8
Yeesu yɛ uyɔ̃́ unyinɛ pɔisɛ
(Mɑriki 1:40-45; Luki 5:12-16)
Kɛ Yeesu uu riyɔ́pɛ rincɛ́pimɛ mɛmɑ́ɑ́, ɑsoiwuí píimɑ ɑnyinɛ ɑɑ pɛɛ u n tikilɛ̃. Kei kɛ uyɔ̃́ unyinɛ uu ukɛkúrí hɑ́pɔ uu wúlɑ uu rɛ: Upíimɑ, pɔn n lɑ, pɔ́ nɛ́ wolɛ ɑm funi. Yeesu uu kunípɛ sɑɑpɔ uu u cɑ uu rɛ: Nɛ lɑlɛ ɑ peí. Mɛsɛ nɛ mɛsɛ, kɛyɔ̃́ ɑkɛ ukɛcɑ́ɑ́ lelu uu funi. Yeesu uu pɛɛ rinɔ́ɔ u hɛ rɛ: Kɑpɛ wɑ unyinɛ ukɛ́ kṍ. Amɑ́ ɑ uyɛɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑi lɛɛpɔ ukɛ́ pɔ́ musí ukɛ́ yɛ̃́ tɛ pɔ peí, ɑɑ pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ inyɔ́ɔnsɛ kɛ Moisi uú nɛ nɔ́ n tíyɛ wɑi likɛ́ ḿpɑ́ úye nyísɛ rɛ pɔ peilɛ.
Yeesu yɛ Rɔm usɔ́ɔ́cɑ kpéẽ unyinɛ ukɛikɔ́ pɔisɛ
(Luki 7:1-10; Yohɑni 4:43-54)
Yeesu uu pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ ncée kpísi uu Kɑpɛrinɑwum kuyu lompɔ. Rɔm usɔ́ɔ́cɑ kpéẽ unyinɛ uu ukɛkúrí nyɔsɔ́pɔ uú nɛ u téni rɛ ukɛ́ u comɛ. U Yeesu mɑɑ rɛ: Upíimɑ, unɛ́kɛikɔ́ yɛ kɛ́yɔ-pɔ nɛ kufɔ́ŋ finupɔlɛ lin ɑ́nɑ u pɑhɑɑlɛ̃, úu nkɛ́hɛ̃ nɛ kɛ́yu mɑ́pɔ. Yeesu uu u pɛsɛ rɛ: Nɛ kõ, nɛ́ hɑ u pɔisɛ. Kei kɛ usɔ́ɔ́cɑ kpéẽ uyɛ̃ uu pɛɛ kɔ rɛ: Ám tu rɛ pɔkɛ́ kɛnɛ́yɔ-i lompɔ, Upíimɑ. Amɑ́ pɔ kpére rinɔ́ɔ hɛ, unɛ́kɛikɔ́ yɛ lɛ̃ peilɛ. Li we rɛ nɛ̃́ ticuruu yɛ pinɛ́wɛ́ɛ́sɛ mɑ́lɛ nɛn pi pɑkɑrɛlɛ̃. Nɛn kɔ pisɔ́ɔ́cɑ mɑ́ pɛɛ nɛ̃́ m pɑkɑrɛlɛ̃. Nɛn piunyinɛ m mɑɑ rɛ ukɛ́ mɛ́ye hɑ, u yɛ hɑlɛ. Nɛn kɔ ucɔ m mɑɑ rɛ ukɛ́ kɑm, u yɛ kɑlɛ. Nɛn kɔ unɛ́kɛikɔ́ m mɑɑ rɛ ukɛ́ linyinɛ wɑ, u yɛ li wɑlɛ. 10 Kɛ Yeesu uu ɑnɔ́ɔ nyɛ̃ n kṍ, ɑi nnɔ́ɔ u yipu, uu pɛpɛɛ u n tíkilɛ̃ mɑɑ rɛ: Asei kɑm nní nɔ́ símisi, ɑ́m Isirɑyɛɛli kɛteni-i ricuruu úkɑ kɛ́mɛɛ nfɑtɛnɛ píimɑ mmú ncɔ yɛnɑɑlɛ̃. 11 Nɛ lɑ kɛ́ nɔ́ símisi rɛ pisoi mɛyɑ̃ yɛ́ kɛtuŋɛleemɛ nɛ kɛtuŋɛlolɛ́-mɛ̃ leemɛ, pi nɛ pirɔ́sɑ́ɑyɑhɑ Apirɑhɑm nɛ Isɑɑki nɛ Yɑkupu ɑpi Uléécɑɑ iyɔɔpi-i tonɛ ɑpi kɛsẽ́ ilukɛ le. 12 Amɑ́ pi yɛ́ pɛ̃ kɑí pɛɛ́ nɛ n sɑ́ rɛ pikɛ́ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ lõ kɛtɑhɑi kuŋmɑhɑ-mɛ̃ fómpɔ ɑpi pɛɛ kei m pupukɛɛ pin inĩ́ tɑkɑi.
