7
Ái we rɛ tɔkɛ́ yɛ picɔ ɑkópɛ m pɑlɛ̃
(Luki 6:37-38, 41-42)
Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Áni kɑpɛ yɛ picɔ nɛ túhɑɑnɛ, Uléécɑɑ úu kɑpɛ nɛ nɔ̃́ n túhɑɑnɛ nnyɑ. Lɛ̃ kɑni yɛ picɔ ɑkópɛ ḿ pɑ mɛcɔ kɛ Uléécɑɑ uu ɑkópɛ nɔ́ pɑnɛ. Kɛmúŋɛ́ kɛ̃ kɑni yɛ nɛ picɔ ḿ musí kɑpi kɔ nɛ nɔ̃́ músunɛ. Yo nnyɑ kɑɑ kɛyúipi kɛɛ upɔ́cɔ mɛnipɛɛ-i ń we nyɑ́ni, ɑ́ɑ pɛɛ kɛnɑwɛlɛ́pi kɛɛ mɛpɔ́kɔ́-i ń we nyɑ́ni? Íye kɑɑ yɛ́ fe ɑɑ ucɔ mɑɑ rɛ: A nyɛrɛ kɛ́ kɛyúipi mɛpɔ́nípɛɛ-i lesɛ, kɛnɑwɛlɛ́pi kɛn kɔ pɛɛ́ nɛ mɛpɔ́kɔ́ kɛ́mɛɛ́ we? A tíyɛ pɔ kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi mɑ́ kpɑ! Kɛnɑwɛlɛ́pi kɛɛ mɛpɔ́nípɛɛ-i ń we kɑɑ yɛ́ mɛfoí lesɛ ɑɑ pɛɛ ńsɔnɛ n nyɑ́ni ɑɑ́ nɛ kɛyúipi kɛɛ ucɔ mɛnipɛɛ-i ń we lesɛ.
Áni kɑpɛ yɛ Uléécɑɑ likɔ́ sipɔpi pɑ rɛ sikɛ́ li. Insɑ́ lɛ̃, si yɛ́ nɛ nɔ́ pɑnsɛ ɑsi nɔ́ kɛ́hɛni. Áni kɑpɛ yɛ kɔ nɔ́inɛ́kólɛ́ kɛcirɛ ɑ́fɔŋ kɛyu-i risɑ́. Insɑ́ lɛ̃, ɑ yɛ́ i tɛlɛisɛ ii cɑɑi.
Piwei nɛ piyɔ́ɔ́
(Luki 11:9-13)
Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Ani yɛ Uléécɑɑ we, u yɛ́ nɔ́ hɛ. Ani yɛ ukɛmɛɛ piwɛ́lɑɑ hɑ, u yɛ́ tíyɛsɛ ɑni yɛ́nu. Ani yɛ ihɑ́nɑɑ u rikóḿkóḿ, u yɛ́ nɔ́ hɑ́nnɛ. Úye un u n we, u yɛ u hɛlɛ. Úye un ukɛmɛɛ linyinɛ n wɛ́ɛ́si, u yɛ li yɛnlɛ. Úye un kɔ ihɑ́nɑɑ u rinkóḿkóḿ, u yɛ u hɑ́nnɛlɛ. Nɔ́ úye kɛpipi kɛɛ yɛ́ ilukɛ u we, uu pɛɛ ripɑrɛ kpísi uu kɛ hɛ? 10 Nɛ́ɛ nɔ́ úye kɛpipi kɛɛ yɛ́ nkpíntomɛ́ u we, uu pɛɛ iwɑ́ɑ kpísi uu kɛ hɛ? 11 Ḿpɑ́ nɔ́ pikpɑ́ɑ́ree mpí nní, nɔ yɛ felɛ ɑni nɔ́sinɛ́pipi lisɔnɛ hɛ. Nɔ́unɛ́sɑ́ɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we yɛɛ yɛ́ pɛɛ mɛníŋɛ pɛpɛɛ lisɔnɛ u m pisɛ pihɛɛ riyɑ́ɑ́?
12 Lɛ̃ nnɛ́í kɑni ń lɑ rɛ pisoi pikɛ́ yɛ nɔ́ wɑ, ɑni yɛ limɛcɔ pi wɑ. Lɛ̃ kɛ isé nɛ ɑntepuyɛ ɑpi pisɛ rɛ nɔkɛ́ yɛ wɑ.
Tinɔnɔɔ tɛɛ m mɔ́kú-mɔ́kúlɛ̃
(Luki 13:24)
13 Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Ani nɛ rinɔnɔɔ tɛɛ m mɔ́kú-mɔ́kúlɛ̃ lompɔ. Tinɔnɔɔ pɛ́rɛ́-pɛ́rɛ́ nɛ ncée mɛɛ n lɑɑnu pelele yɛ nkpɔ-mɛ̃ simpɔlɛ. Pisoi kulúi pɛɛ yɛ nɛ kei lompɔ. 14 Amɑ́ rinɔnɔɔ tɛɛ yɛ nɛ nfɑ́ɑ-mɛ̃ ń hɑ yɛ mɔ́kú-mɔ́kúlɛnlɛ. Lincee pɔ̃́ nɛ kɔ nkpɑ́ni mɛsɛ wɛ́kɛ́-wɛ́kɛ́. Pisoi pɛɛ yɛ n n yɛ̃́ ɑ́pi kulúi we.
