3
Kɛ́kɑnkɑ́lɑ́kɑ́ kɛnyinɛ pipélɛ́ nsímɛ́
Kɛtúŋɛ́ kɛnyinɛ, lin mɛtɑɑni pipépɛ mɑsí kɛ Piyɛɛ nɛ Yohɑni ɑpi yisi ɑpi Uléécɑɑ kɛyɔ-i piyómɛyɑ́hɑɑ sĩ. Pisoi pinyinɛ yɛ pɛɛ́ nɛ utisi unyinɛ sɔ́nɑɑpɔlɛ, ɑpi yɛ Uléécɑɑ kɛyɔ rinɔnɔɔ-i u tonsɛ un pɛɛ kei picéetɔŋɛ́ wélei. Pi yɛ rinɔnɔɔ tɛ̃ sée rɛ Rinɔnɔɔ Sɔnɛ. Pi utisi uyɛ̃ mɑrilɛ kɛ́kɑnkɑ́lɑ́kɑ́. Kuu Piyɛɛ nɛ Yohɑni n yɛ̃́ pin lɑ pikɛ́ kɛ́yɔ-i lompɔ, uu kunípɛ pi welé. Piyɛɛ nɛ Yohɑni ɑpi u nyɑ́nɛi tíḿḿ, Piyɛɛ uu pɛɛ u mɑɑ rɛ: A tɔ́ riweríi! Uu pi pɑí ńsɔnɛ un nɛ mɛ̃́ tɛ u yɛ́ pikɛmɛɛ linyinɛ yɔsí. Kei kɛ Piyɛɛ uu pɛɛ u mɑɑ rɛ: Nɛ̃́ ɑ́m siwóó mɑ́, ɑ́m kɔ wurɑ mɑ́. Amɑ́ lɛ̃ kɑm m mɑ́ kɑm Nɑsɑrɛti ukɔ́ Yeesu Kirisi rinyiri nɛ pɔ́ pɑ́lɛ̃: A yisi ɑɑ sɔ́nɛ! Piyɛɛ uu kunípɛ lukɛ-lukɛ u tini uu nyɛrɛsɛ. Mɛsɛ nɛ mɛsɛ, ɑ́nɑ nɛ ɑnui ɑ pɑpisi, uu yóósi uu cuuni uu nsẽ́ kɑ́pɑ́ɑ́, u nɛ pɛ̃ ɑpí nɛ Uléécɑɑ kɛyɔ suupɔ, un sɔ́nɛ, un cuunkɛɛ un kɔ Uléécɑɑ pɑkɑrɛntɛ. Pisoi pɛɛ n cɑ́pinɛlɛ̃ ɑpi u yɛnu un sɔ́nɛ un Uléécɑɑ pɑkɑrɛntɛ. 10 Pisoi ɑpi céru rɛ uyɛɛ yɛ pɛɛ Uléécɑɑ kɛyɔ-i Rinɔnɔɔ Sɔnɛ-i n tũ un wélei. Mɛwɑi mɛ̃ ɑmɛ pisoi nnɛ́í nnɔ́ɔ yipu ɑi kɔ pírí pi wɑi kɑí nɛ lɛ̃ u n wɑ nnyɑ.
Piyɛɛ rinɔɔ kuu Uléécɑɑ kɛyɔ kɛ́mɛɛ ḿ mɑ
11 Kɛ utisi uyɛ̃ uu lɛ̃ Piyɛɛ nɛ Yohɑni n lonɑɑlɛ̃, pisoi nnɛ́í ɑpí pehé ɑpi pikuwɛ́ɛ́-mɛ̃ kɛlõ kɛ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ Sɑlomɔɔ ɑpookpɑŋɑ́-mɛ̃ n sĩ, lin nnɔ́ɔ pi yipɑɑlɛ̃. 12 Kɛ Piyɛɛ uu lɛ̃ n yɛ̃́, uu pi pisɛ rɛ: Pimɑ́rɛcɔ Isirɑyɛɛli pikɔ́, yo nnyɑ kɛ utisi nkó pipélɛ́ ɑpi nní nnɔ́ɔ nɔ́ yipɑɑlɛ̃? Yo nnyɑ kɑni rɔ́ nyɑ́nɛi yɑrɛ tɔ́ɔ ntɔ́nɑŋɛ cirɛ nɛ u pɔisɛ nɛ́ɛ tɔ́ɔ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ ɑsei tikilɛ̃ nnyɑ kɛ usoi nkó uu yisi uu sɔ́nɛ. 13 Pirɔ́sɑ́ɑyɑhɑ Apirɑhɑm nɛ Isɑɑki nɛ Yɑkupu Uleecɑɑ yɛɛ uukɛikɔ́ Yeesu ríyu wɑisɛ. Nɔ́rinɛ́cúruu nɔ́ɔ u tĩ ɑni n-yɔ́ɔpinɑŋɛ pikɔ́ ɑnipɛ-i u wɑi, uyɔ́ɔpi Pilɑti uu rɛ ukɛ́ u riyɑ́ ɑni yúlu. 14 Amɑ́ nɔ́ɔ pɛɛ usoi yɛɛ úu ɑkópɛ m mɑ́ nɛ ɑsei ute yulu ɑni pɛɛ mɛníŋɛ Pilɑti pisɛ rɛ pikɛ́ usoikṍ nɔ́ lésɛmɛ. 