3
Uléécɑɑ pikɛikɔ́ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
Pimɑ́rɛcɔ, ɑsei kɛcɑ́ɑ́ ɑ́m fe kɛ́ nɛ nɔ́ símisi yɑrɛ pisoi pɛɛ Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ m mɑ́. Nɛ nɛ nɔ́ símisilɛ yɑrɛ pisoi pɛɛ pikɛmúŋɛ́ cirɛ nɛ n sɔ́nɛ, yɑrɛ pisoi pɛɛ kɔ nɛ Kirisi pitiki kɛ́mɛɛ riwɑ̃́ n tisɛlɛ̃. Mmɛ̃ kɑm nní nɔ́ n símisi yɛ we yɑrɛ mɛpɛ kɑpi yɛ kɛwɑ̃́ fɛnfɛ̃í n nyɛnsɛ, ɑ́i ilukɛ mulɛ-mulɛ inyinɛ. Li we rɛ ɑ́ni kɑhɑnɛ ilukɛ mulɛ-mulɛ kulukɛ n tu. Nɛ nkpéni-mɛ ricuruu, ɑ́ni kɑhɑnɛ ikulukɛ n tu. Li we rɛ ɑ́i Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ mɛɛ nɔ́ séni. Kɛ kufɑtoi ɑku nní nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ ń we, ɑ́ni kɔ kómɛinɛ, ɑ́i li lɛ̃ nyísɛlɛnlɛ rɛ nɔ rinɑ́rɛi mɑ́lɛɛ? Ái li lɛ̃ nyísɛlɛnlɛ rɛ ɑ́i Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ mɛɛ nɔ́ sénii? Ucɔ yɛɛ un m mɑɑ rɛ: Pɔɔli kɛ nɛ́ɛ tíkilɛ̃, ucɔ uu rɛ: Apoloosi kɛ nɛ́ɛ tíkilɛ̃.
Wóo mpíí Apoloosi? Wóo mpíí Pɔɔli? Nɛ́ntɛ tɔ ntɔ́nɛ́í Uléécɑɑ pikɛikɔ́ kpɑ́rɑ́ lɛ, kɑí nɛ rintíki ɑní nɛ Yeesu kɛfɑ tɛnɛ. Ḿpɑ́ úye yɛ upikɛi kɛ Upíimɑ uu u ḿ pɑ wɑilɛ. Nɛ́ɛ kuléé tɑ́mɛsi, Apoloosi uu míni ku yɑkɑsi, ɑmɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ ku peisɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑ́i uyɛɛ n tɑ́mɛsi yɛɛ linyinɛ wɑ nɛ́ɛ uyɛɛ míni ku n yɑ́kɑsi yɛɛ linyinɛ wɑ. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ ku m peisɛ yɛɛ ḿpɑ́ yo wɑ. Uyɛɛ n tɑ́mɛsi nɛ uyɛɛ míni n yɑ́kɑsi yɛ sɑ́lɛ. Ḿpɑ́ úye yɛ pikɛcɔpɛ sɔ́ntilɛ ukɛ́ lɛ̃ kuu upikɛi n wɑ ihɛ́ɛ́ yɔsí. Uléécɑɑ kɛ tɔ́ɔ nɛ kɛsẽ́ kɛisi. Nɔ̃́ yɛ nkpéni wɑ yɑrɛ ukɛcɑrɛ nɛ́ɛ ukulee kuu m mɔ́m.
