9
Lɛlɛɛ ń we rɛ utumɛ likɔ́ nɛ lɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ ukɛ́ n wɑ
Nɛ̃́ nɛ kɔ ncée mɑ́lɛ nɛn yɛ́ mɛnɛ́lɑ wɑ. Nɛ̃́ nɛ kɔ utumɛ lɛ. Nɛ̃́ nɛ kɔ Urɔ́píimɑ Yeesu yɛnɑɑlɛnlɛ. Nɔ́ɔ we lin nyísɛlɛ̃ tɛ nɛ Upíimɑ pikɛi wɑlɛ. Ḿpɑ́ picɔ pin m mɑɑ rɛ ɑ́m Kirisi utumɛ, nɛ nɔ̃́ kɛ́mɛɛ utumɛ lɛ. Nɔ́ɔ Upíimɑ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ we lin nyísɛlɛ̃ tɛ nɛ pinɛ́tumɛkɛi ńsɔnɛ wɑlɛ.
Tinɔ́ɔ ntí kɑm yɛ pɛpɛɛ n kɛ́su rɛ ɑ́m utumɛ pɛsɛ: Nɛ̃́ nɛ kɔ ncée mɑ́lɛ rɛ kɛ́ pinɛ́kɛi nnyɑ linɛ́lukɛ-lukɛ nɛ lɛ̃ kɑm yɛ́ ń níru nɔ́kɛnɛ́mɛɛ kpísi. Nɛ̃́ nɛ kɔ ncée mɑ́lɛ kɛ́ Kirisi pikɔ́ kɛcɔpɛ unyinɛ kunɔ́si kpísi ɑrí n tóoinɛ yɑrɛ kɛ pitumɛ picɔ nɛ Upíimɑ pimɑrɛcɔ nɛ Piyɛɛ ɑpi n wɑi mɛcɔ. Yɑrɛ tɔ́ nɛ Pɑrinɑpɑsi ŋmɑnɛ kɑí nɛ sɑ́ rɛ tɔkɛ́ n kɛisi tɔn nɛ mɛrɔ́círɛ kpínii, nɛ́ɛ íye? Wóo kɛcirɛ yɛɛ isɔ́ɔ́cɑ wɑi ɑ́pi pɛɛ u hɛ́ɛ́lɛ? Wóo yɛ kuléé tɑ́mɛsi úu yɛ́ kuripipi li? Wóo kɛcirɛ yɛɛ inɑ́ɑ séni úu yɛ pɛɛ ukunɑɑlee mɛnɑɑpɛnni n ntí?
Amɑ́ ɑ́i lɛ̃ kɛ pisoi ɑpi n wɑi ŋmɑnɛ kɑḿ pɑílɛ̃ nɛn nɛ símisi. Moisi isé pɔ̃́ nɛ kɔ limɛcɔ mɑlɛ. Li isé iyɛ̃ kɛ́mɛɛ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ: Ápi yɛ inɑ́ɑ yɛɛ mɛlukɛpipi kukpépi-i n cɔpu nnɔ́ɔ ripi rɛ íi kɑpɛ li. Yɑrɛ inɑ́ɑ ŋmɑɑ nkɔ́ mɛɛ lɛ̃ Uléécɑɑ cɔ́ŋlɛ̃ɛ? 10 Aɑi tɔ̃́ kuú nɛ lɛ̃ mɑ́nɛɛ? Tɔ̃́ nnyɑ kɑpi mɛsei lɛ̃ wɔi. Li we rɛ uyɛɛ n lum yɛ lumlɛ un nɛ tɑ́lɛ̃ tɛ úu yɛ́ ulikɔ́ pɑɑ. Limɛcɔ kɛ uyɛɛ mɛlukɛpipi n cɔpu pɔ́ɔ kɔ tɑ́lɛ̃ tɛ úu yɛ ulikɔ́ pɑɑ. 11 Kɑri Uléécɑɑ nsímɛ́ nɔ́ rin-yóó, Nfɑ́ɑsɔnɛ likɔ́ kɑri lɛ̃ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ wɑ yɑrɛ ipuri kɑri kɛcɑrɛ-i lukɛsi. Tɔn nkpéni nɔ́linɛ́kɔ́ linyinɛ n li, ɑ́i pɛɛ kɛrɔ́lukɛ kɑri lii? 12 Picɔ yɛ nɔ́linɛ́kɔ́ lelɛ. Ái tɔ̃́ kɑí pɛɛ́ nɛ sɑ́ rɛ tɔkɛ́ mɛyɑ̃́ li n lee?
Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, ɑ́ri pɛɛ nɔ́ pisɛ rɛ ɑni linyinɛ rɔ́ pɑ. Tɔ mɛníŋɛ linnɛ́í mɛrɔ́círɛ wɑilɛ rɛ ɑ́ri lɑ linyinɛ likɛ́ Kirisi Nsímɛ́ Kɛcirɛ púnɛisɛ nnyɑ. 13 Áni nyu rɛ Uléécɑɑ kɛyɔ kɛɛ pɛpɛɛ Uléécɑɑ pikɛi n wɑi kpínii? Inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ yɛɛ pɛpɛɛ kɛnyɔ́ɔnsɛhúú-i n kɛisi pɔ̃́ kɔ kpínii. 14 Limɛcɔ kɛ Upíimɑ uu wɑ rɛ pɛpɛɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ n yóólɛ̃ pikɛ́ lipikɛi pɛ̃ n wɑi pin nɛ le.
15 Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, nɛ̃́ ɑ́m úkɑ líkɑ mpuri pisɛ. Ám kɔ wɔlu rɛ pikɛ́ nkpéni linyinɛ nɛ́ pɑ. Li kutɔsi we kɛ́ kpu nɛ kɑm yɛ́ linɛ́kɔ́ ń kóru. Úkɑ úu yɛ́ fe ukɛ́ lirikɔkɔri nɛ́ kpu. 16 Nsímɛ́ Kɛcirɛ piyóó ɑ́pi kɛnɛ́mɛɛ ríyu piwɑisɛ likɔ́, ɑmɑ́ kɑi m pisɛ rɛ kɛ́ wɑ nnyɑ kɑm wɑi. Lin nɛ́ n fóm tɛ ɑ́m Nsímɛ́ Kɛcirɛ mmɛ̃ tiyóó, ɑ́i yɛ́ nɛ nɛ́ sɔnɛsi. 17 In tɛ kɛfɑ kɛsɛ kɑḿ nɛ rinɛ́cúruu li wɑi, nɛ́ ihɛ́ɛ́ yɔsí. Amɑ́ in tɛ nɛ wɑilɛ ɑ́m lɑ, li nkpéni nɛ́ welɛ ncɔni kɑpi nɛ́ ḿ pɑ. 18 Lɛ̃ nnyɑ, inɛ́hɛ́ɛ́ yɛ nkpéni íye? Inɛ́hɛ́ɛ́ yɛɛ rɛ kɛ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ riyóó fɑɑlɑɑ, ɑ́m kɑpɛ úkɑ lɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ pikɛ́ nɛ́ pɑ korí.