Antepuyɛ nɔɔmɛ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ
(Luki 6:43-44)
15 Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Ani nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ nɛ ɑntepuyɛ nɔɔmɛ. Pi yɛ rikpɑ́rɑ́lɛ ɑpí n nyísɛlɛ̃ tɛ pi ɑsɑ́ŋpipi lɛ, nɛ́ḿpɑ́kɑnɛ pi pisifɑ-i ɑ́kpɛ kpɑ́ɑ́ree lɛ. 16 Pimɛwɑi kɑni yɛ́ɛ́ nɛ pi ceri yɑrɛ kɑpi yɛ ɑléépipi nɛ ɑkuléé ń céri mɛcɔ. Ápi yɛ ɑrɛɛsɛɛ sinípɛleépi kɛcɑ́ɑ́ tɔ. Ápi yɛ kɔ ɑfiiki ɑhííhíí kɛcɑ́ɑ́ tɔ. 17 Kuléé sɔnɛ kpɛɛ yɛ ɑpipi sɔnɛ mɑri, kuléé kópɛ pɔ́ɔ ɑpipi kópɛ mɑru. 18 Limɛcɔ kɛ kuléé sɔnɛ ɑ́ku yɛ fe kukɛ́ ɑpipi kópɛ mɑri, kukópɛ pɑ́ɑ yɛ kɔ fe kukɛ́ ɑpipi sɔnɛ mɑri. 19 Pi yɛ kuléé kpɛɛ ɑ́ku ɑpipi sɔnɛ m mɑ́ru rikélɛ ɑpi nnɑ-i ku sɑ́pɔ. 20 Limɛcɔ kɑni yɛ́ɛ́ ɑntepuyɛ nɔɔmɛ mɛwɑi nɛ pi ceri.
Pipirɛtiki yíkíyiki kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ
(Luki 13:25-27)
21 Yeesu uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ: Ái pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ nɛ́ n sélei rɛ Upíimɑ, Upíimɑ pɛɛ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ loninɛ, ɑmɑ́ pɛpɛɛ Unɛ́sɑ́ɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we mɛlɑ n wɑi ŋmɑnɛ pɛɛ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ loninɛ. 22 Mɛyɑ̃́ nɛ́ hɑ kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu pisoi n túhɑɑnɛnɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: Upíimɑ, Upíimɑ, ɑ́i tɔ́ɔ ripɔ́nyíri nɛ Uléécɑɑ nsímɛ́ pisoi símisi ɑri ɑníri lɑkɑsɛntɛ ɑri kɔ tipɔ́nyíri nɛ mɛwɑisɑŋɑ kulúi wɑpisii? 23 Kei kɑm yɛ́ pɛɛ pi símisi ńsɔnɛ rɛ: Ám píkɑi nɔ́ nyu! Nɔ́ pikópɛkɔɔ́ mpí. Ani kɛnɛ́kúrí nté rinyɔsɔ́!
Síyɔ sitɛ́ sinyinɛ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
(Luki 6:47-49)
24 Yeesu uu pɛɛ ntɔ́rɔɔ pi mɑɑ rɛ: Úye un nsímɛ́ mmú nnɛ́í kutu rincɔ un kɔ n tintiki, u we yɑrɛ usɔhɔɔ yɛɛ kɛpɑrɛ kɛcɑ́ɑ́ ukɛyɔ m mɔ̃́. 25 Ikónɛ ii cuuni, ikói ii yipu, kuyɔ píimɑ kunyinɛ ɑku kɛ́yɔ kɛ-i pépu, ɑ́i nkpɑ́ni líkɑ kɛ wɑ, kɑkɛ kɛpɑrɛ kɛcɑ́ɑ́ m mɔ́mɑɑlɛ̃ nnyɑ. 26 Nkó yɛɛ nsímɛ́ mmú nnɛ́í kutu rińcɔ, úu yɛ pɛɛ n titiki yɛ we yɑrɛ uníri yɛɛ nnyɛnɛ kɛcɑ́ɑ́ ukɛyɔ mɛ́woo m mɔ̃́. 27 Ikónɛ ii cuuni ikói ii yipu, kuyɔ píimɑ kunyinɛ ɑku kɛ́yɔ kɛ-i pépu, ɑkɛ lólu ɑkɛ foru tɛ́kɛ́-tɛ́kɛ́.
Yeesu nnɑŋɛ kuú nɛ n céési
28 Kɛ Yeesu uu ɑnɔ́ɔ nyɛ̃ nnɛ́í pimɑ́ɑ ḿ mɑsí, umɛcélɑɑ ɑmɛ pɛɛ pisoi riwúí mɛyɑ̃́ nnɔ́ɔ n yipɑɑlɛ̃. 29 Uyɛ̃ úu céési yɑrɛ isé picélɑɑ mɛcɔ. Amɑ́ Uléécɑɑ nnɑŋɛ kɛ uyɛ̃ uú pɛɛ́ nɛ céési.