2
Íye kɛ usoi uu yɛ nkpɔ-i le uu nfɑ́ɑ-i lompɔ?
Nɔ̃́ nɛ pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ nɔ́nnɛ́cɑɑi nɛ nɔ́ɑnɛ́kópɛ nnyɑ pikpɔkpɔ lɛ Uléécɑɑ inipɛɛ-i. Kɛtẽ nté isoi icɔ kɑní pɛɛ le. Nɔ pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ uyɛ̃ kɑni n nyɑ́ni rɛ kɛtẽ nkɛ́ uyɔɔpi tikilɛnlɛ. Uyɛɛ nní nɛni pɛpɛɛ Uléécɑɑ pipɑkɑrɛ n yúlu isoi kɛ́mɛɛ we. Pimɛcɔ kɛ tɔ́ɔ kɔ pɛɛ mɛkɛɛ ntɔ́nɛ́í mmú we, tɔn mɛrɔ́pɔ́ɔlɑ wɑi, tɔn sirɔ́múŋɛ́ nɛ mɛrɔ́sɔhɔ cirɛ nɛ irɔ́soi le. Mɛrɔ́wee mɛ̃ nnyɑ, tɔ̃́ nɛ kɔ pɛɛ́ nɛ sɑ́ rɛ Uléécɑɑ ukɛ́ ukuwɔi kɛ́mɛɛ́ nɛ rɔ́ túhɑɑnɛ picɔ mɛcɔ.
Amɑ́ Uléécɑɑ yɛ̀ɛ̀ mɛyíkíyiki usoi íwɛ ténlɛ. Unlɑ píimɑ nnɛ́í kuu rɔ́ nyísɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu tɔ́ɔ pɛɛ ntɔ́cɑɑi nnyɑ ń we yɑrɛ pikpɔkpɔ uinipɛɛ-i nfɑ́ɑ fɑlɛ hɛ. Ani yɛ̃ tɛ ípɛɛlɛ́ɛ kuu nɔ́ nyísɛ nnyɑ kuu nɔ́rinɛ́yu lɔ. Kɛsẽ́ kɛ Uléécɑɑ uu tɔ́ nɛ Kirisi Yeesu pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yukusɛ uu kɔ kɛsẽ́ ukɛmɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ rɔ́ tónsɛ. Lɛlɛɛ mɑsí kɛpirɛ-pɔ leeri, ɑri pɛɛ yɛ́nu rɛ ípɛɛlɛ́ɛ kuu Kirisi kɛ́mɛɛ rɔ́ ń nyísɛ yɛ lisɔnɛ píimɑ lɛ lɛɛ ɑ́i píkɑi kutɛnɛ ń we. Uléécɑɑ yɛ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛlɛ uu nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ nnyɑ nɔ́rinɛ́yu lɔlu. Nɔ́ricúruu ɑ́ni kei líkɑ kuwɑi we. Uléécɑɑ ihɛɛ yɛ nyi. Ái nɔ́mɛnɛ́wɑi sɔnɛ nnyɑ kuu nɔ́ yóriyɛ. Lɛ̃ nnyɑ, úkɑ úu kɑpɛ umɛcirɛ n tɑɑ́sɛlɛ̃ tɛ umɛwɑi sɔnɛ cirɛ mɛɛ u yoriyɛ. 10 Mɛsei, Uléécɑɑ ricuruu yɛɛ rɔ́ wɑ. Tɔ́ nɛ Kirisi Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ kuu rɔ́ wɑ rɛ tɔkɛ́ yɛ nkpéni fe tɔkɛ́ yɛ lisɔnɛ wɑ. Uléécɑɑ yɛɛ mɛkɛɛ-mɛ mɛwɑi sɔnɛ mɛ̃ tɔ́ yekeilɛ̃ tɛ tɔkɛ́ yɛ mɛ wɑ.
