23
Yeesu yɛ rɛ pisoi pikɛ́ pimɛcirɛ nɛ isé picélɑɑ nɛ Pifɑrisi tĩ
(Mɑriki 12:38-39; Luki 11:43,46; 20:45-47)
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, Yeesu uu pɛɛ pisoi pɛɛ n cɑ́pinɛlɛ̃ nɛ upipirɛtiki-mɛ̃ pɑnsɛpɔ uu pi mɑɑ rɛ: Isé picélɑɑ nɛ Pifɑrisi kɑí pɛɛ́ we rɛ pikɛ́ isé kɛ Moisi uu nɔ́ ḿ pɑ ɑsei nɔ́ símisi. Li nɛ sɑ́ rɛ nɔkɛ́ piicélɑɑ rimúlú ɑni kɔ i tiki. Amɑ́ ɑ́ni kɑpɛ yɛ pimɛwɑi nɛ yírɑɑnɛ. Li we rɛ pɛ̃ nɛ yɛ picɔ céesi rɛ pikɛ́ piicélɑɑ ritiki, ɑmɑ́ piricuruu ɑ́pi yɛ pɛɛ i ritiki. Pi yɛ limúlɛ-mulɛ pɑɑsilɛ ɑpi picɔ yɑsɛ, piricuruu ɑ́pi yɛ pɛɛ líkɑ ricɑ. Pi ḿpɑ́ yo wɑi rɛ pisoi pikɛ́ yɛ pi yɛ̃ nnyɑ. Lɛ̃ nnyɑ kɑpi yɛ Nléécɑɑsimɛ́ silɔɔpi kɑpi ritii kɛcɑ́ɑ́ riḿmɛɛlú mɛpɛ́rɛ́ rikpɑ́sɛ ɑpi kɔ pisitukɑnkɑ ɑtimɛ nwɛ́pí mɛpɛ́rɛ́ kpɑ́sɛ ɑi picɔ sikɔ́ feriyɛ. Sitónɛ foí kɑpi yɛ kɛlukɛ kɛ́mɛɛ nɛ Pisuifi ɑyomɛyɑ́hɑɑlee-i n lɑ. Pi lɑ rɛ pisoi pikɛ́ ipɑkɑrɛ nɛ pi n yɑ́hɑɑnkɛɛ sicɑ́pinɛ kɛ́mɛɛ, pikɛ́ yɛ kɔ pi sée rɛ picélɑɑ. Amɑ́ nɔ̃́ ɑ́ni kɑpɛ yɛ tíyɛ pikɛ́ yɛ nɔ́ sée rɛ picélɑɑ. Nɔ nɔ́nnɛ́nɛ́í pimɑ́rɛcɔ lɛ. Usoi usɛ kóló yɛɛ kɔ nɔ́unɛ́célɑɑ. Áni kɑpɛ yɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ úkɑ sée rɛ nɔ́unɛ́sɑ́ɑ. Nɔ́unɛ́sɑ́ɑ cirɛníŋɛ kɑni m mɑ́ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ we. 10 Áni kɑpɛ yɛ tíyɛ pikɛ́ yɛ nɔ́ sée rɛ úyukɔɔ́. Nɔ́unɛ́yukɔɔ́ yɛ usɛ lɛ. Uyɛɛ nní uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ. 11 Nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ uwɛ́ɛ́sɛ ukɛ́ pɑnsɛ nɔ́unɛ́kɛikɔ́. 12 Úye un umɛcirɛ rintɑɑ́sɛ, li yɛ u ricɛpisɛlɛ. Úye un umɛcirɛ rincɛpisɛ, li yɛ u ritɑɑ́sɛlɛ.
