12
Unɔ́si unyinɛ nɛ kúconcó
Ai limɑ́ɑmɑɑ linyinɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ lesɛ ɑi nyísɛ. Unɔ́si unyinɛ lo yɛɛ ntuŋɛ n tɑnɑɑlɛ̃ un iwɑ́rɛ uɑnɑ mɛtene wɑilɛ̃, un kɔ riyɔ́ɔpikɔŋ rinyinɛ ríyu kɛcɑ́ɑ́ kípilɛ̃, ɑwɑ́rɛpi kɛfi nɛ ɑtɛ́ ɑn tikɛcɑ́ɑ́ we. U pɛɛ kɛfɑ mɑ́lɛ, un pɛɛ kɛ́mɑrɛ-i mɛmɑ́rɛnlõ nɛ pupukɛɛ.
Ai kɔ linyinɛ licɔ kɛyómɛcɑɑ-pɔ lesɛ ɑi nyísɛ. Lɛ̃ nɛ kúconcó mɑɑmɑɑ wɛɛ́ kunyinɛ lɛ yɑrɛ nnɑ. Áyu ɑsɛɛi nɛ ɑkólɛ́ kɛfi kɑku mɑ́. Ayɔ́ɔpikɔŋ ɑsɛɛi nyɛɛ ɑ́yu nyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ we. Kurisele ɑri kɛyómɛcɑɑ-pɔ ɑwɑ́rɛpi hɔɔnɛ mɛtɑɑni, ɑri kuwɛ́lɛ́ kusɛ kɛteni-i lɑ́umɛ. Kúconcó ɑku unɔ́si yɛɛ pimɑ́rɛ ń lɑ kɛyu-i nyɛrɛ, kun lɑ rɛ un kɛwɑ̃́ m mɑri, kukɛ́ kɛ muumpɔ. Unɔ́si uu kɛwɑ́ntisi mɑru. Kɛtisi yɛ kɛ kɛɛ isoipuri nnɛ́í nɛ n-yɔ́ɔpinɑŋɛ yɑrɛ nweni m múínɛ. Ai ukɛwɑ̃ kɛ̃ Uléécɑɑ nɛ uriyɔɔpitũ-mɛ̃ kpíípɔ. Unɔ́si uyɛ̃ uu pɛɛ wuru uu kucɛsi kóimɑ-i kɛ Uléécɑɑ uu kɛtónɛ n nyɔ́ɔnsɛ uu u yekei sĩ tɛ pikɛ́ kei u n kpínii siyɑ́ɑ kúkotokú nɛ pílɛ pílɛ mɛtɛ́ nɛ kuwóó nɛ kɛfi (1.260).
Atɔpi ɑɑ kɛyómɛcɑɑ-pɔ wɑi, Misɛɛli nɛ piléécɑɑtumɛ picɔ ɑpi kúconcó ɑtɔpi wɑi, kúconcó nɛ kupitumɛ pɔ́ɔ kɔ ɑtɔpi leeri. Amɑ́ ɑ́i kpɛkpɛɛ pɛɛ feriyɛ, ɑpi pɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ pikɛtonɛ pɑɑ. Api kɛtẽ mmɛ́ ku lɑ́umɛ. Kúconcó píimɑ kpɛkpɛɛ iwɑ́ɑ kpurɛ kɑpi yɛ n sée rɛ kunírilɑ̃ nɛ Setɑni. Kpɛkpɛɛ kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ pisoi kirɑɑsɛntɛ. Api kɛtẽ mmɛ́ ku lɑ́umɛ ɑpi kupitumɛ pɔ̃́ kɔ lɑ́uliri.
