7
Pisɔ́ɔnnɛ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
Tɔkɛ́ nkpéni nsímɛ́ mmɛ̃ kɑni nɛ́ ń wɔ́i nɔn nɛ́ písɛi ripɑí nkɛ̃́! Li nyɑḿ tɛ utisi úu kɑpɛ unɔ́si kpísi. Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, iwɑ́sɑ́nkɑí mɛwɑi nnyɑ, li kutɔsi we rɛ ḿpɑ́ utisi úye ukɛ́ uunɔsi cirɛ m mɑ́, ḿpɑ́ unɔ́si úye ukɛ́ uulɑ cirɛ m mɑ́. Li nyɑḿ tɛ utisi ukɛ́ yɛ lɛ̃ kɑi m pisɛ unɔ́si wɑ, unɔ́si pɔ́ɔ kɔ limɛcɔ ulɑ wɑi. Ái unɔ́si yɛɛ uipiŋɛ te, ulɑ yɛɛ i te. Limɛcɔ, ɑ́i utisi yɛɛ uipiŋɛ te, unɔ́si yɛɛ i te. Ái unɔ́si yɛɛ umɛcirɛ te, ulɑ yɛɛ u te. Limɛcɔ, ɑ́i utisi yɛɛ umɛcirɛ te, unɔ́si yɛɛ kɔ uyɛ̃ te. Úkɑ úu kɑpɛ yɛ umɛcirɛ nɛ ucɔ yɛ̀. Amɑ́ in tɛ nɔ lɑlɛ nɔkɛ́ nɛ piyómɛyɑ́hɑɑ kutu ricɔ kɑni yɛ́ fe ɑni kómɛinɛ ɑní nɛ lɛ̃ wɑi. Ái kɑpɛ yɛ kɔ nɑ́ŋɑi nɔkɛ́ nɛ piyɛ́ntinɛ m pɛlɛ rɛ Setɑni úu kɑpɛ nɔ́ peikɛɛ nɔkɛ́ nɔ́mɛnɛ́círɛ pimúlú pɔɔnɛ nnyɑ.
Lɛ̃ kɑm nní nɔ́ ḿ mɑ ɑ́i isé kɑm nɔ́ pɑ́lɛ̃, ɑmɑ́ ncée kɑm nɔ́ nyísɛ. Nɛ pɛɛ́ lɑ rɛ pisoi nnɛ́í pikɛ́ mɛnɛ́cɔ n we. Amɑ́ ḿpɑ́ úye nɛ ulikɔ́ yɛ ni kɛ Uléécɑɑ uu rɔ́ ń hɛ. Úkɑ nɛ ucɔ ihɛɛ íi pɛ́nɛlɛ̃. Nɛ nkpéni lɑ kɛ́ pɛpɛɛ ɑ́pi kɑhɑnɛ n sɔ́ɔ̃ nɛ pitisi pɛɛ ɑ́pi kɑhɑnɛ pinɔ́si n kpísi nɛ pikúmɑnnɔsi símisi rɛ li nyɑḿ tɛ pikɛ́ mɛnɛ́cɔ ritɑ́nɛ n tũ. Amɑ́ pinsɑ́ pimɛcirɛ pimúlú n fenɛ, pinɔ́si pikɛ́ sɔ́ɔnkɛɛ, pitisi ɑpi pinɔ́si kpíkɛsi. Li kutɔsi we unɔ́si ukɛ́ ulɑ sɔ́ɔ̃ nɛ́ɛ utisi ukɛ́ unɔ́si kpísi nɛ kɑpi yɛ́ nɛ nnɑ́ɑ́pí m pɑnsɛntɛ.