Tɔ Yeesu Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ pisoi pisɛ lɛ
11 Ani lɛ̃ kɑní pɛɛ mɛkɛɛ ń we léisɛ! Nɔ pɛɛ pisoi pinyinɛ lɛ kɛ Pisuifi ɑpi yɛ pɛɛ n sée rɛ pikécirɛ́. Amɑ́ in kɔ nɛ usoi kunipɛ kpɛɛ pɛ̃ ticuruu sisoipipi mɛké riké. 12 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni kõ tɛ nɔ pɛɛ́ uyɛ-i nɛ Kirisi kɛtɑɑ welɛ. Nɔ pɛɛ́ welɛ yɑrɛ pisɑ́nɛ Isirɑyɛɛli pikɔ́ kɛcɔpɛ, ɑ́ni Kirisi mɑ́, ɑ́ni líkɑ mɑ́ rinɔ́ɔ kɛ Uléécɑɑ uu pi n yekei kɛ́mɛɛ, líkɑ ɑ́i we kɑni yɛ́ nɛ rintɑ́, ɑ́ni kɔ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ríkɑ Uléécɑɑ mɑ́. 13 Nɔ pɛɛ́ nɛ kɛtɑɑ u welɛ. Amɑ́ Kirisi mɛnyɛ mɛɛ n kɔɔnu nnyɑ, nɔ nkpéni Kirisi Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ́ nɛ u rikɔlɛ. 14 Lɛlɛɛ rɛ Kirisi yɛɛ ntɔ́kíŋniŋɛ. Uyɛɛ tíyɛsɛ kɛ Pisuifi nɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ ɑpi pɑnsɛ mpuri nsɛ. Unkpɔ kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ kuú nɛ ilɑ́ɑrɔ yɛɛ pɛɛ pikɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ m pínɛilɛ̃ yɑrɛ mmɛlɛ rilɑ́u. 15 U Moisi isé nnɑŋɛ nɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ i m pɑ́ɑ́púsɛ tinnɛlɛ uu pɛɛ Pisuifi nɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ kpísi uu u nɛ pɛ̃ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ pi pɑnsɛsɛ mpuri fɑlɛ nsɛ. Lɛ̃ kuu nkíŋniŋɛ nɛ ń kɑ yɛ lɛ̃. 16 Unkpɔ kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ kuú nɛ Pisuifi nɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ pɑnsɛsɛ ipiŋɛ isɛ, uu pi nɛ Uléécɑɑ kɛcɔpɛ nsímɛ́ nyɔ́ɔnsɛ. Íwɛ kuu kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ n li uú nɛ kpi yɛ ilɑ́ɑrɔ kpulɛ. 17 Nsímɛ́ Kɛcirɛ mɛɛ yɛ nkíŋniŋɛ n hɛ kuú nɛ kɑ ukɛ́ nɔ́ mpí nɔ́ɔ pɛɛ nní nɛ kɛtɑɑ u ń we nɛ nɔ́ mpí nɔ́ɔ pɛɛ nní nɛ u n kɔ́lɛ̃ símisi. 18 Uyɛɛ tíyɛsɛ kɛ tɔ̃́ Pisuifi nɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ ɑri ncée mɑ́ ɑri yɛ nɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nsɛ kóló tíki ɑrí nɛ Sɑ́ɑ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ sĩ́.
19 Lɛ̃ nnyɑ, ɑ́ni kɔ nkpéni pisɑ́nɛ, ɑ́ni kɔ picéetɔŋɛ́. Amɑ́ nɔ́ nɛ pɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ yɛ kuyu kusɛ pikɔ́ lɛ. Nɔ nkpéni Uléécɑɑ kɛyɔ pikɔ́ lɛ. 20 Nɔ nkpéni pɑnsɛlɛ kɛ́yɔ kɛɛ m mɔ́mɑɑlɛ̃. Pitumɛ nɛ ɑntepuyɛ pɛɛ kɛrikui. Kirisi Yeesu ricuruu yɛɛ kɛsinui ripɑrɛ. 21 Uyɛɛ tíyɛsɛlɛ̃ kɑkɛ pɑ́ɑ́pú kɛn cɑ́lɛ̃. Uyɛɛ tíyɛsɛlɛ̃ kɑkɛ́ we. Kɛ Uléécɑɑ kɛyɔ lɛ kuu umɛcirɛ n yekei. 22 Nɔ́ nɛ picɔ nɔ́ɔ ripɛ́nɛ ɑni pɑnsɛ Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ kɛ́yɔ kɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu m mɔ́m un nɛ Unfɑɑsɔnɛ kɛkɛmɛɛ́ we.