7
Pinɛ́sɑ́nɛ kɛcirɛ, tɔ́ɔ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ḿ mɑɑ rɛ u yɛ́ wɑ te. Lɛ̃ nnyɑ, tɔkɛ́ mɛwɑi kópɛ mɛɛ yɛ ipiŋɛ nɛ rikíŋ n cɑɑi hɛɛrɛ. Tɔkɛ́ n ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃, irɔ́soi ikɛ́ n kpɑ̃́iilɛ̃ tɔn ńsɔnɛ Uléécɑɑ wuru.
Lɛlɛɛ yɛ Pɔɔli mpɔ́ɔnɑrɛ n hɛ
Áni kɑpɛ nɔ́sinɛ́fɑ nɛ́ pesí! Ári úkɑ líkɑ cɑɑi. Ári úkɑ riwɑ́rɑrɑsɛ, ɑ́ri kɔ úkɑ likɔ́ yɔsí tɔkɛ́ n te. Ái ɑkópɛ kɑm nɔ́ pɑ́lɛ̃ nnyɑ kɑm lɛ̃ símisi. Yɑrɛ kɑm pimɑ́ɑ ḿ mɑsí, ḿpɑ́ lin nfɑ́ɑ nɛ́ɛ lin nkpɔ, tɔ nɔ́ lɑlɛ mɛyíkíyiki. Nɛ nɛ ripɔ́ɔ nɔ́ lɑ́ɑ́rúlɛ mɛyɑ̃́. Nɔ́inɛ́cɔ yɛ rikɔ́kɔri nɛ́ welɛ ńsɔnɛ. Nɔ yɛ nnɛ́cɔ́ŋ nnɛ́í kɛ́mɛɛ rinɛ́kíŋ niŋukusɛlɛ ɑi pɛɛ mɛyɑ̃́ nɛ́ n lɑ́ɑ́rú.
Hɑ́i kɑrí nɛ Mɑsetuwɑɑni kɛtẽ kɛ́mɛɛ n tuipɔ, ɑ́ri mɛwéntɛ yɛ̃. Íwɛ nnyí ncɔpuri kɑri kei yɛ̃. Tɔ́ nɛ picɔ picɛ́ŋɑɑnkɛɛ yɛ mpí, iwɑmɛ yɛ kɔ nnyí kɛrɔ́fɑ-i. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ ɑpɔɔ nyɛɛ n cɑɑilɛ̃ ikɑri rikpɑ́sɛlɛ. Uyɛɛ tíyɛsɛ kɛ Tiiti mɛkɑmɛ ɑmɛ ikɑri tɔ́ rikpɑ́sɛ. Ái umɛkɑmɛ ŋmɑnɛ mɛɛ ikɑri nɛ́ rikpɑ́sɛ, ɑmɑ́ kuu kɔ nɛ́ n símisi lɛ̃ kɑni kɔ uyɛ̃ ikɑri rinkpɑ́sɛ yɛɛ kɔ ikɑri nɛ́ rikpɑ́sɛ. U rɔ́ símisi rɛ lɛlɛɛ n wɑ yɛ nɔ́ ricɔ́ŋlɛ hɑ́i nɔn lɑ nɔkɛ́ piyɛ́nɛ nɛ́ rikpɑ́, nɔn kɔ kɛnɛ́cɑ́ɑ́ tɔpu. Lɛlɛɛ tíyɛsɛ kɑi mɛyɑ́nsei nɛ́ lɑrisi.
