2
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Efɛɛsi-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Efɛɛsi-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ uyɛɛ ɑwɑ́rɛpi ɑsɛɛi ukunipɛ lukɛ-lukɛ kɛ́mɛɛ m múílɛ̃, uyɛɛ sífirɑ́ɑ sitɔsi sisɛɛi sɛ̃ kɑpí nɛ wurɑ n wɑ kɛcɔpɛ n sɔ́nɛ yɛ mɑɑ rɛ: Nɛ mɛpɔ́wɑi nɛ pipɔ́kɛi nɛ pipɔ́ŋmɔ́ɔ́pú nyulɛ. Nɛ nyulɛ rɛ ɑ́ɑ yɛ pikpɑ́ɑ́ree kɛcɑ́ɑ́ rikpɑ́. Pɔ pɛpɛɛ n tee rɛ pi pitumɛ lɛ ɑ́pi kɔ pɛɛ pitumɛ peenulɛ ɑɑ yɛ́nu rɛ pinɔ́ɔmɛ yɛ pi. Pɔ ŋmɔ́ɔ́púlɛnlɛ. Pɔ rinɛ́nyíri nnyɑ íwɛ lilɛ ɑ́i kɔ pɛɛ pɔ́ feriyɛ. Amɑ́ mmɛ̃ kɑḿ nɛ pɔ́ n cɛ́si yɛɛ rɛ ɑ́ɑ nkpéni ńlɑ foí kɑɑ́ pɛɛ m mɑ́ kɛ́nɛ́cɑ́ɑ́ mɑ́. A léisɛ kei kɑɑ n loó, ɑɑ ɑpɔ́kópɛ kɛpirɛ tɔ, ɑɑ mɛpɔ́wɑi foí piwɑi pɛlɛ. Insɑ́ lɛ̃, nɛ́ kɛpɔ́mɛɛ́ kɑm ɑm kɛ́pɔ́firɑ́ɑ kɛtɔsi kɛkɛtonɛ-i yukusɛ, in tɛ ɑ́ɑ ɑpɔ́kópɛ kɛpirɛ ritɔ. Amɑ́ lɛlɛɛ kɛpɔ́mɛɛ ń nyɑḿ yɛɛ rɛ pɔ Nikolɑyitiyɛ mɛwɑi kɛsulɛ yɑrɛ kɛ nɛ́ɛ kɔ mɛ n kɛ́su mɛcɔ.
Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ. Nkó yɛɛ n feriyɛ kɑm kuléé kpɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ kun Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ-pɔ we ɑpipi pɑnɛ ukɛ́ li.
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Simirini-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Simirini-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ Ufoí nɛ Utɔ́rɔɔ, uyɛɛ pɛɛ n kpu uu nkpéni pɛɛri un nfɑ́ɑ mɑ́ yɛ mɑɑ rɛ: Nɛ mpɔ́tóósi píimɑ-i kɑɑ ń we nɛ ipɔ́wɛ kɑɑ m mɑ́ nyulɛ, pɔn kɔ nɛ umɑ́mɑ́. Nɛ kɔ nkópɛ kɛ pɛpɛɛ n tee rɛ pi Pisuifi lɛ ɑpi kɛpɔ́cɑ́ɑ́ n símɑɑnkɛɛ nyulɛ. Pi kɔ pɛɛ Setɑni icɑ́pinɛ pikɔ́ lɛ. 10 Kɑpɛ íwɛ iyɛ̃ kɑɑ n lenɛ kɛwuu n túúni. A kõ tɛ kuníri yɛ́ nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ pinyinɛ kukpɑniilee tɑ̃ kukɛ́ nɛ nɔ́ m peikɛɛ nnyɑ. Li yɛ́ kɔ siyɑ́ɑ kɛfi kɛ́mɛɛ nɔ́ wéékusɛ. A ɑsei ritiki, ḿpɑ́ lin nkpɔ yɛ mu, kɛ́ pɛɛ nfɑ́ɑ pɔ́ hɛ rɛ pɔ feriyɛ nnyɑ. 11 Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ. Nkpɔ lírũ ńn uyɛɛ n feriyɛ líkɑ wɑinɛ.
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Pɛrikɑm-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
12 A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Pɛrikɑm-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ uyɛɛ ritɛ́hɛ nɛ kɛnɔ́ɔpi píŋ́-píŋ́ nɛ mɛyele mɛtɛ́ m mɑ́ yɛ mɑɑ rɛ: 13 Nɛ nyulɛ kei kɑɑ ń we. Kei kɛ Setɑni riyɔɔpitũ pɔ́ɔ kɔ we. Áɑ rinɛ́nyíri kɛsi, ɑ́ɑ kɔ kɛfɑ kɑɑ́ nɛ nɛ́ n tɛnɛlɛ̃ fóm, ḿpɑ́ siyɑ́ɑ sɛ-i kɑpi unɛ́kɛikɔ́ Antipɑɑsi yɛɛ ɑsei n tíkilɛ̃ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ kei kɛ Setɑni uu ń we ń kpu. 14 Amɑ́ mmɛ̃ kɑḿ nɛ pɔ́ n cɛ́si yɛ kɔ pɛɛ mmú rɛ: Pisoi yɛ kei we, pin Pɑlɑm icélɑɑ múílɛ̃. U Pɑlɑki céesi rɛ ukɛ́ ripinɛ wɑ Isirɑyɛɛli sipipi sikɛ́ inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ li sikɛ́ kɔ iwɑ́sɑ́nkɑí n wɑi likɛ́ nɛ kɛlólɛ́-mɛ̃ si hɑ. 15 Limɛcɔ kɛ pɔ́ɔ kɔ pisoi mɑ́ pɛɛ Nikolɑyitiyɛ icélɑɑ n tíkilɛ̃. 16 Lɛ̃ nnyɑ, ɑ ɑpɔ́kópɛ kɛpirɛ ritɔ, insɑ́ lɛ̃ nɛ́ kɛpɔ́mɛɛ hɑpɔ ɑm titɛ́hɛ kɑm nnɔ́ɔ-i n wɑilɛ̃ nɛ ɑtɔpi pɔ́ wɑi. 17 Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ!
