5
Tɔ nyulɛ rɛ irɔ́piŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ kɑri nní ń we yɛ we yɑrɛ kucɑ́ŋíí kunyinɛ. Kun píyei n fori, Uléécɑɑ yɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ kɛ́yɔ kɛɛ yɛ́ mɛsɛ́rɛ ń we nɛ rɔ́ mɛ́mpɔlɛ. Ái pisoi pɛɛ kɛ mɔ̃, ɑmɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ uricuruu kɛ mɔ̃. Tɔ kɔ welɛ tɔn kucɑ́ŋíí kpɛ̃ mɛtene ŋmɔpu, tɔn mɛyíkíyiki kɑ́ipi tɔkɛ́ kɛrɔ́yɔ kɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we kɛ́mɛɛ lompɔ. Asei kɛcɑ́ɑ́, tɔn píyei kɛrɔ́yɔ kɛ-i n lompɔ, Uléécɑɑ úu yɛ mɛŋmɑnɛ rɔ́ lɛɛpɔ. Kumúŋɛ́ nkú nnɛ́í kɑri nní irɔ́piŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ ń we, tɔ ŋmɔpulɛ yɑrɛ ncɔni mɛɛ rɔ́ nyíkilɛ̃. Ái rɛ tɔ lɑlɛ tɔkɛ́ irɔ́piŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ́ le, ɑmɑ́ tɔ wɛ́ɛ́silɛ tɔkɛ́ ipiŋɛ yɛɛ mɛsɛ́rɛ ń we kɛ́mɛɛ lõ, likɛ́ wɑ rɛ lɛlɛɛ yɛ n kpu yɛ nfɑ́ɑ tɛnɛcirɛ́ kɛ́mɛɛ lompɔ. Uléécɑɑ yɛɛ tíyɛsɛ rɛ likɛ́ lɛ̃ kɛrɔ́mɛɛ consɛ. U unfɑɑ rɔ́ hɛlɛ. Lɛlɛɛ nyísɛ rɛ u kɑlɛ ukɛ́ lɛ̃ kuu tɔ́ rińnyi rɔ́ pɑ.
Mɛsɛ́rɛ kɑri ikɑri mɑ́. Tɔ nyulɛ rɛ kumúŋɛ́ nkú nnɛ́í kɛ́mɛɛ kɑri nní irɔ́piŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ ń we, tɔ Upíimɑ kɛtonɛ nɛ kɛtɑɑ welɛ. Asei kɛcɑ́ɑ́, nfɑtɛnɛ kɑrí nɛ sɔ́nɛ, ɑ́i lɛ̃ kɑri n nyɑ́ni nnyɑ kɑrí nɛ kɛfɑ tɛnɛlɛ̃. Tɔ mɛsei ikɑri mɑ́lɛ tɔn lɑ tɔkɛ́ irɔ́piŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ le tɔkɛ́ Upíimɑ kɛ́mɛɛ kɛtónɛ hɑ. Lɛ̃ nnyɑ kɑri kɔ nɑ́ɑ́si rɛ ḿpɑ́ tɔn irɔ́piŋɛ nnyí kɛ́mɛɛ n we nɛ́ɛ tɔn ikɛmɛɛ́ n le, irɔ́soi ikɛ́ nɛ u n sɑ́. 10 Lɛ̃ nnyɑ kɑi pisɛ rɛ ntɔ́nɛ́í mmú, ḿpɑ́ úye ukɛ́ hɑ Kirisi ukɛ́ nɛ u túhɑɑnɛ. In tɛ úye yɛ lisɔnɛ nɛ́ɛ likópɛ unfɑɑ kɛ́mɛɛ wɑ, liute uu umɛwɑi ihɛ́ɛ́ yɔ́su.
