10
Pɔɔli yɛ upikɛi mɛwee kɛcɑ́ɑ́ símisi
Nɛ́ɛ Pɔɔli, nɛ̃́ kɑpi n tee rɛ nɛ yɛ nɛn nɔ́kɛnɛ́kúrí n we ɑm nɔ́inɛ́nípɛɛ n wuru, nɛn kɛtɑɑ-pɔ n we, ɑm nɔ́ n sɛnkɛɛ, nɛ lɑ kɛ́ rinɛ́cúruu nɛ Kirisi nnɑrɛ nɛ umɛwɑi sɔnɛ ritiki kɛ́ nɛ nɔ́ pisɛ rɛ: Áni kɑpɛ tíyɛ, nɛn kumúŋɛ́ kúye-i nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ n hɑpɔ kɛ́ nɔ́ sɛnkɛɛ. Nɛ lɑ rɛ nɛn hɑ n hɑpɔ, kɛ́ pɛpɛɛ m músu rɛ kɛsoimuŋɛ́ kɑrí nɛ pirɔ́kɛi wɑi nɛ kɛ́yu pɑpisi. Tɔ pɛɛ mɛsei sisoipipi lɛ, ɑmɑ́ ɑ́i kɛsoimuŋɛ́ ɑtɔpi ɑcɔ kɑri tɔpu. Ái sisoipipi itɔpilũ kɛ tɔ́ɔ nɛ ɑrɔ́tɔpi wɑi, ɑmɑ́ itɔpilũ yɛɛ m pɑ́ɑ́pú in Uléécɑɑ-i léeri kɑrí nɛ tɔpu. I yɛ felɛ ii Uléécɑɑ pilɑɑrɔ imɛlɛ lɑ́uli. Iyɛ̃ kɑri yɛ nɛ sinɔ́ɔmɛtɑhɑi pɛpirɛntɛ. Iyɛ̃ kɑri yɛ kɔ nɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ ríyu n wɛ́ɛ́si, lin limɛcirɛ síkɑlɛ̃ lin nɛ ncée tɑ́pɑɑlɛ̃ tɛ pisoi ɑ́pi kɑpɛ Uléécɑɑ céri pɛpirɛntɛ. Tɔ yɛ pisoi simúŋɛ́ cɔ́piilɛ, ɑri tíyɛsɛ ɑpi Kirisi m pɑkɑrɛlɛ̃. Tɔ mɛrɔ́círɛ picɑ́pinɛ mɑsilɛ tɔkɛ́ pipɑkɑrɛcirɛ́ kutu ripɑsɑ, nɔn píyei m pɑkɑrɛ nɛ kɛ́tɔ-pɔ.
Ani ḿpɑ́ yo mɛwee ripɑí. In tɛ nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ unyinɛ yɛ yɛ̃ tɛ u mɛsei Kirisi ukɔ́ lɛ, ukɛ́ céri rɛ tɔ̃́ nɛ kɔ umɛcɔ Kirisi pikɔ́ lɛ. Ḿpɑ́ nɛn ńnɑŋɛ mmɛ̃ kɛ Upíimɑ uu nɛ́ n hɛ nɛ rikɔ́kɔri piwɑi nkɑ́ripi n tɔ́ŋsɛ, isɛi íi nɛ́ wɑinɛ. Li we rɛ u rɔ́ n hɛlɛ rɛ tɔkɛ́ nɛ nɔ́ lɛ̃́ nɔkɛ́ nɛ Uléécɑɑ ncee kɛ́mɛɛ pɑpisi. Ái pikópɛ kɑri nɔ́ lɑ. Ám lɑ likɛ́ n we yɑrɛ nɛ nɛ ɑnɛ́tɛlɛ́ nɔ́ nɑ́rɑɑsɛntɛlɛ. 10 Pinyinɛ yɛ símɑɑnkɛɛ rɛ nɛ̃́ Pɔɔli ɑtɛlɛ́ kɑm yɛ n wɔ́i nsímɛ́ yɛ ḿpɑpɛ nɛ itisi tɔsilɛ, ɑmɑ́ nɛn pikɛkúrí n we, ɑm pɑnsɛ unɑ́rɛi nnɛ́nɔ́ɔsimɛ́ ńn kɔ pɛɛ́ mulú. 11 Uyɛɛ nní lɛ̃ n símisi ukɛ́ nsɛ kõ ńsɔnɛ rɛ: Lɛ̃ kɑri kɛtɑɑ-pɔ ń we tɔn nɛ ɑrɔ́tɛlɛ́ wɔ́lu, nɛ lɛ̃ kɑri yɛ́ hɑ nɔ́kɛnɛ́kúrí ń we tɔn wɑi yɛ sɑ́lɛ.
