5
Isoi kpɑ́rɑ́ yɛɛ Kirisi pikɔ́-i ń we nsímɛ́
Pi ḿpɑ́ yei símɑɑnkɛɛ rɛ pisoi yɛ nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ isoi kpɑ́rɑ́ wɑilɛ. Hɑ́i isoi kpɑ́rɑ́ iyɛ̃ icɔ íi pɛpɛɛ ɑ́pi Uléécɑɑ n wuru kɛ́mɛɛ we. Pi símɑɑnkɛɛ rɛ nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ, unyinɛ yɛ nɛ usɑ́ɑ unɔsi sóilɛ. Nɔn kɔ pɛɛ́ nɛ we nɔn nɔ́mɛnɛ́círɛ fuusɛlɛ̃, ɑ́i nkpɑ́ni nɔ́ we rɛ nɔkɛ́ nkpɔ tonɛ nɔkɛ́ mɛwɑi mɛ̃ ute nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ lesɛ! Ḿpɑ́ kɛ nɛ̃́ ɑ́m nɔ́kɛnɛ́kúrí ń we, nɛ pɛɛ kɛnɛ́múŋɛ́ nnɛ́í nɛ nɔ́kɛnɛ́kúrí welɛ. Lɛ̃ nnyɑ, nɛ̃́ nɛ uyɛɛ isoi kpɑ́rɑ́ iyɛ̃ n wɑi nsímɛ́ pitúhɑɑnɛ mɑsilɛ yɑrɛ nɛ nɔ́kɛnɛ́kúrí kei welɛ. Ani Upíimɑ Yeesu rinyiri nɛ n cɑ́pinɛlɛ̃ kɛ́ kɛnɛ́múŋɛ́ kɛ́mɛɛ nɔ́kɛnɛ́kúrí n we. Ani Urɔ́píimɑ Yeesu nnɑŋɛ kɛ́mɛɛ liute uyɛ̃ Setɑni ɑnipɛ-i wɑ ukɛ́ u wukɛi ukɛ́ kpu Uléécɑɑ ukɛ́ pɛɛ fe ukɛ́ kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kɛ Upíimɑ Yeesu uú nɛ pisoi n túhɑɑnɛnɛ uriyu lɔ.
Ái lisɔnɛ linyinɛ kɑní nɛ nní nɔ́mɛnɛ́círɛ tɑɑ́sɛlɛ̃. Áni nyu rɛ nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ fíí pɛɛ yɛ pikpɛ́ɛ nnɛ́íé nyɛ́pukusɛɛ? Mɛwɑi kópɛ yɛ we yɑrɛ nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ mɛ lesɛ, ɑni pɛɛ́ n we yɑrɛ pikpɛ́ɛ fɑlɛ pɛɛ ɑ́pi nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ m mɑ́. Lɛ̃ ticuruu kɑni nní piwée mɑ́ɑ́lɛ̃. Pi Kirisi kpulɛ yɑrɛ irɔ́sɑ́ŋ kɑri yɛ nɛ nkpɔ mɛlɔ́ɔ́ ɑnyɑ̃́ n li. Lɛ̃ nnyɑ, tɔkɛ́ ɑnyɑ̃́ nyɛ̃ li nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ kpurɛ nɛ íkirɑɑsɛ nɛ rikpɑ́kɑ́rɑ́ ɑ́ri kɑpɛ n we. Amɑ́ tɔkɛ́ ɑnyɑ̃́ nyɛ̃ li nɛ ɑkpɔ́nɔ́ nyɛɛ ɑ́ɑ pitɛ m mɑ́, nɛ kɛfɑ kɛsɛ nɛ ɑsei.
Nɛ rítɛlɛ́ foí tɛ̃ kɑm nɔ́ ń wɔ́i kɑḿ nɛ ntí rinkpɑ́ kɛ́mɛɛ nɔ́ símisi rɛ nɔ́ nɛ isoi kpɑ́rɑ́ pikɔ́ ɑ́ni kɑpɛ líkɑ kɛ́mɛɛ m pɛ́nɛlɛ̃. 10 Lɛ̃ kɑm nní nɔ́ n símisi, ɑ́i pisoi kpɑ́rɑ́ mɛsɑmɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ nɛ́ɛ nwóónɑɑpí pikɔ́ nɛ́ɛ piyɑɑlukɛ nɛ́ɛ pɛpɛɛ piléé n nyɔ́ɔnsɛ nsímɛ́ kɑm símisi. In pɛɛ lɛ̃, kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ kɑni pɛɛ́ lelunɛ. 11 Nɛ lɑlɛ kɛ́ nɔ́ símisi rɛ úye un tɛ u Kirisi ukɔ́ lɛ, un kɔ pɛɛ isoi kpɑ́rɑ́ wɑi, un nwóónɑɑpí mɑ́ nɛ́ɛ un piléé nyɔ́ɔnsɛ, nɛ́ɛ un pisoi lɑ́mɑɑnkɛɛ nɛ́ɛ un útɑpomɛ nɛ́ɛ uyɑɑ, ɑ́ni kɑpɛ líkɑ kɛ́mɛɛ m pɛ́nɛlɛ̃, ɑ́ni kɑpɛ yɛ ricuruu ilukɛ nɛ liute ripɛ́nɛ. 12 Inɛ́yo nɛ kɛtɑhɑi pikɔ́ nkɔ́. Pɛpɛɛ Yeesu n tíkilɛ̃ kɑí nɛ sɑ́ rɛ nɔkɛ́ nɛ túhɑɑnɛ. 13 Uléécɑɑ yɛɛ pitɑhɑikɔ́ túhɑɑnɛnɛ. Li Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ: Ani usoi kpɑ́ɑ́ree nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ lesɛ.