19 Nɛ́ɛ mɛnɛ́círɛ te, ɑ́m úkɑ ulɑsi. Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, nɛ mɛnɛ́círɛ kpísilɛ ɑm pɑnsɛsɛ ḿpɑ́ úye ulɑsi kɛ́ nɛ n fe kɛ́ pisoi mɛyɑ̃ n lɛ̃́ pikɛ́ nɛ Kirisi kɛfɑ n tɛnɛ nnyɑ. 20 Tɔ́ nɛ Pisuifi tɔn n we, nɛ yɛ n we yɑrɛ Usuifi ɑḿ nɛ pi lɛ́ni rɛ pikɛ́ Kirisi nɛ kɛfɑ tɛnɛ. Tɔ́ nɛ pɛpɛɛ isé n tíkilɛ̃ tɔn n we, nɛ yɛ n we yɑrɛ uyɛɛ isé n tíkilɛ̃. Ám kɔ pɛɛ isé iyɛ̃ tikilɛ̃. Nɛ lɛ̃ wɑi rɛ kɛ́ fe kɛ́ nɛ pɛpɛɛ isé iyɛ̃ n tíkilɛ̃ lɛ̃́ pikɛ́ Kirisi nɛ kɛfɑ tɛnɛ. 21 Limɛcɔ kɛ tɔ́ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi isé n tíkilɛ̃ ɑri yɛ tɔn n we, ɑm pimɛcɔ n we, ɑ́i kɔ pɛɛ rɛ nɛ̃́ ɑ́m isé iyɛ̃ nyu. Amɑ́ nɛ wɑlɛ yɑrɛ ɑ́m isé kutu cɔlɛ̃ kɛ́ nɛ n fe kɛ́ pɛpɛɛ ɑ́pi isé n nyu lɛ̃́ pikɛ́ nɛ Kirisi kɛfɑ tɛnɛ. Kɑm nní Kirisi isé m pɑkɑrɛlɛ̃ Uléécɑɑ isé kɛ nɛ́ɛ kɔ lɛ̃ tikilɛ̃. 22 Tɔ́ nɛ pɛpɛɛ rinɑ́rɛi m mɑ́ tɔn n we, nɛ yɛ mɛnɛ́círɛ wɑisɛlɛ yɑrɛ unɑ́rɛi ɑḿ nɛ fe ɑm pi lɛ́ni ɑpí nɛ Kirisi kɛfɑ tɛnɛ. Nɛ yɛ ḿpɑ́ yei mɛnɛ́círɛ pɑlɛ rɛ ḿpɑ́ lin íye n we kɛ́ fe kɛ́ pinyinɛ lɛ̃́ Uléécɑɑ ukɛ́ piriyu lɔ. 23 Nsímɛ́ Kɛcirɛ nnyɑ kɑm lɛ̃ nnɛ́í wɑi rɛ nɛ́ɛkɛ́ kɔ lisɔnɛ lɛɛ nkɛmɛɛ ń we kɛ́mɛɛ linɛ́kɔ́ yɛ̃́. 24 Áni nyu rɛ pikɑ́hɑmɛwurɛ yɛ̀ɛ̀ kɛcɛsi-i kulúi n welɛ, ɑmɑ́ usɛ yɛɛ yɛ hɑ kpɑsi uu ihɛ́ɛ́ yɔ́suu? Ani limɛcɔ nfɑtɛnɛ ncee-i n wuru nɔn ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ tɛ nɔkɛ́ kpɑsi nɔkɛ́ ihɛ́ɛ́ yɔsí. 25 Ḿpɑ́ ukɑ́hɑmɛwurɛ úye yɛ̀ɛ̀ ikɔ́hɔ́ ncɔpuri nɛ umɛcirɛ tinlɛ ńsɔnɛ. Ihɛ́ɛ́ iyɛ̃ kuu n yɔ́sunɛ íi yɛ kɔ pɛɛ picɑɑi nɑ́ŋɑi. Amɑ́ tɔ̃́ nɛ nfɑtɛnɛ ncee-i ŋmɔ́ɔ́púlɛnlɛ tɔkɛ́ ihɛ́ɛ́ yɛɛ íi yɛ píkɑi n cɑɑi yɔsí. 26 Pɔɔli uu kɔ kpɑ́ rɛ: Lɛ̃ nnyɑ, ɑ́i mɛsɑmɛ kɑm itóó kɑriilɛ̃, ɑ́m kɔ mɛsɑmɛ ḿpɑ́ yei fɑ́pii yɑrɛ kuyɔ kɑm kɑ́ii. 27 Ticuruu ɑ́m inɛ́piŋɛ kɛ́yu pɑlɛ̃. Nɛ mɛnɛ́círɛ múílɛnlɛ rɛ ɑ́m kɑpɛ picɔ Nsímɛ́ Kɛcirɛ riyóó nɛ̃́ ɑm pɛɛ́ weri ɑm pɔɔnɛ.