18
Pɑpilɔɔni mɛlólɛ́
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, ɑm uléécɑɑtumɛ ucɔ yɛɛ ńnɑŋɛ píimɑ m mɑ́ yɛ́nu un kɛyómɛcɑɑ-pɔ súiri. Uriyu kuu m mɑ́ mɛtɛ́í ɑmɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ kpɑ̃́ii. Uu mɛyɑ̃́ cɑ́ɑ́i ɑi cɑ́ rɛ: Ku loolɛ, kuyu mɑɑ Pɑpilɔɔni yɛ loolɛ! Ku pɑnsɛlɛ ɑníri kɛtonɛ nɛ ḿpɑ́ nfɑ́ɑ kpɛrinkpɛkɔɔ́ ń-ye nɛ ḿpɑ́ kɛnúipi kpɛrinkpɛkɔɔ́ kɛ́ye kɛ pisoi ɑ́pi ń lɑ ripɔhɔ. Li we rɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ isoipuri nnɛ́í yɛ kumɛmɑrɛ kpɑ́ɑ́ree mɛ̃ pitɑ n ntílɛ. Ku nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi yɛ kɛsẽ́ mɛwɑi kpɑ́ɑ́ree wɑpisilɛ, pikpéensɛ pɔ́ɔ kɔ kulimɑ́mɑ́kɔɔ́ píimɑ kɛ́mɛɛ mɛmɑ́ yɛ́nu.
Kei kɑm kɔ kɛyómɛcɑɑ-pɔ mɛtẽ mɛcɔ kommɛ rɛ: Pinɛ́soi, ɑni kukɛmɛɛ́ le, ɑ́ni kɑpɛ nɛ kɛsẽ́ kuɑkópɛ kɛ́mɛɛ n lonɑɑlɛ̃ nɔkɛ́ nɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú yɛ̃́ nnyɑ. Kuɑkópɛ yɛ ricúlɛ ɑɑ́ hɑ nɛ kɛyómɛcɑɑ kɑ́m, Uléécɑɑ uu pɛɛ kumɛwɑi nnɛ́í mɛɛ ɑ́mɛ ɑsei m mɑ́ kɛcɑ́ɑ́ léisɛ. Ani ku wɑ yɑrɛ kɑku yɛ picɔ n wɑ mɛcɔ. Ani kɔ kumɛwɑi kópɛ ku hɛ́ɛ́lɛ mɛtɛ́. Ani kɔ pítɑ pɑpɛ-pɑpɛ kɛporipi kɑku yɛ picɔ n nírisɛ ɑpi pom mpɑpɛ mmɛ̃ mɛtɛ́ ku pɑ. Yɑrɛ kɑku ríyu n wɛ́ɛ́si ɑku kumɛcirɛ likɔ́kɔrikɔ́ kɛ́mɛɛ pɔlɔ mɛcɔ kɑni yɛ́ mpɔ́ɔcɑɑi nɛ íwɛ kɛ́mɛɛ ku ripɔlɔ. Ku yɛ́ kukɛfɑ-i mɑɑ rɛ: Inɔ́siyɔɔpi kɑm nté le, ɑ́m ukúmɑnnɔsi. Kɑ́ii, ɑ́m píkɑi nkpɔ yɛnunɛ! Lɛ̃ ŋmɑɑ nnyɑ kɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú ɑsɛ ɑsɛ ɑɑ yɛ́ kɛyɑ́ɑ kɛsɛ kukɛcɑ́ɑ́ súimɛ: Lɛlɛɛ itói nɛ nkpɔ nɛ nkṹ, nnɑ nn kɔ ku torɛ múkú-múkú. Li we rɛ Upíimɑ, Uléécɑɑ yɛɛ nɛ ku n túhɑɑnɛ yɛ unɑŋɛ-nɑŋɛ lɛ.