10 Pɛpɛɛ pilɑ nɛ pinɔ́si m mɑ́ kɑm isé nnyí pɑ́lɛ̃. Ái kɛnɛ́mɛɛ́ kii léeri, Upíimɑ yɛɛ mɑɑ rɛ unɔ́si úu kɑpɛ piyɑlɛ yisi. 11 In tɛ u piyɑlɛ piyisɛ mɑ́ɑ́lɛnlɛ, ukɛ́ ritɑ́nɛ tonɛ úu kɑpɛ sɔ́ɔ̃. Unsɑ́ ritɑ́nɛ n tonɛnɛ, u nɛ ulɑ pikɛ́ pikɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ, utisi pɑ́ɑ kɑpɛ kɔ unɔ́si lɑkɑsɛ. 12 Ái nkpéni Upíimɑ yɛɛ mɑ, ɑmɑ́ nɛ́ɛ pisoi tɔrɔɔ picɔ mpí símisi rɛ Yeesu ukɔ́ un unɔ́si m mɑ́ yɛɛ úu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃, unɔ́si uyɛ̃ un n ŋmurɛi rɛ u nɛ ulɑ yɛ́ tonɛ, úu kɑpɛ u lɑkɑsɛ. 13 Limɛcɔ, unɔ́si yɛɛ Kirisi n tíkilɛ̃ un ulɑ m mɑ́ yɛɛ úu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃, ulɑ uyɛ̃ un n ŋmurɛi rɛ u nɛ unɔ́si yɛ́ tonɛ, unɔ́si úu kɑpɛ u yisi. 14 Li we rɛ unɔ́si uyɛ̃ nnyɑ, Uléécɑɑ yɛ́ ulɑ yɛɛ úu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃. Limɛcɔ kuu yɛ́ kɔ ulɑ nnyɑ unɔ́si nkó yɛɛ úu nɛ Kirisi kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃. Insɑ́ lɛ̃, nɔ́sinɛ́pipi ɑ́si yɛ́ pɛɛ Uléécɑɑ sikɔ́. Si kɔ pɛɛ nkpéni usikɔ́ lɛ. 15 In ulɑ nɛ́ɛ unɔ́si yɛɛ úu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ yɛɛ uricuruu lɑ ukɛ́ tɔ́mpɔ, u yɛ́ fe uu tɔ́mpɔ. Úkɑ úu pɛɛ ucɔ mɛkɔ́-i we. Uléécɑɑ yɛ nɔ́ sée rɛ nɔkɛ́ picɔ nɛ nkíŋniŋɛ-i n we. 16 Íye kɛ pɔ́ unɔ́si nkó yɛɛ Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ ɑɑ yɛ́ nɛ ceri rɛ ɑ́ɑ yɛ́ fe pɔkɛ́ upɔ́lɑ riyu lɔ? Limɛcɔ, íye kɛ pɔ́ utisi nkó yɛɛ Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ ɑɑ yɛ́ céri rɛ ɑ́ɑ yɛ́ fe pɔkɛ́ upɔ́nɔ́si riyu lɔ?
Usoi un líye n we, likɛ́ nɛ u n sɑ́
17 Uléécɑɑ yɛ pɛɛ mɛ́wee mɛnyinɛ kɛ́mɛɛ nɔ́ yekeilɛnlɛ nɔn mɛkɛmɛɛ́ we uú nɛ nɔ́ séi rɛ ɑni u ritiki. Ani lɛ̃ n we. Lɛ̃ kɑm Uléécɑɑ icɑ́pinɛ nnɛ́í kɛ́mɛɛ isé pɑ́lɛ̃. 18 Úye un pɛɛ́ n kélɛ̃ Uléécɑɑ uú nɛ u séi rɛ ukɛ́ u ritiki, liute ukɛ́ mɛ́sunu ukéké. Úye unsɑ́ pɛɛ́ n kélɛ̃ ukɛ́ kɛlenɛ u sée, liute úu kɑpɛ n nɑ́ɑ́si ukɛ́ riké. 19 Piké nɛ́ɛ pikécirɛ́ ɑ́pi linyinɛ, Uléécɑɑ isé kɑi pisɛ rɛ usoi ukɛ́ ritiki. 20 Ḿpɑ́ úye ukɛ́ n we yɑrɛ kuú pɛɛ ń we Uléécɑɑ uú nɛ u séi. 21 Pɔn pɛɛ ulɑ́si kuú nɛ pɔ́ sée, ɑ́i kɑpɛ pɔ́ n cɔ́ŋlɛ̃. Amɑ́ in tɛ pɔ́ fe ɑɑ ikɛmɛɛ mɛpɔ́círɛ lesɛ, ɑ riŋmɔ́ɔ́pú. 22 Lɛlɛɛ rɛ usoi un ulɑ́si kɛ Upíimɑ uú nɛ u sée, u nkpéni u nɛ uyɛ̃ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ wɑlɛ usoi nkó yɛɛ umɛcirɛ n te. Limɛcɔ, usoi nkó yɛɛ pɛɛ umɛcirɛ n te uú nɛ u séi yɛ pɑnsɛlɛ nkpéni Kirisi ulɑsi. 23 Uléécɑɑ yɛ nnɛ́í píimɑ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ hɛ́ɛlɛlɛ uú nɛ nɔ́ n te. Lɛ̃ nnyɑ, ɑ́ni kɑpɛ ŋmurɛi nɔkɛ́ pisoi ilɑsi tonɛ. 24 Pimɑ́rɛcɔ, ḿpɑ́ úye ukɛ́ Uléécɑɑ kɛyu-i n we yɑrɛ kuú pɛɛ ń we Uléécɑɑ uú nɛ u séi.
