4
Setɑni yɛ Yeesu peikɛɛ
(Mɑriki 1:12-13; Luki 4:1-13)
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ nn pɛɛ Yeesu kpísi nń nɛ kucɛsi kóimɑ loni rɛ Setɑni ukɛ́ hɑ u peikɛɛ. Kɛ Yeesu uu sitúŋɛ́ ɑfɛɛnɑ nɛ sisinɛ ɑfɛɛnɑ ɑnɔ́ɔ m pɑɑsi, nkṹ nn u wɑi. Setɑni yɛɛ m peikɛɛ uú nɛ u kɔ uu u mɑɑ rɛ: Pɔn mɛsei Uléécɑɑ Kɛpipi, ɑ ɑpɑrɛ nnyɛ́ rinɔ́ɔ mɑɑ ɑkɛ́ pɑnsɛ ɑkpɔ́nɔ́, ɑɑ le. Yeesu uu u pɛsɛ rɛ: Li Nléécɑɑsimɛ́ kɛ́mɛɛ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Ái ilukɛ ŋmɑnɛ yɛɛ yɛ usoi nfɑ́ɑ hɛ, ɑmɑ́ ḿpɑ́ nsímɛ́ ń-ye mɛɛ
Uléécɑɑ nnɔɔ-i n léemɛ yɛɛ kɔ usoi nfɑ́ɑ hɛlɛ.
Setɑni uu kɔ Yeesu kpísi uú nɛ Uléécɑɑ kuyu Yerusɑlɛm sĩ, uú hɑ kei Uléécɑɑ kɛyɔ kɛhórɛ́-pɔ u tɔsi uu rɛ: Pɔn mɛsei Uléécɑɑ Kɛpipi, ɑ mɛpɔ́círɛ kɛteni-i risɑ́pɔ. Li we rɛ li Nléécɑɑsimɛ́ kɛ́mɛɛ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Uléécɑɑ yɛ́ pɔ̃́ nnyɑ upileecɑɑtumɛ rinɔ́ɔ hɛ
ɑpi pɔ́ yéu
kupɔ́nɑ ɑ́ku kɑpɛ nɛ ripɑrɛ rinyinɛ rinkpɔ́u nnyɑ.
Yeesu uu kɔ u pɛsɛ rɛ: Li kɔ kɛmɛ́ɛ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Kɑpɛ Upíimɑ Upɔ́léécɑɑ peikɛɛ pɔkɛ́ ukɛtɔ yɛ̃.
Setɑni uu kɔ pikpíkɛ́ u kpɑ́ uú hɑ riyɔ́pɛ mɑɑmɑɑ píimɑ rinyinɛ kɛhórɛ́-pɔ tɔsi uu kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ ɑyɔɔpiyu nɛ ɑmmulɛ nnɛ́í u nyísɛntɛ uu pɛɛ kɔ u mɑɑ rɛ: Pɔn n ŋmurɛi ɑɑ wúlɑ ɑɑ nɛ́ yɑ́ɑ́si, ɑm nní nnɛ́í pɔ́ hɛ. 10 Yeesu uu u mɑɑ rɛ: A kɛnɛ́kúrí yisi, Setɑni. Li Nléécɑɑsimɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ:
Upíimɑ Upɔ́léécɑɑ mɛcirɛ kóló kɑí pisɛ rɛ usoi ukɛ́ riwulɑ ukɛ́ yɑ́ɑ́si.
11 Kei kɛ Setɑni uu pɛɛ Yeesu riyɑ́, piléécɑɑtumɛ ɑpi ukɛkúrí hɑpɔ ɑpi pɛɛ ukɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃.
