6
Pi pitisi pisɛɛi lesɛ rɛ pikɛ́ pitumɛ n lɛ́ni
Yeesu pipirɛtiki ɑpi kumúŋɛ́ kpɛ-i kulúi wɑi ńsɔnɛ. Upipirɛtiki pɛɛ Mɛ́kirɛki n símisi ɑpi Pi-epiree nɛ n téni rɛ pi ḿpɑ́ kɛyɑ́ɑ kɛ́ye ilukɛ kɑpi yɛ n hɔ́ɔnɛ kɛ́mɛɛ pipikumɑnnɔsi mɛnípɛɛ le. Kei kɛ Yeesu pitumɛ kɛfi nɛ pitɛ́ pɛ̃ ɑpi upipirɛtiki riwúí tɛ̃ sée ɑpi cɑ́pinɛ ɑpi pi mɑɑ rɛ: Ái nɛ sɑ́ rɛ tɔ́ɔkɛ́ Nléécɑɑsimɛ́ piyóó nɛ sikɑ̃́ wɑ tɔkɛ́ hɑ ilukɛ pihɔɔnɛ nɛ kutu n cɔlɛ̃. Lɛ̃ nnyɑ pimɑ́rɛcɔ, ɑni nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ pitisi pisɛɛi pɛ̃ kɑní nɛ isoi sɔnɛ n nyu lesɛ. Nfɑ́ɑsɔnɛ nkɛ́ kɔ pi n yipɑɑlɛ̃, pikɛ́ kɔ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ m mɑ́, tɔkɛ́ pikɛi pɛ̃ piɑnipɛ-i wɑ. Tɔ́ɔkɛ́ pɛɛ́ uyɛ-i nɛ piyómɛyɑ́hɑɑ nɛ Nléécɑɑsimɛ́ piyóó n ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃. Tinɔ́ɔ tɛ̃ ɑri pinnɛ́í lɑrisi, ɑpi pikɛcɔpɛ pisoi pisɛɛi lesɛ. Pɛpɛɛ Etiyɛɛni yɛɛ Uléécɑɑ nɛ kɛfɑ mɛyɑ̃́ n tɛnɛlɛ̃, Nfɑ́ɑsɔnɛ nn kɔ u yipɑɑlɛ̃. Uyɛ̃ nɛ Filipu nɛ Purokɔɔ nɛ Nikɑnɔɔ nɛ Timɔɔ nɛ Pɑrimenɑɑsi nɛ Antiyɔɔsi ukɔ́ kɑpi yɛ n sée rɛ Nikolɑɑ. U pɛɛ mɛkɛɛ Pisuifi kɛyomɛ yɑ́ɑsilɛ uu kɛlenɛ pɑnsɛ Yeesu upirɛtiki. Kɑpi pi n lésɛ, ɑpi pi kpísi ɑpí nɛ pitumɛ lɛɛpɔ, pɛ̃ ɑpi pikɛcɑ́ɑ́ kɛyómɛ yɑ́ɑ́si ɑpi kɔ ɑnípɛ pikɛcɑ́ɑ́ lɑ́ɑ. Nléécɑɑsimɛ́ nn ḿpɑ́ yei n kɔ́ɔ́núlɛ̃, Yeesu pipirɛtiki pin mɛyɑ̃́ kulúi wɑi Yerusɑlɛm kuyu-i, ɑí nɛ pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑ mɛyɑ̃ pɛ́nɛ ɑpi Yeesu nɛ kɛfɑ tɛnɛ.
Etiyɛɛni mɛtinɛ
Uléécɑɑ yɛ pɛɛ Etiyɛɛni mɛyɑ̃́ ípɛɛlɛ́ɛ nyísɛlɛ uu kɔ ńnɑŋɛ u hɛ un nɛ mɛwɑisɑŋɑ nɛ mɛwɑi píimɑ pisoi kɛcɔpɛ wɑpisi. Pisuifi kuyómɛyɑ́hɑɑlee pikɔ́ pinyinɛ kɑpi yɛ pɛɛ sée rɛ: Pɛpɛɛ ilɑ́si kɛ́mɛɛ ń le kɛyɔ. Alɛkisɑntiri nɛ Silisii nɛ Asii kɛtẽ pikɔ́ yɛ pi. Pikɛcɔpɛ, pitisi pinyinɛ ɑpi nsímɛ́ nnyinɛ kɛcɑ́ɑ́ nɛ Etiyɛɛni íkɛŋɛnɛ wɑi. 10 Amɑ́ ɑ́pi yɛ́ fe pikɛ́ nɛ Etiyɛɛni kɛŋɛnɛ, mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn u n hɛ nnyɑ. 11 Api pɛɛ pisoi pinyinɛ kulɛi rɛ pikɛ́ ukɛcɑ́ɑ́ nnɔ́ɔmɛ wɑ rɛ pi kõ un Moisi nɛ Uléécɑɑ ɑlɛ̃́ fɑ́ɑ́nii. 12 Api kɔ kuyu pisoi nɛ kuyu piwɛ́ɛ́sɛ nɛ isé picélɑɑ itɑ́í súúni ɑpi yisi ɑpi nyɛrɛ, ɑpi sĩ́ ɑpí hɑ Etiyɛɛni tini ɑpí nɛ kɛtúhɑɑnɛ píimɑ-i sĩ́. 13 Api kɔ pinɔ́ɔmɛ pinyinɛ nɛ hɑpɔ rɛ pikɛ́ íseérɑkɔɔ́ li pikɛ́ nɛ u rikpɑ́rɑ́ rɛ: Mɛsɛ́rɛ kɛ utisi nkó uu Uléécɑɑ kɛyɔ nɛ isé ɑlɛ̃́ fɑ́ɑ́nii. 14 Tɔ konlɛ un símɑɑnkɛɛ rɛ Nɑsɑrɛti ukɔ́ Yeesu uyɛ̃ nɛ́ Uléécɑɑ kɛyɔ fori uu kɔ inyɛ́kii kɛ Moisi uú nɛ rɔ́ n tíyɛ consɛ. 15 Pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ kɛtúhɑɑnɛ píimɑ kɛ-i ń we yɛ pɛɛ Etiyɛɛni kɛ́yu-i nyɑ́nɛilɛ ɑpi yɛ́nu rɛ ukɛyu yɛ uléécɑɑtumɛ kɛkɔ́ mɛcɔ welɛ.