15 Nɔ tíyɛsɛlɛ ɑpi uyɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ kopu, Uléécɑɑ uu pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ u yukusɛ irɔ́nípɛɛ ii u yɛnu. 16 Kɛfɑ kɑrí nɛ Yeesu n tɛnɛ nnyɑ kɛ urinyiri ɑri usoi nkó kɑni nní n nyɑ́ni nɔn kɔ nyu pɑpukusɛ. Kɛfɑ kɑrí nɛ u n tɛnɛ yɛɛ tíyɛsɛ kɛ usoi nkó uú peí cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́ yɑrɛ kɑni nní n nyɑ́ni. 17 Amɑ́ pimɑ́rɛcɔ, nɛ nyulɛ ńsɔnɛ rɛ nɔ́ nɛ nɔ́pinɛ́yɔ́ɔpi ɑ́ni nyu kɛlenɛ kɑní nɛ lɛ̃ Yeesu wɑ. 18 Nsímɛ́ mmɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uú pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ ɑntepuyɛ nnɛ́í ḿ mɑ́ɑsɛ mɛɛ nkpéni nní wɑi. Lɛlɛɛ rɛ li pisɛ rɛ uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu wɛ́ɛ ukɛ́ íwɛ li. 19 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni mɛfinɛ consɛ ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ Uléécɑɑ pɑ ukɛ́ nɔ́ɑnɛ́kópɛ nɔ́ sɑ́rɛi. 20 Upíimɑ yɛ́ pɛɛ tíyɛsɛ ɑni kumúŋɛ́ kunyinɛ-i hóó uu pɛɛ uyɛ̃ kuu hɑ́i mɛkɛɛ-mɛ n wɛ́ɛ uu yekei nɔ́ pɑ́mɛ. Uyɛɛ Kirisi Yeesu. 21 Uyɛɛ yɛ́ kɛyómɛcɑɑ-pɔ n we kɛlenɛ, hɑ́i nɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Uléécɑɑ uu ḿpɑ́ yo m pɛsɛrinɛ yɑrɛ kɑi pɛɛ ń we yɑrɛ kuú pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ uɑntepuyɛ kuu n wɛ́ɛ m mɑ́ɑsɛ. 22 Moisi yɛ pɛɛ́ mɑɑ rɛ: Nɔ́unɛ́léécɑɑ Upíimɑ yɛ́ ɑntepu unyinɛ nɔ́ pɑ́mɛ yɑrɛ nɛ̃́, un nɔ́nnɛ́puri ukɔ́. Ani mmɛ̃ nnɛ́í kuu nɔ́ n símisinɛ kutu ricɔ. 23 Úye unsɑ́ kutu u rincɔ, pikɛ́ Uléécɑɑ pikɔ́ kɛcɔpɛ u lesɛ ɑpi kópu. 24 Antepuyɛ nnɛ́í pɛɛ hɑ́i ɑntepu Sɑmuyɛɛli-i-mɛ n símɑɑri ɑí nɛ nɛni tulu yɛ siyɑ́ɑ nsí nsímɛ́ mɑlɛ. 25 Nɔ́ɔ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ɑntepuyɛ m mɑ́ɑsɛ rɛ u nɛ nɔ́ mɛ̃́ te. Uléécɑɑ yɛ nɛ nkómɛinɛ nɔ́pinɛ́sɑ́ɑ séelɛ pɛɛ́ uyɛ-i kuú pɛɛ Apirɑhɑm ḿ mɑɑ rɛ: Pipɔ́pírɛ̃ kɑḿ nɛ tikinɛ kɛ́ nɛ kɛtẽ nnɛ́í nsoipuri rikpɑ́. Nɔ́ɔ kɔ nkómɛinɛ mmɛ̃ te. 26 Nɔ̃́ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu uukɛikɔ́ wɛ́ɛ uu nɔ́kɛnɛ́mɛɛ u tumti kɛlenɛ. U u tummɛlɛ nɔ̃́ nnyɑ rɛ ukɛ́ nɔ́ rikpɑ́ uu pɛɛ ḿpɑ́ nɔ́ úye uɑkópɛ-i u lesɛ.