3
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Sɑritɛɛsi-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Sɑritɛɛsi-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ uyɛɛ Uléécɑɑ yɛɛ ifɑ́ɑ isɛɛi nɛ ɑwɑ́rɛpi ɑsɛɛi n te yɛ mɑɑ rɛ: Nɛ mɛpɔ́wɑi nyulɛ. Pɔ rinyíri yɛnlɛ rɛ pɔ nfɑ́ɑ mɑ́, nɛ́ḿpɑ́kɑnɛ pɔ kpuwɑɑlɛnlɛ. A nnɔni kɛ́mɛɛ yisi ɑɑ pɛpɛɛ ń we pin kpi ikɑri wɑisɛ ɑ́pi kɑpɛ nɛ n kpí nnyɑ. Ám mɛpɔ́wɑi yɛ̃ mɛn Unɛ́léécɑɑ inipɛɛ-i nyɑḿ nɛ mɛkɛtɔ-pɔ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑ lɛ̃ kɑɑ nsímɛ́ ń yɔsí nɛ lɛ̃ kɑɑ n kṍ léisɛ ɑɑ ɑkópɛ kɛpirɛ tɔ. Pɔnsɑ́ n nyɑ́ni, nɛ sɔ́ntilɛ yɑrɛ uyɑɑ, ɑ́ɑ yɛ́ pɛɛ céri ituŋɛ iyɛ-i kɑm yɛ́ pɔ́ rinkɑ́ikɑi. Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, pɔ kɔ pɛɛ Sɑritɛɛsi kei pisoi mɑ́lɛ pɛɛ ɑ́pi piilũ mɛ́kpɛrinkpɛ m pɔ́riinkɛɛ. Pi yɛ́ ilũ tomɛ́ tɑ̃, tɔ́ nɛ pɛ̃ ɑrí nɛ n sɔ́nɛ rɛ pi nɛ lɛ̃ sɑ́ nnyɑ.
Lɛ̃ nnyɑ, uyɛɛ n feriyɛ yɛ́ ilũ tomɛ́ tɑ̃, ɑ́m yɛ́ urinyiri nfɑ́ɑ ritɛlɛ́ * kɛ́mɛɛ tínnɛ. Nɛ́ Unɛ́sɑ́ɑ nɛ piléécɑɑtumɛ kɛyu-i u ceri rɛ u unɛ́kɔ́ lɛ. Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ!
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Filɑtɛlifii-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Filɑtɛlifii-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ Uléécɑɑ ukɔ́ nɛ Uyíkíyiki yɛɛ Tɑfiti kɛhɑ́nnɛ m múílɛ̃, Uyɛɛ yɛ n hɑ́nnɛ úkɑ úu yɛ́ hɑ pɛɛ n hɑ́nɛsi, Uyɛɛ yɛ n hɑ́nɛsi úkɑ úu yɛ́ hɑ pɛɛ n hɑ́nnɛ yɛ mɑɑ rɛ: Nɛ mɛpɔ́wɑi nyulɛ. Áɑ yɛ̃ɛ, nɛ kɛpɔ́yu-i ihɑ́nɑɑ hɑ́nnɛlɛ kɛ úkɑ úu yɛ́ n fe ukɛ́ hɑ́nɛsi. Li we rɛ mpɔ́nɑŋɛ ńn piyɛ. Pɔ kɔ nnɛ́símɛ́ rimúlúlɛ ɑ́ɑ kɔ rinɛ́nyíri kɛsi. Áɑ yɛ̃ɛ, nɛ Setɑni icɑ́pinɛ pikɔ́ ɑpɔ́nípɛ-i wɑinɛ. Pi yɛ mɑɑ rɛ pi Pisuifi lɛ, ɑ́i kɔ pɛɛ lɛ̃. Pi kirɑɑsɛlɛ. Áɑ yɛ̃ɛ, nɛ́ tíyɛsɛ ɑpí weri ɑpi kɛpɔ́nyɑ́lɛ-i wúlɑ ɑpi céru rɛ nɛ pɛɛ pɔ́ lɑlɛ. 10 Kɑɑ nní nnɛ́símɛ́ mɛɛ yɛ rinŋmɔ́ɔ́púsɛ rimmúlú nnyɑ, nɛ̃́ nɛ́ kɔ ipeikɛɛtuŋɛ iyɛɛ kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ n sɔ́nti ikɛ́ kɛtẽ pikɔ́ peikɛɛ kɛ́mɛɛ pɔ́ rimúlú. 11 Nɛ nfɑ́ɑni sɔ́ntilɛ. A lɛ̃ kɑɑ m mɑ́ ɑnípɛ kɛtɛ́ rimúlú úkɑ úu kɑpɛ nɛ lɛ̃ kɑɑ n feriyɛ ɑpi pɔ́ hɛ pɔ́ ń yɔsí nnyɑ.
