15
Piléécɑɑtumɛ nɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú tɔrɔɔ
Am pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ kɛyómɛcɑɑ-pɔ limɑ́ɑmɑɑ linyinɛ kɑi n lésɛ ɑi nyísɛ yɛnu ɑ́i kusímɛ́ we. Lɛlɛɛ piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú ɑsɛɛi tɔrɔɔ m múílɛ̃. Liriyíkí rɛ lɛlɛɛ mɑ́sunɛ Uléécɑɑ kuwɔi ɑku pɛɛ níŋɛsi. Am kɔ linyinɛ yɛnu yɑrɛ sikɑ́lɑ́úwɛlɛ́pi, lin tɑŋɛlɛ̃ yɑrɛ mínimɑɑ, nnɑ nn kɔ kɛ́mɛɛ cɔ́hɔnɛlɛ̃. Pɛpɛɛ inɑ́mɛ nɛ ikɛyu kɑpi ń sɛrí nɛ irinyiri nkɛɛnwɔi n feriyɛ ɑpi pɛɛ sikɑ́lɑ́úwɛlɛ́pi sɛɛ n tɑ́ŋɛlɛ̃ yɑrɛ mínimɑɑ kɛcɑ́ɑ́ n nyɛnu, pin Uléécɑɑ kɛkéŋé múílɛ̃. Uléécɑɑ ukɛikɔ́ Moisi kɛyomɛ kuú nɛ Uléécɑɑ ríyu n wɑisɛ nɛ Risɑ́ŋpipi kɛyomɛ kɑpí pɛɛ yóm tɛ:
Upíimɑ Uléécɑɑ, ńnɑŋɛ nnɛ́í ute,
Lɛ̃ nnɛ́í kɑɑ n wɑ yɛ piyɛlɛ, ɑ́i kɔ kusímɛ́ we.
Isoipuri nnɛ́í uyɔɔpi,
Kɛpɔ́múŋɛ́ yɛ kɛcírɛ welɛ
Kɛn kɔ nsímɛ́sei tikilɛ̃!
Upíimɑ, wóo yɛ́ fe uu yúlu rɛ úu yɛ́ pɔ́ wuri,
Úu yɛ́ kɔ ripɔ́nyíri ritɑɑ́sɛ? Li we rɛ mɛpɔ́círɛ pɔ́ɔ cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́lɛ̃.
Isoipuri nnɛ́í pisoi yɛ sɔ́ntilɛ pikɛ́ kɛpɔ́yu-i riwulɑ pikɛ́ pɔ́ yɑ́ɑ́si,
Li we rɛ li sɔ́ntilɛ likɛ́ nyísɛ rɛ mɛpɔ́wɑi yɛ kɛcírɛ welɛ.
Am pɛɛ lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́ pɑí, ɑm yɛ́nu Uléécɑɑ kɛyɔ kɛ́mɛɛ kɛ kunyɔ́ɔnsɛcɑ́ŋíí ɑku ń we kɛn kɛyómɛcɑɑ-pɔ hɑ́nnɛlɛ̃. Piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛpɛɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú ɑsɛɛi m múílɛ̃ ɑpi kɛnyɔ́ɔnsɛ-i léeri. Asɑ́ŋɑ́ɑ́ tomɛ́ sɔnɛ yíkíyiki nyɛɛ n tɛ́lu kɑpí pɛɛ lɑpɑɑlɛ̃, pin kɔ rikíŋ kɛcɑ́ɑ́ wurɑ ɑtɑmpɑ́lɑ teriilɛ̃. Lifɑ́ɑkɔ́ linɑ lɛ̃ lisɛ ɑli piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛ̃ wurɑ siporipi sisɛɛi pɑ, Uléécɑɑ yɛɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ ń we kuwɔi píimɑ kun sikɛmɛɛ yipɑɑlɛ̃. Uléécɑɑ mɛyɔɔpi nɛ unnɑŋɛ nnyɑ, ɑ́nyɔ ɑɑ kɛnyɔ́ɔnsɛ yɑrii, piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛ̃ ɑ́sɑ́lɑ́ú ɑsɛɛi nyɛ̃ ɑɑ́ hɑ nɛ piwɑi mɑ́su, úkɑ úu fe ukɛ́ kɛnyɔ́ɔnsɛ-i lompɔ.