Yeesu yɛ isé picélɑɑ nɛ Pifɑrisi kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi kɛsi
(Mɑriki 12:40; Luki 11:39-52; 20:45-47)
13 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí. Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ! Nɔ yɛ pisoi ncée tɑ́pisilɛ rɛ ɑ́pi kɑpɛ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ lõ. Nɔ́rinɛ́cúruu ɑ́ni yɛ lompɔ, ɑ́ni kɔ pɛɛ pɛpɛɛ ń lɑ yɑ́nɛ pikɛ́ lompɔ.
14 [Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí. Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ! Nɔ́ɔ pikúmɑnnɔsi ɑnipɛ-i lɛ̃ kɑpi m mɑ́ yɔ́ɔi, ɑni yɛ kɔ pɛɛ kɛyómɛ yɑ́ɑ́si ɑi nɑ́ŋɑi pisoi pikɛ́ nɛ nɔ́ n yɛ̃́ nnyɑ. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu íwɛ iyɛɛ íi icɔ m mɑ́ nɔ́ wɑinɛ.] 15 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí. Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ! Kɛtẽ nkɛ́ nnɛ́í nɛ mínimɑɑ kɑni kɑ́lɛ̃ tɛ nɔkɛ́ usɛ unyinɛ yɛ̃ nɔkɛ́ u pɑnsɛsɛ nɔ́unɛ́pirɛtiki. Nɔn liute piyɛ́nɛ m mɑsí, ɑni tíyɛsɛ uu pɑnsɛ usoi nkó kɑí nɛ n sɑ́ rɛ pikɛ́ íwɛ tɛnɛcirɛ́ kɛlõ kɛ́mɛɛ íwɛ lukɛisɛ ikɛ́ nɔ́inɛ́kɔ́ n fe mɛtɛ́. 16 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ pinyíyɛ mpí, nɔ́ɔ nní pisoicɔ n séni! Nɔ yɛ mɑɑ rɛ: Úye un Uléécɑɑ kɛyɔ n sée uú nɛ wééri rɛ u yɛ́ linyinɛ wɑ, u yɛ́ fe uu lipiwɑi yɑ́. Amɑ́ úye un wurɑ yɛɛ Uléécɑɑ kɛyɔ-i ń we n sée uú nɛ wééri rɛ u yɛ́ linyinɛ wɑ, ncée ńn we rɛ ukɛ́ lipiwɑi riyɑ́. 17 Nɔ́ piníri nɛ pinyíyɛ mpí! Wurɑ nɛ Uléécɑɑ kɛyɔ kɛɛ wurɑ uyɛ̃ m pɑnsɛsɛ Uléécɑɑ likɔ́, yo yɛɛ likɛtɛ́ kɛcɔpɛ ríyu mɑ́ nɛ licɔ? 18 Nɔ yɛ kɔ mɑɑ rɛ: Úye un Uléécɑɑ kɛyɔ kɛ́mɛɛ kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi n sée uú nɛ wééri rɛ u yɛ́ linyinɛ wɑ, u yɛ́ fe uu lipiwɑi yɑ́. Amɑ́ úye un inyɔ́ɔnsɛsɛɛ yɛɛ kɛhúúpi kɛcɑ́ɑ́ ń lɑ́ɑlɛ̃ n sée uú nɛ wééri rɛ u yɛ́ linyinɛ wɑ, úu ncée mɑ́ ukɛ́ lipiwɑi riyɑ́. 19 Nɔ́ pinyíyɛ mpí! Isɛɛ kɑpí nɛ n nyɔ́ɔnsɛ ɑpi kɛhúúpi kɛcɑ́ɑ́ lɑ́ɑ nɛ kɛhúúpi kɛɛ i m pɑnsɛsɛ Uléécɑɑ likɔ́, yo yɛɛ likɛtɛ́ kɛcɔpɛ ríyu mɑ́ nɛ licɔ? 20 Lɛ̃ nnyɑ, úye un kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi n sée uú nɛ wééri, kɛlõ kɛ̃ nɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ kei ń we kuu sée uú nɛ wééri. 21 Úye un Uléécɑɑ kɛyɔ n sée uú nɛ wééri, Uléécɑɑ kɛyɔ nɛ Uléécɑɑ yɛɛ kɛkɛmɛɛ ń we kuu sée uú nɛ wééri. 22 Úye un kɛyómɛcɑɑ n sée uú nɛ wééri, Uléécɑɑ riyɔɔpitũ nɛ Uléécɑɑ yɛɛ rikɛcɑ́ɑ́ ń tṹ kuu sée uú nɛ wééri.
