13
Ńlɑ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
Nɛn pɛɛ nsímɛ́ n fe kɛ́ n símisi yɑrɛ kɛ sisoipipi ɑsi yɛ n símisi, nɛ́ɛ nɛn pɛɛ piléécɑɑtumɛ mɛyu n kómɛi, kɑ́m pɛɛ usoicɔ lɑ, nɛ we yɑrɛ kuweni kɑpi m pépu kun iwɔ́ɔ topori, nɛ́ɛ kuloo kpɛɛ n téni. Ḿpɑ́ lin nɛ́ n hɛ rɛ kɛ́ yɛ fe kɛ́ nɛ Uléécɑɑ rinyiri símisi, ḿpɑ́ nɛn kɔ ḿpɑ́ yo mɛsɔhɔ m mɑ́ ɑm yɛ kɔ lɛlɛɛ m pékɑɑlɛ̃ ceru, ɑm kɔ nfɑtɛnɛ mɛɛ yɛ́ riyɔ́pɛ rinsíkɑ m mɑ́, nɛnsɑ́ usoicɔ n lɑ, ɑ́m nkpɑ́ni líkɑ. Ḿpɑ́ nɛn mɛnɛ́mɑ́ nnɛ́í píwɛkɔɔ́ n hɔɔnɛ rɛ pikɛ́ li, ḿpɑ́ nɛn tɛ pikɛ́ pisoi kɛcɑ́ɑ́ nnyɑ nnɑ nɛ́ ŋmɑɑsi, kɑ́m pɛɛ usoicɔ lɑ, ɑ́m kulɑ́ɑ kúkɑ mɑ́.
Ńlɑ yɛ niŋulɛ, nn yɛ kɔ kusoi wɑi. Ńn yɛ ucɔ likɔ́ kɑ́ipinkɛɛ. Ńn yɛ ríyu wɛ́ɛsi, ńn yɛ kɔ nɛ rikɔ́kɔri n fulɑɑlɛ̃. Ńn yɛ líkɑ wɑ lɛɛ ɑ́i ɑsei m mɑ́. Ńn yɛ n wɛ́ɛ́si rɛ likɛ́ nɛ mmɛcirɛ sɔnɛsi. Ńn yɛ wɔ́ɔsi, ńn yɛ kɔ ucɔ nkɛfɑ-i n fɑnɑɑlɛ̃. Piyɑɑlukɛ pin yei n we, ɑ́i yɛ n n lɑ́ɑ́rú, ɑmɑ́ nsímɛ́sei mɛɛ yɛ ntikiŋ niŋukusɛ. Ńlɑ yɛ̀ɛ̀ ḿpɑ́ yo ucɔ sɑ́rɛilɛ. N yɛ kɔ ḿpɑ́ yo kɛ́mɛɛ nfɑtɛnɛ m mɑ́lɛ, nn kɔ n tɑ́lɛ̃ tɛ ḿpɑ́ yo yɛ́ sɔnɛsi. N yɛ kɔ nɛ ḿpɑ́ yo n kɑhɑrilɛ.
Ńlɑ ńn yɛ píkɑi tɛnɛ. Pi yɛ́ Uléécɑɑ rinyiri nɛ pisímɛ́ riyɑ́. Nfɑ́ɑsɔnɛ mɛyu mpehẽ mpehẽ pisímɛ́ yɛ́ kɑm ɑpi kpi, mɛnyuwɛ ɑmɛ kɛ́tɔ wɑi. Li we rɛ kukéri kukéri kɑri ḿpɑ́ yo nyu. Kukéri kukéri kɑri kɔ Uléécɑɑ rinyiri nɛ símisi. 10 Amɑ́ lɛlɛɛ ń nyɑḿ nɛ kɛ́tɔ-pɔ lin píyei n leemɛ, lɛlɛɛ kukéri ń we yɛ lɛ̃ kɛ́tɔ wɑlɛ.
11 Kɑḿ pɛɛ iwɑ̃́ ń we, mɛnɛ́símɛ́ nɛ kɛnɛ́múŋɛ́ nɛ nnɛ́sɔhɔɔsimɛ́ yɛ pɛɛ́ welɛ yɑrɛ kɛwɑ̃́. Amɑ́ kɑm nkpéni riwɛ́ɛ́sɛ n wɑ, nɛ liwɑ́nkɔ́ lɛ̃ tíyɛlɛ. 12 Tɔ nɛni nyɑ́nilɛ lin hiihiilɛ̃ yɑrɛ kɛnípɛɛnyɑ́nɛi kɛ́mɛɛ kumííri. Amɑ́ tɔ́ kɑm ɑri kɛrɔ́yu-i ŋmɑɑ ḿpɑ́ yo yɛnu ńsɔnɛ. Kukéri kukéri kɑm nɛni u nyu. Amɑ́ nɛ́ kɛyɑ́ɑ picére u tɛnɛsɛ ńsɔnɛ yɑrɛ kuu nɛ́ n nyu mɛcɔ. 13 Lɛ̃ nnyɑ nkpéni, ḿpɑ́ likɛi tɔrɔɔ nní nnɛ́í lin píyei n tɛnɛ, nfɑtɛnɛ nɛ linyinɛ kɛcɑ́ɑ́ pitɑ́ nɛ ńlɑ pɑ́ɑ yɛ́ tɛnɛ. Likɛi lɛ̃ kɛtɑɑni ɑ́i kutɛnɛ we. Amɑ́ ńlɑ mɛɛ likpéẽ.