8
Nfɑnɑrɛ kɛ́mɛɛ pihɛɛ
Pimɑ́rɛcɔ, tɔ lɑ tɔkɛ́ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uú nɛ Mɑsetuwɑɑni-pɔ uicɑ́pinɛ kɛfɑ n fénnɛ nɔ́ símisi. Li pɛɛ ncɔ́ŋ píimɑ kɛ́mɛɛ pi tɑnlɛ ɑí nɛ pi peikɛɛ hɑ́i. Ḿpɑ́ kɛ íwɛ ií pɛɛ́ nɛ pi n tɔ́ŋɑɑlɛ̃, piɑkiŋ yɛ pɛɛ́ niŋulɛ, ɑpi pɛɛ́ nɛ nfɑnɑrɛ hɛ. Nɛ nɛ inɛ́nípɛɛ yɛnlɛ rɛ ḿpɑ́ úye yɛɛ mɛyéne mɛsɛ lɛ̃ kuu kuhɛɛ ń we hɛ, hɑ́i ɑpi fɑ́ɑusɛ piricuruu mɛlɑ kɛ́mɛɛ́. Pi pɛɛ tɔ́ ricɔ́ŋlɛ rɛ tɔkɛ́ ncée pi hɛ pɛ̃ pikɛ́ kɔ pilikɔ́ hɛ pikɛ́ nɛ Uléécɑɑ pisoi pɛɛ Yerusɑlɛm-pɔ ń we lɛ́mpɔ. Pi wɑlɛ ɑi tɔ́su lɛ̃ kɑrí pɛɛ m músu. Pimɛcirɛ kɑpi mɛfoí Upíimɑ pɑ, ɑpi kɔ limɛmɑ́ɑ́ pimɛcirɛ rɔ́ pɑ Uléécɑɑ mɛlɑ kɛ́mɛɛ́. Lɛ̃ nnyɑ kɑri Tiiti pisɛ rɛ ukɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ ukɛ́ lɛ̃́ likɛ́ nɛ kɛ́tɔ tu yɑrɛ kuú pɛɛ ńlɑ pikɛi pɛ̃ n kórɑɑnɛ mɛcɔ. Nɔ pimɑ́mɑ́ lɛ Uléécɑɑ likɔ́ nnɛ́í kɛ́mɛɛ. Nɔ nfɑtɛnɛ mɑ́lɛ nɔn kɔ nsímɛ́ nyu, nɔ kɔ Uléécɑɑ likɔ́ picére mɑsilɛ, ɑ́ni kɔ sikɑ̃́ mɑ́. Nɔ kɔ ńlɑ rɔ́ nyísɛlɛnlɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni kɔ mɛwɑi sɔnɛ mmɛ́ kɛ́mɛɛ nɔ́linɛ́kɔ́ nɛ nfɑnɑrɛ hɛ.
Ái rɛ isé inyinɛ kɑm nɔ́ pɑ́lɛ̃ tɛ ɑni i ritiki nnyɑ kɑm lɛ̃ símisi. Lɛ̃ kɛ picɔ ɑpi nní ń ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ nnyɑ kɑḿ lɑ nɔ́ɔkɛ́ kɔ ncée yɛ̃ nɔkɛ́ nyísɛ rɛ nɔ mɛsei ńlɑ mɑ́lɛ. Nɔ́rinɛ́cúruu yɛ nyulɛ lɛ̃ kɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi uú nɛ kɛfɑ nɔ́ n fénnɛ. U pɛɛ umɑ́mɑ́ lɛ, uu nɔ̃́ nnyɑ umɛcirɛ wɑisɛ úwɛkɔɔ́ rɛ ukɛ́ uiwɛ nɛ ritiki ukɛ́ nɛ nɔ́ wɑisɛ pimɑ́mɑ́ nnyɑ.
10 Lɛ̃ nnyɑ, nɛ lɑ kɛ́ nkpéni nnɛ́kɔ́ nɔ́ mɑɑ ítɔhɔ nnyí nsímɛ́ kɛ́mɛɛ́. Lɛlɛɛ yɛ́ pikɛi nɔ́ wɑ. Nɔ́ɔ yemi pifoí ítɔhɔ nnyí kɛmúŋɛ́ wɑ, nɔ́ɔ kɔ yemi mɛfoí nɔ́inɛ́kɔ́ pɑ yɑrɛ kɑni yɛ́ ń fe. 11 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni nkpéni pikɛi pɛ̃ wɑ ńsɔnɛ nɛ kɛ́tɔ-pɔ yɑrɛ kɑni yɛ́ ń fe ɑni wɑi nɛ kɛfɑ kɛsɛ yɑrɛ kɑní pɛɛ n kórɑɑnɛ mɛcɔ. 12 Usoi yɛ̀ɛ̀ un nɛ kɛfɑ kɛsɛ n hɛ, pi yɛ uihɛɛ iyɛ̃ yɔsilɛ ńsɔnɛ. Aɑi lɛ̃ kɑ́ri m mɑ́ kɑpi rɔ́ písɛi.
