2
Pinyuwɛ píimɑ pinyinɛ yɛ Yeesu piyɛ́nɛ hɑ
Yutee kɛtẽ kɛ́mɛɛ kɑpi Pɛtɛlɛhɛm-pɔ Yeesu mɑri. Erooti yɛɛ pɛɛ kei kumúŋɛ́ kpɛ-i uyɔ́ɔpi píimɑ. Pinyuwɛ píimɑ pinyinɛ ɑpi kɛtuŋɛleemɛ-mɛmpɔ yisi ɑpi Yerusɑlɛm tulu. Apí hɑ pisɛ rɛ: Yei yɛ kɛwɑ̃́ kɛ̃ kɑpi m mɑ́ri pin tee rɛ kɛkɛɛ sɔ́nti kɛkɛ́ Pisuifi iyɔɔpi tonɛ? Hɑ́i kɛtuŋɛleemɛ-pɔ kɑri riwɑ́rɛpi tɛɛ n nyísɛlɛ̃ tɛ pi kɛwɑ̃́ kɛ̃ mɑri yɛ̃. Lɛ̃ nnyɑ kɑrí kɑ rɛ tɔkɛ́ kɛ yɑ́ɑ́si ɑri wúlɑ. Kɛ uyɔ́ɔpi píimɑ Erooti uu lɛ̃ n kṍ, ɑi u nɛ Yerusɑlɛm pikɔ́ nnɛ́í mpɔ́ɔcɑɑi tɑni. Uu pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑ piwɛ́ɛ́sɛ nnɛ́í nɛ isé picélɑɑ cɑ́pinɛ uu pi pisɛ rɛ kɛlõ kɛ́ye-i kɑpí uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ mɑrunɛ. Api u pɛsɛ rɛ: Yutee kɛteni-i, Pɛtɛlɛhɛm-pɔ le. Antepu Misee yɛ mɛkɛɛ-mɛ wɔi rɛ:
Pɔ̃́ Pɛtɛlɛhɛm kuyu!
Ái pɔ́ɔ Yutee kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ɑyu kɛcɔpɛ ríyu pɑɑlɛ̃.
Li we rɛ kɛpɔ́mɛɛ́ kɛ uyɔ́ɔpi píimɑ uu léerinɛ,
uyɛɛ yɛ́ pinɛ́soi Isirɑyɛɛli pikɔ́ n séni.
Kei kɛ Erooti uu pɛɛ pinyuwɛ píimɑ pɛ̃ mɛyɑɑ sée uu pi pisɛ rɛ pikɛ́ u símisi ńsɔnɛ ukɛ́ céri kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ riwɑ́rɛpi tɛ̃ ɑri n léemɛ. Uu pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ Pɛtɛlɛhɛm-pɔ pi tum uu pi mɑɑ rɛ: ɑni n ŋme ɑni hɑ kɛwɑ̃́ kɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ ńsɔnɛ písɛi ɑni kóm. Nɔn kɛ n yɛ̃, ɑni pɛɛri ɑni nɛ́ símisi nɛ́ɛkɛ́ hɑ kɔ kɛ yɑ́ɑ́si kɛ́ riwulɑ.
Kɛ Erooti uu lɛ̃ pisímɛ́ pi ḿ mɑsí, ɑpi yisi ɑpi ncée pɔlɔ. Kei kɑpi pɛɛ ripɑí, ɑpi yɛ́nu riwɑ́rɛpi tɛ̃ kɑpí pɛɛ kɛtuŋɛleemɛ-pɔ n yɛ̃́ tin pikɛyu sɔ́nɛ pin ti tikilɛ̃. Ari kɛlõ kɛ-i kɛ kɛwɑ̃́ kɛ̃ ɑkɛ ń we tulu, ɑri nyɛrɛ. 10 Kɑpi kei ri n yɛ̃́, ɑi mɛyíkíyiki pi lɑrisi. 11 Api kɛ́yɔ loni ɑpi kɛwɑ̃́ nɛ kɛuni Mɑɑri yɛnu, ɑpi kɛ yɑ́ɑ́si ɑpí nɛ wulɑ. Api pɛɛ pimɛmɑ́ fénnɛ ɑpi wurɑ nɛ tulɑɑli ŋmɑɑ-ŋmɑɑ nɛ mɛ́kpɔ kɑpi yɛ n sée rɛ miiri lesɛ ɑpi kɛ hɛkɛsi. 12 Uléécɑɑ uu pɛɛ́ mɑsí kɛlɑ́rɛ́ kɛ́mɛɛ pi símisi rɛ ɑ́pi kɑpɛ Erooti kɛ́mɛɛ pɛlɛ. Kei kɑpi pɛɛ ncée féé kpísi ɑpí nɛ pikuyu pɛlɛ.