Nkó yɛɛ n feriyɛ kɑm Uléécɑɑ ilukɛ * yɛɛ m pékɑɑlɛ̃ nɛ ripɑrɛ tomɛ́ hɛnɛ. Tinyíri fɑlɛ rinyinɛ tɛɛ ripɑrɛ tɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ wɔ́lɑɑlɛ̃. Úkɑ úu ri nyu, insɑ́ uyɛ̃ kɑpi ri n hɛ.
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Tiyɑtiiri-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
18 A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Tiyɑtiiri-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ Uléécɑɑ Kɛpipi inipɛɛ yɛɛ ń we yɑrɛ inɑlempi, kɛɑnɑ ɑn kɔ we yɑrɛ nweni ŋmɔhɔ sɔnɛ yɛ mɑɑ rɛ: 19 Nɛ mɛpɔ́wɑi nɛ mpɔ́lɑ nɛ mpɔ́fɑtɛnɛ nɛ pipɔ́kɛi nɛ pipɔ́ŋmɔ́ɔ́pú nɛ mɛpɔ́wɑi tɔrɔɔ mɛɛ mɛfoí kulúi n fe nyulɛ. 20 Amɑ́ mmɛ̃ kɑḿ nɛ pɔ́ n cɛ́si yɛɛ rɛ pɔ unɔ́si Yesɑpɛɛli yɛɛ n tee rɛ u ɑntepu lɛ riyɑ́ un pinɛ́kɛikɔ́ kírɑɑsɛntɛ rɛ pikɛ́ mɛ́woo mɛ́woo n wɑi pin kɔ inyɔ́ɔnsɛsɑrɛ le. 21 Nɛ u yɑ́lɛnlɛ kɛlenɛ rɛ ukɛ́ uɑkópɛ kɛpirɛ ritɔ, ɑmɑ́ úu lɑ ukɛ́ uiwɑ́sɑ́nkɑí mɛwɑi mɛ̃ kɛpirɛ ritɔ. 22 Áɑ yɛ̃ɛ! Nɛ nní lɛ̃ u nɛ pɛpɛɛ kɛsẽ́ iwɑ́sɑ́ n wɑi kɛfinɛ kɛcɑ́ɑ́ sɑ́nɛ pikɛ́ íwɛ píimɑ li, in tɛ ɑ́pi pimɛwɑi mɛ̃ kɛpirɛ ritɔ. 23 Nɛ́ tíyɛsɛ ɑpi usiwɑ̃ kóni. Uléécɑɑ icɑ́pinɛ nnɛ́í yɛ́ pɛɛ céri rɛ nɛ́ɛ yɛ usoi kɛmúŋɛ́ nɛ ulilɑlɑ lɛɛ m pékɑɑlɛ̃ perei ɑm céru. Nɛ kɔ ḿpɑ́ úye mɛwɑi kɛcɑ́ɑ́ ulikɔ́ u pɑnɛ.
24 Amɑ́ nɔ̃́ Tiyɑtiiri pikɔ́ picɔ mpí, nɔ́ɔ yɛ ɑ́ni nní icélɑɑ iyɛ̃ n tíkilɛ̃, ɑ́ni kɔ lɛ̃ kɑpi n tee rɛ Setɑni likɔ́ lɛɛ m pékɑɑlɛ̃ ceri, nɛ mɑɑ rɛ ɑ́m nɔ̃́ ncɔni ńkɑ ncɔ cɔnsɛnɛ. 25 Amɑ́ ɑni lɛ̃ kɑni nní ḿ mɑ́ ɑnípɛ kɛtɛ́ m múílɛ̃ kɛ́ hɑ nɛ pɛɛmɛ.
26 Uyɛɛ n feriyɛ, uyɛɛ mɛnɛ́wɑi rimmúlú nɛ kɛ́tɔ-pɔ kɑm ńnɑŋɛ kɑm unɛ́sɑ́ɑ kɛ́mɛɛ m mɑ́ pɑnɛ. Uyɛ̃ kɑm isoipuri kɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ pɑnɛ. 27 Uyɛɛ kɛweninɑɑpi nɛ isoipuri iyɛ̃ séninɛ, uu kɔ i forɛsi yɑrɛ sipɛ́rɛ́túhu. 28 Nɛ́ kɔ rimɑrɛwɑrɛpi u hɛ. 29 Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ!
* 2:17 Uléécɑɑ ilukɛ: Iyɛ̃ kɑpi yɛ pɛɛ sée rɛ mɑɑni Mɛ́leepɔ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ: Mɛ́leepɔ 16:32-34.