Pitɑ́nɛ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
25 In pitɑ́nɛ kɛcɑ́ɑ́ nkɔ́, Upíimɑ úu ńkɑ nɛ́ pisɛ rɛ kɛ́ nɔ́ símisi. Kuú nɛ kɛfɑ nɛ́ n fénnɛ uu wɑisɛ rɛ kɛ́ ɑsei ute nnyɑ kɑḿ lɑ kɛ́ kɛnɛ́múŋɛ́ cirɛ nkɔ́ nɔ́ símisi.
26 Lɛ̃ kɑm m músu rɛ li nyɑḿ yɛɛ rɛ kumúŋɛ́ pɑpɛ-pɑpɛ nkú-i kɑri nní ń we nnyɑ, li kutɔsi we rɛ usoi ukɛ́ ritɑ́nɛ n tũ. 27 In tɛ pɔ unɔ́si pikpíkɛ́ mɑsilɛ, kɑpɛ rɛ pɔkɛ́ u lɑkɑsɛ, ɑmɑ́ in tɛ ɑ́ɑ kɑhɑnɛ unɔ́si n kpísi, kɑpɛ nkpɑ́ni n nɑ́ɑ́si pɔkɛ́ kpísi. 28 Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, pɔn kɔ unɔ́si n kpísi, ɑ́ɑ ɑkópɛ ɑ́kɑ wɑ. Ukpére un kɔ ulɑ n sɔ́ɔ̃, úu ɑkópɛ ɑ́kɑ wɑ. Amɑ́ pitisi pɛɛ pinɔ́si n kpíkɛsinɛ nɛ pinɔ́si pɛɛ pilɑ n sɔ́ɔnkɛɛnɛ yɛ́ kɑm ɑpi piisoi kɛ́mɛɛ ḿpɔlɛ kom. Nɛ̃́ nɛ pɛɛ́ lɑ rɛ kɛ́ likɛmɛɛ nɔ́ lesɛ.
29 Lɛ̃ kɑm ń lɑ kɛ́ ḿ mɑɑ, pimɑ́rɛcɔ, yɛɛ rɛ ituŋɛ kɑi n tisɛ íi nkpéni piyɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑí nɛ nɛni n kpísi, li pisɛ rɛ pɛpɛɛ pinɔ́si m mɑ́ pikɛ́ n we yɑrɛ ɑ́pi pinɔ́si mɑ́. 30 Pɛpɛɛ n téni pikɛ́ n we yɑrɛ ɑ́pi téni. Pɛpɛɛ mpɔ́ɔnɑrɛ-i ń we pikɛ́ n we yɑrɛ ɑ́pi mpɔ́ɔnɑrɛ-i we. Pɛpɛɛ n lɛ́ɛ́ri pin curii pikɛ́ n we yɑrɛ ɑ́pi líkɑ mɑ́. 31 Pɛpɛɛ kɛtẽ nté likɔ́ nɛ pipikɛi n wɑi ɑ́pi kɑpɛ likɛcɑ́ɑ́ pikɛmúŋɛ́ n wɑilɛ̃. Li we rɛ kɛtẽ nkɛ́ ɑ́kɛ nɑ́ŋɑinɛ kɛkɛ́ kɛlenɛ tɔsí.
