6
Kirisi pikɔ́ mɛcɔpɛcirɛ sitɑhɑi piséleinɛ nsímɛ́
Picɛ́ pin unyinɛ nɛ uucɔ kɛcɔpɛ n we, yo nnyɑ kɑ́ni yɛ Uléécɑɑ pikɔ́ kɛ́mɛɛ túhɑɑnɛ, ɑni yɛ pɛɛ́ hɑ pɛpɛɛ ɑ́pi Uléécɑɑ n wuru kɛ́mɛɛ túhɑɑnɛ? Áni nyu rɛ Uléécɑɑ pikɔ́ pɛɛ mɑsí sisoipipi nnɛ́í túhɑɑnɛnɛɛ? In nkpéni rɛ nɔ̃́ kɛ Uléécɑɑ uu kpísinɛ rɛ ɑni nɛ sisoipipi nnɛ́í túhɑɑnɛ ní, íye kɑi wɑ kɑ́ni yɛ pɛɛ fe nɔkɛ́ sisímɛ́ síńsɑ́pi túhɑɑnɛ? Áni nyu rɛ tɔ́ɔ mɑsí nɛ piléécɑɑtumɛ túhɑɑnɛnɛɛ? Yo yɛɛ pɛɛ nkpéni kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ sisímɛ́pi? Yo nnyɑ kɛ picɛ́ ɑpi yɛ pin unyinɛ nɛ uucɔ kɛcɔpɛ n we, ɑni yɛ pɛɛ́ hɑ pɛ̃ kɛ úkɑ úu Yeesu pikɔ́ kɛcɔpɛ n kɛ́ɛ́ni kɛ́mɛɛ túhɑɑnɛ? Nɛ nní símisilɛ rɛ likɛ́ isɛi nɔ́ wɑ. Yɑrɛ úkɑ úu nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ mɑ́ un yɛ́ fe uu nsímɛ́ pimɑ́rɛcɔ kɛcɔpɛ kénɛɛ? Lɛ̃ nnyɑ, li pɛɛ pisɛ rɛ Yeesu ukɔ́ nɛ uucɔ pikɛ́ sitɑhɑi n séleinɛɛ? Ai kɔ pɛɛ rɛ pɛpɛɛ ɑ́pi Kirisi n tíkilɛ̃ kɛ́mɛɛ kɑpi yɛ́ pitúhɑɑnɛ hɑɑ?
Nɔn nɔ́mɛnɛ́cɔpɛcirɛ sitɑhɑi n séleinɛ, li nyísɛlɛ rɛ nɔ loolɛ hɑ́i. Yo nnyɑ kɑ́ni yɛ n kɑhɑri unyinɛ ukɛ́ mɛsɛ mɛnípɛɛ nɔ li? Yo nnyɑ kɑ́ni yɛ tíyɛ nɔ́linɛ́nyinɛ likɛ́ mɛsɛ unyinɛ-i risɛ́ɛ́? Nɔ̃́ ŋmɑɑ, nɔ́ɔ mɛníŋɛ pinípɛɛlukɛ mɑ́, nɔ́ɔ kɔ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ nɔ́pinɛ́cɔ cirɛ, Yeesu pikɔ́ likɔ́ sɛ́ɛ́sɛlɛ̃! Áni nyu rɛ piwɑikópɛkɔɔ́ ɑ́pi Uléécɑɑ iyɔɔpi yɛnunɛɛ? Akpɛ́ri ɑ́ɑ we, pɛpɛɛ isoikpɑ́rɑ́ n wɑi nɛ pɛpɛɛ piléé ń nyɔ́ɔnsɛ nɛ pitisi nɛ pinɔ́si pɛɛ mɛ́woo mɛ́woo n wɛ́lɑɑnɛntɛnɛ nɛ pitisi pɛɛ nɛ pipicɔ n sói 10 nɛ piyɑɑ nɛ pɛpɛɛ nwóónɑɑpí m mɑ́ nɛ pítɑpomɛ nɛ pɛpɛɛ picɔ n lɑ́mɑɑnkɛɛ nɛ piyɑɑlukɛ úkɑ mpuri úu Uléécɑɑ iyɔɔpi yɛnunɛ. 11 Isoi iyɛ̃ kɛ́mɛɛ kɛ nɔ́mɛnɛ́yɑ̃́ ɑmɛ́ pɛɛ́ we. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛ nkpéni nɔ́ɑnɛ́kópɛ hɛɛrɛlɛ uu tíyɛsɛ ɑni pɑnsɛ upikɔ́. Uu tíyɛsɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Upíimɑ Yeesu Kirisi rinyiri kɛ́mɛɛ nɔ́ pɑnsɛsɛ ɑsei pite uinipɛɛ-i.