12 Nɛ́ tíyɛsɛ Uyɛɛ n feriyɛɛ uu Unɛ́léécɑɑ Kɛyɔ kɛ́mɛɛ pɑnsɛ nlɛ́ri cirɛ-cirɛ, úu yɛ́ pɛɛ píkɑi kei le. Nɛ́ ukɛcɑ́ɑ́ Unɛ́léécɑɑ rinyiri nɛ Unɛ́léécɑɑ kuyu rinyiri, Yerusɑlɛm fɑlɛ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ Unɛ́léécɑɑ kɛ́mɛɛ n léeri wɔi, ɑm kɔ rinɛ́nyíri fɑlɛ wɔlu. 13 Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ!
Nsímɛ́ kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Lɑwutisee-pɔ ń we n wɔ́ipɔ
14 A uléécɑɑtumɛ yɛɛ Lɑwutisee-pɔ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ wɔipɔ rɛ Amí, úseérɑkɔɔ́ yɛɛ ɑsei m mɑ́ un kɔ uyíkíyiki, un kɔ lɛ̃ nnɛ́í kɛ Uléécɑɑ uu n wɑ kɛkorɑɑnɛ yɛ mɑɑ rɛ: 15 Nɛ mɛpɔ́wɑi nyulɛ. Áɑ niŋú ɑ́ɑ kɔ tolú. Amɑ́ pɔn pɛɛ́ n fe pɔkɛ́ n niŋú nɛ́ɛ pɔkɛ́ n tolú! 16 Lɛ̃ nnyɑ, kɑɑ nní ḿ pɑ́ipɑilɛ̃, ɑ́ɑ kɔ niŋú ɑ́ɑ kɔ tolú nnyɑ, nɛ́ kúúkɛɛ ɑm nnɛ́nɔ́ɔ-i pɔ́ lésɛri. 17 Pɔ yɛ mɑɑ rɛ: Nɛ umɑ́mɑ́ lɛ, nɛ mɛmɑ́ yɛ́nlɛ, líkɑ ɑ́i nɛ́ pɑ́rílɛ̃, ɑ́ɑ kɔ pɛɛ nyu rɛ ipɔ́cɔ yɛ íwɛ welɛ, pɔn wɑriyɛ, pɔn íwɛ mɑ́ pɔn nyiinlɛ̃ pɔn kɔ mɛŋmɑnɛ we. 18 Lɛ̃ nnyɑ kɑm mɛsɔhɔ pɔ́ kpɑ́lɛ̃ tɛ ɑ kɛnɛ́mɛɛ wurɑ kɑpi n sɑ́ɑsi ɑpí lolɛ cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́ lɔ ɑɑ pɛɛ pɑnsɛ umɑ́mɑ́, ɑɑ kɔ ilũ tomɛ́ lɔlu ɑɑ pɛɛ n lɑpɑɑlɛ̃, isɛi íi kɑpɛ nɛ pɔ́ ń wɑ rɛ pɔ mɛŋmɑnɛ sɔ́nɛ nnyɑ. Aɑ kɔ pitɛ kɑpi yɛ inípɛɛ rińkeḿ lɔlu ɑɑ ipɔ́nípɛɛ keḿ pɔkɛ́ nɛ n nyɑ́ni nnyɑ. 19 Nɛ̃́, nɛ yɛ nɛ pɛ̃ nnɛ́í kɑm ń lɑ cɛ́silɛ ɑm kɔ kutu pi pɑsɑ. Lɛ̃ nnyɑ, kɑpɛ sikɑ̃́ wɑ, ɑ ɑpɔ́kópɛ kɛpirɛ ritɔ. 20 Áɑ yɛ̃ɛ, nɛ rinɔnɔɔ-i nyɛnulɛ nɛn ihɑ́nɑɑ pepu. Úye un mɛnɛ́tẽ n kõ, un tinɔnɔɔ n hɑ́nnɛ, nɛ́ ukɛyɔ-i lompɔ tɔ́ nɛ uyɛ̃ ɑri kɛsẽ́ ilukɛ le.
21 Uyɛɛ n feriyɛ kɑm tíyɛsɛnɛ ɑri tinɛ́yɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ kɛsẽ́ tonɛ yɑrɛ kɛ nɛ́ɛ n feriyɛ tɔ́ nɛ Unɛ́sɑ́ɑ tɔn kɛsẽ́ uriyɔɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ tṹ mɛcɔ.
22 Úye un ukómɛ, ukɛ́ lɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Uléécɑɑ icɑ́pinɛ n símisi kutu ricɔ!
* 3:5 Filipu 4.3