13 Ái rɛ nɔkɛ́ nɔ́mɛnɛ́círɛ íwɛ tɑ̃ nɔkɛ́ nɛ picɔ lɛ̃́. Li pisɛ rɛ nɔ́ nɛ pɛ̃ kɑni nní ń lɛ́ni nɔkɛ́ kucɔ m mɑ́. 14 Líkɑ ɑ́i ituŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ nɔ́ pɑ́rílɛ̃. Nɔ mɑ́lɛ nɔn picɔ fe. Nɔ́ fe ɑni pɛ̃ kɑi m pɑ́rílɛ̃ lɛ́ni. Lin kɔ píyei n kɑ lin nɔ́ rimpɑ́rí, pɛ̃ pin m mɑ́, ɑpi kɔ nɔ́ lɛ́ni. Lɛlɛɛ yɛ́ tíyɛsɛ ɑni nɔ́nnɛ́nɛ́í mmú n sɑ́. 15 Yɑrɛ kɑi Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i n wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Pɛpɛɛ mɛyɑ̃́ n kɔ́ɔi ɑ́pi líkɑ picɔ sɑŋɑi,
líkɑ ɑ́i kɔ pɛpɛɛ nkɑ́ripi n kɔ́ɔi ripɑ́rí.
Tiiti nɛ upisencɔ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
16 Nɛ Uléécɑɑ pɑkɑrɛ rɛ u nŋmɔ́ɔ́pú mmɛ̃ kɑḿ pɛɛ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ m mɑ́ ncɔ Tiiti kɛ́mɛɛ wɑ nnyɑ. 17 Tɔ u mɑɑ rɛ ukɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ uu ŋmurɛi. Uricuruu yɛ pɛɛ rihɔ́lɛ ńsɔnɛ rɛ ukɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ. 18 U nɛ urɔ́kɔ́ usɛ yɛɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ n yóólɛ̃ pin Uléécɑɑ icɑ́pinɛ nnɛ́í kɛ́mɛɛ u wɑisɛlɛ̃ kɑri tum. 19 Ai kɔ kpɑ́ rɛ icɑ́pinɛ iyɛɛ u lesɛ ukɛ́ rɔ́ sɑ́rũ tɔkɛ́ nɛ nfɑnɑrɛ pikɛi mpí pɛɛ nní ɑrɔ́nípɛ-i ń we kɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃. Lɛlɛɛ yɛ́ Upíimɑ mɛyɔɔpi lesɛ ɑi nyísɛ ɑi kɔ lɛ̃ kɑri ńlɑ m mɑ́ tɔkɛ́ nɛ picɔ n lɛ́ni lesɛ ɑi nyísɛ.
20 Ári lɑ unyinɛ ukɛ́ fe ukɛ́ rɔ́ kɛ́si rɛ ɑ́ri ítɔhɔ píimɑ nnyí kɑpi nní ɑrɔ́nípɛ-i n wɑ kɛcɑ́ɑ́ ńsɔnɛ pɑílɛ̃. 21 Ái Upíimɑ kɛyu-i ŋmɑnɛ, ɑmɑ́ nɛ pisoi siyu-i kɑrí lɑ tɔkɛ́ wɑ yɑrɛ kɑi m pisɛ.
22 Tɔ kɔ urɔ́mɑ́rɛcɔ usɛ pi ritikisɛlɛ. Tɔ mɛpehẽ kulúi kɛ́mɛɛ u peenlɛ ɑri yɛ́nu rɛ úu sikɑ̃́ mɑ́. Úu kusɑ kɔ nkpéni nɛ ripɔ́ɔ nɔ́ lɑ́ɑ́rú. Li kɔ nkpéni ikɑri pihɛɛ u rikpɑ́sɛlɛ rɛ ukɛ́ nɔ́ lɛ̃́. 23 In Tiiti, uyɛ̃ nɛ unɛ́séncɔ lɛ un kɔ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ unɛ́kɛicɔ. Pimɑ́rɛcɔ picɔ pɛɛ u n tíkilɛ̃ pɔ̃́ nɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pitumɛ lɛ. Pɛɛ kɛisilɛ rɛ pikɛ́ nɛ Kirisi ríyu wɑisɛ. 24 Ani pi nyísɛ rɛ nɔ mɛyíkíyiki ńlɑ mɑ́lɛ, pisoi pikɛ́ pɛɛ́ nɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ-i yɛ̃́ tɛ nɔ mɛsei ńlɑ mɑ́lɛ, ɑpi kɔ ceru rɛ nɛ ɑlɑri mɑ́lɛ kɛ́ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ rikɔ́kɔri n wɑi.