Íye kɛ Yeesu ukɔ́ uu yɛ́ uipiŋɛ nɛ Upíimɑ ríyu wɑisɛ?
12 Pinyinɛ yɛɛ mɑɑ rɛ: Nɛ mɛyíkíyiki ncée mɑ́lɛ nɛn yɛ́ ḿpɑ́ yo wɑ, ɑmɑ́ ɑ́i ḿpɑ́ yo yɛɛ yɛ́ nɛ́ yóriyɛ. Nɛ́ fe ɑm tɛ: Nɛ mɛyíkíyiki ncée mɑ́lɛ nɛn yɛ́ ḿpɑ́ yo wɑ, ɑmɑ́ ɑ́m ŋmurɛinɛ linyinɛ likɛ́ ilɑ́si nɛ́ tónsɛ. 13 Nɔ yɛ kɔ mɑɑ rɛ: Kɛfɑ nnyɑ kɛ ilukɛ ií we. Ilukɛ nnyɑ kɛ kɛfɑ pɔ́ɔ kɔ we. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛ́ kɛyɑ́ɑ lɛ̃ nnɛ́í kɛ́tɔ wɑisɛ. Amɑ́ usoi ipiŋɛ íi iwɑ́sɑ́nkɑí nnyɑ we. Upíimɑ nnyɑ kɛ isoipiŋɛ ií we, Upíimɑ pɔ́ɔn kɔ isoipiŋɛ nnyɑ we. 14 Uléécɑɑ yɛɛ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ Upíimɑ n yukusɛ yɛ kɔ nɛ unnɑŋɛ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ tɔ̃́ yukusɛnɛ.
15 Áni nyu rɛ nɔ́inɛ́piŋɛ yɛ Kirisi ipiŋɛ ilesɛ inyinɛ lɛɛ? Nɛ́ fe ɑm pɛɛ Kirisi ipiŋɛ nɛ unɔ́si wɑ́sɑ́nkɑí ikɔ́ pɛ́nɛɛ? Aɑi yɛ́ lɛ̃ wɑ! 16 Áni nyu rɛ úye nɛ unɔ́si wɑ́sɑ́nkɑí pin timpɛ́nɛ, u nɛ uyɛ̃ nɛ wɑlɛ ipiŋɛ isɛɛ́? Li Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ pikɛtɛ́ yɛ ripɛ́nɛ ɑpi pɑnsɛ ipiŋɛ isɛ. 17 Amɑ́ úye nɛ Upíimɑ pin timpɛ́nɛ, u nɛ uyɛ̃ ɑpi Nfɑ́ɑsɔnɛ nsɛ m pɛ́nɛlɛ̃.
18 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni iwɑ́sɑ́nkɑí mɛyíkíyiki n wuru. Mɛwɑi kópɛ tɔrɔɔ mmɛ́ nnɛ́í kɛ usoi uu yɛ n wɑ ɑ́mɛ yɛ nɛ uipiŋɛ rikɔ. Amɑ́ úye un iwɑ́sɑ́nkɑí n wɑi uipiŋɛ cirɛ kuu nkópɛ wɑi. 19 Áni nyu rɛ nɔ́inɛ́piŋɛ yɛɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ kɛ Uléécɑɑ uu nɔ́ n hɛ nn nɔ́kɛnɛ́mɛɛ we kɛyɔɔ? Áni nɔ́mɛnɛ́círɛ te. 20 Uléécɑɑ yɛ nnɛ́í píimɑ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ hɛ́ɛlɛlɛ uú nɛ nɔ́ lɔlu rɛ ukɛ́ nɔ́ n te. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni nɔ́inɛ́piŋɛ kpísi ɑní nɛ ríyu u wɑisɛ.