4
Ári líkɑ tu, ɑmɑ́ Uléécɑɑ yɛ pɛɛ umɛmɑ́ píimɑ tɔ́ rimúísɛ
Uléécɑɑ yɛɛ Unfɑnɑrɛ kɛ́mɛɛ upikɛi rɔ́ pɑ. Lɛ̃ nnyɑ kɛ ikɑri íi rɔ́ tɛnɛlɛ̃. Tɔ piwɑhɑkɛi pɛɛ isɛi ń we kɛsilɛ. Ári nnɔ́ɔmɛ nɛ pirɔ́kɛi wɑi, ɑ́ri kɔ Uléécɑɑ nsímɛ́ kɛ́ŋɛ́ɛ́sɛlɛ̃. Amɑ́ tɔ nsímɛ́sei yóólɛnlɛ lin kpɑ̃́iilɛ̃. Mɛrɔ́lɑ mɛɛ rɛ ḿpɑ́ úye ukɛ́ yɛ̃́ tɛ tɔ Uléécɑɑ inipɛɛ-i ɑsei pite lɛ. In tɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɑri n yóólɛ̃ yɛ pisoi kuŋmɑhɑ we, pɛpɛɛ m pɔlu knn kuŋmɑhɑ we. Kɛ kɛtẽ nté uyɔɔpi Setɑni uu inípɛɛ pi rinhílɑ nnyɑ, ɑ́pi pɛɛ́ nɛ nsímɛ́ mmɛ̃ kɛfɑ tɛnɛ. Úu yɛ ŋmurɛi pikɛ́ mmɛtɛ́í mɛɛ n wɑriyɛ yɛ̃. Mɛtɛ́í mɛ̃ kɛ́mɛɛ́ kɛ Kirisi mɛyɔɔpi ɑmɛ léemɛlɛ̃. Kirisi uyɛ̃ kɛ́mɛɛ kɑi Uléécɑɑ lésɛlɛ̃ lin nyɑ́ni. Ári yóólɛ̃ tɛ pisoi pikɛ́ tirɔ́cúruu n nyɑ́ni, ɑmɑ́ Upíimɑ Yeesu Kirisi kɑri kɛkpéẽ wɑisɛlɛ̃. Tɔ yɛ mɑɑ rɛ tɔ̃́ nɛ Yeesu nnyɑ nɔ́pinɛ́kɛikɔ́ lɛ. Uléécɑɑ yɛɛ mɛkɛɛ-mɛ ḿ mɑɑ rɛ: "Mɛtɛ́í mɛkɛ́ kuŋmɑhɑ-i tɑ" mɛtɛ́í cirɛ mɛɛ ɑrɔ́kíŋ kɛ́mɛɛ tɑpɑɑlɛ̃. Uyɛɛ pɛɛ́ lɑlɛ ukɛ́ tɔ́ rikpɑ̃́iisɛ. Lɛ̃ nnyɑ kuu umɛyɔɔpi mɛɛ Kirisi kɛyu kɛ́mɛɛ n kpɑ̃́iilɛ̃ tɔ́ céreisɛ.
