3
Pikɛi kɛ Uléécɑɑ uu mpuri sɑnɛ pikɔ́ kɛ́mɛɛ Pɔɔli n forii
Kirisi Yeesu pikɛi kɑm n wɑi nnyɑ kɛ nɛ̃́ Pɔɔli ɑm ɑkpɑnii kɛ́mɛɛ́ we. Nɔ́ mpuri sɑnɛ pikɔ́ mpí nnyɑ kɑm íwɛ iyɛ̃ nnɛ́í le. In n lɑ, nɔ́ kṍ tɛ Uléécɑɑ yɛ kɛfɑ nɛ nɛ́ fénnɛ uu nɛ́ forii rɛ kɛ́ ukɛmúŋɛ́ kɛ́mɛɛ nɔ̃́ nnyɑ pikɛi u wɑ. Uyɛɛ uricuruu lipéké-peké lɛ̃ nɛ́ yɛ́nɛisɛ. Linsímɛ́ kɑḿ pɛɛ nní nkɑ́ripi nɔ́ wɔ́ipɔ. Nɔn n kɛɛ̃, nɔ́ céri rɛ nɛ Kirisi nkɔ́ mɛɛ m pékɑɑlɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ mɛyɑ́nsei nyulɛ. Uléécɑɑ úu pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ lipéké-peké lɛ̃ sisoipipi nyísɛ yɑrɛ kuu nkpéni nní Unfɑɑsɔnɛ nɛ rintíki uú nɛ pitumɛ kuu n wɛ́ɛ nɛ ɑntepuyɛ li nyísɛ. Lipéké-peké lɛɛ nní: Pisuifi nɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ yɛ pɑnsɛlɛ ipiŋɛ isɛ. Lɛ̃ nnyɑ, lisɔnɛ lisɛ kɑpi kɔ mɑ́. Pi yɛ́ kɔ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu Nsímɛ́ Kɛcirɛ mɛɛ pi nɛ Kirisi Yeesu m pɛ́nɛsɛlɛ̃ nnyɑ n yekeilɛ̃ yɛ̃.
Nsímɛ́ Kɛcirɛ mmɛ̃ pikɛi kɑm wɑi. Uléécɑɑ yɛɛ unfɑnɑrɛ kɛ́mɛɛ pikɛi nɛ́ forii uu kɛnɛ́mɛɛ unnɑŋɛ nyísɛ. Uléécɑɑ pikɔ́ nnɛ́í kɛcɔpɛ, nɛ́ɛ yɛ ɑ́m líkɑ tu, ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, u pɛɛ kɛfɑ nɛ nɛ́ fénnɛ uu nɛ́ forii rɛ kɛ́ mpuri sɑnɛ pikɔ́ Kirisi lisɔnɛ lɛɛ ɑ́i kutɛnɛ ń we símisi. Nsímɛ́ Kɛcirɛ yɛ mu. U kɔ nɛ́ forii rɛ kɛ́ tíyɛsɛ pisoi pikɛ́ yɛ̃́ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu lipéké-peké lɛ̃ n wɑinɛ. Uyɛɛ ḿpɑ́ yo wɑ. Mɛkɛɛ-mɛ kuú pɛɛ li pékɑɑlɛ̃. 10 Lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ iyɔ́ɔpi n le lin kɛyómɛcɑɑ-pɔ ńnɑŋɛ mɑ́ yɛ́ nkpéni Uléécɑɑ icɑ́pinɛ nnyɑ ceri rɛ Uléécɑɑ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ ɑ́mɛ mɛpehẽ kulúi kɛ́mɛɛ kumúŋɛ́ mɑ́. 11 Uléécɑɑ kɛmúŋɛ́ kuu mɛkɛɛ-mɛ n yekei uu kɔ nkpéni Urɔ́píimɑ Kirisi Yeesu kɛ́mɛɛ kɛ wɑi kɛ lɛ̃ nnɛ́í ɑi tíkilɛ̃. 12 Kɑri nní nɛ Kirisi m pɛ́nɛlɛ̃ tɔn kɔ nɛ kɛfɑ u tɛnɛlɛ̃ nnyɑ, tɔ ncée mɑ́lɛ tɔkɛ́ nɛ tirɔ́pɔ́ɔ nɛ kɛfɑ kɛsɛ Uléécɑɑ rikɔ. 13 Lɛ̃ nnyɑ kɑm nɔ́ símisi rɛ nɔ́rinɛ́pɔ́ɔ ɑ́ri kɑpɛ íwɛ kɑm nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ n le nnyɑ cɑɑi. Nɔ̃́ kɑi mɛníŋɛ ríyu wɑisɛ.
Kirisi nlɑ nsímɛ́
14 Lɛ̃ nnyɑ kɑm Sɑ́ɑ Uléécɑɑ kɛyu-i ɑnui wulɑlɛ̃ nɛn nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ yɑ́ɑ́si. 15 Ukɛmɛɛ́ kɛ ɑmɑ́rɛ nnɛ́í nyɛɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ nɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we ɑɑ léeri. 16 Nɛ yɛ u pisɛ rɛ Unfɑɑsɔnɛ nkɛ́ nɔ́inɛ́soi kɛ́mɛɛ mɛyɑ̃́ nɔ́ m pɑpukusɛ yɑrɛ kɛ umɛyɔɔpi ɑmɛ m piyɛ mɛcɔ. 17 Nɛ kɔ u pisɛ rɛ Kirisi ukɛ́ nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ nnyɑ nɔ́ɑnɛ́kíŋ kɛ́mɛɛ n we. Ani ńlɑ kɛ́mɛɛ iníŋí wɑ ɑni kɔ nkɛmɛɛ ńsɔnɛ pɑpisi. 18 Pɛɛ́ uyɛ-i kɛ nɔ́ nɛ Uléécɑɑ pisoi nnɛ́í ɑni yɛ́ fe ɑni céru rɛ Uléécɑɑ nlɑ ńn kumúŋɛ́ mɑ́. N mɛpɛ́rɛ́ nɛ mɛcɑ́ɑ nɛ mɛcímɑ́ welɛ, nn kɔ cɑ́lɛ̃. 19 Kei kɑni yɛ́ kɔ ceri rɛ ńlɑ mmɛ̃ nɛ mɛnyuwɛ nnɛ́í felɛ. Lɛlɛɛ yɛ́ kɔ tíyɛsɛ Uléécɑɑ uu nɔ́kɛnɛ́mɛɛ nɛ umɛsɑ́ nnɛ́í n we.
20 Uyɛɛ kɛrɔ́mɛɛ nɛ rikɔhɔ kɛisi. U yɛ́ fe uu kɛrɔ́mɛɛ wɑi ɑi tɔ́su lɛ̃ kɑri yɛ m pisɛ nɛ́ɛ lɛ̃ kɑri yɛ ḿ musí. 21 Uléécɑɑ yɛɛ Kirisi Yeesu kɛ́mɛɛ nɛ uicɑ́pinɛ kɛ́mɛɛ ḿpɑ́ ncɔpuri ń-yei-pɔ nɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ ríyu te. Amí.