11
Píseérɑkɔɔ́ pitɛ́ pɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
Api pɛɛ kɛkpɑ́pi kɛnyinɛ nɛ́ múísɛ yɑrɛ kɛmúŋɛ́nɑɑpi ɑpi nɛ́ mɑɑ rɛ: A yisi ɑ Uléécɑɑ kɛyɔ nɛ kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi musí, ɑɑ pɛpɛɛ kei n yɑ́ɑsi kɛɛni. Amɑ́ ɑ kɛ́yɑɑ́lɑ kɛɛ Uléécɑɑ kɛyɔ kɛtɑhɑi-mɛ̃ ń we riyɑ́, kɑpɛ kɛ̃ musí. Pi kɛ̃ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi yɛ Uléécɑɑ m pɑkɑrɛ riyɑ́lɛ rɛ pikɛ́ Uléécɑɑ kuyu tɛlɛisɛ iwɑ́rɛ ɑfɛɛnɑ nɛ itɛ́. Nɛ́ pinɛ́seérɑkɔɔ́ pitɛ́ pɛ̃ hɛ ɑpi Uléécɑɑ rinyiri nɛ pisoi símisi pin ikpɔlũ tɑ́ntilɛ̃ siyɑ́ɑ kúkotokú nɛ pílɛ pílɛ mɛtɛ́ nɛ kuwóó nɛ kɛfi (1.260). Píseérɑkɔɔ́ pitɛ́ pɛpɛɛ nní Olifiyee ɑléé ɑtɛ́ nyɛ̃ nɛ sífirɑ́ɑ sitɔsi sitɛ́ sɛsɛɛ kɛtẽ Upiimɑ kɛyu-i n nyɛnu. Unyinɛ un n lɑ ukɛ́ pi cɑɑi, nnɑ nn piinɔɔ-i léeri nn pipilɑɑrɔ torɛ. Ɛɛɛ, unyinɛ un n lɑ ukɛ́ pi cɑɑi, li pisɛ rɛ pikɛ́ lɛ̃ u kpu. Pi ńnɑŋɛ mɑ́lɛ pin yɛ́ kɛyómɛcɑɑ tɑ́pisi rɛ ikónɛ íi kɑpɛ kumúŋɛ́ kpɛ̃ nnɛ́í kɛ́mɛɛ kɑpí nɛ Uléécɑɑ rinyiri n símisi cuunu. Pi kɔ ńnɑŋɛ mɑ́lɛ pin yɛ́ míni ripɔ́lɔ́sɛ mɛ́nyɛ, pin yɛ́ kɔ tíyɛsɛ itói ncɔpuri ii kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ léeri kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑpi ń lɑ.
Pin píyei piɑseérɑ pilésɛ m mɑsí, inɑ́mɛ iyɛɛ mɛhórɛ-i n léeri yɛ́ ɑtɔpi pi wɑ ii pi feriyɛ ii pi kóni. Sisoikópɛ ɑsi pɛɛ kuyu mɑɑ kɛcɔpɛ kɛ́yɑɑ́lɑ-i n lɑikɛɛlɛ̃. Pi múŋɛisɛnɛlɛ ɑpi yɛ́nu ɑpí nɛ kuyu kpɛ̃ séi rɛ Sotɔm nɛ́ɛ Esipiti. Kei kɑpí pɛɛ Piupiimɑ kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ kɑrii. Ayu nnɛ́í kɛ́mɛɛ pisoi nɛ ɑmɑ́rɛ nnɛ́í kɛ́mɛɛ pisoi nɛ mɛyu nnɛ́í kɛ́mɛɛ pisoi nɛ isoipuri nnɛ́í kɛ́mɛɛ pisoi yɛ́ siyɑ́ɑ sitɑɑni nɛ kuwɛ́lɛ́ kɛ́mɛɛ pi yɛ̃ pin kpuwɑɑlɛ̃, ɑmɑ́ ɑ́pi yɛ́ ncée hɛ pikɛ́ nhórɛ nnyinɛ kɛ́mɛɛ pi wɑ. 10 Lɛ̃ kɑi nní pi n wɑ nnyɑ, li yɛ́ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pisoi n lɑ́ɑ́rú pin mpɔ́ɔnɑrɛ-i we, pin lihɛɛhɛɛ pɑsiinɛ rɛ ɑntepuyɛ pɛ̃ kɛtɛ́ yɛ pɛɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pisoi fíkiisɛlɛ nnyɑ.
