16
Uléécɑɑ kuwɔi píimɑ siporipi sisɛɛi
Am pɛɛ mɛtẽ cɑ́cɑ́ mɛnyinɛ kom mɛn kɛnyɔ́ɔnsɛ-i léeri mɛn piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛ̃ tee rɛ: Ani n ŋme ɑni hɑ Uléécɑɑ kuwɔi píimɑ siporipi sisɛɛi sɛ̃ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ kɔɔnu.
Ufoí uu tɔ́mpɔ uú hɑ ukɛporipi kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ kɔɔni. Kúcɑpɑɑ́ kópɛ nɛ kupɔlɛ-pɔlɛ kunyinɛ ɑku pisoi pɛɛ inɑ́mɛ nwɔi pikɛcɑ́ɑ́ ḿ mɑ́ pin kɔ ikɛyu kɑpi ń sɛrí yɑ́ɑ́si wɑi.
Ulírũ uú hɑ ukɛporipi mínimɑɑ kɛ́mɛɛ kɔɔni, ɑmɛ pɑnsɛ yɑrɛ ukpɔkpɔ mɛnyɛ, lifɑ́ɑkɔ́ nnɛ́í lɛɛ mínimɑɑ kɛ́mɛɛ ń we ɑi kpíni.
Utɑ́ɑ́nũ uú hɑ ukɛporipi ikói kɛ́mɛɛ nɛ ínihɔi kɛ́mɛɛ kɔikɛɛ. Linnɛ́í ɑi pɑnsɛ mɛ́nyɛ. Kei kɑm pɛɛ kṍ uléécɑɑtumɛ yɛɛ míni kɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ m mɑ́ un tee rɛ: Pɔ ɑsei tikilɛnlɛ, pɔ́ɔ nní ń we, pɔn kɔ pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ we, pɔ́ɔ nní n cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́lɛ̃, kɑɑ nní n túhɑɑnɛ nnyɑ, pɔ ɑsei ute lɛ. Kɑpi pipɔ́kɔ́ nɛ ɑntepuyɛ mɛnyɛ n kɔikɛɛ nnyɑ kɛ pɔ́ɔ kɔ mɛ́nyɛ pi pɑ rɛ pikɛ́ n ntí. Lɛ̃ kɑí nɛ sɑ́ rɛ pikɛ́ pi wɑ!
Am pɛɛ kóm lin kɛnyɔ́ɔnsɛ-i tee rɛ: Pɔ̃́ Upíimɑ, Uléécɑɑ ńnɑŋɛ nnɛ́í ute, pipɔ́túhɑɑnɛ yɛ nyɑmlɛ pin kɔ ɑsei tikilɛ̃! Uléécɑɑtumɛ nɑ̃́ii uu ukɛporipi ituŋɛ kɛcɑ́ɑ́ kɔɔni, ɑi ncée i hɛ rɛ ikɛ́ nnɑ wɑ ikɛ́ nɛ pisoi torɛ. Kutói píimɑ kunyinɛ ɑku pisoi torɛ ɑpi Uléécɑɑ yɛɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú nyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ m mɑ́ lɑ́mɑɑnkɛɛ, ɑmɑ́ ɑpi yúlu rɛ ɑ́pi yɛ́ ŋmurɛi pikɛ́ mɛfinɛ consɛ pikɛ́ ríyu u wɑisɛ.
10 Unúpũ uu ukɛporipi inɑ́mɛ iyɛ̃ tiyɔɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ kɔɔni, ukɛyɔɔpitẽ ɑkɛ kuŋmɑhɑ cɔni. Pisoi ɑpi pɛɛ ntóósi nɛ ɑnĩ́ n tɑkɑi. 11 Api pɛɛ íwɛ kɑpi n le nɛ ɑ́cɑpɑɑ́ kɑpi n yɛ̃́ nnyɑ Uléécɑɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we n lɑ́mɑɑnkɛɛ, ɑmɑ́ ɑ́pi pimɛwɑi kópɛ riyɑ́.