Ḿpɑ́ rítɛlɛ́ tɛ̃ kɑḿ pɛɛ nɔ́ n wɔ́ipɔ tin nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ n cɑɑisɛ, ɑ́m nkpéni nɛ ri téni. Nɛ nyulɛ rɛ rítɛlɛ́ tɛ̃ nɛ pɛɛ kumúŋɛ́ kunyinɛ-i nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ cɑɑisɛlɛ, ɑmɑ́ ɑm nkɑ́ripi nɛ ri téni. Li nkpéni nɛ́ lɑ́ɑ́rúlɛ. Ái rɛ kɑm nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ n cɑɑisɛ nnyɑ, ɑmɑ́ kɛ nɔ́nnɛ́pɔ́ɔcɑɑi nn n tíyɛsɛ ɑni mɛfinɛ consɛ nnyɑ. Uléécɑɑ yɛɛ pɛɛ́ lɑ rɛ nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ ɑkɛ́ lɛ̃ cɑɑi. Ai pɛɛ nkpéni mɛsɛ wɑi rɛ ɑ́ri líkɑ nɔ́ cɑɑi. 10 Mpɔ́ɔcɑɑi mɛɛ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ n léeri yɛ̀ɛ̀ mɛyíkíyiki tíyɛsɛlɛ usoi uu mɛfinɛ consɛ, Uléécɑɑ uu uriyu lɔlu. Ári mmɛ̃ téni. Amɑ́ mpɔ́ɔcɑɑi mɛɛ kɛtẽ nté likɔ́ kɛ́mɛɛ n léeri yɛ̀ɛ̀ nɛ nkpɔ kɑlɛ. 11 Tinɛ́tɛlɛ́ yɛ nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ cɑɑisɛlɛ yɑrɛ kɛ Uléécɑɑ uu ń lɑ: Ani ripɑí kulɑ́ɑ píimɑ kpɛ̃ kɑi nkpéni nɔ́ ń wɑ. Áni yɛ̃ kɑni nkpéni ńlɑ m mɑ́ rɛ nɔkɛ́ lisɔnɛ n wɑii? Áni yɛ̃ kɑni nkpéni nɛ nɔ́ɑnɛ́kópɛ piyɑ́mnɛ n yɔ́ɔnɛɛ? Áni yɛ̃ nɔ́mɛnɛ́wɑi kópɛ mɛn nkpéni nɔ́ cɔ́ŋlɛ̃ɛ? Áni yɛ̃ nɔn nkpéni riwurɛ mɑ́ɑ? Áni yɛ̃ nɔn nkpéni mɛyíkíyiki wɛ́ɛ́si nɔkɛ́ piyɛ́nɛ nɛ́ rikpɑ́ɑ? Áni yɛ̃ kɑni nkpéni n ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ɛ? Áni yɛ̃ kɑni nkpéni ń lɑ nɔkɛ́ uwɑikópɛkɔɔ́ kutu ripɑsɑɑ? Nɔ linnɛ́í wɑlɛ ɑní nɛ nyísɛ rɛ ɑ́ni nsímɛ́ mmɛ̃ kɛ́mɛɛ líkɑ cɑɑi.
12 Ái uyɛɛ ɑkópɛ n wɑ nɛ́ɛ uyɛ̃ kɑpi ɑkópɛ n wɑ nnyɑ kɛ nɛ́ɛ rítɛlɛ́ wɔ́i. Amɑ́ nɛ lɑlɛ nɔkɛ́ ncée yɛ̃ nɔkɛ́ Uléécɑɑ inipɛɛ-i nyísɛ rɛ nɔ kɛrɔ́pirɛ nyɛnulɛ. 13 Lɛ̃ nnyɑ kɛ nɔ́mɛnɛ́wɑi ɑmɛ ikɑri tɔ́ rikpɑ́sɛ.
Ái nkíŋniŋɛ ŋmɑnɛ kɑí nɛ ripɑ́. Kɛ Tiiti uu nɔ́kɛnɛ́mɛɛ nɛ mpɔ́ɔnɑrɛ n yisimɛ rɛ nɔ nɔ́nnɛ́nɛ́í ukumííri pɛsɛmɛ nnyɑ, li rɔ́ lɑ́ɑ́rúlɛ ɑ́i nɛ kusɑ. 14 Nɛ ukɛyu-i nɔ́ pɑkɑrɛlɛ, ɑ́ni isɛi nɛ́ lukɛisɛ. Tɔ yɛ mɛsɛ́rɛ ɑsei nɔ́ símisilɛ, ɑi kɔ nkpéni nyísɛ rɛ nɛ ɑlɑri mɑ́lɛ kɛ́ Tiiti kɛyu-i nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ rikɔ́kɔri n wɑi. 15 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Tiiti uú pɛɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ ń we, nɔ pɛɛ u wɑisɛlɛnlɛ, ɑni kɔ kusɑ́nɛ u yɔ́su ńsɔnɛ. U yɛ likɛcɑ́ɑ́ léisɛlɛ uu nɔ́ n lɑ ɑi tɔ́su kuú pɛɛ nɔ́ ń lɑ. 16 Li nɛ́ niŋulɛ rɛ nɛ fe ɑm yɛ ḿpɑ́ yo kɛ́mɛɛ nɛ ripɔ́ɔ nɔ́ lɑrisi.