Tɔ we yɑrɛ sipɛ́rɛ́túhu kɛ́mɛɛ kɑpi lisɔnɛ píimɑ rimpɔ́lɔ. Ai pɛɛ́ n nyísɛlɛ̃ tɛ ɑ́i tɔ́ɔ linyinɛ tulɑɑlɛ̃, ɑmɑ́ Uléécɑɑ nnɑŋɛ mɛɛ linnɛ́í wɑi. Íwɛ nnyí nnɛ́í ncɔpuri yɛɛ rɔ́ kɑ́lɑɑlɛ̃ in tɔ́ nyíkilɛ̃, ɑmɑ́ ɑ́i rɔ́ feriyɛ, ɑ́ri nyu íye kɑri yɛ́ wɑ, ɑmɑ́ ɑ́ri pɛɛ ripɔ́ɔ fóm tɛ li pilukɛ rɔ́ mɑsilɛ. Pisoi yɛ rɔ́ wéékusɛlɛnlɛ, ɑmɑ́ Uléécɑɑ úu rɔ́ fóm. Kɛteni-i kɑri lɑɑnu, ɑmɑ́ ɑ́ri kpu. 10 Mɛsɛ́rɛ kɑri Yeesu nnyɑ ḿpɑ́ yei nkpɔ hɛirɛntɛ, Yeesu nfɑɑ nkɛ́ nɛ kɛrɔ́mɛɛ n nyísɛlɛ̃ nnyɑ. 11 Tɔ nfɑ́ɑ mɑ́lɛ, ɑmɑ́ mɛsɛ́rɛ kɑri Yeesu nnyɑ nkpɔ hɛirɛntɛ. Li nyísɛlɛnlɛ rɛ ḿpɑ́ tɔn n kpu, unfɑɑ yɛ irɔ́piŋɛ-i welɛ mɛsɛ́rɛ. 12 Li nkpɔ tɔ́ risɑlɛ nɔ́ɔkɛ́ nɛ nfɑ́ɑ m mɑ́ nnyɑ.
13 Li Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ: Nɛ nɛ kɛfɑ tɛnɛlɛ nnyɑ kɑm símisi! Kɛmúŋɛ́ kɛsɛ kɛ̃ kɑri kɛsẽ́ nfɑtɛnɛ kɛcɑ́ɑ́ mɑ́. Kɑrí nɛ kɛfɑ n tɛnɛ nnyɑ kɛ tɔ́ɔ kɔ símisi. 14 Tɔ mɛyíkíyiki nyulɛ rɛ Uléécɑɑ yɛɛ Upíimɑ Yeesu pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ n yukusɛ yɛ́ kɑm uu kɔ umɛcɔ tɔ́ yukusɛ uu tíyɛsɛ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ ɑri Uléécɑɑ kɛkúrí sĩ́. 15 Nɔ̃́ nnyɑ kɑri lɛ̃ nnɛ́í wɑi rɛ Uléécɑɑ ukɛ́ ḿpɑ́ yei mɛyɑ̃́ nɛ pisoi kɛfɑ fénnɛ pikɛ́ u ceri, pisoi pɛɛ yɛ́ u m pɔɔnɛsɛ pikɛ́ kɔ nɛ kulúi n kpɑriisɛ pin umɛyɔɔpi tɑɑ́sɛlɛ̃ nnyɑ.
Íye kɛ usoi uu yɛ́ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ́ n we?
16 Lɛ̃ nnyɑ kɛ tirɔ́pɔ́ɔ ɑ́ri yɛ píkɑi cɑɑi. Ḿpɑ́ irɔ́piŋɛ nnɑŋɛ mmú nn n tɛnɛri, nfɑ́ɑ kɛ Uléécɑɑ uu rɔ́ n hɛ yɛ ḿpɑ́ kɛyɑ́ɑ kɛ́ye ḿpɑpɛ kpɑ́sɛlɛnlɛ. 17 Lɛ̃ nnyɑ, nɛni mɛwee mmɛ́-i iwɛ kɑri n le íi líkɑ tu, íi yɛ kɔ nɑ́ŋɑi. I yɛ́ kɑm ii mɛyɔ́ɔpi píimɑ mɛnyinɛ rɔ́ hɛ mɛtɛnɛcirɛ́. 18 Ái lɛ̃ kɑpi yɛ nɛ inípɛɛ n yɛ̃́ kɛcɑ́ɑ́ kɛ tɔ́ɔ músu. Lɛ̃ kɑpi yɛ nɛ inípɛɛ n yɛ̃́ ɑ́i yɛ nɑ́ŋɑi, ɑmɑ́ lɛ̃ kɑ́pi yɛ nɛ inípɛɛ n yɛ̃́ pɔ̃́ nɛ litɛnɛcirɛ́ lɛ.