23 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí. Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ. Nɔ yɛ ḿpɑ́ yo hɔɔnɛlɛ, ɑní nɛ mɑnti nɛ ɑyɛ́hɛpɛi ncɔpuri pɛ́nɛ ɑni hɔ́ɔ́nɛ ɑwɛ́lɛ́ kɛfi, ɑni Uléécɑɑ kuwɛ́lɛ́ kusɛ pɑ. Amɑ́ ɑ́ni yɛ pɛɛ isé nnɛ́í kɛcɔpɛ ipíimɑ yɑrɛ nní ɑsei piwɛ́lɑɑ nɛ usoicɔ piwɛtu nɛ ɑsei pitiki nkɔ́ nɛ pikɛi wɑ. Lɛ̃ kɑí pɛɛ pisɛ rɛ nɔkɛ́ n tikilɛ̃ nɔn pɛɛ kɔ nɛ litɔ́rɔɔ licɔ nní wɑi. 24 Nɔ́ pinyíyɛ mpí, nɔ́ɔ nní pisoicɔ n séni. Nɔ yɛ kúcɛrii nɛ ńsɔ lesɛlɛ, ɑni pɛɛ ísu nɛ pɛ́nɛ ɑni muuni.
25 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí! Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ. Nɔ we yɑrɛ mpí pɛɛ yɛ kɛhee nɛ kɛcɑ́ripi kɛpirɛ ŋmɑnɛ n hɛɛrɛ ɑpi kɛmɛ́ɛ yɑ́ mɛcɔ. Lɛ̃ kɑpi yɛ sikɛmɛɛ n li nɛ kɑpi yɛ ń ntí yɛ pɛɛ liyɑɑ-yɑɑ lɛ kɑpi n kɑ́ipinkɛɛ. 26 Nɔ́ Pifɑrisi, pinyíyɛ mpí! Ani yɛ kɛhee nɛ kɛcɑ́ripi kɛ́mɛɛ mɛfoí hɛɛrɛ, kɛpirɛ yɛ́ pɛɛ limɛcɔ sɔnɛsi.
27 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí! Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ. Nɔ we yɑrɛ rikpíí mmɛlɛ kɑpi míni tomɛ́ n túkɛi ɑri pɛɛ́ n wɑriyɛ póí-póí ńsɔnɛ mɛcɔ, nɛ́ḿpɑ́kɑnɛ ɑsoikɔhɔ nɛ líkpɛrinkpɛkɔɔ́ lɛɛ rikɛmɛɛ yipɑɑlɛ̃. 28 Limɛcɔ kɑní we. Nɔ pisoi kɛyu-i nyísɛlɛ̃ tɛ nɔ isé tíkilɛnlɛ, nɛ́ḿpɑ́kɑnɛ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi nɛ mɛwɑi kópɛ mɛɛ nɔ́sinɛ́fɑ-i yipɑɑlɛ̃. 29 Íwɛ kɑni topori, nɔ́ isé picélɑɑ nɛ nɔ́ Pifɑrisi mpí! Nɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi pikɔ́ lɛ. Nɔ yɛ ɑntepuyɛ ɑkpíí mɔ́nlɛ ɑni pɛpɛɛ ɑsei n tíkilɛ̃ ɑkɔ́ sɔnukusɛ 30 ɑni pɛɛ rɛ: Tɔn pɛɛ pirɔ́kpurɛ isoi kumúŋɛ́ kpɛ-i n we, ɑ́ri yɛ́ pɛɛ ŋmurɛi tɔkɛ́ pi