4
Kirisi pitumɛ
Lɛ̃ nnyɑ, li pisɛ rɛ pisoi pikɛ́ tɔ̃́ Kirisi pitumɛ n nyɑ́ni rɛ tɔ upikɛikɔ́ lɛ. Uléécɑɑ yɛ uɑsei nyɛɛ m pékɑɑlɛ̃ ɑrɔ́nípɛ-i wɑlɛ rɛ tɔkɛ́ pisoi ɑ cereisɛ. Li mɛyíkíyiki pisɛ rɛ pin úye ɑnipɛ-i linyinɛ n wɑ, liute ukɛ́ ɑsei m mɑ́. Ái nɛ̃́ cɔ́ŋlɛ̃ tɛ nɔkɛ́ nɛ nɛ́ túhɑɑnɛ nɛ́ɛ nɔkɛ́ pisoi kɛ́mɛɛ́ nɛ kɛtɑhɑi nɛ́ tonɛ. Tinɛ́cúruu ɑ́m kɔ ńkɑ nɛ mɛnɛ́círɛ túhɑɑnɛ. Ám nnɛ́kópɛ ńkɑ kɛnɛ́múŋɛ́-i nyɑ́ni. Amɑ́ ɑ́i pɛɛ rɛ lɛlɛɛ nyísɛlɛ̃ tɛ nɛ ɑsei ute lɛ. Upíimɑ ŋmɑnɛ yɛɛ nnɛ́kɔ́ túhɑɑnɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑ́ni kɑpɛ úkɑ kɛcɑ́ɑ́ ńkɑ m músu Uléécɑɑ ituŋɛ kuu n yekei ikɛ́ kɛlenɛ tu. Ani Upíimɑ mɛkɑmɛ m mɛ̃́. Un píyei n kɑ, u yɛ́ mɛtɛ́í kɛ́mɛɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ kuŋmɑhɑ-i m pékɑɑlɛ̃ pékelɛ uu pisoi simúŋɛ́ sɛɛ pisifɑ-i ń we pérésɛ. Kei kɛ ḿpɑ́ úye uu yɛ́ pɛɛ uipɑkɑrɛ yɔsí.
Pimɑ́rɛcɔ, tɔ́ nɛ Apoloosi kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́ kɑm kpísi kɛ́ nɛ mɛyu mmɛ́ ɑsei nɔ́ céési. Áni kɑpɛ yɛ n nɑ́ɑ́si nɔkɛ́ wɑ likɛ́ lɛlɛɛ n wɔ́lɑɑlɛ̃ tifɑɑu. Ái nyɑm tɛ unyinɛ ukɛ́ yɛ rikɔ́kɔri nnyɑ usoi kɛcɑ́ɑ́ rikpɑ́ uú nɛ ucɔ n ŋmɛ́lu. Wóo pɔ́ símisi rɛ pɔ̃́ nɛ picɔ fe? Pɔn yo m mɑ́, ɑ́i Uléécɑɑ yɛɛ pɔ́ li hɛɛ? Kɑi nní Uléécɑɑ yɛɛ pɔ́ pɑ, yo nnyɑ kɑɑ pɛɛ mɛpɔ́círɛ tɑɑ́sɛlɛ̃ yɑrɛ ɑ́i unyinɛ yɛɛ pɔ́ pɑ?
