8
Inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
Tɔkɛ́ kɛlenɛ inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ nkɔ́ n símisi, nɛ lɑ rɛ ɑni kõ tɛ ntɔ́nɛ́í mmú, ḿpɑ́ úye yɛ mɛnyuwɛ mɑ́lɛ. Mɛnyuwɛ yɛɛ tíyɛsɛlɛ usoi uu ríyu n wɛ́ɛ́si, ɑmɑ́ ńlɑ mɛɛ yɛ tíyɛsɛ usoi uu nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ pelu. Úye un umɛcirɛ n nyɑ́ni rɛ úu kusɑ nyu, liute úu kɑhɑnɛ n ceri likɛ́ tu yɑrɛ lɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ usoi ukɛ́ céri. Amɑ́ úye un Uléécɑɑ n lɑ, Uléécɑɑ yɛ liute nyulɛ.
Inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ kɛcɑ́ɑ́ nkɔ́ yɛ mmú rɛ pikɛ́ yɛ i li nɛ́ɛ ɑ́pi kɑpɛ yɛ i li? Tɔ nyulɛ rɛ piléé ɑ́pi kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ńkɑ-i we, ɑmɑ́ Uléécɑɑ usɛ kóló yɛɛ we. Ḿpɑ́ pisoi pin n nyɑ́ni rɛ pipileecɑɑ nɛ́ɛ pipipiimɑ yɛ mɛyíkíyiki kɛléécɑɑ-pɔ nɛ kɛtẽ nté kulúi welɛ, tɔ̃́ nɛ nyɑ́nilɛ rɛ Uléécɑɑ usɛ yɛɛ we. Uyɛɛ Sɑ́ɑ, uyɛɛ ḿpɑ́ yo wɑ. Uyɛɛ kɔ ntɔ́fɑ́ɑ nnɛ́í kɛ́mɛɛ rɔ́ te. Upíimɑ usɛ kóló kɑri kɔ mɑ́. Uyɛɛ Yeesu Kirisi kɛ Uléécɑɑ uú nɛ rintíki uú nɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ ń we wɑi. Uyɛɛ kɔ ntɔ́fɑ́ɑ te.
Amɑ́ ɑ́i pisoi nnɛ́í pɛɛ ɑsei nyɛ̃ nyu. Piléé nsímɛ́ yɛ mɛyɑ̃́ nɛ pinyinɛ mɑinulɛ, ɑpi yɛ pɛɛ nkpéni inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ n le yɑrɛ piléé pɛɛ mɛsei isɑrɛ iyɛ̃ te. Pi pinɑ́rɛi lɛ, ɑpi pɛɛ́ m músu rɛ isɑrɛ iyɛɛ mɛ́kpɛrinkpɛ pi wɑisɛlɛ. Amɑ́ ɑ́i pɛɛ ilukɛ inyinɛ yɛɛ yɛ́ n tíyɛsɛ ɑri pisoi sɔnɛ Uléécɑɑ inipɛɛ-i. Tɔ i lii, ɑ́ri i lii, ɑ́i líkɑ rɔ́ kpɑ́lɛ̃.
Ḿpɑ́ kɛ ncée nn nní ń we rɛ nɔn n lɑ nɔ́ fe ɑni yɛ liisɑrɛ iyɛ̃ le, ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ ɑ́i kɑpɛ pɑnsɛ likɛ́ pinɑ́rɛi lóisɛ. 10 Nkó yɛɛ nní rinɑ́rɛi m mɑ́ un pɔ́ nkó yɛɛ nní mɛnyuwɛ m mɑ́ n yɛ̃ pɔn kɛlõ piléé kucɑ́ŋíí kunyinɛ-i tṹ pɔn isɑrɛ iyɛ̃ le, kɛ uyɛ̃ uu nní rinɑ́rɛi m mɑ́ nnyɑ, ɑ́i yɛ́ u wɑ yɑrɛ uyɛ̃ ukɛ́ kɔ i lii? 11 Mɛpɔ́nyuwɛ nnyɑ, upɔ́mɑ́rɛcɔ nkó yɛɛ rinɑ́rɛi m mɑ́ yɛ pɛɛ lɛ̃ ncée pɔlɛ. Lin kɔ pɛɛ́ we rɛ Kirisi yɛ kɔ uyɛ̃ nnyɑ kpulɛ! 12 Nɔn lɛ̃ nɛ pimɑ́rɛcɔ pɛɛ rinɑ́rɛi m mɑ́ m púnnɛntɛ, li yɛ́ pikɛmúŋɛ́ cɔ́kɔi. Ani pɛɛ́ n nyu rɛ Kirisi kɑni lɛ̃ nɛ púnnɛ. 13 Lɛ̃ nnyɑ, in tɛ ilukɛ inyinɛ yɛ́ fe ii unɛ́mɑ́rɛcɔ lóisɛ, ɑ́m nkpɑ́ni píkɑi inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ pilukɛ kpɑ́nɛ. Lɛlɛɛ rɛ ɑ́m lɑ likɛ́ unɛ́mɑ́rɛcɔ lóisɛ.