13
Inɑ́mɛ itɛ́ inyinɛ nkɔ́
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, ɑm pɛɛ inɑ́mɛ inyinɛ yɛnu nɛ ɑkólɛ kɛfi nɛ ɑ́yu ɑsɛɛi in mínimɑɑ-i léeri in tɑɑ́mɛlɛ̃. Akóópipi kɛfi nyɛɛ ɑkólɛ nyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ we, Uléécɑɑ ɑlɛ̃ pɔ́ɔn pɛɛ ɑ́yu nyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ ɑnyíri. Inɑ́mɛ iyɛ̃ kɑm n yɛ̃́ yɛ pɛɛ́ nɛ kútoroó mɛnyínɛ welɛ, iipɑ́i yɑrɛ kɛyúipɔpi ikɔ́, innɔɔ yɑrɛ kúkinɑɑ́ nnɔɔ. Kúconcó ɑku pɛɛ kunnɑŋɛ nɛ kuriyɔɔpitũ nɛ ńnɑŋɛ píimɑ ncɔ i pɑ. Kei kɑm pɛɛ iriyu risɛ yɛ̃ yɑrɛ pi ti rifɑpilɛ ɑpi kópu. Amɑ́ tiitoi iyɛ̃ kɑrí pɛɛ́ nɛ n kpinɛ ii pélu. Lɛ̃ nnyɑ, kɛtẽ nnɛ́í pikɔ́ ɑpi pɛɛ́ n kɑ́ipi pin kɑhɑɑnkɛɛ ɑpí nɛ inɑ́mɛ iyɛ̃ tiki. Api kúconcó yɑ́ɑ́si ɑpi wúlɑ rɛ ku inɑ́mɛ iyɛ̃ ńnɑŋɛ hɛ nnyɑ. Api kɔ inɑ́mɛ iyɛ̃ yɑ́ɑ́si ɑpi wúlɑ, ɑpi rɛ: Wóo inɑ́mɛ mɛcɔ we, wóo yɛ́ kɔ fe uú nɛ i tɔpu?
Ai nnɔ́ɔ i hɛ ii yɛ nɛ n tɑnkɛɛ in kɔ Uléécɑɑ lɑ́mɑɑnkɛɛ. Ai kɔ ńnɑŋɛ i hɛ rɛ ikɛ́ nɛ iwɑ́rɛ ɑfɛɛnɑ nɛ itɛ́ kɛ́mɛɛ ipikɛi wɑ. Ii nnɔ́ɔ wúkulɛ ii Uléécɑɑ lɑ́mɑɑnkɛɛ. Ii kɔ Uléécɑɑ rinyiri nɛ ukɛyɔ nɛ pɛpɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we lɑ́mɑɑnkɛɛ. Ai kɔ ncée i hɛ ricuruu rɛ ikɛ́ Uléécɑɑ pisoi ɑtɔpi wɑ ikɛ́ pi feriyɛ. Ai kɔ ḿpɑ́ nsoipuri ń-ye nɛ ḿpɑ́ kuyu kúye nɛ ḿpɑ́ mɛyu mɛ́ye nɛ ḿpɑ́ kumɑ́rɛ kúye kɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ i hɛ. Kɛtẽ nnɛ́í pisoi pɛ̃ ɑnyiri nyɛɛ ɑ́ɑ hɑ́i kɛtẽ kɛkorɑɑnɛ-mɛ Risɑ́ŋpipi kɑpí nɛ n nyɔ́ɔnsɛ nfɑɑ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ n wɔ́lɑɑlɛ̃ yɛ́ i yɑ́ɑ́si ɑpi wúlɑ.
Úye un ukómɛ, ukɛ́ kṍ! 10 Lin úye n wɑimɛ rɛ ukɛ́ ɑkpɑnii kɛ́mɛɛ́ n we, ɑkpɑnii kɛ́mɛɛ́ kuu yɛ́ hɑ. Lin úye n wɑinɛ rɛ pikɛ́ nɛ ritɛ́hɛ u kpu, ritɛ́hɛ kɑpí nɛ u kopunɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ pikɔ́ ɑpi yɛ́ piŋmɔ́ɔ́pú nɛ nfɑtɛnɛ kɛ́yu m mɑhɑni.