13 Kei kɛ Yeesu uu pɛɛ usɔ́ɔ́cɑ kpéẽ uyɛ̃ mɑɑ rɛ: A n ŋme ɑ kui. Mpɔ́fɑtɛnɛ nnyɑ, lɛ̃ kɑɑ m pisɛ yɛ́ wɑ. Ukɛikɔ́ uu mɛsei ituŋɛ isɛ iyɛ-i pélu.
Yeesu yɛ pitóikɔ́ kulúi pɔisɛ
(Mɑriki 1:29-34; Luki 4:38-41)
14 Yeesu uu pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ yisi uu Piyɛɛ kɛyɔ sĩ, uu kei uyɛ̃ ulɔ́hɔ́ni lɛɛpɔ un finu uipiŋɛ in tolú. 15 Yeesu uu kunípɛ u cɑ, kupiŋɛtoi ɑku tɛnɛ, unɔ́si uu yisi uu ukɛcɑ́ɑ́ pɑí.
16 Kɑi nnyɔ́ɔ́ n wɑ, ɑpí nɛ pinírihélɑɑ kulúi Yeesu lɛɛpɔ, uu rinɔ́ɔ ɑníri mɑlɛ, ɑɑ wuru ɑɑ pikɛmɛɛ́ lelu, uu kɔ pitóikɔ́ nnɛ́í pɔisɛntɛ. 17 Lɛ̃ kɛ ɑntepu Esɑyi uú pɛɛ ḿ mɑ kɛ mɛwɑi mɛ̃ ɑmɛ ritiki rɛ: Tirɔ́nɑ́rɛi kuú yɔsí uu irɔ́tói kpísi uu cɔni.
Yeesu pitiki kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ
(Luki 9:57-62)
18 Kɛyɑ́ɑ kɛnyinɛ kɛ Yeesu uu Kɑlilee kupiyɛ ritimɛ we, risoiwuí ɑri u kɑ́lɑɑpɔ. Kei kuu pɛɛ upipirɛtiki mɑɑ rɛ u nɛ pɛ̃ pikɛ́ ritímɛ ricɔ-mɛ̃ hɑ. 19 Kei kɛ isé ucélɑɑ usɛ uú nɛ u rikɔ uu u mɑɑ rɛ: Ucélɑɑ, ḿpɑ́ yei kɑɑ sĩ́ nɛ́ pɔ́ ritiki. 20 Yeesu uu u pɛsɛ rɛ: Sisɑ́ŋɑ́ yɛ siɑlééri mɑ́lɛ, sinúipi sin siɑyɑ́mɛ́ mɑ́. Amɑ́ nɛ̃́ Usoi Kɛpipi, ɑ́m tíkɑ mɑ́ kɑm yɛ́ ríyu n tɑmpɔ kɛ́ wéntɛ. 21 Kei kɛ uupirɛtiki usɛ pɔ́ɔ pɛɛ kɔ u mɑɑ rɛ: Upíimɑ, ɑ ncée nɛ́ hɛ kɛ́ hɑ unɛ́sɑ́ɑ kulɛsi kɛ́ pɛɛ kɛlenɛ pɔ́ ritiki. 22 Yeesu uu u pɛsɛ rɛ: A nɛ́ ritiki ɑɑ pikpɔkpɔ yɑ́ pikɛ́ pipikpɔkpɔ kulɑɑnkɛɛ.