12 Ári kɑ́ipi tɔ́ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi yɛ pimɛcirɛ nnyɑ́ɑ̃ n yekei tɔkɛ́ n sɑ́, ɑ́ri kɔ lɑ tɔkɛ́ mɛrɔ́círɛ nɛ pi múŋɛisɛnɛ. Pi pikɛmúŋɛ́ cirɛ mɑ́lɛ kɑpí nɛ pimɛcirɛ m músu, pin kei pɑílɛ̃ pin nɛ pimɛcirɛ picɔ múŋɛisɛnɛ. Pi piníri lɛ. 13 In tɔ́ɔ, ɑ́ri mɛ́woo rikɔ́kɔri wɑi likɛ́ hɑ nɛ sítɔ sinyinɛ rifɑɑu. Kɛ Uléécɑɑ uu nɔ́kɛnɛ́mɛɛ pikɛi rɔ́ n forii, u pisitɔ rɔ́ nyísɛlɛ. Sɛsɛɛ kɛrɔ́múŋɛ́ kɑri n kpísinɛ. 14 Nɔ kei kɑri yɛ́ nɛ pirɔ́kɛi n tu kɛ́mɛɛ́ welɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑri pifoí nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ nɛ Kirisi Nsímɛ́ n hɑ́pɔ, ɑ́ri pikɛi kɛ Uléécɑɑ uu rɔ́ n forii kɛtɔ rifɑɑu. 15 Tɔ̃́, ɑ́ri picɔ pikɛi kɑpi nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n wɑ nɛ mɛ́woo rikɔ́kɔri wɑi. Tɔ̃́ nɛ músulɛ ricuruu rɛ nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ yɛ́ mɛyɑ̃́ wɑ, tɔ́ɔ kɔ fe ɑri kɛisi ɑi lɛ̃ tɔ́su ɑ́i nɛ kɛ́yu n sĩ. Amɑ́ ɑ́ri yɛ́ wɑ likɛ́ pikɛi pɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu rɔ́ n forii sitɔ rifɑɑu. 16 Limɛmɑ́ɑ́ kɑri yɛ́ pɛɛ fe ɑrí hɑ sitẽ sɛɛ nɛ kɛtɑɑ nɔ́ ń we kɛ́mɛɛ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ yóó. Ári lɑ tɔkɛ́ ɑyu nyɛ-i kɛ picɔ ɑpi pipikɛi n wɑ kɛ́mɛɛ kɛisi tɔkɛ́ pɛɛ pipikɛi kɑpi piwɑi ḿ mɑsí nnyɑ rikɔ́kɔri n wɑi.
17 Úye un n lɑ ukɛ́ umɛcirɛ ritɑɑ́sɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Upíimɑ uu n wɑ nnyɑ umɛcirɛ ritɑɑ́sɛ. 18 Li we rɛ ɑ́i nkó yɛɛ umɛcirɛ m pɑkɑrɛntɛ yɛɛ Upíimɑ kɛ́mɛɛ ríyu mɑ́, ɑmɑ́ nkó kɛ Upíimɑ uu m pɑkɑrɛntɛ yɛɛ ríyu mɑ́.