12 Ukpúúlũ uu ukɛporipi nkói mɑɑ kɑpi yɛ n sée rɛ Efirɑɑti kɛ́mɛɛ kɔɔni. Mmɛni ɑmɛ hɔ́su likɛ́ nɛ kɛtuŋɛleemɛ-mɛ̃ piyɔɔpi pɛɛ n wemɛ ncée n tɑ́pilɛ nnyɑ. 13 Am pɛɛ kúconcó nnɔɔ-i nɛ inɑ́mɛ nnɔɔ-i nɛ ɑntepu nɔɔmɛ nnɔɔ-i yɛ́nu, ɑníri kpɛrinkpɛkɔɔ́ ɑtɑɑni ɑnyinɛ nyɛɛ ń we yɑrɛ ɑsɑhɑ̃ ɑn léenti. 14 Aníri ɑnyinɛ nyɛɛ mɛwɑi píimɑ n wɑpisi yɛ nyɛ kɛ Setɑni uu tumpɔ. Kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi kɛ́mɛɛ kɑɑ sɔ́nɛsi rɛ ɑkɛ́ pi cɑ́pinɛ pikɛ́ hɑ nɛ Uléécɑɑ, ńnɑŋɛ nnɛ́í ute kɛyɑɑ mɑɑ kɛtúŋɛ́ ɑtɔpi wɑ.
15 Ani yɛ̃ tɛ nɛ̃́ Upíimɑ nɛ sɔ́nɛpɔlɛ yɑrɛ uyɑɑ. Uyɛɛ n tṹ un nyɑ́ni un umɛlɑpɛ ukɛcɑ́ɑ́ wɑilɛ̃ tɛ úu kɑpɛ mɛŋmɑnɛ sɔ́nɛ pikɛ́ uisɛi yɛ̃ yɛ únɑrɛkomɛ lɛ!
16 Aníri nyɛ̃ ɑɑ piyɔ́ɔpi pɛ̃ cɑ́pinɛ kɛlõ kɛ̃ kɑpi yɛ Mɛ́-epiree kɛ́mɛɛ n sée rɛ Hɑrimɑketɔɔ kɛ́mɛɛ.
17 Usɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i uu ukɛporipi kɛléécɑɑ yɑ́ɑ́. Mɛtẽ cɑ́cɑ́ mɛnyinɛ ɑmɛ kɛnyɔ́ɔnsɛ-i riyɔ́ɔpitũ kɛ́mɛɛ léeri, mɛn tee rɛ: Li piwɑi mɑsilɛ! 18 Ikónɛ ii yékurɛntɛ, mɛtẽ mɛnyinɛ ɑmɛ léenti nɛ pikónɛsɛnkɛɛ. Kɛtẽ ɑkɛ yéŋesi. Hɑ́i kɛ pisoi ɑpí nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ń wemɛ, kɛtẽ ɑ́kɛ píkɑi limɛcɔ mɛyɑ̃́ yeŋɑɑlɛ̃. 19 Ai kuyu mɑɑ hɔɔnɛnɛ mɛtɑɑni, kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ɑyu nnɛ́í pɔ́ɔ lólɛsi, Uléécɑɑ uu pɛɛ kuyu mɑɑ Pɑpilɔɔni kɛcɑ́ɑ́ léisɛ uu ukuwɔi píimɑ pitɑ kɛporipi ku pɑ. 20 Míni kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ sitẽ nnɛ́í ɑsi wúrunkɛɛ, ɑ́pi ɑyɔ́pɛ pɔ̃́ piyɛ́nɛ rikpɑ́. 21 Akónɛpɑrɛpi konɛ-konɛ ɑɑ kɛyómɛcɑɑ-pɔ leeri ɑɑ pisoi kɛcɑ́ɑ́ lólɑɑri, ɑn mulú yɑrɛ ɑpɑrɛcɑŋɑɑ. Pisoi ɑpi pɛɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú kɛ ɑkónɛpɑrɛpi ɑɑ pi n wɑi nnyɑ Uléécɑɑ lɑ́mɑɑnkɛɛ kɛ ntóósi nn mɛyíkíyiki ń tɔsí nnyɑ.