Kirisi yɛ tɔ́ nɛ Uléécɑɑ kɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ
11 Tɔ nyulɛ rɛ li pisɛ rɛ pikɛ́ yɛ Uléécɑɑ wuri. Lɛ̃ nnyɑ kɑri ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ tɛ pisoi pikɛ́ ntɔ́símɛ́ ŋmurɛi. Uléécɑɑ yɛ rɔ́ nyulɛ ńsɔnɛ. Nɛ kɔ nyɑ́ni yɑrɛ nɔ̃́ nɛ kɔ rɔ́ nyulɛ ńsɔnɛ. 12 Áni kɑpɛ n nyɑ́ni rɛ mɛrɔ́círɛ kɑri kɔ pinyísɛ nɔ́ kpɑ́lɛ̃. Amɑ́ tɔ lɑlɛ nɔkɛ́ ncée yɛ̃ nɔkɛ́ tɔ̃́ nnyɑ rikɔ́kɔri n wɑi. Lɛ̃ kɛ́mɛɛ, nɔ́ yɛ nnyinɛ yɛ̃ ɑni yɛ nɛ pɛpɛɛ yɛ lɛ̃ kɛ inípɛɛ ii yɛ n yɛ̃́ nɛ ríyu n wɛ́ɛ́si sɛ́ɛ́sɛ. Pɛ̃ ɑ́pi yɛ lɛlɛɛ rikíŋ kɛ́mɛɛ ń we wɑisɛ. 13 Tɔn isɔhɔ n tori, tɔ́ nɛ Uléécɑɑ nkɔ́ yɛ mmɛ̃. Amɑ́ tɔ nɔ̃́ kɛ́mɛɛ nɛ ntɔ́yukpɑ̃́ii nnɛ́í welɛ. 14 Ńlɑ kɛ Kirisi uu rɔ́ ń nyísɛ yɛ tirɔ́kíŋ-i welɛ ɑri yɛ pɛɛ́ nɛ nsímɛ́ mmú ŋmurɛi rɛ usoi usɛ kóló yɛɛ pisoi nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ kpu. Kuu nní ń kpu nnyɑ, pisoi nnɛ́í yɛ kpulɛ. 15 U pisoi nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ kpulɛ rɛ pɛpɛɛ nfɑ́ɑ m mɑ́ ɑ́pi kɑpɛ kɔ nɛ piisoi n le yɑrɛ pimɛkɔ́ cirɛ-i kɑpí we. Amɑ́ Kirisi yɛɛ pikɛcɑ́ɑ́ ń kpu uu kɔ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yisi nnyɑ kɑpí we.
16 Lɛ̃ nnyɑ kɑ́ri kɔ nkpéni úkɑ nyɑ́ni yɑrɛ kɑpi yɛ kɛsoimuŋɛ́ nɛ n yɛ̃́ mɛcɔ. Ḿpɑ́ kɑrí pɛɛ mɛkɛɛ Kirisi nɛ kɛsoimuŋɛ́ kɛ́mɛɛ n nyu, ɑ́ri kɔ nkpéni lɛ̃ u nyu. 17 Úye nɛ Kirisi pin timpɛ́nɛ, liute yɛ pɑnsɛlɛ lifɑ́lɛ kɛ Uléécɑɑ uu n wɑ. Likpurɛ yɛ tɔ́mpɔlɛ, lifɑ́lɛ ɑi léeri. 18 Uléécɑɑ uyɛɛ nɛ Kirisi rintíki uú nɛ tɔ́ nɛ uricuruu kɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ kɛ́mɛɛ kɑi lééri. Uyɛɛ kɔ rɔ́ forii rɛ tɔkɛ́ pisoi picɔ nɛ kɑm pikɛ́ u nɛ pɛ̃ kɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ. 19 Kirisi kɛ Uléécɑɑ uú nɛ ritiki uú nɛ uricuruu nɛ pisoi kɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ, úu pimɛwɑi kópɛ kpísi ukɛ́ nɛ pikɛi wɑ. U rɔ́ forii rɛ tɔkɛ́ pinyɔ́ɔnsɛ pɛ̃ nsímɛ́ riyóó. 20 Lɛ̃ nnyɑ, Kirisi yɛɛ rɔ́ tummɛ rɛ tɔkɛ́ nté upikɛikɔ́ pɛɛ nɛ urinyiri n tṹ. Tɔ̃́ kɛ Uléécɑɑ uú nɛ nní tíkilɛ̃, ɑri yɛ pisoi sélei rɛ: Ani Kirisi rinyiri nnyɑ ŋmurɛi pikɛ́ nɔ́ nɛ Uléécɑɑ kɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ. 21 Kirisi úu ɑkópɛ ɑ́kɑ mɑ́, ɑmɑ́ uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ɑrɔ́kópɛ cɔnsɛ. Uyɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu nkpéni rɔ́ kpíilɛ̃ tɛ ɑsei pite.