɛyíkíyiki mmɛ́, Uléécɑɑ úu tɔ́ úkɑ nɛ kɛtɑɑ we.
28 Uyɛɛ yɛ nfɑ́ɑ rɔ́ hɛ, uyɛɛ kɔ tíyɛsɛ kɑri ḿpɑ́ yo wɑi tɔn kɔ we. Lɛ̃ kɛ nɔ́pinɛ́yómɛni pinyinɛ ɑpí mɑɑ rɛ: Tɔ̃́ nɛ kɔ Uléécɑɑ sipipi lɛ. 29 Kɑri nní usipipi nnyɑ, ɑ́ri yɛ́ fe tɔkɛ́ musí rɛ u we yɑrɛ wurɑ nɛ́ɛ nwóóweni nɛ́ɛ ripɑrɛ kɛ kɛsoipipi ɑkɛ́ nɛ kɛmɛsɔhɔ nɛ kɛkɛmúŋɛ́ ń sɛrí rɛ likɛ́ n nyɑḿ. 30 Pisoi yɛ pɛɛ kuŋmɑhɑ-i welɛ pin nɛ lɛ̃ nnɛ́í wɑi. Uléécɑɑ úu kuŋmɑhɑ kumúŋɛ́ kpɛ̃ kpísi ukɛ́ nɛ linyinɛ wɑ. Amɑ́ nkpéni kuu sisoipipi nnɛ́í séi rɛ sin yei ń we, sikɛ́ mɛfinɛ consɛ. 31 Li we rɛ u kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kuu pisoi nnɛ́í nɛ ɑsei n túhɑɑnɛnɛ piyekei mɑsilɛ, uu kɔ uyɛɛ itúhɑɑnɛ ń tonɛnɛ piwɛ́ɛ mɑ́su. Pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ kuu liute yukusɛ uú nɛ ḿpɑ́ úye nyísɛ rɛ uyɛ̃ kuu itúhɑɑnɛ tĩ.
32 Kɑpi n kṍ Pɔɔli un pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ piyisɛ nsímɛ́ símisi, picɔ ɑpi u sɛ́nnyi, picɔ ɑpi rɛ: Mɛcɔ mɛcɔ kɑri yɛ́ hɑ mpɔ́símɛ́ mmɛ̃ kutu ricɔ. 33 Pɔɔli uu pɛɛ pi yɑ́ uu tɔ́mpɔ. 34 Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, picɔ yɛ nɛ u konlɛ ɑpi ŋmurɛi ɑpí nɛ kɛfɑ tɛnɛ: Pɛpɛɛ nní Areyopɑɑsi kɛcɑ́pinɛ uwɛ́ɛ́sɛ usɛ kɑpi yɛ n sée rɛ Teniisi nɛ unɔ́si unyinɛ kɑpi yɛ n sée rɛ Tɑmɑriisi nɛ picɔ picɔ.