Ku nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi nnɛ́í pɛɛ kɛsẽ́ kumɛwɑi kpɑ́ɑ́ree nɛ kulikɔkɔrikɔɔ́ kɛ́mɛɛ n lonɑɑlɛ̃ yɛ́ kuitu tẽ́, pin hɑ n yɛ̃ tɛ kpɛkpɛɛ torɛ kɛ ɑ́nyɔ ɑɑ nní léeri. 10 Kumpɔɔcɑɑi píimɑ yɛ́ iwɑmɛ pi wɑ, ɑpi kɛtɑɑ-pɔ nyɛrɛ ɑpi yɛ pɛɛ téni rɛ: Íwɛ! Íwɛ! Kuyu mɑɑ Pɑpilɔɔni, kuyu nɑŋɛ-nɑŋɛ, ituŋɛ mɛkɔ́ɔ́nú mɛsɛ kɛ́mɛɛ kɑpí nɛ pɔ́ túhɑɑnɛ ɑi mɑ́ɑ́pɔ.
11 Kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pikpéensɛ pɔ̃́ nɛ kɔ ténilɛ pin kɔ kpɛ̃ nnyɑ nkpɔ tũ tɛ úkɑ úu kɔ we yɛɛ yɛ́ piiyɑɑlũ ɑpehe n lɔ nnyɑ. 12 Iyɑ́ɑlũ ɑpehe nyɛ nyɛɛ nní wurɑ nɛ nwóóweni nɛ ɑpɑrɛ sɔnɛ nɛ ikólɛ́ nɛ ɑsɑ́ŋɑ́ɑ́ kɛcirɛ nɛ ɑsɑ́ŋɑ́ɑ́ wɛɛ́ nyɑii nɛ ɑsɑ́ŋɑ́ɑ́ nyɛɛ n tɛ́lu nɛ ɑ́wɛɛ́ nyɛɛ m péirɛntɛ nɛ ɑléé nyɛɛ kɛkpɑ́hɑ́pi m mɑ́ nɛ ḿpɑ́ yo kɑpí nɛ ɑ́sunĩ n wɑpisi nɛ ḿpɑ́ yo kɑpí nɛ ɑnɑ kɛcirɛ nɛ́ɛ nɛ nweni ŋmɔhɔ nɛ́ɛ nɛ ɑpɑrɛ tomɛ́ n wɑpisi 13 nɛ likɑlɛi-kɑlɛi lɛɛ m mílú nɛ kɛkpɑ́hɑ́pi likɔ́ nɛ tulɑɑli nɛ tulɑɑli kɑpi yɛ n sée rɛ miiri nɛ tulɑɑli ŋmɑɑ-ŋmɑɑ nɛ pítɑ nɛ mɛ́kpɔ nɛ ntɔ sɔnɛ nɛ mɛlukɛpipi nɛ inɑ́ɑ nɛ isɑ́ŋ nɛ isɑ̃ nɛ sisɑnnɔipi nɛ pilɑ́si nɛ sisoipipi sicɔ. 14 Lɛ̃ kɑɑ n kɑ́ipinkɛɛ yɛ nɛ kɛtɑɑ pɔ́ wɑlɛ. Likɔ́kɔrikɔɔ́ nɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ n tɛ́lu yɛ nɛ pɔ́ pɔlɛ. Ai nkpéni kúyɛnɛ we! 15 Pikpéensɛ pɛɛ kpɛ̃ nnyɑ mɛmɑ́ ń yɛ̃́ yɛ́ kuiwɛ píimɑ iwɑmɛ n wɑi ɑpi yɛ pɛɛ kɛtɑɑ-pɔ nyɛrɛ ɑpi téni, pin nɛ nkpɔ tũ. 16 Pi yɛ́ mɑɑ rɛ: Íwɛ! Íwɛ! Kuyu mɑɑ kpɛɛ ɑsɑ́ŋɑ́ɑ́ kɛcirɛ ilũ nɛ ilũ wɛɛ́ nyɑii in kɔ peirɛntɛ n lɑpɑɑlɛ̃, kun kɔ wurɑ nɛ ɑpɑrɛ sɔnɛ nɛ ikólɛ́ wɑilɛ̃ yɛ íwɛ we kpɑ! 17 Ituŋɛ mɛkɔ́ɔ́nú mɛsɛ kɛ́mɛɛ kɛ mɛmɑ́ píimɑ mɛ̃ nnɛ́í ɑmɛ risɛ́ɛ́.
