17
Kɛtɑhɑi kɑpí nɛ Pɑpilɔɔni n túhɑɑnɛnɛ nkɔ́
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛpɛɛ sipóripi sisɛɛi m múílɛ̃ usɛ uú weri uú nɛ nɛ́ símisi, uu rɛ: A kɑm kɛ́ kɛtɑhɑi kɑpí nɛ uwɑ́sɑ́nkɑí píimɑ n túhɑɑnɛnɛ pɔ́ nyísɛ. Kuyu píimɑ kunyinɛ yɛ ku kpɛɛ míni píimɑ ritimɛ ń we. Uyɛ̃ kɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi ɑpí nɛ iwɑ́sɑ́nkɑí wɑpisi, kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pikɔ́ pɔ́ɔ kɔ umɛmɑrɛ kpɑ́ɑ́ree mɛ̃ pitɑ pomɛsi.
Uléécɑɑ nfɑɑ nn nɛ́ loni, uléécɑɑtumɛ uu nɛ́ kpísi uú nɛ kucɛsi kóimɑ-i sĩ́. Kei kɑm pɛɛ unɔ́si unyinɛ yɛ̃, un inɑ́mɛ wɛɛ́ yɛɛ m péirɛntɛ kɛcɑ́ɑ́ tṹ. Uléécɑɑ ɑlɛ̃ nyɛɛ ikɛcɑ́ɑ́ pɔkɔrɛlɛ̃ tɛ ɑnyíri, in kɔ ɑ́yu ɑsɛɛi nɛ ɑkólɛ kɛfi mɑ́. Unɔ́si uyɛ̃ ilũ kuu n tɑnɑɑlɛ̃ yɛ íwɛɛ́ nyɑii lɛ in kɔ peirɛntɛ. U kɔ pɛɛ wurɑ nɛ ɑpɑrɛ sɔnɛ nɛ ikólɛ́ nɛ́íkɔɔ́ wɑilɛnlɛ. U pɛɛ kɔ wurɑ kɛporipi kunípɛ-i múílɛnlɛ, ncɑɑi riyíkí nɛ mɛ́kpɛrinkpɛ ncɔpuri mɛɛ umɛwɑi kpɑ́ɑ́ree kɛ́mɛɛ n léeri mɛn kɛ yipɑɑlɛ̃. Tinyíri rinyinɛ ɑsei nyɛɛ m pékɑɑlɛ̃ yɛ pɛɛ uritii kɛcɑ́ɑ́ wɔ́lɑɑlɛnlɛ rɛ: Pɑpilɔɔni, kuyu mɑɑ píimɑ, piwɑ́sɑ́nkɑí nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi kpɑ́ɑ́ree riyíkí uni. Am unɔ́si uyɛ̃ yɛnu kuu Uléécɑɑ pikɔ́ mɛnyɛ nɛ pɛpɛɛ Yeesu kɛcɑ́ɑ́ ɑseérɑ n lésɛ mɛnyɛ ń ntí un pomɑɑlɛ̃. Kɑm u n yɛ̃́, ɑi mɛyɑ́nsei nnɔ́ɔ nɛ́ yipu.
Uléécɑɑtumɛ uu pɛɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: Yo nnyɑ kɑi yɛ́ nnɔ́ɔ pɔ́ yi? Nɛ́ unɔ́si uyɛ̃ nɛ inɑ́mɛ iyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ kuu nní ń tṹ in ɑ́yu ɑsɛɛi nɛ ɑkólɛ kɛfi mɑ́ ɑsei nyɛɛ m pékɑɑlɛ̃ pɔ́ símisi. Inɑ́mɛ iyɛ̃ kɑɑ nní ń yɛ̃́ yɛ pɛɛ́ welɛ, ɑmɑ́ íi nkpéni we. I yɛ́ nfɑ́ɑni nkpɔ kuhorɛ-i rikpɑ́fúmɛ ií hɑ nɛ mɛ́woo sɛ́ɛ́. Kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pisoi pɛ̃ ɑnyiri nyɛɛ ɑ́ɑ hɑ́i kɛtẽ kɛkorɑɑnɛ-mɛ nfɑ́ɑ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ n wɔ́lɑɑlɛ̃ ɑpi inɑ́mɛ iyɛ̃ yɛnu, ɑi nnɔ́ɔ pi yipu rɛ inɑ́mɛ iyɛɛ pɛɛ́ we íi kɔ nkpéni we, in kɔ mɑsí kpɑ́fúmɛnɛ nnyɑ.