Li siwɔɔ nkpéni lɛ̃ nɔ́ tórilɛ hɑ́i! Nɔ nkpéni lɛ̃ pimɑ́mɑ́ lɛ! Nɔ nyu rɛ nɔ iyɔ́ɔpi lelɛ ɑ́i nɛ tɔ̃́. Nɔn pɛɛ mɛsei iyɔ́ɔpi n tũ, li yɛ́ pɛɛ rɔ́ n lɑ́ɑ́rú rɛ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ yɛ́ i tonɛ. Li nɛ́ we yɑrɛ kɛtónɛ pírɛ̃-pɔ kɛ Uléécɑɑ uu tɔ̃́ pitumɛ yekei. Tɔ we yɑrɛ pɛ̃ kɑpi yɛ nɛ n túhɑɑnɛ pin lɑ pikɛ́ kukpépi-i pi kṍ. Kɛtẽ nkɛ́ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ nɛ piléécɑɑtumɛ nɛ sisoipipi inipɛɛ-i kɑri yɑ́nɑɑlɛ̃. 10 Tɔ̃́ nɛ nkpéni Kirisi nnyɑ pɑnsɛlɛ piníri, nɔ́ɔ pɛɛ ukupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ pɑnsɛ pisɔhɔɔ! Tɔ́ɔ pinɑ́rɛi, nɔ́ɔ pinɑ́ŋɛ-nɑŋɛ. Nɔ́ɔ píyukɔɔ́, úkɑ úu tɔ̃́ wɑisɛlɛ̃! 11 Nkṹ nɛ nnírɛ́ yɛ rɔ́ múílɛnlɛ hɑ́i nɛ nkpéni ituŋɛ nnyí-i. Litɑnɛ-tɑnɛ yɛ kɔ rɔ́ pɑ́rílɛnlɛ. Ipépi-i kɑrí we, ɑ́ri kɔ kɛtónɛ yíkíyiki mɑ́. 12 Tɔ ŋmɔ́ɔ́púlɛnlɛ tɔn nɛ ɑrɔ́nípɛ kɛisi. Pin tɔ́ lɑ́misi, ɑmɑ́ tɔn tinɔ́ɔ sɔnɛ pikɛcɑ́ɑ́ símisi, pin tɔ́ wéékusɛlɛ̃ tɔn kɑhɑri. 13 Pisoi pin kɛrɔ́cɑ́ɑ́ nkópɛ n símisi, tɔ yɛ pi n kpurukɛɛlɛ. Hɑ́i nɛ nkpéni ituŋɛ nnyí-i pisoi yɛ rɔ́ nyɑ́nilɛ kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ yɑrɛ ɑyúi pééi-pééi nɛ́ɛ yɑrɛ likpɑ́rɑ́kɔɔ́.
14 Ám nsímɛ́ mmú nɔ́ wɔ́lu rɛ isɛi ikɛ́ nɔ́ wɑ, ɑmɑ́ nɛ nɔ́ wɔ́lu rɛ kɛ́ icélɑɑ nɔ́ pɑ yɑrɛ sinɛ́pipi lɑlɑ kɛcirɛ. 15 Ḿpɑ́ nɔn n kɑ nɔn pisoi m mɑ́ ɑ́pi kúkɛɛntɛnɛ we, pɛɛ Kirisi nsímɛ́ kɛ́mɛɛ nɔ́ n nyɔ́lu, ɑ́i rɛ pisɑ́ɑ kulúi kɑni lɛ̃ mɑ́. Nɛ́ɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɛ ritiki ɑḿ nɛ wɑi Kirisi Yeesu kɛ́mɛɛ nɔ́unɛ́sɑ́ɑ. 16 Lɛ̃ nnyɑ kɑm nɔ́ ŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ̃ tɛ ɑni mɛnɛ́cɔ n we. 17 Lɛ̃ nnyɑ kɑm kɛnɛ́pipi lɑlɑ kɛcirɛ Timotee nɔ́kɛnɛ́mɛɛ tumpɔ. U ɑsei nɛ Upíimɑ tikilɛnlɛ. U yɛ́ nɔ́ léisɛ lɛ̃ kɑm inɛ́soi kɛ́mɛɛ́ nɛ Kirisi n sɔ́nɛ, nɛ lɛ̃ kɑm ḿpɑ́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ íye-i n céési.
18 Nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ, pinyinɛ yɛ músu rɛ ɑ́m nɔ́kɛnɛ́mɛɛ sɔ́nɛpɔ, pin lɛ̃ nnyɑ rikɔ́kɔri wɑi. 19 Amɑ́ Upíimɑ un n lɑ, nɛ́ nfɑ́ɑni nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ kɛ́ pɛɛ yɛ̃́ tɛ pɛpɛɛ nní rikɔ́kɔri n wɑi yɛ mɛ́woo símisilɛ nɛ́ɛ pi ńnɑŋɛ nnyinɛ mɑ́lɛ. 20 Uléécɑɑ iyɔɔpi íi nnɔ́ɔsimɛ́ likɔ́ linyinɛ, ɑmɑ́ ńnɑŋɛ pinyísɛ yɛ pi! 21 Yo kɑni wɛ́ɛ? Kɛ́ nsɛ́í nɛ nɔ́ lɛɛpɔ nɛ́ɛ kɛ́ ńlɑ nɛ hɑpɔ likɛ́ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ kɛcɔpɛ n lɑ́ɑ́rú?