Áninɔi pitíkíí nnɛ́í nɛ picéetɔŋɛ́ nnɛ́í nɛ ɑ́ninɔi pikɛikɔ́ nnɛ́í nɛ pɛpɛɛ míni kɛ́mɛɛ n kɛisi nnɛ́í ɑpi pɛɛ kɛtɑɑ-pɔ n nyɛnu 18 pin pupukɛɛ, pin kumɛtorɛ ɑnyɔ nyɑ́nɛi, ɑpi yɛ pɛɛ rɛ: Kuyu mɑɑ kúye kɛcirɛ kpɛɛ pɛɛ nkú tulɑɑlɛ̃? 19 Api yɛ ntɑɑi piɑyu kɛcɑ́ɑ́ kɔɔni pin téni, pin nkpɔ tũ pin cɑ́ɑ́i rɛ: Íwɛ! Íwɛ! Kuyu mɑɑ kpɛ̃ likɔ́kɔrikɔɔ́ píimɑ kɛ́mɛɛ kɛ ɑ́ninɔi pite nnɛ́í pɛɛ mínimɑɑ kɛ́mɛɛ ɑ́ninɔi m mɑ́ ɑpi mɛmɑ́ ń yɛ̃́ yɛ ituŋɛ mɛkɔ́ɔ́nú mɛsɛ kɛ́mɛɛ pɑnsɛlɛ kucɛsi kóimɑ!
20 Lɛ̃ nnyɑ, likɛ́ kɛyómɛcɑɑ pikɔ́ n lɑ́ɑ́rú. Likɛ́ kɔ nɔ̃́ Uléécɑɑ pikɔ́ nɛ pitumɛ nɛ ɑntepuyɛ n lɑ́ɑ́rú rɛ Uléécɑɑ yɛ nɛ ku túhɑɑnɛlɛ ɑni ɑlɑri yɛnu nnyɑ. 21 Kei kɛ uléécɑɑtumɛ nɑŋɛ-nɑŋɛ unyinɛ uu ripɑrɛ rinyinɛ kpísi yɑrɛ rinɑ́ipɑrɛ uu mínimɑɑ kɛ́mɛɛ ri sɑ́pɔ, un tee rɛ: Nní mɛcɔ kɑi kuyu mɑɑ Pɑpilɔɔni mɛsɔ́ri lɑ́upɔnɛ, ɑ́ri yɛ́ kɔ piyɛ́nɛ ku rikpɑ́. 22 Ápi yɛ́ kɔ kɛtumɛ kɛpɔ́yɔ-i pikéŋépepɛ nɛ inyɑ́nlũ ncɔpuri pikɔ́ nɛ pisunsímɑɑ nɛ pinɑ́ɑtɔ́ŋsímɑɑ pikómɛ rikpɑ́. Ápi yɛ́ kɔ kei unyinɛ piyɛ́nɛ rikpɑ́ un pinípɛkɛi pinyinɛ wɑi, ɑ́pi yɛ́ kɔ unyinɛ pikómɛ rikpɑ́ un nɑm. 23 Kɛ́firɑ́ɑ mɛtɛ́í ɑ́mɛ kɔ kei pikpɑ̃́ii kpɑ́nɛ, ɑ́pi yɛ́ kɔ ulɑ nɛ unɔ́si úkɑ mɛtẽ kõ. Lɛ̃ nnyɑ kɑ́pi yɛ́ ńkɑ kɛpɔ́yɔ-i pikómɛ rinkpɑ́ yɛɛ rɛ pipɔ́kɔ́ pɛɛ n kpéénsɛ pɛɛ pɛɛ kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ pinɑ́ŋɛ-nɑŋɛ, ɑɑ kɔ nɛ mɛpɔ́sepewɑi isoipuri nnɛ́í kírɑɑsɛntɛ nnyɑ.
24 Ai kɔ yɑ́, pi kɔ ɑntepuyɛ nɛ Uléécɑɑ pikɔ́ nɛ pɛ̃ nnɛ́í kɑpi kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ n kṍ mɛnyɛ kɛpɔ́mɛɛ yɛ́nlɛ.