11 Siyɑ́ɑ sitɑɑni nɛ kɛwɛ́lɛ́ kɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, nfɑ́ɑ mɛɛ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ n léeri nń weri nn pi loni, ɑpi yisi ɑpi piɑnɑ kɛcɑ́ɑ́ nyɛrɛ. Iwɑmɛ píimɑ inyinɛ ii pɛɛ pɛpɛɛ pɛɛ pi n nyɑ́ni loni. 12 Antepuyɛ pitɛ́ pɛ̃ ɑpi pɛɛ rinɔ́ɔ cɑ́cɑ́ rinyinɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ komti tin pi tee rɛ: Ani nté ritɑɑ́mɛ! Api pɛɛ ɑhɔ́ɔ kɛ́mɛɛ kɛyómɛcɑɑ n tɑɑ́lɛ̃, pipilɑɑrɔ ɑpi pi yɛnu. 13 Kɛtẽ ɑkɛ liituŋɛ iyɛ-i mɛyɑ̃́ yeŋesi, ɑi kuyu hɔɔnɛnɛ ɑwɛ́lɛ́ kɛfi, kuwɛ́lɛ́ kusɛ ɑku foru ɑku lólu, ɑi kɛtẽ piyeŋɑɑ pɛ̃ kɛ́mɛɛ pisoi ɑ́kotokú ɑsɛɛi (7.000) kopu, ɑi picɔ kɛwuu tɔisɛ ɑpi Uléécɑɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we ríyu wɑisɛ. 14 Íwɛ mɛlukɛ lírũ mɛɛ lɛ̃ tɔ́mpɔ. Mɛtɑ́ɑ́nũ yɛ nfɑ́ɑni sɔ́ntilɛ.
Tinɑ́ɑtɔ́ŋ sɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i
15 Uléécɑɑtumɛ sɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ. Mɛtẽ cɑ́cɑ́ mɛnyinɛ kulúi ɑmɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ mɑɑri rɛ: Kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ iyɔɔpi yɛ Urɔ́píimɑ nɛ uyɛ̃ kuu n wɛ́ɛ ɑnipɛ-i lõ. Ḿpɑ́ nɛ píyei-pɔ kuu yɛ́ iyɔ́ɔpi n tũ! 16 Piwɛ́ɛ́sɛ ɑfɛɛrɛ́ nɛ pinɑ pɛpɛɛ Uléécɑɑ kɛyu-i piɑyɔɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ ɑpi wúlɑ ɑpí kpɑrɑ́ ɑpi Uléécɑɑ ríyu wɑisɛ, 17 Pin tee rɛ: Upíimɑ Uléécɑɑ, ńnɑŋɛ nnɛ́í ute yɛɛ nɛni ń we un kɔ mɛkɛɛ-mɛ we, tɔ pɔ́ pɔɔnɛsɛ rɛ pɔ mpɔ́nɑŋɛ píimɑ nɛ ipɔ́yɔ́ɔpi tonɛ nnyɑ. 18 Isoipuri yɛ pɛɛ́ nɛ kuwɔ́i yisilɛ ii nyɛrɛ. Amɑ́ kupɔ́wɔ́i yɛ nkpéni yisilɛ. Ituŋɛ iyɛ-i kɑɑ pikpɔkpɔ nnɛ́í ń túhɑɑnɛnɛ yɛ nkpéni tulɛ. Pipɔ́kɛikɔ́ ɑntepuyɛ, pɛ̃ nnɛ́í kɑɑ n te, pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ yɛ rinwúlɑ ɑpi ríyu pɔ́ wɑisɛ, piwɛ́ɛ́sɛ nɛ́ɛ siwɑ̃́ yɛ́ nkpéni piihɛɛ yɔsí. Li kɔ nkpéni tulɛ rɛ pɔkɛ́ pɛpɛɛ kɛtẽ n kópu pɔ̃́ kɔ kṍ. 19 Uléécɑɑ kɛyɔ kɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we ɑkɛ hɑ́nnɛ, nkómɛinɛ kuú nɛ pisoi n sée kutɑkɑi ɑku ukɛyɔ-i léeri. Sikónɛtɛ́hɛ nɛ mɛtẽ nɛ pikónɛsɛnkɛɛ nɛ kɛtẽ piyeŋɑɑ nɛ ɑkónɛpɑrɛpi mɑɑmɑɑ ɑɑ léeri.