2
Pɔɔli yɛ yóólɛ̃ tɛ pi Kirisi kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ kɑrii
Pimɑ́rɛcɔ, kɑm nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n hɑ́pɔ ɑm Uléécɑɑ nsímɛ́ ɑsei nyɛɛ m pékɑɑlɛ̃ nɔ́ símisi, ɑ́i mɛsímɛ́nyuwɛ píimɑ mɛnyinɛ nɛ́ɛ ɑwɛ́ɛ́sɛnɔɔ pɑpɛ-pɑpɛ ɑnyinɛ kɑḿ nɛ nɔ́ símisi. Nɛ pɛɛ kɛnɛ́fɑ-i wɑlɛ rɛ ɑ́m kɑpɛ Yeesu Kirisi mɛmɑ́ɑ́ linyinɛ licɔ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ yɛ̃́, ɑí nɛ tɔ́su Yeesu Kirisi kɑpi kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ ń kɑrii. Mɛnɑ́rɛi kɑm nɔ́kɛnɛ́mɛɛ hɑ́pɔ, nfɑsimɛ́ nɛ iwɑmɛ píimɑ in nɛ́ lonɑɑlɛ̃. Ái mɛnɛ́símɛ́nyuwɛ mɛɛ ɑnɛ́lémpi nɛ́ɛ mmɛ̃ kɑm n yóólɛ̃ kɛ́mɛɛ pikɛi wɑi. Amɑ́ Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ nnɑŋɛ mɛɛ nɔ́ nyísɛ rɛ mmɛ̃ kɑm n yóólɛ̃ yɛ ɑsei lɛ. Ái we rɛ nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ nkɛ́ sisoipipi mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ kɛ́mɛɛ n leeri, ɑmɑ́ li pɛɛ́ we yɑrɛ nkɛ́ Uléécɑɑ nnɑŋɛ kɛ́mɛɛ n leeri.
Uléécɑɑ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ
Amɑ́ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ kɛ nɛ́ɛ kɔ pɛpɛɛ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ m pi céési. Ái sisoipipi nɛ́ɛ nfɑ́ɑni kɛtẽ nkɛ́ mɛkɔ́ nɛ́ɛ kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi ipɑɑ yɛɛ kɛyɑ́ɑ n tɛnɛnɛ mɛkɔ́. Uléécɑɑ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ kɛ nɛ́ɛ pisoi céési. Mɛkɛmɛɛ yɛ címúlɛ, mɛn kɔ pékɑɑlɛ̃. Uléécɑɑ ukɛ́ kɛlenɛ kɛtẽ nɛ kɛyómɛ n wɑ, u pɛɛ yekeilɛ rɛ mɛkɛcɑ́ɑ́ kɑi yɛ́ nɛ ritiki ɑrí nɛ umɛyɔɔpi yɛnu. Kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ uyɔɔpi úkɑ úu mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ mɛ̃ ceri. Pin pɛɛ mɛ n ceri, ɑ́pi yɛ́ pɛɛ Upíimɑ yɛɛ mɛyɔ́ɔpi n te kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ kɑrii. Limɛcɔ kɑi Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Lɛ̃ kɛ úkɑ úu píkɑi n yɛ́nɑɑlɛ̃ nɛ́ɛ kɛ úkɑ úu píkɑi n kómɑɑlɛ̃.
Lɛ̃ kɛ úkɑ úu píkɑi m múŋɑɑlɛ̃ tɛ li we.
Lɛ̃ nnɛ́í kɛ Uléécɑɑ uu wɑ uú nɛ pɛpɛɛ u ń lɑ m mɛ̃́.
10 Uléécɑɑ yɛ nɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ ritikilɛ uú nɛ tɔ̃́ li nyísɛ. Mɛsei kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn yɛ ḿpɑ́ yo perei, ticuruu ɑí nɛ Uléécɑɑ simúŋɛ́ sɛɛ kɛmɛ́ɛ-pɔ m pékɑɑlɛ̃ pɛ́nɛ. 11 Usoi úye yɛɛ yɛ́ fe uu lɛlɛɛ usoicɔ kɛfɑ-i ń we ceru? Insɑ́ uricuruu. Limɛcɔ kɛ úkɑ úu yɛ́ fe ukɛ́ Uléécɑɑ likɔ́ céri, insɑ́ Unfɑɑsɔnɛ mɛcirɛ. 12 Ái kɔ nkpéni rɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ kɛmúŋɛ́ kɑi tɔ̃́ hɛ. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ ípɛɛlɛ́ɛ rɔ́ nyísɛ uu Unfɑɑsɔnɛ rɔ́ hɛ tɔkɛ́ yɛ nɛ ulikɔ́ céri. 13 Ái sisoipipi mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ kɑri yɛ nɛ linsímɛ́ símisi. Amɑ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn tɔ́ n céesi kɑri yɛ nɛ linsímɛ́ símisi. Pɛpɛɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ m mɑ́ kɑri pɛɛ lɛ̃ Nfɑ́ɑsɔnɛ likɔ́ céési.
14 Amɑ́ usoi nkó yɛɛ úu Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ m mɑ́ úu yɛ́ fe ukɛ́ Nfɑ́ɑsɔnɛ likɔ́ kṍ. Li yɛ u n we yɑrɛ nnírisimɛ́ yɛ mu. Kɑi nní rɛ uyɛɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ m mɑ́ ŋmɑnɛ yɛɛ yɛ́ fe uu liɑsei kom nnyɑ, uyɛɛ úu Uléécɑɑ nfɑɑ m mɑ́ úu yɛ́ fe ukɛ́ liɑsei kõ. 15 Usoi nkó yɛɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ m mɑ́ yɛɛ yɛ́ fe uu ḿpɑ́ yo ceru uu kóólɛnɛ úkɑ úu yɛ́ nnyinɛ yɛ̃ ukɛ́ u mɑɑ. 16 Li Uléécɑɑ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Wóo Upíimɑ kɛmúŋɛ́ nyu?
Wóo yɛ́ fe uu mɛsɔhɔ u kpɑ́? Amɑ́ Kirisi kɛmúŋɛ́ nɛ tɔ̃́ kɛkɔ́ yɛ kɛsɛ lɛ.