11 Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, ɑm kɔ inɑ́mɛ icɔ yɛnu in kɛtẽ-mɛ̃ leeri. Akólɛ ɑtɛ́ kií pɛɛ mɑ́. Iyɛ̃ ɑkolɛ yɛ welɛ yɑrɛ isɑ́ŋ ɑkɔ́ in kɔ símisi yɑrɛ kúconcó. 12 Iyɛɛ pɛɛ inɑ́mɛ foí iyɛɛ mínimɑɑ-i n léemɛ n-yɔɔpinɑŋɛ mɑ́lɛ. Inɑ́mɛ foí yɛ́ n welɛ, ilírũ nnyí in kɔ nɛ innɑŋɛ kɛisi. Ii yɛ pɛɛ tíyɛsɛ kɛtẽ nɛ kɛpisoi ɑpi yɛ inɑ́mɛ foí iyɛ̃ yɑ́ɑ́si ɑpi wúlɑ. Iyɛɛ pɛɛ itói yɔsí in yɛ́ pɛɛ́ nɛ i kpu, ɑmɑ́ ii pélu. 13 I mɛwɑi píimɑ wɑilɛ hɑ́i ií nɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ nnɑ súisɛri pisoi nnɛ́í inipɛɛ-i. 14 I mɛwɑi píimɑ kɑi i n hɛ rɛ ikɛ́ wɑ wɑlɛ ií nɛ inɑ́mɛ foí iyɛ̃ pikɛi kɛ́mɛɛ fe ii kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pisoi nnɛ́í kuyu-i tɑni. I yɛ pi mɑɑ rɛ pikɛ́ inɑ́mɛ iyɛɛ pɛɛ itói n yɔsí in yɛ́ pɛɛ́ nɛ kpu, ɑmɑ́ in kɔ nɛ nfɑ́ɑ mɑ́ kɛyu sɛrí pikɛ́ nɛ ríyu i wɑisɛ. 15 Ai kɔ ńnɑŋɛ i hɛ rɛ ikɛ́ inɑ́mɛ kɛyu kɑpi ń sɛrí kɛ́mɛɛ nfɑ́ɑ wɑ kɛkɛ́ nɛ n símisi, kɛkɛ́ kɔ tíyɛsɛ pikɛ́ pɛpɛɛ piyɑ́hɑɑ kɛ n yúlu kṍ. 16 Iyɛɛ wɑ kɛ pisoi nnɛ́í, siwɑ̃́ nɛ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ pimɑ́mɑ́ nɛ píwɛkɔɔ́ nɛ pɛpɛɛ pimɛcirɛ n te nɛ pilɑ́si ɑpi kunípɛ nɛ́ɛ ritii kɛcɑ́ɑ́ nwɔ́i mɑ́. 17 Úkɑ úu yɛ fe ukɛ́ linyinɛ lɔ nɛ́ɛ ukɛ́ yɑ́ɑ́, unsɑ́ linwɔi mmɛ̃ ukɛcɑ́ɑ́ m mɑ́. Li yɛ́ fe ɑi inɑ́mɛ iyɛ̃ tinyiri nɛ́ɛ nnɛ́í mmɛ̃ kɑpi yɛ rinyíri tɛ̃ n sée.
18 Nté kɑi mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ pisɛ. Uyɛɛ mɛsɔhɔ m mɑ́ ukɛ́ kɛ́ɛ̃ uu nnɛ́í kɑpi yɛ nɛ inɑ́mɛ iyɛ̃ n sée ceru. Li we rɛ nnɛ́í mmɛ̃ yɛ usoi rinyiri lɛ. Mmɛ mɛɛ nní pílɛ pílɛ mɛkpuulũ nɛ kuwóó nɛ kɛfi nɛ mɛkpuulũ (666).