32 Ám lɑ rɛ nɔkɛ́ linyinɛ nfɑsimɛ́ n wɑi. Upíimɑ likɔ́ nfɑsimɛ́ kɛ utɑ́nɛ uu yɛ n wɑi. Lɛ̃ kuu yɛ́ n wɑ likɛ́ nɛ Upíimɑ n lɑ́ɑ́rú kuu yɛ n wɛ́ɛ́si. 33 Unɔ́sikɔ́ pɔ̃́ nɛ yɛ kɛtẽ nkɛ́ likɔ́ nfɑsimɛ́ n wɑilɛ. Lɛ̃ kuu yɛ́ n wɑ likɛ́ nɛ unɔ́si n lɑ́ɑ́rú kuu yɛ n wɛ́ɛ́si. 34 Uu pɛɛ mmɛ́ nɛ mmɛ́ n we. Limɛcɔ, unɔ́si tɑnɛ nɛ́ɛ ukpére nkó yɛɛ úu utisi n nyu yɛ Upíimɑ likɔ́ nfɑsimɛ́ wɑilɛ. U yɛ n wɛ́ɛ́silɛ ukɛ́ lɛlɛɛ yɛ́ Upíimɑ n lɑrisi wɑ. U yɛ uipiŋɛ nɛ ukɛmúŋɛ́ kpísilɛ uu wɑisɛ Uléécɑɑ likɔ́. Amɑ́ uyɛɛ ulɑ m mɑ́ yɛ̀ɛ̀ kɛtẽ nté likɔ́ nfɑsimɛ́ n wɑilɛ. Lɛ̃ kuu yɛ́ n wɑ likɛ́ nɛ ulɑ n lɑrisi kuu yɛ n wɛ́ɛ́si.
35 Nɔ́nnɛ́sɔnɛ kɑḿ lɑ nnyɑ kɑm lɛ̃ nɔ́ símisi, ɑ́i ripinɛ kɑḿ lɑ kɛ́ nɔ́ wɑ. Nɛ lɑ rɛ ɑni isoi n le yɑrɛ kɑi m pisɛ, ɑní nɛ nɔ́kɛnɛ́fɑ nnɛ́í Upíimɑ pikɛi kɛ́mɛɛ n we.
36 Uŋmɑ́nɛ úye un n yɛ̃ tɛ úu yɛ́ fe ukɛ́ umɛcirɛ tĩ, ukɛ́ mɛrí likɛ́ hɑ nɛ kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kɛ u nɛ uuwɑncɔ ɑpi yɛ́ n sɔ́ɔnnɛ tu, un kɔ pɛɛ kɑ́ipi yɑrɛ ukɛ́ u kpísi, ncée yɛ we rɛ pikɛ́ sɔ́ɔnnɛ, pin n lɑ. Pin n sɔ́ɔnnɛ, úu ɑkópɛ ɑ́kɑ wɑ. 37 Amɑ́ úye un umɛcirɛ pitínɛ n fe, un ukɛfɑ-i n nyu rɛ ɑ́i u cɔ́ŋlɛ̃, ɑmɑ́ uyɛɛ nɛ umɛpɔɔlɑ yekei rɛ likɛ́ lɛ̃ n we, u nɛ uwɑ́ncɔ ɑ́pi kɑpɛ kulee ripɛ́nɛ, ńsɔnɛ kɛ liute uyɛ̃ uu wɑ. 38 Lɛ̃ kɛ́mɛɛ, un tɛ u yɛ́ uuwɑncɔ uyɛ̃ kpísi, ńsɔnɛ kuu wɑ. Un kɔ rɛ úu yɛ́ u kpísi, lɛlɛɛ ńsɔnɛ feriyɛ.
39 Unɔ́si un ulɑ n sɔ́ɔ̃, úu ulɑ nfɑɑ kɛ́mɛɛ mɛ́yulɛ u mɑ́. Amɑ́ ulɑ uyɛ̃ un n kpu, unɔ́si yɛ́ fe uu ulɑ féé kuu n wɛ́ɛ sɔ́ɔ́ni. Li pisɛ rɛ uyɛ̃ kuu n sɔ́ɔ́ninɛ ukɛ́ Kirisi ukɔ́. 40 Nɛ̃́ nɛ yɛ̃ tɛ un titɑ́nɛ n tonɛ, li yɛ́ u n lɑ́ɑ́rú ɑi tɔ́su kuu yɛ́ pisɔ́ɔ̃ tinkpɑ́. Nɛ̃́ kɛmúŋɛ́ yɛ kɛ̃. Nɛ nyɑ́ni yɑrɛ Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ yɛ kɔ nɛ̃́ kɛ́mɛɛ welɛ nɛn nɛ símisi.