Nté kɑi nkpéni pisɛ rɛ usoi ukɛ́ mɛsɔhɔ nɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ m pɛ́nɛlɛ̃ un mɑ́: Áyu ɑsɛɛi nyɛɛ ɑyɔ́pɛ ɑsɛɛi kɛcɑ́ɑ́ kɛ unɔ́si uyɛ̃ uu n tṹ lɛ. A kɔ piyɔ́ɔpi pisɛɛi lɛ. 10 Pi pinupũ iyɔ́ɔpi pilɑpilɛ mɑsilɛ. Usɛ yɛ nɛ iyɔ́ɔpi tunlɛ. Ucɔ úu kɑhɑnɛ n kɑ. U sɔ́ntilɛ úu tonɛnɛ likɛ́ nɑ́ŋɑi. 11 Inɑ́mɛ iyɛɛ pɛɛ ń we íi kɔ pɛɛ nkpéni ń we pɔ̃́ ticuruu yɛ kɔ uyɔ́ɔpi pɑ́hɑ-pɑhɑ lɛ. Iyɛ̃ nɛ kɔ pisɛɛi pɛ̃ kɛ́mɛɛ́ welɛ, in tɔ́su ikɛ́ hɑ mɛ́woo risɛ́ɛ́. 12 Akólɛ kɛfi nyɛ̃ kɑɑ n yɛ̃́ yɛ piyɔ́ɔpi kɛfi lɛ, pɛɛ ɑ́pi kɑhɑnɛ kɛyɔ́ɔpitẽ timmúlú. Amɑ́ ituŋɛ mɛkɔ́ɔ́nú mɛsɛ kumúŋɛ́ kɛ ɑkólɛ nyɛ̃ ɑɑ́ hɑ nɛ inɑ́mɛ iyɛ̃ kɛsẽ́ iyɔ́ɔpi tonɛnɛ. 13 Likɛi lisɛ kɑpi pinnɛ́í lɑ́kɑsɛpɔ, pin pinnɑŋɛ nɛ pin-yɔɔpinɑŋɛ kpísi pin inɑ́mɛ pɑlɛ̃. 14 Pi yɛ́ Risɑ́ŋpipi ɑtɔpi wɑ, Tisɑ́ŋpipi ɑri pi feriyɛ rɛ ti pipíimɑ Upiimɑ lɛ, tin kɔ piyɔ́ɔpi Uyɔɔpi nnyɑ. Tisɑ́ŋpipi nɛ tipikɔ́ kɛ Uléécɑɑ uu n sée uu kɔ pi wɛ́ɛ pin nɛ ɑsei ri tikilɛ̃ pɔ̃́ nɛ́ kɔ pi feriyɛ.
15 Uléécɑɑtumɛ uu kɔ pimɑ́ɑ nɛ́ kpɑ́ rɛ: Míni mɛ̃ kɑɑ nní ń yɛ̃́, uwɑ́sɑ́nkɑí uyɛ̃ un mɛritimɛ tũ yɛ ɑyu nɛ ɑsoiwuí nɛ isoipuri nɛ mɛyu lɛ. 16 Akólɛ kɛfi nyɛ̃ kɑɑ nní ń yɛ̃́ nɛ inɑ́mɛ iyɛ̃ yɛ́ uwɑ́sɑ́nkɑí uyɛ̃ ipuri yɛ̀, ɑi ulikɔ́ nnɛ́í u yɔ́ɔi ɑi mɛŋmɑnɛ u yɑ́. Ai uisɑrɛ tɑkɑi ɑi kɔ nnɑ u toroisɛ múkú-múkú. 17 Li we rɛ Uléécɑɑ yɛ piɑkiŋ kɛ́mɛɛ wɑ rɛ pikɛ́ umɛlɑ wɑ pikɛ́ kɛsẽ́ likɛi lisɛ n lɑkɑsɛpɔ pikɛ́ kɔ pin-yɔɔpinɑŋɛ inɑ́mɛ pɑ, Uléécɑɑ ɑnɔɔ kuu ḿ mɑ ɑɑ́ hɑ nɛ wɑi.
18 Unɔ́si uyɛ̃ kɑɑ nní ń yɛ̃́ yɛɛ kuyu mɑɑ kpɛkpɛɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi kɛcɑ́ɑ́ n-yɔ́ɔpinɑŋɛ m mɑ́.