3
Yohɑni Úniwolɛ yɛ Uléécɑɑ Nsímɛ́ yóólɛ̃
(Mɑriki 1:1-8; Luki 3:1-18; Yohɑni 1:19-28)
Aí weri kumúŋɛ́ kunyinɛ-i, Yohɑni Úniwolɛ uu léeri un Yutee kucɛsi kóimɑ-i yóólɛ̃ tɛ: Ani mɛfinɛ consɛ, Uléécɑɑ iyɔɔpi yɛ nyɑhɑimɛlɛ! Yohɑni nsímɛ́ kɛ ɑntepu Esɑyi uú pɛɛ mɑɑ rɛ:
Usoi rinɔɔ yɛ ri tɛɛ kucɛsi kóimɑ-i n yóólɛ̃ tɛ:
Ani Upíimɑ ncee nyɔ́ɔnsɛ,
ɑni usiceepi tɛ̃iisɛ.
Kuyooyoo nkpíí kɛtukɑnkɑ kɛ Yohɑni uú pɛɛ tɑnɑɑlɛ̃ un kɛkónɛpɑmpi kɛhɑlɛ-i télɛ̃. Apɑ́ɑ́ni nɛ mɛtɛ̃́ kuú pɛɛ le. Yerusɑlɛm pikɔ́ nɛ Yutee kɛtẽ nnɛ́í pikɔ́ nɛ Yuritɛɛ nkoi kɛtẽ pikɔ́ nnɛ́í yɛ pɛɛ ukɛmɛɛ sɔ́nɑɑpɔlɛ, ɑpi yɛ piɑkópɛ yɑ́mnɛ ɑpi tíyɛsɛ uu Yuritɛɛ nkoi kɛ́mɛɛ míni pi wolɛ.
Yohɑni uu yɛ́nu rɛ Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee pɛɛ ukɛmɛɛ n sɔ́nɑɑpɔ rɛ ukɛ́ míni pi wolɛ ɑ́pi kusɑ kulúi we. Uu pɛɛ pi mɑɑ rɛ: Nɔ́ ɑkpurii nnyɛ́! Wóo nɔ́ céesi rɛ ɑni Uléécɑɑ kuwɔi kpɛɛ n nyɑhɑimɛ kɑɑsɛ? Ani nɔ́mɛnɛ́wɑi nɛ nyísɛ rɛ nɔ mɛsei mɛfinɛ consɛlɛ. Áni kɑpɛ n nyu rɛ kɑni nní ḿ mɑ́ikɛɛ rɛ Apirɑhɑm yɛɛ nɔ́unɛ́sɑ́ɑyɑhɑ nnyɑ, lɛɛ nɛ nɔ́ piyɛ. Amɑ́ nɛ kɑlɛ kɛ́ nɔ́ símisi rɛ Uléécɑɑ yɛ́ fe uu ɑpɑrɛ nnyɛ́ pɑnsɛsɛ Apirɑhɑm siyɑsɛ. 10 Isɔ yɛ pinɑŋɑɑ mɑ́ɑ́lɛnlɛ pikɛ́ nɛ ɑléé iníŋí sémni. Lɛ̃ nnyɑ, kuléé kúye kunsɑ́ ɑpipi sɔnɛ m mɑru, pi yɛ́ ku riké ɑpi nnɑ-i sɑ́pɔ. 11 Míni ŋmɑnɛ kɛ nɛ́ɛ nɔ́ wolɛ likɛ́ nyísɛ rɛ nɔ mɛfinɛ consɛlɛ. Amɑ́ uyɛɛ nɛ̃́ mɛmɑ́ɑ́ n sɔ́nti yɛ nɛ́ felɛ. Ám tu ricuruu kɛ́ uɑnɛ́ɛ́ri u mɑhɑ̃. Uyɛɛ sɔ́nti ukɛ́ Nfɑ́ɑsɔnɛ nɛ nnɑ nɔ́ wolɛ. 12 U nkpɑ́ni yɑrɛ usoi nkó yɛɛ kulũ kɑpí nɛ n cɑ́cɑi m múílɛ̃. U yɛ́ kukpépi pééi uu mɛlukɛpipi risímɛ-i súúni, uu kɔ ɑcɔ́lɛ́ ilúkɛ́ té ukɛ́ wɑ ukɛ́ nnɑ tɛnɛcirɛ́ kɛ́mɛɛ ɑ risɛ́.
Yohɑni yɛ Yeesu míni wolɛ
(Mɑriki 1:9-11; Luki 3:21-22)
13 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Yohɑni uu kei ń we un pisoi míni wolɛ kɛ Yeesu uu Kɑlilee-pɔ yisi uu Yuritɛɛ nkoi mmɛ-i u lɛɛpɔ rɛ ukɛ́ kɔ uyɛ̃ míni wolɛ. 14 Amɑ́ Yohɑni uu yúlu uu rɛ: Nɛ̃́ kɑí nɛ sɑ́ rɛ kɛ́ kɛpɔ́mɛɛ́ hɑpɔ pɔkɛ́ nɛ́ wolɛ, ɑ́i pɔ́ɔ yɛ́ mɛníŋɛ kɛnɛ́mɛɛ́ kɑm. 15 Yeesu uu pɛɛ u pɛsɛ rɛ: A riyɑ́ likɛ́ pɛɛ lɛ̃ n we kɛlenɛ. Lɛ̃ kɑri yɛ́ fe ɑrí nɛ lɛ̃ nnɛ́í kɛ Uléécɑɑ uu ń lɑ ńsɔnɛ wɑi. Kuu lɛ̃ ḿ mɑ, Yohɑni uu pɛɛ kóm uu míni u wolɛ. 16 Kɛ Yohɑni uu lɛ̃ Yeesu piwólɛ ḿ mɑsí, Yeesu uu míni-i léepɔ. Kɛyómɛ ɑkɛ kei nní wúkulɛ uu Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ yɛnu nn kɛyómɛcɑɑ-pɔ súiri yɑrɛ rilɔ́ɔlɑ̃, nn ukɛcɑ́ɑ́ tonɛ. 17 Tinɔ́ɔ rinyinɛ ɑri pɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ leeri rɛ: Nkó yɛɛ Kɛnɛ́pipi lɑlɑ kɛcirɛ, ɑ́m yɛ ukɛcɑ́ɑ́ kṍ.