Yeesu yɛ upikɛi Kɑlilee kɛteni-i kórɑɑnɛ
(Mɑriki 1:14-15; Luki 4:14-15)
12 Kɛ Yeesu uu n kṍ tɛ Yohɑni yɛ kukpɑniilee-i we, uu yisi uu Kɑlilee kɛtẽ-mɛ̃ pɛlɛ. 13 Kuu n hɑ́pɔ, úu Nɑsɑrɛti-i tónɛ, ɑmɑ́ Kɑpɛrinɑwum-mɛ̃ kuu tɔ́mpɔ. Kei yɛ kupiyɛ ritimɛ welɛ, Sɑpilɔɔ nɛ Nɛfitɑlii kɛtẽ-pɔ. 14 Lɛ̃ kɛ ɑntepu Esɑyi uú pɛɛ ḿ mɑ likɛ́ nɛ n wɑ nnyɑ kɑi lɛ̃ wɑ. U pɛɛ rɛ:
15 Nɔ̃́ Sɑpilɔɔ nɛ Nɛfitɑlii sitẽ pikɔ́,
nɔ́ɔ mínimɑɑ ritimɛ ń we
nɛ nɔ́ɔ Yuritɛɛ nkoi mɛtɛ́ŋ́ ń we,
nɔ̃́ mpuri sɑnɛ pikɔ́, nɔ́ɔ Kɑlilee kɛteni-i ń we,
16 nɔ́ɔ pɛɛ kuŋmɑhɑ-i ń we, ɑni kõ tɛ
nɔ nkpéni mɛtɛ́í píimɑ yɛnlɛ.
Nkpɔ kuhorɛ-i kɑní pɛɛ́ we,
mɛtɛ́í yɛ nkpéni nɔ́ lɛɛpɔlɛ.
17 Kɑí nɛ kei n kpísi kɛ Yeesu uu pɛɛ piyóó lõ tɛ: Ani mɛfinɛ consɛ, Uléécɑɑ iyɔɔpi yɛ nyɑhɑimɛlɛ.
Yeesu yɛ pikpíntomɛ́cɔ́pii pinɑ sée
(Mɑriki 1:16-20; Luki 5:1-11)
18 Yeesu yɛ pɛɛ Kɑlilee kupiyɛ ritimɛ sɔ́nɛlɛ uu Simɔɔ kɑpi rinyíri n hɛ rɛ Piyɛɛ nɛ uuwɑ̃ Antiree yɛnu. Pikɛtɛ́ yɛ pikpíntomɛ́cɔ́pii lɛ. Anyɛŋ́ kɑpí pɛɛ fóm pin nɛ ikpíntomɛ́ cɔ́pii. 19 Uu pɛɛ pi mɑɑ rɛ: Ani nɛ́ ritiki kɛ́ tíyɛsɛ ɑni yɛ pisoi pɛɛ yɛ́ nɛ́ rintíki wɛ́ɛ́si. 20 Api mɛsɛ nɛ mɛsɛ ɑnyɛŋ́ sɑ́ ɑpi u tiki. 21 Kuu kei n yisi, uu kɛ́yu-mɛ̃ sĩ uu kɔ Sepetee piŋmɑ́nɛ pitɛ́ Yɑkupu nɛ uuwɑ̃ Yohɑni yɛnu pi nɛ piusɑɑ Sepetee pin pikuninɔi-i we pin piɑnyɛŋ́ nyɔ́ɔnsɛntɛ. Uu pi séi 22 ɑpi mɛsɛ nɛ mɛsɛ kúninɔi nɛ piusɑɑ yɑ́ ɑpi u tiki.
Yeesu yɛ céésilɛ un kɔ itói pɔisɛ
23 Yeesu yɛ pɛɛ Kɑlilee kɛtẽ nnɛ́í kɔ́ɔ́núlɛnlɛ un Pisuifi ɑyomɛyɑ́hɑɑlee kɛ́mɛɛ céési un kɔ Uléécɑɑ iyɔɔpi Nsímɛ́ Kɛcirɛ yóólɛ̃ un kɔ itói ncɔpuri nɛ ncɔ́ŋ ncɔpuri mɛɛ pisoi m pɛkɛsi pɔisɛntɛ. 24 Kei kɛ urinyiri ɑri pɛɛ Sirii kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ rikɔ́ɔ́nú. Api pɛɛ́ nɛ pitóikɔ́ nnɛ́í ncɔpuri nɛ pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ piipiŋɛ-i ncɔ́ŋ nnyinɛ n kómɛi u n sɔ́nɑɑpɔ un pi pɔisɛntɛ. Lɛlɛɛ nní yɑrɛ pinírihélɑɑ nɛ rikpínkpĩ́ pikɔ́ nɛ síkɑnkɑ́lɑ́kɑ́. 25 Asoiwuí píimɑ nyɛɛ Kɑlilee-pɔ nɛ Ayu Kɛfi kɛtẽ-pɔ nɛ Yerusɑlɛm-pɔ nɛ Yutee-pɔ nɛ Yuritɛɛ nkoi mɛtɛ́ŋ́-pɔ n léemɛ ɑɑ pɛɛ u n tikilɛ̃.