6
In lɛ̃, kɛ tɔ́ nɛ Uléécɑɑ ɑri nní kɛsẽ́ n kɛisi nnyɑ, tɔ nɔ́ pisɛ rɛ ɑ́ni kɑpɛ tíyɛ kɛfɑ kɛ Uléécɑɑ uú nɛ nɔ́ n fénnɛ likɛ́ mɛ́woo wɑ. Uléécɑɑ yɛ mɑɑ rɛ:
Kɑi ituŋɛ n tu rɛ kɛ́ íwɛ nɔ́ tẽ́ nɛ nɛ kutu nɔ́ ricɔlɛ,
kɛ kɛyɑ́ɑ kɛ n tu rɛ kɛ́ nɔ́ɑnɛ́yu lɔ, nɛ nɔ́ comɛlɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni kõ tɛ ituŋɛ yɛɛ nkpéni lɛ̃ tu rɛ Uléécɑɑ ukɛ́ íwɛ nɔ́ tẽ́, kɛyɑ́ɑ kɛɛ tu rɛ ukɛ́ nɔ́ɑnɛ́yu lɔ. Ái tu rɛ tɔkɛ́ unyinɛ ncée hɛ ukɛ́ fe ukɛ́ pirɔ́kɛi kɛ́mɛɛ rɔ́ kɛ́si. Lɛ̃ nnyɑ kɑri ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ tɛ úkɑ úu kɑpɛ tɔ̃́ nnyɑ Uléécɑɑ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ́ loó. Amɑ́ tɔ lɑlɛ pisoi pikɛ́ mɛrɔ́wee ritiki pikɛ́ kɔ yɛ̃ tɛ tɔ Uléécɑɑ pikɛikɔ́ lɛ nɛ kɛfɑ kɛsɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑri ncɔ́ŋ nɛ mpɑ́rí nɛ mpɔ́ɔcɑɑi kɛ́mɛɛ́ mɛrɔ́círɛ múílɛ̃ tɔn kɑhɑri. Pi rɔ́ kɑ́iilɛ ɑpi hɑ́nɛsi, ɑpi pisoi tɑ́lɑɑnkɛɛ rɛ pikɛ́ pitele rɔ́ wɑ. Pikɛi ɑpi rɔ́ pelu ɑri kɔ kunɔnkũ nɛ nkṹ finɛ. Ari lɛ̃ kɛ irɔ́soi ii n kpɑ̃́iilɛ̃ nɛ mɛrɔ́nyuwɛ nɛ mɛrɔ́círɛ pimúlú nɛ mɛrɔ́wɑi sɔnɛ nɛ Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ nɛ lɛ̃ kɑri ńlɑ yíkíyiki m mɑ́ nɛ nsímɛ́sei pisímɛ́ nɛ Uléécɑɑ nnɑŋɛ kpísi ɑrí nɛ nyísɛ rɛ tɔ Uléécɑɑ pikɛikɔ́ lɛ. Asei likɔ́ lɛɛ irɔ́tɔpilũ kɑri yɛ nɛ ulɑ́ɑrɔ rintíki ɑri yɛ kɔ nɛ mɛrɔ́círɛ tɑ́pisi. Pinyinɛ yɛ ríyu rɔ́ wɑisɛlɛ, picɔ pin isɛi rɔ́ wɑisɛ. Pinyinɛ yɛ rɔ́ pɑkɑrɛntɛlɛ, picɔ pin tɔ́ lɑ́mɑɑnkɛɛ. Pi rɔ́ nyɑ́nilɛ yɑrɛ pinɔ́ɔmɛ in kɔ nɛ ɑsei kɑri símisi. Pi wɑilɛ yɑrɛ ɑ́pi rɔ́ nyu, pin kɔ nɛ rɔ́ nyu ńsɔnɛ. Pi rɔ́ nyɑ́nilɛ yɑrɛ tɔ kpuwɑɑlɛnlɛ, tɔn kɔ pɛɛ́ nɛ nfɑ́ɑ mɑ́. Pi yɛ nɛ nkpɔ rɔ́ n lɑlɛ, ɑmɑ́ ɑ́pi yɛ pɛɛ rɔ́ kṍ. 10 Pi yɛ n lɑlɛ pikɛ́ tirɔ́pɔ́ɔ cɑɑisɛ, ɑmɑ́ lin pɛɛ mɛsɛ́rɛ rɔ́ lɑ́ɑ́rú. Api yɛ rɛ tɔ píwɛkɔɔ́ lɛ, ɑmɑ́ tɔ́ɔ pɛɛ pisoi mɛyɑ̃ mɛmɑ́ wɑisɛ. Tɛ ɑ́ri líkɑ mɑ́, in kɔ nɛ tɔ́ɔ ḿpɑ́ yo mɑ́. 11 Nɔ̃́ pirɔ́sɑ́nɛ Korɛnti pikɔ́, ɑni kõ tɛ tɔ nɔ́ símisilɛ ɑri kpɑ̃́iisɛ rɛ tɔ nɔ́ lɑlɛ nɛ kɛfɑ kɛsɛ. 12 Ári sirɔ́fɑ nɔ́ pesí, nɔ́ɔ nɔ́sinɛ́fɑ rɔ́ pesí. 13 Lɛ̃ nnyɑ kɑm nní nɔ́ símisi yɑrɛ sinɛ́pipi. Nɔ́ɔkɛ́ kɔ nɔ́sinɛ́fɑ mɛrɔ́cɔ ripérésɛ.
Kirisi pikɔ́ pikɛ́ pɛpɛɛ ɑ́pi Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ nɛ pimɛcirɛ tɔ
14 Nɔ́ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ ɑ́ni kɑpɛ yɛ ripɛ́nɛ, ɑ́i kɔ pɛɛ rɛ li yɛ lɛ̃ tipɛ́nɛ. Íye kɛ lisɔnɛ nɛ likópɛ ɑi yɛ́ fe ɑi pɛ́nɛ? Íye kɛ mɛtɛ́í nɛ kuŋmɑhɑ ɑku yɛ ripɛ́nɛ? 15 Íye kɛ Kirisi nɛ Setɑni ɑpi yɛ́ fe ɑpi kómɛinɛ? Yo yɛɛ yɛ́ fe ɑi uyɛɛ Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ nɛ uyɛɛ úu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ pɛ́nɛ? 16 Yo kɛ Uléécɑɑ kɛyɔ nɛ piléé kɛnyɔ́ɔnsɛ ɑkɛ pɛ́nɛlɛ̃? Tɔ̃́ nɛ Uléécɑɑ yɛɛ nfɑ́ɑ n te kɛyɔ lɛ, yɑrɛ kɛ Uléécɑɑ ricuruu uu ḿ mɑɑ rɛ:
Nɛ́ kɑm ɑm pikɛcɔpɛ n we tɔ́ nɛ pɛ̃ tɔn sɔ́nɛ.
Nɛ sɔ́nti kɛ́ Piuleecɑɑ, pɛ̃ pikɛ́ kɔ pɑnsɛ pinɛ́soi. 17 Uléécɑɑ uu kɔ kpɑ́ rɛ:
Lɛ̃ nnyɑ ɑni mpuri sɑnɛ pikɔ́ pɛ̃ kɛcɔpɛ le, ɑni iyɑɑ n we.
Áni kɑpɛ nɛ líkpɛrinkpɛkɔɔ́ líkɑ rikɔ, nɛ́ɛkɛ́ pɛɛ nɔ́ yɔsí.
18 Kɛ́ pɛɛ nɔ́unɛ́sɑ́ɑ, nɔ́ɔkɛ́ pɛɛ pinɛ́ŋmɑ́nɛ nɛ pinɛ́kpére.
Nɛ̃́ Upíimɑ ńnɑŋɛ nnɛ́í ute, nɛ́ɛ lɛ̃ mɑ.