Pi Yeesu nɛ Esipiti kɛtẽ hɑ
13 Kɛ pinyuwɛ pɛ̃ ɑpi n tɔ́mpɔ, Upíimɑ uleecɑɑtumɛ unyinɛ uu kɛlɑ́rɛ́-i Yosɛfi kpɑ́fúmɛ uu rɛ: A yisi, ɑ kɛwɑ̃́ nɛ kɛuni kpísi ɑɑ wuru ɑɑ Esipiti kɛtẽ loni. Erooti yɛ lɑlɛ ukɛ́ kɛ kpu. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni hɑ kei-pɔ n tũ likɛ́ hɑ nɛ tu kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑm yɛ́ nɔ́ n símisi rɛ ɑni pɛɛmɛ. 14 Yosɛfi uu yisi uu kɛwɑ̃́ nɛ kɛuni kpísi uú nɛ kɛsinɛcɔ wuru uú hɑ Esipiti-pɔ pésu. 15 Uu kei n we Erooti uú hɑ nɛ kpi. Lɛ̃ kɛ Upíimɑ uú pɛɛ uɑntepu m mɑ́ɑsɛ likɛ́ nɛ n wɑ nnyɑ kɑi lɛ̃ wɑ. U pɛɛ rɛ:
Nɛ unɛ́ŋmɑ́nɛ sée rɛ ukɛ́ Esipiti kɛteni-i le.
Pi Pɛtɛlɛhɛm kɛtẽ-pɔ siwɑ̃́ síńsɑ́pi kṍ
16 Kɛ Erooti uu ń kɑ uu céru rɛ pinyuwɛ pɛɛ u kirɑɑsɛlɛ, kuwɔ́i píimɑ kunyinɛ ɑku u wɑi. Uu pɛɛ kumúŋɛ́ kpɛ̃ kɛ pinyuwɛ pɛ̃ ɑpi u n símisi nɛ pɑ́mɛ uu tíyɛsɛ ɑpi siwɑ́ntisi nnɛ́í sɛɛ ɑŋmɛ̃ ɑtɛ́ n tu nɛ sɛ̃ sisíńsɑ́ Pɛtɛlɛhɛm nɛ ɑyu nyɛɛ nɛ kei n kɔ́lɛ̃ kɛ́mɛɛ kóni. 17 Lɛ̃ kɛ ɑntepu Yeremii uú pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ ḿ mɑ kɑi lɛ̃ wɑ. U pɛɛ rɛ:
18 Rɑmɑ-pɔ kɑri nní nnɛ̃́ kómɛiri.
Sicɑ́ɑ́ilɑ nɛ ikpɔtu kɛ unyinɛ uu wɔ́rii
Rɑsɛɛli yɛɛ lɛ̃ usiwɑ̃ kɛcɑ́ɑ́ téni.
Úu nkpɑ́ni lɑ pikɛ́ u kpurɛi.
Nɛ kɛsɛ, ɑ́i nkpɑ́ni u tisɛ.
Pi nɛ Yeesu Isirɑyɛɛli kɛteni-i pɛɛmɛ
19 Upíimɑ uleecɑɑtumɛ unyinɛ uu Esipiti-pɔ Erooti mɛkpɔ-mɑɑ́ kɛlɑ́rɛ́-i Yosɛfi kpɑ́fúmɛ, 20 uu rɛ: A yisi, ɑ kɛwɑ̃́ nɛ kɛuni kpísi ɑɑ́ nɛ Isirɑyɛɛli kɛtẽ pɛlɛ. Pɛpɛɛ pɛɛ ń lɑ pikɛ́ kɛwɑ̃́ kɛ̃ kpu yɛ kpínlɛ. 21 Kei kɛ Yosɛfi uu yisi uu kɛwɑ̃́ nɛ kɛuni kpísi uú nɛ Isirɑyɛɛli pɛlɛ. 22 Amɑ́ kɛ Yosɛfi uu n kṍ tɛ Aricelɑyuusi yɛɛ usɑ́ɑ Erooti iyɔɔpi Yutee kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ tónɛ, iwɑmɛ ii u wɑi uu pɛɛ́ n yulu rɛ úu kei tonɛnɛ. Uléécɑɑ uu kɔ kɛlɑ́rɛ́-i u símisi uu yisi uu Kɑlilee kɛtẽ-mɛ̃ tɔ́mpɔ, 23 uú hɑ kuyu kpɛ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ Nɑsɑrɛti-i tonɛ. Lɛ̃ kɛ ɑntepuyɛ ɑpí pɛɛ ḿ mɑ kɑi lɛ̃ tikilɛ̃. Pi pɛɛ rɛ: Pi yɛ́ kɑm ɑpi kɛwɑ̃́ kɛ̃ séi rɛ Nɑsɑrɛti ukɔ́.