10 Am pɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ mɛtẽ cɑ́cɑ́ mɛnyinɛ komti, mɛn tee rɛ: Píyulɑlɛ nɛ Urɔ́léécɑɑ nnɑŋɛ nɛ Uiyɔɔpi ituŋɛ yɛ kɔ nkpéni tulɛ. Uyɛ̃ kuu n wɛ́ɛ n-yɔɔpinɑŋɛ ituŋɛ pɔ̃́ nɛ kɔ nkpéni tulɛ. Li we rɛ pi unɔ́ɔmɛ yɛɛ kɛtúŋɛ́ nɛ kɛsinɛ Urɔ́léécɑɑ kɛyu-i pirɔ́mɑ́rɛcɔ kɛcɑ́ɑ́ nnɔ́ɔmɛ n wɑ pilɑ́umɛ mɑsilɛ. 11 Tisɑ́ŋpipi mɛnyɛ nɛ pinsímɛ́ kɑpí nɛ rikɛcɑ́ɑ́ ɑseérɑ ń lesɛ mɛɛ tíyɛsɛ kɑpi u feriyɛ. Ai kɔ kpɑ́, ɑ́pi pɛɛ pinfɑɑ nɛ kutu cɔlɛ̃ likɛ́ nɛ wɑ rɛ pi nkpɔ wuru. 12 Lɛ̃ nnyɑ likɛ́ pɔ́ n lɑ́ɑ́rú, kɛyómɛcɑɑ. Likɛ́ kɔ nɔ́ɔ nní kɛkɛmɛɛ ń we n lɑ́ɑ́rú! Íwɛ kɛ pɔ̃́ kɛtẽ nɛ pɔ̃́ mínimɑɑ ɑni topori! Li we rɛ nɔ́kunɛ́wɛ́ɛ́-mɛ̃ kɛ kuníri ɑku kuwɔ́i nɛ wɛhɛpɔlɛ̃, kun nyu rɛ ituŋɛ kɑi ku n tisɛ íi piyɛ.
13 Kɛ kúconcó ɑku n yɛ̃́ tɛ pi kɛteni-i pilɑ́umɛ ku mɑsilɛ, ɑku pɛɛ unɔ́si uyɛɛ kɛwɑ́ntisi m mɑ́ri n lɑkɑsɛntɛ. 14 Kei kɑi pɛɛ mɛtukɛ mɑɑmɑɑ mɛnyinɛ ɑmɛ́ŋ́ kɛtɛ́ unɔ́si uyɛ̃ pɑ rɛ ukɛ́ nɛ yóósi ukɛ́ kucɛsi kóimɑ-i hɑ, kei kɑpi yɛ́ hɑ kumúŋɛ́ kusɛ nɛ ɑmúŋɛ́ ɑnyinɛ nɛ kumúŋɛ́ wɛlɛ́ * kɛ́mɛɛ u kpínii un iwɑ́ɑ nɛ kɛtɑɑ we. 15 Iwɑ́ɑ ii innɔɔ-i míni lesɛri yɑrɛ nkói, ii unɔ́si uyɛ̃ kɛpirɛ tikisɛ rɛ nkói mmɛ̃ nkɛ́ u rikpɑ́ú nkɛ́ nɛ tɔ́mpɔ. 16 Kɛtẽ ɑkɛ unɔ́si uyɛ̃ comɛ. Akɛ nnɔ́ɔ hɑɑ ɑkɛ nkói kɛ kúconcó ɑku kunnɔɔ-i n lésɛmɛ muumpɔ. 17 Kúconcó ɑkú nɛ unɔ́si uyɛ̃ wɔ́ɔsi ɑku pɛɛ yisi ɑkú hɑ upipirɛ̃ nnɛ́í nɛ pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ Uléécɑɑ isé ḿ múílɛ̃ pin kɔ ɑseérɑ kɛ Yeesu uu n lésɛ tikilɛ̃ ɑtɔpi wɑi.
18 Aku pɛɛ́ hɑ mínimɑɑ ritimɛ nnyɛnɛ kɛcɑ́ɑ́ tɑsi.
* 12:14 Kumúŋɛ́ kusɛ nɛ ɑmúŋɛ́ ɑnyinɛ nɛ kumúŋɛ́ wɛlɛ́: Li we yɑrɛ nnɛ́í mmɛ̃ kɑpi nté nní lɛ̃ n sée yɛ lelɛ ɑŋmɛ̃ ɑtɑɑni nɛ kuwɛ́lɛ́.