Yeesu yɛ mɛyɔ píimɑ mɛnyinɛ risɛ́ɛ́sɛ
(Mɑriki 4:35-41; Luki 8:22-25)
23 Yeesu uu kúninɔi kɛ́mɛɛ lompɔ, upipirɛtiki ɑpi yisi ɑpi u lɛɛpɔ. 24 Kɑpi n tɔ́su, mɛyɔ píimɑ mɛnyinɛ ɑmɛ pipépɛ kɑ́pɑ́ɑ́, míni ɑmɛ kúninɔi yɑrii. Amɑ́ Yeesu pɔ́ɔn pɛɛ lɔni. 25 Upipirɛtiki ɑpi ukɛkúrí nyɔsɔ́pɔ ɑpi u yóŋsɛ ɑpi rɛ: Upíimɑ ɑ rɔ́ comɛ, tɔ kpíninɛ. 26 Yeesu uu pɛɛ pi mɑɑ rɛ: Yo nnyɑ kɑni iwɑmɛ wɑi? Nɔ́ pisoi mpí, nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ ńn piyɛ. Kei kuu pɛɛ yisi uú nɛ kuyɔ nɛ míni cɛ́si, ɑi pɛɛ sɛ́ɛ́ lɛ́kɛ́-lɛ́kɛ́ keu. 27 Ai ḿpɑ́ úye nnɔ́ɔ yipu ɑpi pɛɛ pimɛcɔpɛcirɛ n tee rɛ: Usoi úye kɛcirɛ yɛ nkó kɑí nɛ kuyɔ nɛ míni ripɛ́nɛ lin u pɑkɑrɛlɛ̃?
Yeesu yɛ pinírihélɑɑ pitɛ́ pinyinɛ pɔisɛ
(Mɑriki 5:1-20; Luki 8:26-39)
28 Kɛ Yeesu uu kupiyɛ ritimɛ tɛ-i n yisi uu Kɑtɑrɑɑ kɛtẽ-pɔ ritimɛ ricɔ tulu, pinírihélɑɑ pitɛ́ pinyinɛ ɑpi ɑkpíí kɛcɔpɛ leeri ɑpi u lɛɛpɔ. Pisoi pɛ̃ tikpɑ́kɑ́rɑ́ kɑpi n wɑi nnyɑ, úkɑ úu yɛ pɛɛ kɑhɑ ukɛ́ ncée mmɛ̃ titiki. 29 Kɑpí nɛ Yeesu rinsɑ́nɛ, ɑpi pɛɛ́ n cɑ́ɑ́i rɛ: Uléécɑɑ Kɛpipi, tɔ́ nɛ mpɔ̃́ nɛ ń-ye? Pɔ kɑ rɛ pɔkɛ́ íwɛ rɔ́ wɑ Uléécɑɑ ituŋɛ iyɛ-i kuú nɛ rɔ́ n túhɑɑnɛnɛ ikɛ́ kɛlenɛ tuu?
30 Áfɔŋ ɑnyinɛ yɛ pɛɛ kei kulúi welɛ ɑn túkuri, ɑ́i mɛyɑ̃́ nɛ kɛtɑɑ pi we. 31 Aníri ɑɑ Yeesu suúlusɛ rɛ: Pɔn n lɑ pɔkɛ́ pisoi mpí-i rɔ́ lɑ́kɑsɛ, ɑ tíyɛ tɔkɛ́ hɑ ɑ́fɔŋ nnyɛ́ nyɛɛ nté-pɔ nní kulúi ń we kɛ́mɛɛ lompɔ. 32 Yeesu uu ɑ mɑɑ rɛ: Ani n tɔ́su! Aɑ pɛɛ pisoi pitɛ́ pɛ-i yisi ɑɑ́ hɑ ɑ́fɔŋ nyɛ-i loni. Mɛsɛ nɛ mɛsɛ, ɑ́fɔŋ nyɛ̃ ɑɑ wuru ɑɑ́ nɛ rikúú cɛ́pi ɑɑ́ hɑ nɛ kupiyɛ-i kpúupɔ ɑɑ kpíni. 33 Pɛpɛɛ pɛɛ ɑ́fɔŋ nyɛ̃ m mɛ̃́ ɑpi itóó kɑrii ɑpi kuyu sĩ ɑpí hɑ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ n wɑ nɛ lɛlɛɛ pinírihélɑɑ pɛ̃ n wɑ kɛɛni. 34 Kei kɛ kuyu pisoi nnɛ́í ɑpi ripehépɔ ɑpi Yeesu lɛɛpɔ. Kɑpi u n yɛ̃́, ɑpi u suúlusɛ rɛ ukɛ́ pikɛteni-i le ukɛ́ tɔ́mpɔ.