10 Uléécɑɑ yɛ nɛ kɛfɑ nɛ́ fénnɛlɛ uu tíyɛsɛ ɑḿ n we yɑrɛ umɔ́mɛ sɔhɔɔ yɛɛ rikúi n yekei, ucɔ uú weri uu rikɛcɑ́ɑ́ mɔ́m. Lɛ̃ nnyɑ, li pisɛ rɛ ḿpɑ́ úye ukɛ́ n nyu rɛ íye kuu rikɛcɑ́ɑ́ mɔ́m. 11 Li we rɛ rikúi yɛ piyekei mɑ́ɑ́lɛnlɛ. Tɛtɛɛ Yeesu Kirisi. Úkɑ úu fenɛ ukɛ́ rimɛmɑ́ɑ́ riféé rinyinɛ ricɔ yekei. 12 Úye un wurɑ nɛ́ɛ nwóóweni nɛ́ɛ ɑpɑrɛ nɛ́íkɔɔ́ nɛ́ɛ ɑnɑ nɛ́ɛ ɑhɔ́ɔyui nɛ́ɛ ɑyúi n kpísi un nɛ rikúi tɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ m mɔ̃, 13 li kɛyɑ́ɑ sɔ́ntilɛ likɛ́ ḿpɑ́ úye pikɛi lesɛ likɛ́ nyísɛ. Nnɑ yɛ́ hɑ kɛtúhɑɑnɛyɑɑ kɛ̃ kɛtúŋɛ́ n welɛ, Uléécɑɑ uu pɛɛ ḿpɑ́ úye likɛikɛi nkɛmɛɛ wɑipɔ ɑí nɛ nyísɛ rɛ li nyɑḿ nɛ́ɛ ɑ́i nyɑḿ. 14 Úye likɛikɛi linsɑ́ nnɑ mmɛ̃ kɛ́mɛɛ n torɛ, liute yɛ́ ihɛ́ɛ́ yɔsí. 15 Amɑ́ úye likɔ́ lin n torɛ, uyɛ̃ yɛ loó. Uléécɑɑ yɛ́ uriyu lɔ, ɑmɑ́ li pɛɛ́ welɛ yɑrɛ nnɑ kɛcɔpɛ kɛ liute uu lompɔ uu lééri.
16 Áni nyu rɛ nɔ Uléécɑɑ kɛyɔ lɛ, Unfɑɑsɔnɛ nn nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ wee? 17 Úye un kɛ n fori, Uléécɑɑ yɛ́ kɔ liute fori. Li we rɛ Uléécɑɑ kɛkɔ́ yɛ kɛ. Nɔ́ɔ nní lɛ̃ ukɛyɔ kɛ̃.
18 Nɔ́ úkɑ úu kɑpɛ umɛcirɛ kirɑɑsɛ. Nɔ́ úye un m músu rɛ u kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ sisoipipi mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ mɑ́, liute ukɛ́ pɑnsɛ yɑrɛ uníri uu pɛɛ́ nɛ mɛyíkíyiki wɑi uyɛɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ m mɑ́. 19 Lɛ̃ kɛ sisoipipi ɑsi yɛ n sée rɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ yɛ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ nnírisimɛ́ lɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑi Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ pikɔ́ cirɛ mɛŋmumpisɔhɔ kɛ Uléécɑɑ uu yɛ nɛ pi tĩ. 20 Ai kɔ kpɑ́ rɛ:
Upíimɑ yɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ pikɔ́ simúŋɛ́ nyulɛ,
un kɔ nyɑ́ni rɛ ɑ́si yɛ líkɑ yoriyɛ. 21 Lɛ̃ nnyɑ, úkɑ úu kɑpɛ ucɔ nɛ n tɑ́lɛ̃ un nɛ umɛcirɛ tɑɑ́sɛlɛ̃. Li we rɛ nɔ́ɔ ḿpɑ́ yo te. 22 Likɛ́ Pɔɔli nɛ́ɛ Apoloosi nɛ́ɛ Piyɛɛ nɛ́ɛ kɛtẽ nkɛ́ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ likɔ́ nɛ́ɛ nfɑ́ɑ nɛ́ɛ nkpɔ nɛ́ɛ nfɑ́ɑni kɛtẽ nkɛ́ likɔ́ nɛ́ɛ mɑsí kɛpirɛ likɔ́, nɔ́ɔ ḿpɑ́ yo te. 23 Kirisi yɛɛ nɔ̃́ te, Uléécɑɑ pɔ́ɔn Kirisi te.