9
Lɛ̃ kɑpí nɛ pimɑ́rɛcɔ pɛɛ Yerusɑlɛm-pɔ ń we n lɛ́ninɛ
Ái nkpɑ́ni pisɛ rɛ kɛ́ ítɔhɔ kɑni yɛ́ nɛ Uléécɑɑ pikɔ́ Yerusɑlɛm-pɔ ń hɑ kɛcɑ́ɑ́ nnyinɛ nɔ́ wɔ́i. Nɛ yɛ̃ tɛ li nɔ́rinɛ́cúruu ripɔ́ɔ wɑlɛ rɛ nɔkɛ́ pi lɛ́mpɔ. Lɛ̃ nnyɑ kɑm Mɑsetuwɑɑni pikɔ́ kɛ́mɛɛ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ rikɔ́kɔri wɑ ɑm pi mɑɑ rɛ pimɑ́rɛcɔ pɛɛ Akɑyii kɛteni-i ń we yɛ hɑ́i yemi-mɛ pimɛcirɛ picɑ́pinɛ mɑ́ɑ́lɛnlɛ rɛ pikɛ́ tɔ́hɔ. Nɔ́pinɛ́ŋmɔ́ɔ́pú yɛ tíyɛsɛlɛ pimɛyɑ̃ ɑpí n lɑ pikɛ́ tɔ́hɔ. Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, pimɑ́rɛcɔ mpí kɑm nɔ́kɛnɛ́mɛɛ tumpɔ nɔkɛ́ mɛyíkíyiki nɔ́mɛnɛ́círɛ n cɑ́pinɛ yɑrɛ kɑm ḿ mɑ nnyɑ. Nɛ nsímɛ́ mmú kɛ́mɛɛ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ rikɔ́kɔri wɑlɛ. Ám lɑ likɛ́ wɑ rɛ mɛ́woo yɛ mɛ. Insɑ́ lɛ̃, tɔ́ nɛ Mɑsetuwɑɑni pikɔ́ tɔn n hɑpɔ, nɔnsɑ́ kɑhɑnɛ nɔ́mɛnɛ́círɛ n cɑ́pinɛ, isɛi yɛ́ rɔ́ li rɛ tɔ nɛ mɛ́woo ripɔ́ɔ nɔ́ lɑrisi nnyɑ. Isɛi yɛ kɔ nɔ̃́ ticuruu lenɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑḿ musí rɛ li nyɑm tɛ kɛ́ pimɑ́rɛcɔ pɛ̃ tiŋmɔ́ɔ́púsɛ pikɛ́ nɛ kɛkpéẽ nɛ́ wɑ pikɛ́ hɑ ítɔhɔ iyɛ̃ kɑni ḿ mɑɑ rɛ nɔ́ nɛ kɛfɑ kɛsɛ pɑ kɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃. Kɛ́ nɛ n tuipɔ, pin linnɛ́í nyɔ́ɔnsɛntɛ ɑpi yekei. Kei kɑi yɛ́ pɛɛ nyísɛ rɛ kɛfɑ kɛsɛ kɑní nɛ tɔhɔ, ɑ́ni kɛfɑ kɛ́mɛɛ téni.
Ani n nyu rɛ úye un nkɑ́ripi n lukɛsi, nkɑ́ripi kuu yɛ kpɑsi. Úye un mɛyɑ̃́ n lukɛsi, mɛyɑ̃́ kuu yɛ kpɑsi. Li pisɛ rɛ ḿpɑ́ úye ukɛ́ nɛ uripɔɔ hɛ yɑrɛ kuu urikiŋ-i n wɑ. Úu kɑpɛ ukɛfɑ-i n téni, ɑ́i kɑpɛ kɔ nɛ ńnɑŋɛ. Li we rɛ uyɛɛ yɛ nɛ mpɔ́ɔnɑrɛ n hɛ kɛ Uléécɑɑ uú lɑ. Uléécɑɑ yɛ́ fe uu ḿpɑ́ yo mpuri nɔ́ hɛ, líkɑ ɑ́i yɛ́ pɛɛ píkɑi nɔ́ ripɑ́rí, ɑni kɔ ḿpɑ́ yo mɛyɑ̃́ m mɑ́ nɔn nɛ mɛwɑi sɔnɛ wɑi. Lɛ̃ kɑi Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
U yɛ ukɛfɑ nnɛ́í nɛ píwɛkɔɔ́ lisɔnɛ wɑlɛ,
mɛsɛ́rɛ kɛ unfɑnɑrɛ nń we, ńn yɛ tɛnɛ. 10 Uléécɑɑ yɛɛ yɛ ipuri ulɑmɛ hɛ uu lukɛsi uu kɔ ilukɛ u hɛ uu le. U yɛ́ kɔ nɔ̃́ lɛ̃ kɑi nɔ́ m pisɛ hɛ, uu kɔ tíyɛsɛ ɑi mɛyɑ̃́ wɑi nɔ́nnɛ́fɑnɑrɛ pikɛi pɔ́ɔ nɛ n tɑɑ́lɛ̃. 11 U yɛ́ tíyɛsɛ ɑni ḿpɑ́ píyei m mɑ́ ɑni yɛ nɛ mɛsɛ́rɛ n nyísɛlɛ̃ tɛ nɔ nfɑnɑrɛ pikɛi piwɑi lɑlɛ. Pisoi mɛyɑ̃ yɛ́ pɛɛ nɔ́linɛ́hɛɛhɛɛ kɑni pi m pɑ́sii nnyɑ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ. 12 Lɛlɛɛ pi m pɑ́rílɛ̃ kɑni lɛ̃ pi pɑ. Ái Uléécɑɑ pisoi ŋmɑnɛ kɛ nfɑnɑrɛ pikɛi mpí ɑpi yóriyɛ. Pi kɔ tíyɛsɛlɛ pisoi mɛyɑ̃ pin Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛntɛ hɑ́i. 13 Nɔ́mɛnɛ́wɑi mmɛ́ yɛ mɛwɑi kɛcirɛ lɛ hɑ́i. Mɛ yɛ́ tíyɛsɛ pisoi mɛyɑ̃ ɑpi Uléécɑɑ ríyu wɑisɛ, kɑni n nyísɛlɛ̃ tɛ nɔ Kirisi Nsímɛ́ Kɛcirɛ ńsɔnɛ tikilɛnlɛ nnyɑ. Nɔ yɛ kɔ nɔ́linɛ́kɔ́ kpísilɛ nɔ́ nɛ Uléécɑɑ pisoi pɛɛ Yerusɑlɛm-i ń we nɛ picɔ nnɛ́í ɑni hɔ́ɔnɛ. 14 Kɑpi n yɛ̃́ tɛ Uléécɑɑ yɛ mɛyɑ́nsei kɛfɑ nɛ nɔ́ fénnɛlɛ nnyɑ, pi yɛ́ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ kɛyómɛ yɑ́ɑ́si ɑpi kɔ nɔ́ n lɑ. 15 Tɔkɛ́ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ kuú nɛ lisɔnɛ lɛɛ ɑ́i licɔ m mɑ́ nɔ́ ń hɛ nnyɑ.