rikpɑ́ tɔkɛ́ nɛ ɑntepuyɛ kṍ. 31 Nɔ pɛɛ lɛ̃ nyísɛlɛ ɑni nɔ́rinɛ́cúruu yɑ́mnɛ rɛ nɔ pɛpɛɛ ɑntepuyɛ n kṍ sipirɛ̃ lɛ. 32 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni mɛsɛ nɔ́pinɛ́kpurɛ mɛwɑi kópɛ nɛ kɛ́yu mɑhɑ̃ nɛ kɛ́tɔ-pɔ! 33 Nɔ́ iwɑ́ɑ kpɑ́kɑ́rɑ́ nnyí! Íye kɑni yɛ́ wɑ ɑ́ni yɛ́ nɛ nnɑ tɛnɛcirɛ́ kɛ́mɛɛ n lompɔ. 34 Ani kõ tɛ nɛ́ ɑntepuyɛ nɛ pisoi pɛɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ m mɑ́ nɛ isé picélɑɑ kɛcirɛ nɔ́ pɑ́mɛ. Nɔ́ picɔ kṍ, ɑni picɔ kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ kɑrii, ɑni kɔ nɔ́ɑnɛ́yómɛyɑ́hɑɑlee-i picɔ isɛ́í súúkɛɛ, ɑni kɔ picɔ ḿpɑ́ kuyu kúye-i n tikilɛ̃ nɔn wéékusɛlɛ̃. 35 Lɛ̃ nnyɑ kɛ pɛ̃ nnɛ́í kɑni n kṍ ɑ́pi kɔ líkɑ wɑ nkpɔ nń nɛ nɔ́ tɛnɛnɛ, kɑi n kpíimɛ usɔnɛ Apɛɛli kɛ́mɛɛ ɑí nɛ sĩ Perekiyɑ uŋmɑ́nɛ Sɑkɑrii kɑni Uléécɑɑ kɛyɔ kɛ́mɛɛ kɛlõ sɔnɛ nɛ kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ ń kpu kɛ́mɛɛ-pɔ. 36 Kɛ́ ɑsei nɔ́ símisi rɛ nfɑ́ɑni pisoi mpí pɛɛ mɛwɑi kópɛ mɛ̃ ɑkpɑnii yɛnnɛ.
Yeesu ripɔɔ yɛ cɑɑi Yerusɑlɛm nnyɑ
(Luki 13:34-35)
37 Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, Yeesu uu pɛɛ Yerusɑlɛm pikɔ́ mɑɑ rɛ: Nɔ̃́ Yerusɑlɛm pikɔ́, nɔ yɛ ɑntepuyɛ kónlɛ ɑni kɔ pɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n tummɛ ɑpɑrɛ tɑpisi ɑni kóni. Mɛlɛ́ kɛsẽ kɑḿ pɛɛ́ lɑ kɛ́ nɔ́ cɑ́pinɛ yɑrɛ kɛ kucɑ̃́yɑhɑ ɑku yɛ kuɑmɛ́ŋ́ mɛtene kusipipi n tɑ̃ líkɑ ɑ́i yɛ si wɑ mɛcɔ ɑni yúlu? 38 Lɛ̃ nnyɑ, Uléécɑɑ kɛyɔ yɛ́ mɛŋmɑnɛ n we úkɑ úu yɛ́ n we. 39 Ani kõ tɛ ɑ́ni nɛni piyɛ́nɛ nɛ́ kpɑ́nɛ likɛ́ hɑ nɛ tu kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑni yɛ́ hɑ ḿ mɑɑ rɛ: Uléécɑɑ ukɛ́ uyɛɛ Upíimɑ rinyiri nɛ n wemɛ rikpɑ́!